Uwch Swyddog Cadwraeth

Dyddiad Cau: 13 Chwefror 2023 | Cyflog: £25,208-£27,571 sydd yn pro rata i cyflog llawn amser o £37,308 - £40,806 (Gradd 6) | Lleoliad: Llandarcy

Math o Gontract: Cyfnod Penodol hyd at 22 Ionawr 2024

Patrwm Gwaith: Rhan Amser, 25 awr yr wythnos

Rhif Swydd: 202567

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cyfuniad o weithio gartref ac yn y swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi pan fyddwch yn cael eich penodi, os ydych yn llwyddiannus.

Byddwch yn cael eich contractio i’r lleoliad CNC sydd wedi’i nodi yn yr hysbyseb hon, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Mae hon yn swydd Uwch Swyddog o fewn Tîm yr Amgylchedd sy'n gwasanaethu Abertawe. Mae ein ‘ardal’ yn amrywiol a diddorol gan gynnwys dinas ddeinamig, dyfroedd ymdrochi niferus, tirwedd warchodedig o safon fyd-eang, llu o ddynodiadau cadwraeth, aber o bwys rhyngwladol, arfordir agored, a llawer o gyrff dŵr heriol y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr.

Mae rôl yr Uwch Swyddog yn eithaf amrywiol yn dibynnu ar y cyd-destun lleol, yr amgylchedd, a chydbwysedd sgiliau o fewn y tîm. Yn yr achos hwn rydym yn chwilio am swyddog cadwraeth profiadol a all arwain ein gwaith cadwraeth a safleoedd gwarchodedig tra'n gallu gwasanaethu fel mentor technegol ar faterion cadwraeth o fewn y tîm a phâr diogel o ddwylo wrth ymdrin â materion cynhennus, ymholiadau a cwynion.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Cynrychioli Cyfoeth Naturiol Cymru mewn trafodaethau gyda sefydliadau partner. 
 • Gweithredu fel mentor technegol a chynghorydd i aelodau'r tîm.
 • Cynorthwyo arweinydd y tîm yn agos wrth gynllunio a chyflenwi’r rhaglen gydymffurfio a gwaith gorfodi.
 • Cymryd camau priodol i gasglu tystiolaeth at ddibenion gorfodi, yn unol â gweithdrefnau diffiniedig. 
 • Lle nodir diffyg cydymffurfio, penderfynu ar yr opsiwn ymyrryd mwyaf priodol a’i roi ar waith.
 • Cydlynu datblygiad technegol aelodau o'r tîm. 
 • Chwarae rôl allweddol o ran nodi cyfleoedd ar gyfer cytundebau rheoli a phrosiectau partneriaeth newydd i gyflenwi blaenoriaethau Cyfoeth Naturiol Cymru yn y lle.
 • Chwarae rôl uwch wrth gefnogi Gwasanaeth Rheoli Digwyddiadau cadarn a chymwys o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n dilyn prosesau Cyfoeth Naturiol Cymru.
 • Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Profiad o ddatblygu a rheoli prosiectau (dymunol).
 2. Dealltwriaeth gyffredinol o reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, gyda phrofiad wedi'i ganolbwyntio ar faes penodol o gylch gwaith tîm yr amgylchedd.
 3. Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol â rhanddeiliaid a'r cyhoedd, gan esbonio materion ac ennill cefnogaeth drwy ddylanwadu. 
 4. Gwybodaeth a phrofiad helaeth o brosesau rheoleiddiol a gorfodi.
 5. Trwydded yrru lawn sy'n gyfredol a dilys yn y DU i yrru cerbydau fflyd Cyfoeth Naturiol Cymru (ceir a faniau).

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 – yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Dymunol Lefel 3 – gallu defnyddio Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd gwaith

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, h.y. y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu yn seiliedig ar y cymwyseddau canlynol, wrth lunio rhestr fer ac yn ystod y cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi eich ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Y gallu i gyflawni tasgau neu waith ymarferol neu dechnegol sy'n gofyn am wybodaeth/arbenigedd arbenigol.
 • Arbenigwr mewn ystod o bynciau sy'n ymwneud â'i arbenigedd a’r gallu i weithredu fel yr arbenigwr lleol neu'r arweinydd arbenigol ar gyfer ardal fach mewn rôl gynghorol.
 • Yn dangos profiad sylweddol a gwybodaeth arbenigol yn ei faes, gyda'r gallu i reoli prosiectau, gan gynnwys cyllideb y prosiect a'r tîm.
 • Yn meddu ar sgiliau dadansoddi, dylanwadu, perswadio, goruchwylio a mentora, ynghyd â sgiliau rheoli prosiect. 

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddehongli cynlluniau cyflenwi gweithredol y swyddogaeth a deall eu cyd-destun o fewn strategaeth ehangach Cyfoeth Naturiol Cymru. 
 • Y gallu i ddehongli datblygiadau yn ei faes arbenigedd, gan gyfrannu at gynllunio busnes a dylunio a darparu rhaglenni gwaith tîm.
 • Yn dangos y gallu i ddadansoddi a dehongli ystod eang o wybodaeth gymhleth, gan ddidynnu pwyntiau allweddol ac â’r gallu i’w cyfleu i unigolion ar bob lefel a chyfrannu at ddatblygiad polisi.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i arwain a rheoli prosiectau mewn meysydd gwaith penodol, gan gymryd cyfrifoldeb dros reoli cyllidebau a thimau prosiectau, ac am lwyddiant y prosiect a'r gwaith o'i gyflawni.
 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, gydag arweiniad gan gymheiriaid, sy'n gofyn am yr angen am rywfaint o farn a chreadigrwydd a allai arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig yn y maes gwaith.
 • Bydd deiliad y swydd yn cyflwyno rhaglenni gwaith sy'n aml yn sylweddol, a allai olygu bod angen newid blaenoriaethau oherwydd galwadau sy'n gwrthdaro.
 • Yn gyfrifol am wneud penderfyniadau annibynnol ar lefel weithredol, gyda mewnbwn gan reolwyr llinell a chymheiriaid, ynghyd â dealltwriaeth o bolisi Cyfoeth Naturiol Cymru a'r ystod o opsiynau sydd ar gael a'u goblygiadau posibl i'r busnes.
 • Yn deall canlyniadau gwneud penderfyniadau anghywir, a fyddai’n cael effaith andwyol mewn perthynas â rhanddeiliaid allanol, fel sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaethau ac ati.
 • Gall penderfyniadau a wneir ymwneud ag ystod eang o faterion, efallai na fydd eu canlyniad bob amser yn glir neu'n amlwg ar unwaith, ac maent yn debygol o fod yn ehangach na'r swyddogaeth neu adran uniongyrchol.
 • Efallai y bydd problemau sy'n dod i'r golwg hefyd yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad a gallai’r rhain fod yn amrywiol.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i ryngweithio a chysylltu â rolau eraill ar draws y busnes, gan feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da a chynnwys y sefydliad wrth gyflawni polisïau a chynlluniau gwaith yn y ffordd fwyaf effeithlon. 
 • Bydd cyfathrebu ag eraill ar lefel weithredol yn fewnol ac yn allanol, ac fel rheol bydd yn arbenigol ei natur. 
 • Y gallu i weithredu fel arbenigwr cynghorol neu swyddogaethol, gan ddarparu cyngor, a all fod yn dechnegol, yn arbenigol neu'n fanwl, a chan deilwra'r dull, yr arddull a lefel y cyfathrebu yn briodol i’r gynulleidfa. 
 • Yn dangos sgiliau cyfathrebu a pherswadiol effeithiol gyda'r gallu i arwain prosiectau, a all gynnwys hwyluso a chyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan roi cyngor a chyfrannu yn ôl yr angen. 
 • Y gallu i gynhyrchu dogfennau, adroddiadau, rhaglenni a chontractau gyda pheth cymhlethdod ac sy’n cynnwys cyngor, arweiniad neu farn a fyddai’n cael canlyniadau niweidiol pe baent yn anghywir neu'n cael eu drafftio'n wael.
 • Y gallu i gynnal gwaith ymchwil a chasglu gwybodaeth a data o sawl lleoliad neu ffynhonnell a defnyddio barn broffesiynol wrth benderfynu sut y dylid dehongli'r wybodaeth.

Manteision Gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gweithio Ystwyth a Hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 Diwrnod o Wyliau Blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • Manteision a Chymorth o ran iechyd a lles
 • Awr Les Wythnosol y gallwch ddewis pryd i’w defnyddio

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud Cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’i chwblhau at ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gyfer cwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau ar gyfer y cais 12 Chwefror 2023

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar 23 Chwefror drwy Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Hamish Osborn ar hamish.osborn@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf