Uwch-gynghorydd Ymgysylltu â Phobl

Dyddiad cau: 26 Mehefin 2022 |  Cyflog: £35,994-£39,369 | Lleoliad: Hyblyg

 

Math o gontract: Cyfnod Penodol hyd at 28 Chwefror 2023

Patrwm gwaith: 37 awr yr wythnos. Dydd Llun-Gwener

Rhif swydd: 202876

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Natur am Byth! yw menter flaenllaw Cymru sy'n mynd i'r afael â'r argyfwng ym myd natur trwy uno naw corff anllywodraethol gyda CNC i gyflwyno rhaglen chwe blynedd gwerth £8 miliwn gyda chymorth Cronfa Dreftadaeth y Loteri.  Mae hon yn rôl gyffrous a fydd yn arwain ar ganlyniadau i bobl.

Eich ffocws fydd cyd-gynhyrchu cynlluniau gweithgaredd allgymorth a chynhwysiant ar gyfer y cyfnod cyflawni pedair blynedd (2023-2027). Bydd y cynlluniau hyn yn manylu ar ba gymunedau a phobl fydd yn cymryd rhan yn y rhaglen er mwyn sicrhau bod amrediad amrywiol o bobl yn cyflawni canlyniadau cadarnhaol ar gyfer llesiant, ymgysylltu â natur a datblygu sgiliau fel rhan o'r adferiad gwyrdd yng Nghymru.  Bydd y cynlluniau hyn yn bwysig iawn i'r cais cam 2 i Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol sydd i fod i gael ei gyflwyno ym mis Chwefror 2023.

Byddwch yn ymuno â phedwar aelod o staff CNC mewn tîm prosiect canolog newydd ar gyfer Natur am Byth!, gan weithio gyda llawer o sefydliadau a chymunedau partner ledled Cymru yn ystod y cyfnod datblygu 18 mis.  Bydd cynnwys tirfeddianwyr a chymunedau yn y broses o lywio'r cynlluniau'r gweithgareddau yn hanfodol, gan gyfathrebu'n aml trwy gyfrwng y Gymraeg.  Byddwch yn arwain ar weithio mewn partneriaeth gyda'r sectorau'r celfyddydau a threftadaeth i ymgorffori ymarferwyr creadigol trwy gydol y cyfnod cyflawni. Bydd hyn yn sicrhau rhaglen arloesol sy'n cyrraedd cynulleidfa eang ac yn rhoi sylw i'r argyfwng ym myd natur yng Nghymru.

Bydd gennych brofiad o ymgysylltu, ymgynghori a chyd-gynhyrchu i hwyluso gweithgareddau sy'n cyrraedd cymunedau amrywiol, gan gynnwys sesiynau trwy gyfrwng y Gymraeg a chydag unigolion nad ydynt yn siarad Cymraeg na Saesneg fel eu hiaith gyntaf.  Byddwch yn canolbwyntio ar y bobl sy'n byw'n agos at rywogaethau sydd mewn perygl, yn ogystal â chymunedau sydd wedi'u heffeithio fwyaf gan COVID-19 ac yn cynnwys pobl a all elwa fwyaf o gael mwy o gysylltiad â natur.

Byddwch yn arwain contractau ag ymgynghorwyr ac arbenigwyr i gynllunio mesurau llwyddiant ar gyfer y rhaglen ymgysylltu â phobl. Mae gwybodaeth ymarferol dda o Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn ddymunol.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Yn gyfrifol am ddatblygu'r ymgysylltiad â phobl ac elfen allgymorth cynllun gweithgaredd y rhaglen fel rhan o gyfres o gynlluniau i gefnogi cais cyfnod cyflawni i Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol erbyn 28 Chwefror 2023.
 • Cynllunio gweithgareddau a digwyddiadau mewn partneriaeth er mwyn cyflawni canlyniadau cadarnhaol i bobl a threftadaeth yn unol â gweledigaeth y prosiect a blaenoriaethau Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.
 • Cynhyrchu cynlluniau o ansawdd uchel ar gyfer gweithgareddau ymgysylltu â phobl ar lefel hyperleol a Chymru gyfan i greu'r cynllun gweithgaredd Natur am Byth!. Byddwch yn gwneud hyn trwy weithio'n agos gyda phartneriaid Natur am Byth!, cymunedau lleol, partneriaid cyflawni, sefydliadau a chydweithwyr CNC sy'n gweithio ar lefel ardal a chenedlaethol. 
 • Arwain y gwaith o gydlynu grŵp ymgysylltu a chynhwysiant Natur am Byth! gyda phartneriaid a CNC.
 • Cefnogi tîm y prosiect ac ymgynghorwyr wrth ddatblygu strategaeth gyfathrebu integredig a dwyieithog ar gyfer Natur am Byth!.
 • Cynllunio a chytuno ar ddulliau cadarn o werthuso gyda chymorth ymgynghorwyr arbenigol.  Cefnogi'r gwaith o greu cynllun mesur effaith ar gyfer Natur am Byth! a fydd yn manylu ar sut y bydd y prosiect yn gwerthuso'r gwahaniaeth a wnawn i bobl a threftadaeth. 
 • Rheoli datblygiad prosiect i gefnogi'r gwaith o greu cynllun gweithgaredd.
 • Meithrin cydberthnasau yn fewnol ac yn allanol er mwyn cefnogi datblygiad y cynllun gweithgaredd.
 • Defnyddio mewnwelediad a dulliau gwerthuso i lywio cynlluniau cyfathrebu a helpu i sicrhau gwelliannau parhaus ym mhob peth rydych chi'n ei wneud.
 • Mentora swyddogion cyfathrebu a cheisio ffyrdd rhagweithiol o wella gweithio o fewn y tîm.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol:

 1. Profiad sylweddol o ymgysylltu â rhanddeiliaid a chyfranogiad rhanddeiliaid.
 2. Lefel uchel o sgiliau ar draws yr holl ddisgyblaethau a sianeli ymgysylltu.
 3. Y gallu i gasglu a chrynhoi gwybodaeth gymhleth a gweithio'n gywir i derfynau amser.
 4. Profiad o ddylunio a/neu gyflwyno prosiectau ymgysylltu.
 5. Profiad o broffilio cynulleidfa.
 6. Profiad o gyfathrebu
 7. Y gallu i ymgysylltu â phartneriaid o amrywiaeth eang o sefydliadau.
 8. Gwybodaeth dda o'r trydydd sector yng Nghymru.

Gofynion y Gymraeg:

 • Hanfodol Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml
 • Dymunol Lefel 3 – Gallu defnyddio Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd gwaith

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Gofyniad i gyflawni lefel uwch o dasgau/gwaith ymarferol neu dechnegol sy'n gofyn am wybodaeth/arbenigedd arbenigol.  Arbenigwyr mewn ystod o bynciau sy'n ymwneud â'u proffesiwn.
 • Er mwyn cyflawni gwasanaethau technegol/arbenigol bydd gofyn am wybodaeth fanwl am eu maes pwnc.
 • Y gallu i ddarparu cyngor gwrthrychol i bobl eraill yn seiliedig ar eu gwybodaeth a'u profiad, gan fod yn ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf mewn meysydd technegol/arbenigol. Profiad o weithio mewn amrywiaeth o sefydliadau/rolau/swyddogaethau gwahanol.
 • Profiad sylweddol perthnasol o weithio yn y maes perthnasol. Y gallu i reoli rhaglenni llai o faint sy'n llai cymhleth a/neu reoli prosiectau ar raddfa fwy.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Dehongli a deall dulliau cyflawni gweithredol a chynlluniau strategol CNC a'i gyd-destun ehangach.
 • Y gallu i ddadansoddi a dehongli amrediad eang o wybodaeth gymhleth, gan ddethol pwyntiau allweddol i'w cyfathrebu i unigolion ar bob lefel, a chyfrannu at ddatblygu polisïau.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Mae'r gwaith yn cael ei arwain gan ganlyniadau disgwyliedig ond mae deiliad y swydd yn gallu penderfynu ar y ffordd orau o’u cyflawni. Gallai arweiniad gael ei ddarparu gan gymheiriaid ond mae'n debygol y bydd angen defnyddio ychydig o ddyfarniad neu greadigrwydd. Efallai y bydd yn ofynnol newid blaenoriaethau o ganlyniad i ofynion sy'n gwrthdaro. Bydd amcanion a thargedau yn cael eu hadolygu ar sail ganolraddol.
 • Gall gynnwys rheoli prosiectau canolig o ran maint. Yn gyfrifol am wneud penderfyniadau annibynnol, gyda mewnbwn gan reolwyr llinell a chymheiriaid, a dealltwriaeth o bolisi CNC a'r ystod o opsiynau sydd ar gael a'u goblygiadau posibl i'r busnes. Yn rhan o'r gwaith o ddatblygu polisi sefydliadol ac yn meddu ar rywfaint o ymreolaeth yn y gwaith o weithredu polisi sefydliadol.
 • Efallai y bydd penderfyniadau a wnaed yn arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig ar gyfer delio â materion o fewn maes gwaith deiliad y swydd. Gall canlyniad gwneud penderfyniadau anghywir gael effaith andwyol ar y sefydliad mewn perthynas â'i randdeiliaid allanol fel sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaethau ac ati.
 • Efallai y bydd penderfyniadau'n ymwneud ag amrediad eang o faterion ac ni fyddai canlyniadau rhai penderfyniadau bob amser yn glir neu'n amlwg. Efallai y bydd problemau sy'n dod i'r golwg hefyd yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad a gallai’r rhain fod yn amrywiol. Bydd penderfyniadau yn debygol o gael effaith ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol ac yn debygol o barhau dros y tymor canolig.

Effaith

 • Effaith a dylanwad canolig, a fydd o natur tymor canolig yn gyffredinol.
 • Bydd ei benderfyniadau a'i weithredoedd yn dylanwadu ar eraill.
 • Bydd canlyniadau ei benderfyniadau/gweithredoedd yn cael effaith ganolig yn fewnol neu'n allanol. Nodi neu reoli risgiau yn ei faes gwaith.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Y gallu i gysylltu â rolau eraill ar draws y busnes, gan gynnwys y sefydliad wrth gyflawni polisïau a chynlluniau gwaith yn y ffordd fwyaf effeithlon. Gall rhyngweithio ag eraill hefyd fod gyda phobl a sefydliadau y tu allan i CNC.
 • Bydd y gwaith yn cynnwys cyfathrebu ysgrifenedig a llafar, arwain prosiectau llai o faint sy'n llai cymhleth, sy’n gofyn am sgiliau dwyn perswâd da. Efallai y bydd y gwaith hwn yn cynnwys hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan gynnig cyngor a mewnbwn yn ôl yr angen.  Bydd gofyn meithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Bydd deiliaid y swyddi fel arfer yn cynhyrchu dogfennau llai cymhleth, fel adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati. Bydd y rhain yn cynnwys lefel is o gyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu'n seiliedig arnynt neu'n eu defnyddio, ac sy'n debygol o gael effaith andwyol os ydynt yn anghywir neu’n cael eu drafftio'n wael.
 • Y gallu i ddod o hyd i wybodaeth o sawl lleoliad trwy ymchwil a chymhwyso barn broffesiynol ynghylch sut y dylid dehongli'r deunydd, y mae ei effaith yn debygol o bara yn y tymor canolig.

Cyfrifoldeb dros adnoddau

 • Efallai y bydd gennych gyllideb ddirprwyedig.
 • Ar y lefel hon, efallai y bydd gan y rôl gyfrifoldeb dros wirio dilysrwydd ffurflenni a dogfennau fel rhan o'r broses a/neu gaffael nwyddau a gwasanaethau gyda chaniatâd.
 • Bydd deiliaid swyddi'n gyfrifol am ddefnyddio offer a data'n ddiogel a chyfreithiol er mwyn cyflawni gofynion y rôl.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Ffurflen gais 

Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Dyddiad cau i wneud cais: 26 Mehefin 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams, dyddiad i'w gadarnhau.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â/ag John Clark ar john.clark@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf