Rheolwr Prosiect – Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd

Dyddiad cau: 22 Mawrth 2023 | Cyflog: £41,150-£46,147 (Gradd 7) | Lleoliad: Hyblyg

Math o gontract: Penodiad cyfnod penodol tan 12 Mai 2024 neu’n gynharach os bydd deiliad parhaol y swydd yn dychwelyd o absenoldeb mamolaeth yn gynt.

Patrwm gwaith: Llawn amser, 37 awr yr wythnos. 

Rhif swydd: 202522

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cyfuniad o weithio gartref ac yn y swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi pan fyddwch yn cael eich penodi, os ydych yn llwyddiannus.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ddod yn rhan allweddol o gyflawni rhaglen genedlaethol Cymru i adfer mawndiroedd i fynd i’r afael â’r Argyfyngau Natur a Hinsawdd. Gan weithio gyda’r Rheolwr Rhaglen Mawn a Chynghorydd Arbenigol Arweiniol ar gyfer Mawndiroedd, bydd deiliad y swydd yn rheoli pob agwedd ar gyflawni’r Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar gyfer Mawndiroedd Cymru. Bydd hyn yn cynnwys darparu arweinyddiaeth dechnegol a rheolaethol a rheolaeth gyffredinol o'r prosiect a'i dîm presennol o bum aelod o staff (rheolwr llinell uniongyrchol dau aelod o staff a rheolaeth matrics 3). Gan ddefnyddio amrywiaeth o elfennau polisi allweddol, yn bennaf Rhaglen Weithredu Genedlaethol CNC ar gyfer mawndiroedd Cymru, byddwch yn gweithio ar draws CNC a chyda phartneriaid allweddol i ddarparu £1.5M y flwyddyn. rhaglen weithredu ar gyfer mawndiroedd. Un o brif ffocws y rhaglen yw prosiectau gwaith daear adfer, a weithredir drwy gyflenwi’n uniongyrchol ar ystad CNC a thir y sector preifat, ac ariannu gweithgarwch trydydd parti drwy lwybr grantiau CNC a chytundebau rheoli tir. Mae'r rhaglen hefyd yn gweithio i gyflawni ymgysylltu a chyfathrebu partneriaeth trawsbynciol yn ogystal â datblygu gweithdrefnau adrodd Cymru gyfan i alluogi adrodd i Llywodraeth Cymru yn erbyn targedau cyflawni a pholisi.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Datblygu ac arwain y gwaith o weithredu rhaglen gwerth £1.5 miliwn ar gyfer adfer cynefinoedd mawndiroedd ledled Cymru, gan weithio'n agos gyda Chynghorydd Arbenigol Arweiniol Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer mawndiroedd, Gweithgor Mawndiroedd Cyfoeth Naturiol Cymru, staff a phartneriaid perthnasol eraill Cyfoeth Naturiol Cymru a deiliaid y ddwy swydd cyflawni'r prosiect.
 • Arwain a rheoli prosiectau sydd â materion penodol a chymhleth ymhlyg yn y gwaith o gyflawni'r Rhaglen Weithredu Genedlaethol sy'n gofyn am gydweithio helaeth ar draws Cyfoeth Naturiol Cymru a chyda chyrff partner, ynghyd â gofyniad i ddehongli polisïau, arferion, strategaethau, cynlluniau a rhaglenni Cyfoeth Naturiol Cymru a glynu atynt.
 • Goruchwylio'r maes gwaith a'r broses ar gyfer adfer mawndiroedd er mwyn sicrhau cyfanrwydd dulliau Cyfoeth Naturiol Cymru wrth weithio gyda Llywodraeth Cymru, y llywodraeth ganolog ac mewn perthynas â bwriad polisi'r Undeb Ewropeaidd, gan gefnogi datblygiad parhaus y rhaglen weithredu pedair i bum mlynedd ar gyfer mawndiroedd Cymru yn y tymor hwy.
 • Gweithredu fel rheolwr cleientiaid Cyfoeth Naturiol Cymru, gan ymgysylltu â phartneriaid allanol drwy'r dulliau ariannu y cytunwyd arnynt er mwyn sicrhau bod amcanion y cytunwyd arnynt yn cael eu cyflawni, ac er mwyn goresgyn unrhyw rwystrau i gyflawni.
 • Datblygu, cynnal a chyflawni cynllun gweithredu prosiect manwl (gan ymgorffori blaenoriaethau'r Datganiad Ardal yn y lle) gan ddilyn arferion rheoli ac egwyddorion a gymeradwywyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru i reoli cyllideb y prosiect a sicrhau bod amcanion a thargedau'n cael eu cyflawni.
 • Monitro cynnydd yn unol â'r cynllun a chynnal adolygiadau rheolaidd a llunio adroddiadau cynnydd er mwyn sicrhau bod y prosiectau'n cael eu cyflawni'n llawn o fewn amserlen 2020-21, gan sicrhau bod y gwaith o weithredu'r prosiect ac adrodd arno yn cydymffurfio'n llawn â pholisïau, gweithdrefnau a gofynion caniatâd Cyfoeth Naturiol Cymru.
 • Cynghori ar anghenion tystiolaeth a chyfleoedd, comisiynu tystiolaeth a rheoli prosiectau tystiolaeth, yn unol â'r rhaglen dystiolaeth y cytunwyd arni.
 • Arwain, datblygu a chynnal gwaith ymgysylltu â phartneriaid, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, arweinwyr polisi perthnasol y sector, a rhanddeiliaid, rhwydweithiau a phartneriaid; byddwch yn cynrychioli Cyfoeth Naturiol Cymru a bod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer y Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar gyfer Mawndiroedd Cymru, gan gynrychioli'r prosiect ar fyrddau a fforymau mewnol ac allanol allweddol.
 • Cynnal gwybodaeth ymarferol fanwl am y sector(au) neilltuedig, gan nodi goblygiadau newidiadau mewn deddfwriaeth, technoleg a'r farchnad ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru a'r sector(au).
 • Cyfrannu at grwpiau gorchwyl a gorffen, a gomisiynwyd drwy'r Byrddau Busnes, i baratoi cynhyrchion pendant yn ôl y gofyn.
 • Cydweithio ag arweinydd y tîm i ddatblygu a chyflawni Cynllun Datblygu Personol cytunedig.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Gwybodaeth am y canlynol: deddfwriaeth Cymru, y DU a'r UE mewn perthynas â dulliau rheoliadol a thrwyddedu, ysgogwyr polisi ac arferion sy'n ymwneud â bioamrywiaeth a rheoli prosiectau gwaith paratoi'r pridd ar raddfa fawr.
 2. Gwybodaeth a dealltwriaeth ymarferol o dechnegau adfer mawndiroedd a'r gwaith o'u cymhwyso mewn cyd-destunau penodol.
 3. Profiad a gwybodaeth am y canlynol: yr ystod o gynefinoedd mawndiroedd yng Nghymru ac achosion a symptomau diraddiadwyedd ecosystemau
 4. Profiad profedig o weithio mewn partneriaeth a gweithio gyda thirfeddianwyr a rheolwyr
 5. Gwybodaeth am gomisiynu a rheoli prosiectau gwaith paratoi'r pridd, gan gynnwys llunio manylebau technegol, rheoli contractwyr a defnyddio rheoliadau CDM.
 6. Gweithio o fewn amgylchedd rheoli rhaglenni a phrosiectau a meddu ar brofiad o reoli prosiectau a/neu gymwysterau yn y maes hwn gan gynnwys rheoli'r gyllideb, rheoli staff a rhaglennu gwaith
 7. Sgiliau gweithio mewn tîm a chyfathrebu profedig a'r gallu i ysgrifennu adroddiadau technegol clir a chryno.
 8. Y gallu i yrru car yn gyfreithlon yn y DU ar hyn o bryd.
 9. Cynrychioli'r sefydliad o ran materion proffil uchel a chynhennus yn gyhoeddus.
 10. Rhannu eich gwybodaeth a’ch arbenigedd er mwyn helpu i ddatrys problemau, gan gynorthwyo pob Pennaeth Busnes yn y gyfarwyddiaeth Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu yn ôl yr angen.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 – y gallu i ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, h.y. y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu yn seiliedig ar y cymwyseddau canlynol, wrth lunio rhestr fer ac yn ystod y cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi eich ffurflen gais. 

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Y gallu i ymgymryd â thasgau ymarferol neu dechnegol neu waith sy'n gofyn am wybodaeth arbenigol uwch yn y pwnc perthnasol.
 • Y gallu i ddarparu cyngor gwrthrychol i bobl eraill ar faterion perthnasol yn seiliedig ar ei wybodaeth a'i brofiad a bod yn ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf yn ei faes arbenigol.
 • Dangos profiad sylweddol perthnasol. Yn gallu dangos lefel uchel o wybodaeth, a hygrededd personol a phroffesiynol, er enghraifft, yn gallu gweithredu fel tyst arbenigol mewn ymholiad cyhoeddus.
 • Yn gallu dangos sgiliau mentora, rhannu gwybodaeth a goruchwylio da ynghyd â'r gallu i osod cyfeiriad strategol ar gyfer ei hun, ei faes ac eraill.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Yn gallu dehongli cynlluniau cyflawni perthnasol a deall eu cyd-destun ym mholisi a strategaeth genedlaethol ac ehangach Cyfoeth Naturiol Cymru.
 • Yn gallu dadansoddi a dehongli ystod eang o wybodaeth, a all fod o natur dechnegol, gan dynnu pwyntiau allweddol a'u cyfleu i unigolion ar bob lefel.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o gyflawni canlyniadau, gyda'r angen am rywfaint o grebwyll neu greadigrwydd er mwyn newid blaenoriaethau oherwydd galwadau sy'n gwrthdaro.
 • Yn gyfrifol am wneud penderfyniadau annibynnol ar sail mewnbwn gan reolwyr llinell a chyfoedion; dealltwriaeth o bolisi Cyfoeth Naturiol Cymru; yr ystod o opsiynau sydd ar gael; a'u goblygiadau posib ar gyfer y busnes.
 • Y gallu i arwain a rheoli prosiectau sy’n gysylltiedig â materion penodol a chymhleth sy’n aml yn heriol, a fydd fel arfer yn golygu risg uchel i enw da.
 • Gwerthfawrogi y gellir gwneud penderfyniadau (a allai ymwneud â pholisi cenedlaethol), gan arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig ym maes gwaith deiliad y swydd.
 • Dangos gwerthfawrogiad o ganlyniadau gwneud penderfyniadau anghywir a'r effaith andwyol y gallent ei chael ar y sefydliad mewn perthynas â'i randdeiliaid allanol, megis sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaeth ac ati. 

Effaith

 • Dangos ymwybyddiaeth o sut y gall ei benderfyniadau gwmpasu ystod eang o faterion ac efallai na fydd y canlyniadau bob amser yn glir neu'n amlwg ar unwaith.
 • Gwerthfawrogi y gall effaith penderfyniadau a wneir gan ddeiliad y swydd fod yn debygol o gael effaith ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol ac yn debygol o barhau dros y tymor canolig, ac o safbwynt allanol gall fod ar lefel genedlaethol.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Bydd gan ddeiliad y swydd gysylltiadau sylweddol â rhanddeiliaid allanol a gellir disgwyl iddo gynrychioli'r sefydliad yn allanol, gan gyfleu gwybodaeth arbenigol.
 • Y gallu i ryngweithio a meithrin cydberthnasau gwaith da gydag uwch arweinwyr yn fewnol ac yn allanol, ar lefel genedlaethol a'r DU.
 • Y gallu i drafod materion polisi, a allai fod yn dechnegol iawn, arbenigol neu'n fanwl eu natur, gydag eraill, gan deilwra dull, arddull a lefel y cyfathrebu'n briodol i'r gynulleidfa.
 • Bydd y gwaith yn cynnwys cyfathrebu ysgrifenedig a llafar; ac arwain prosiectau allweddol sydd â chryn dipyn o gymhlethdod, sy'n gofyn am sgiliau cyfathrebu a dylanwadu gwych.
 • Y gallu i hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan roi cyngor ar faterion technegol neu arbenigol cymhleth, yn cynnwys newidiadau deddfwriaethol a llywio cyfeiriad trafodaethau neu weithgareddau.
 • Y gallu i feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Y gallu i lunio dogfennau, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati â pheth cymhlethdod, yn cynnwys cyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu yn eu cylch neu'n eu defnyddio ac a fyddai'n cael effaith andwyol pe baent yn anghywir neu’n cael eu drafftio'n wael.
 • Y gallu i ganfod data a chynnwys o sawl lleoliad, sy'n cynnwys rhywfaint o ymchwilio allanol a mynegi barn broffesiynol o ran sut y dylai ymchwil o'r fath gael ei dehongli.
 • Mae dogfennaeth o'r fath yn debygol o gael effaith dros dymor hwy yn gyffredinol.

Cyfrifoldeb dros Bobl

 • Ni fydd deiliaid y swydd yn meddu ar unrhyw gyfrifoldeb rheoli llinell uniongyrchol ond bydd ganddynt gyfrifoldeb dros arwain staff arbenigol/technegol drwy raglenni technegol/arbenigol cymhleth drwy strwythur 'rheoli matrics'.
 • Bydd deiliaid y swydd hefyd yn mentora cydweithwyr llai profiadol.

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Efallai y bydd gan ddeiliaid y swydd gyllideb ddirprwyedig a/neu gyfrifoldeb dros wirio dilysrwydd ffurflenni a dogfennau fel rhan o'r broses a/neu wrth gaffael nwyddau a gwasanaethau.
 • Bydd deiliaid y swydd yn gyfrifol am ddefnyddio a gweithredu cyfarpar a data yn ddiogel a chyfreithiol, y maent yn eu defnyddio i gyflawni gofynion eu rôl.

Manteision Gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gweithio Ystwyth a Hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 Diwrnod o Wyliau Blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • Manteision a Chymorth o ran iechyd a lles
 • Awr Les Wythnosol y gallwch ddewis pryd i’w defnyddio

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud Cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’i chwblhau at ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gyfer cwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau ar gyfer y cais 22 Mawrth 2023

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar 27 Mawrth 2023 ar Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Liz Halliwell ar liz.halliwell@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu Rhoswen Leonard ar Rhoswen.leonard@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf