Aelod Tîm Gweithlu Integredig

Dyddiad cau: 29 Mai 2022 | Lleoliad: Wrecsam | Cyflog: £20,255-£23,008

Er gwaetha’r sefyllfa gyfredol gyda golwg ar COVID19 -  mae’r broses o recriwtio yn parhau a bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal drwy Microsoft Teams

Crynodeb o’r swydd  

Teitl y swydd:

Aelod Tîm Gweithlu Integredig

Rhif y swydd

202668, 202623

Gradd

2, £20,255, gan godi i £23, 008 dros dair mlynedd

Lleoliad

Holt, Wrecsam

Cyfarwyddiaeth

Gweithrediadau

Tîm

Gweithlu Integredig, Gweithrediadau Gogledd Ddwyrain Cymru

Yn atebol i

Arweinydd y Tîm Gweithlu Integredig

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1 – gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion sylfaenol

Dymunol Lefel 3 - gallu defnyddio Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd gwaith

Sylwer: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion a nodir o ran y Gymraeg, h.y. y gallu i ddeall ymadroddion sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnig ystod o opsiynau dysgu a chymorth i staff er mwyn eich helpu i fodloni'r gofynion lleiaf hyn yn ystod cyfnod eich gwaith gyda ni.

Math o gontract

Swydd dros dro hyd at 31 Mawrth 2023

Patrwm gwaith

Amser llawn, 9 diwrnod bob pythefnos, bob yn ail ddydd Gwener i ffwrdd

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

29 Mai 2022

Lleoliad y cyfweliad a phryd bydd yn digwydd

Dyddiad i'w gadarnhau, drwy Microsoft Teams

I wneud cais, anfonwch eich CV at  

Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

Peter Ellis

Peter.ellis@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cyd-destun y swydd

Byddwch yn rhan o'r Tîm Gweithlu Integredig yng Ngogledd Ddwyrain Cymru sy'n gyfrifol am gyflawni gwaith yn uniongyrchol ar asedau amddiffyn rhag llifogydd, mewn Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol ac yn Ystâd Goed Llywodraeth Cymru. Byddwch yn darparu gwasanaeth cynnal a chadw ac yn darparu rhaglen waith gyfalaf ar gyfer asedau CNC a fydd yn cynnwys asedau perygl llifogydd a thir a reolir gan CNC. Byddwch yn darparu ymateb brys priodol sy'n golygu y bydd yn ofynnol i chi fod yn rhan o rota wrth gefn a darparu gwasanaeth y tu allan i oriau.  Bydd gennych y gallu i weithredu offer fel offer llaw a all gynnwys llif gadwyn. Bydd gennych y gallu i weithredu fel banciwr a slinger/signalau a deall cynlluniau technegol a chyfleustodau, gan weithredu yn unol â'r Rheoliadau Dylunio a Rheoli Adeiladu.

Pa wybodaeth arall sy’n berthnasol i’r swydd?

Gofynion Ymateb i Ddigwyddiadau: Mae'n ofynnol iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Gwneud cais am y swydd hon

Bydd y categorïau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn ystod y broses sifftio a chyfweld. Darllenwch y Disgrifiad Rôl yn ei gyfanrwydd i ddeall ar ba lefel y bydd angen cyflwyno'r wybodaeth hon. 

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol 
 • Gwerthuso Gwybodaeth 
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill 
 • Cyfrifoldeb dros Adnoddau 

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

 

Cymwyseddau

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Dangos y gallu a'r parodrwydd i gyrraedd NVQ Lefel 2 o fewn un i ddwy flynedd o’i benodiad. 
 • Mae profiad ymarferol perthnasol blaenorol yn ddymunol, ond nid yn hanfodol; a enillwyd trwy brentisiaeth neu waith tebyg mewn amgylchedd arall.
 • Sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu rhesymol.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i gofnodi gweithgareddau gwaith yn gywir.
 • Mae'r gallu i ddilyn cyfarwyddiadau Iechyd a Diogelwch a deall peryglon yn hanfodol.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i gyfathrebu â chydweithwyr a gyda'r cyhoedd a thrydydd partïon, gan ddarparu gwybodaeth, gofyn cwestiynau neu ateb ymholiadau sylfaenol yn gwrtais.
 • Y gallu i gwblhau dogfennau a chofnodion ysgrifenedig sylfaenol y gallai fod angen i eraill eu hadolygu a'u llofnodi.

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am yr offer a'r cyfarpar a ddefnyddir yn y maes i gyflawni ei rôl. Gall hyn gynnwys cerbydau a/neu beiriannau mawr, a allai fod o werth uchel.
 • Byddai disgwyl i ddeiliad y swydd gymryd cyfrifoldeb personol am eu cadw a'u defnyddio'n ddiogel ac yn gyfreithiol.

 

Disgrifiad Rôl

Diben y swydd:

Bydd deiliad y swydd yn darparu gwasanaeth cynnal a chadw ac yn cyflwyno rhaglen gwaith cyfalaf ar gyfer asedau Cyfoeth Naturiol Cymru a fydd yn cynnwys asedau perygl llifogydd a thir a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.   

Bydd deiliad y swydd yn darparu ymateb brys priodol a bydd yn ofynnol iddo gyfrannu at rota wrth gefn a gweithio y tu allan i oriau. 

Cyfrifoldebau allweddol y swydd:

 • Byddwch yn darparu gwasanaeth llafur â llaw er mwyn cynnal asedau Cyfoeth Naturiol Cymru, a fydd yn cynnwys asedau perygl llifogydd a thir a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru. 
 • Byddwch yn gallu defnyddio offer megis offer â llaw a allai gynnwys llifiau cadwyn. 
 • Byddwch yn gallu gweithredu fel arolygwr a thaflwr/arwyddwr. 
 • Byddwch yn gallu deall cynlluniau technegol a chyfleustodau a gweithredu mewn cydymffurfiaeth â'r Rheoliadau Dylunio a Rheoli Adeiladu. 
 • Byddwch yn defnyddio cyfarpar a pheiriannau bach, h.y. Aebi/Reform, peiriannau torri gwair wrth gerdded, peiriannau malu pren ac ati. 
 • Byddwch yn rhan o dîm ymateb i ddigwyddiadau.

Cymwysterau neu wybodaeth sy’n allweddol i'r swydd:

 1. Trwyddedau gweithredwyr perthnasol ar gyfer offer, peiriannau a chyfarpar neu’n gweithio tuag atynt. 
 2. Tystysgrif Gweithio'n Ddiogel IOSH. 
 3. Cymhwysedd mewn TG (lefel sylfaenol). 
 4. Cymorth Cyntaf Brys +F. 
 5. Mae profiad blaenorol o feysydd coedwigaeth, adeiladu, amaethyddiaeth, yr amgylchedd neu fel gweithredwr cyfarpar yn ddymunol. 
 6. Mae'r rôl yn anodd yn gorfforol felly bydd angen lefel resymol o ffitrwydd. 
 7. Hyderus yn gweithio mewn dŵr ac wrth ymyl dŵr. 
 8. Mae sgiliau llythrennedd a rhifedd sylfaenol yn ofynnol ar gyfer y rôl.  Mae TGAU gradd C (neu gyfwerth) mewn Saesneg a Mathemateg yn hanfodol. 
 9. Trwydded yrru lawn y DU, yn ddelfrydol yn cynnwys categori B + E (tynnu trelars). 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf