Swyddog Monitro Grantiau

Dyddiad cau: 5 Chwefror 2023 | Cyflog: £28,403-£32,088 (Gradd 4) |Lleoliad: Hyblyg

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: Llawn amser, 37 awr yr wythnos. 

Rhif swydd: 202807

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cyfuniad o weithio gartref ac yn y swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi pan fyddwch yn cael eich penodi, os ydych yn llwyddiannus.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â Thîm Asesu a Monitro Grantiau CNC. Fel tîm, rydym yn gyfrifol am weinyddu rhaglen grantiau CNC sy’n cefnogi cymunedau, sectorau a sefydliadau sy’n gallu cyflawni’r canlyniadau gorau ar gyfer yr amgylchedd ac adnoddau naturiol Cymru.

Byddwch yn darparu cymorth proffesiynol o’r radd flaenaf i’n tîm monitro profiadol.

Bydd eich arbenigedd a’ch angerdd yn rhan hanfodol o’n gallu i gyflawni er budd amgylchedd naturiol a phobl Cymru, yn ogystal â mynd i’r afael â’r argyfyngau natur a hinsawdd.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Cynnal systemau i olrhain a monitro cynnydd cynigion grant trwy bob cam o'r broses grant.
 • Cynhyrchu cofnodion priodol o benderfyniadau, gweithredoedd a chanlyniadau i gyfiawnhau a dangos yr aliniad hwnnw â pholisi a gweithdrefn grant CNC a gofynion llywodraethu sefydliadol ehangach.
 • Sicrhau bod cofnodion a llwybrau archwilio priodol sy'n gysylltiedig â chyllid grant CNC yn cael eu cynnal.
 • Datblygu a chynnal cydberthnasau effeithiol â chwsmeriaid ar draws timau, gan wrando ar adborth a gweithredu arno.
 • Cysylltu â swyddogion perthnasol yn y gyfarwyddiaeth Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu ac o fewn gweithrediadau sy'n ymwneud â'r broses grantiau trwy fonitro a thalu hawliadau grant.
 • Adrodd yn ôl y gofyn i Arweinydd Tîm a/neu Reolwr ar unrhyw broblemau grantiau neu bartneriaethau sydd yn destun anghydfod neu y gallai fod angen ymyrraeth gan uwch-reolwyr.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Sgiliau rheoli grantiau gyda dealltwriaeth sylfaenol o gysyniadau cyllidebu a rheolaeth ariannol.
 2. Rheoli rhaglenni grant o'r cychwyn cyntaf i adrodd ar effaith.
 3. Rheoli/gweinyddu arian a grantiau.
 4. Cynnal trywydd archwilio penderfyniadau a wneir ar gynigion grant.
 5. dadansoddi setiau data mawr gan ddefnyddio Excel.
 6. Cwblhau chwiliadau gan ddefnyddio Google a chronfeydd data ar-lein eraill.
 7. Gweithio o fewn amgylchedd rheoli rhaglenni a phrosiectau a meddu ar brofiad o reoli prosiectau a/neu gymwysterau yn y maes hwn.
 8. Adeiladu cydberthnasau â thimau eraill, gyda ffocws ar wasanaeth cwsmeriaid.
 9. Gweithio o fewn amgylchedd cyllido Cyllid a Grant.
 10. Rhannu eich gwybodaeth a’ch arbenigedd er mwyn helpu i ddatrys problemau, gan gynorthwyo pob Pennaeth Busnes yn y gyfarwyddiaeth Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu yn ôl yr angen.

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol: Lefel 1 – Y gallu i ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Dymunol: Lefel 3 – Gallu defnyddio Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd gwaith.

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, h.y. y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu yn seiliedig ar y cymwyseddau canlynol, wrth lunio rhestr fer ac yn ystod y cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi eich ffurflen gais.

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid a sgiliau meddal eraill rhagorol, a ddatblygwyd drwy brofiad gwaith blaenorol a all fod ar draws amryw o swyddi a sefydliadau.
 • Mae gwybodaeth dda am systemau busnes hefyd yn hanfodol, gyda sgiliau TG, rhifedd, llythrennedd a threfnu da.
 • Datblygu a dangos dealltwriaeth dda o waith CNC.
 • Dangos dawn am ddysgu a datblygu parhaus.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Creu amryw o ddogfennau busnes a allai gynnwys casglu gwybodaeth o amryw o ffynonellau a gallu dehongli a dadansoddi gwybodaeth.  Efallai y bydd angen rhywfaint o feddwl yn wreiddiol yn rhai agweddau ar y swydd.
 • Rheoli contractau, gan olygu ei bod yn ofynnol i ddeiliad y swydd allu deall ac amgyffred gofynion contractau yn llwyr.
 • Gwybodaeth ragorol am brosesau busnes a'r gallu i goladu gwybodaeth.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Yn gyffredinol, caiff y gwaith ei lywio gan ganlyniadau disgwyliedig ond efallai y bydd deiliad y swydd yn gallu penderfynu ar y ffordd orau o gyflawni'r rhain, o fewn paramedrau diffiniedig.
 • Gall eraill ddarparu canllawiau ond mae'n debygol y bydd angen rhywfaint o farn neu greadigrwydd.
 • Datrys problemau'n uniongyrchol a gwneud penderfyniadau ar sut i ddelio â’r rhain.  Gall yr ystod o atebion amrywio, gan ofyn am rywfaint o waith ymchwilio a dadansoddi cyn dod i gasgliad, er mai cyfyngedig fydd yr ystod o opsiynau fel arfer.
 • Gallu ymaddasu ac yn hyblyg, gan allu rheoli llif gwaith a dangos lefel uchel o hunan-drefnu.

Effaith

 • Effaith gymedrol ar y busnes, gan gael effaith yn y tymor byr i ganolig, o bosibl. Bydd canlyniadau cymryd camau/gwneud penderfyniadau a allai fod yn anghywir yn gymedrol i fawr, ac mae’n debygol y bydd angen mynd i’r afael â’r rhain er mwyn osgoi effaith tymor hwy.
 • Yn gyfrifol ac yn atebol am y gwaith y mae’n ei wneud ac yn ei gyflawni, er y byddai unigolyn uwch yn atebol yn y pen draw am reoli'r effaith dros gyfnod hwy.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Cyfathrebu ar draws amryw o swyddogaethau o fewn CNC, yn ogystal â chyda phartïon allanol.
 • Mae’n debygol y bydd cydberthnasau’n barhaus o ran eu natur, a gallant gynnwys rhywfaint o ddylanwadu. Fel arfer, bydd y cyfathrebu’n cynnwys rhyw lefel o gyngor ac arweiniad i eraill.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gweithio ystwyth a hyblyg
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • Manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • Awr les wythnosol y gallwch ddewis pryd i’w defnyddio

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’i chwblhau at ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gyfer cwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau ar gyfer y cais 5 Chwefror 2023

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar TBC ar Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â/ag Grace Acres ar grace.acres@naturalresourceswales.gov.uk neu 0300 065 3445

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf