Cynorthwyydd Personol i Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyllid a Chorfforaethol

Dyddiad Cau: 12 Chwefror 2023 | Cyflog: £28,403 - £32,088 (Gradd 4) | Lleoliad: Hyblyg

Math o Gontract: Parhaol

Patrwm Gwaith: 37 Awr Dydd Llun i Dydd Gwener

Rhif Swydd: 202402

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cyfuniad o weithio gartref ac yn y swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi pan fyddwch yn cael eich penodi, os ydych yn llwyddiannus.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r Swydd

Mae hwn yn gyfle ardderchog i gyfuno eich proffesiynoldeb, eich trylwyredd a’ch sgiliau trefnu cadarn gyda’ch angerdd tuag at amgylchedd naturiol Cymru a’ch awydd i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r ffordd y mae ein hadnoddau naturiol yn cael eu rheoli yn y dyfodol.

Yn y rôl hon, byddwch yn darparu'r lefel uchaf o gymorth ysgrifenyddol a gweithredol i'r Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, gan ei helpu i gyflawni ei ddyletswyddau ac i roi amcanion ar waith mewn modd amserol ac effeithiol. Byddwch yn gweithio gyda Chynorthwywyr Personol eraill i sicrhau bod y cymorth i'r Cyfarwyddwr a'r Tîm Arwain yn ymatebol, yn effeithlon ac yn gadarn. Gall hyn gynnwys cefnogi aelodau eraill o’r Tîm Arwain yn eich cyfarwyddiaeth ac o bryd i’w gilydd mewn cyfarwyddiaethau eraill, fel rhan o’ch rôl ehangach yn nhîm Cynorthwywyr Personol y Gwasanaethau Galluogi. 

Bydd eich rôl yn un brysur ac amrywiol tu hwnt, a fydd yn canolbwyntio ar reoli blychau post, trefnu cyfarfodydd a gohebiaeth â phartneriaid a rhanddeiliaid mewnol ac allanol. Byddwch yn fedrus wrth feithrin ymddiriedaeth a chysylltiadau, gan gadw llygad ar fanylion a meddwl ymlaen i ragweld problemau. Bydd angen i chi fod yn ddyfeisgar ac yn hyblyg wrth ymateb i amgylchiadau sy'n newid, yn synhwyrol ac yn ddiplomatig pan fo angen, a gallu gweld y darlun ehangach pan fydd blaenoriaethau sy'n gwrthdaro yn codi.

Ymhen amser, efallai y bydd cyfle ar gyfer gweithgareddau ffrwd waith a rhai sy'n canolbwyntio ar brosiectau, i ddatblygu eich ymwybyddiaeth busnes a'ch sgiliau trefnu ymhellach.

Cyfrifoldebau

 • Byddwch yn darparu cymorth proffesiynol i'ch cyfarwyddiaeth gan ddefnyddio sgiliau trefnu cadarn, effeithlonrwydd dibynadwy a gwasanaeth cwsmeriaid o safon uchel.
 • Byddwch yn rheoli’r blwch post a’r dyddiadur ar gyfer y Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, ac eraill yn y Tîm Arwain pan fo angen, gan weithredu fel ‘porthor’, ymdrin â gohebiaeth e-bost arferol a threfnu cyfarfodydd ac ymweliadau.
 • Byddwch yn meithrin ac yn cynnal cysylltiadau i hwyluso cymorth gweinyddol rhwydd ac effeithiol i'r Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol ac eraill o fewn y Tîm Arwain.
 • Byddwch yn creu ac yn cynnal ystod o ddogfennau busnes a allai gynnwys casglu, dehongli, dadansoddi a chyflwyno gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau.
 • Byddwch yn cefnogi llywodraethu busnes eich cyfarwyddiaeth yn effeithiol ac yn cyfrannu at reoli risg a chynllunio parhad busnes.
 • Byddwch yn cadw golwg ar y dyfodol ac yn mynd ati'n rhagweithiol i nodi a datrys problemau posibl.
 • Byddwch yn gweithio gyda data cyfrinachol / busnes sensitif a byddwch yn cymryd cyfrifoldeb am ddefnydd priodol, diogel ac effeithiol o offer a gwybodaeth CNC.
 • Byddwch yn gweithio tuag at wella prosesau a gweithdrefnau yn barhaus er mwyn hyrwyddo mwy o effeithlonrwydd a chydlyniad o fewn eich cyfarwyddiaeth ac ar draws y sefydliad.
 • Byddwch yn gwireddu eich cyfraniad trwy gymhwyso egwyddorion SMNR i'ch gwaith, yn y ffordd yr ydych yn meddwl, yn cynllunio ac yn cyflwyno gweithgareddau.
 • Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau.

Cymwysterau, Profiad & Gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Bydd gennych sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu rhagorol, gan gynnwys sgiliau ysgrifennu cywir a chryf a'r gallu i gyfathrebu'n broffesiynol bob amser.
 2. O leiaf, bydd gennych bedwar TGAU gradd A* - C (gan gynnwys Mathemateg a Saesneg / Cymraeg) neu NVQ Lefel 2 mewn Gweinyddu neu gymhwyster cyfatebol.
 3. Bydd gennych brofiad perthnasol o weithio mewn rôl weinyddol brysur neu gynorthwyydd personol yn cefnogi rheolwyr lefel uwch, gan gynnwys profiad o ymdrin â materion cyfrinachol a sensitif.
 4. Bydd gennych sgiliau trefnu cryf gan gynnwys y gallu i gynllunio a blaenoriaethu eich gwaith eich hun, rheoli blaenoriaethau sy'n gwrthdaro a chadw tasgau lluosog i symud ar yr un pryd.
 5. Bydd gennych sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid a sgiliau pobl ardderchog, gan gynnwys doethineb, diplomyddiaeth a'r gallu i feithrin perthnasoedd a rhwydweithiau buddiol o fewn a thu allan i'r sefydliad.
 6. Bydd gennych sgiliau TG cadarn a byddwch yn ddefnyddiwr hyderus o raglenni Microsoft Office gan gynnwys Outlook, Teams, Word, Excel a PowerPoint.
 7. Bydd gennych wybodaeth dda am systemau busnes, y gallu i grynhoi a threfnu gwybodaeth yn effeithiol, a bydd gennych ddealltwriaeth dda o warchod a diogelu data.
 8. Bydd eich agwedd yn un gadarnhaol, byddwch yn arddangos gwydnwch a'r gallu i ddelio ag amgylchiadau sy'n newid mewn ffordd ymatebol a chymwynasgar.
 9. Byddwch yn chwilfrydig, yn barod i ddysgu mwy ac yn awyddus i ddatblygu eich hun yn barhaus.
 10. Bydd gennych ddealltwriaeth dda o waith CNC a'r gallu i wneud cysylltiadau ar draws ffrydiau gwaith i hwyluso gweithio agosach a chyfathrebu a chyflwyno mwy effeithiol.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 – Y gallu i ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, h.y. y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu yn seiliedig ar y cymwyseddau canlynol, wrth lunio rhestr fer ac yn ystod y cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi eich ffurflen gais.

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 •  Sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid a sgiliau meddal eraill rhagorol, a ddatblygwyd drwy brofiad gwaith blaenorol a all fod ar draws amryw o swyddi a sefydliadau.
 • Mae gwybodaeth dda am systemau busnes hefyd yn hanfodol, gyda sgiliau TG, rhifedd, llythrennedd a threfnu da.
 • Datblygu a dangos dealltwriaeth dda o waith CNC.
 • Dangos dawn am ddysgu a datblygu parhaus.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Creu amryw o ddogfennau busnes a allai gynnwys casglu gwybodaeth o amryw o ffynonellau a gallu dehongli a dadansoddi gwybodaeth.  Efallai y bydd angen rhywfaint o feddwl yn wreiddiol yn rhai agweddau ar y swydd.
 • Rheoli contractau, gan olygu ei bod yn ofynnol i ddeiliad y swydd allu deall ac amgyffred gofynion contractau yn llwyr.
 • Gwybodaeth ragorol am brosesau busnes a'r gallu i goladu gwybodaeth.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Yn gyffredinol, caiff y gwaith ei lywio gan ganlyniadau disgwyliedig ond efallai y bydd deiliad y swydd yn gallu penderfynu ar y ffordd orau o gyflawni'r rhain, o fewn paramedrau diffiniedig.
 • Gall eraill ddarparu canllawiau ond mae'n debygol y bydd angen rhywfaint o farn neu greadigrwydd.
 • Datrys problemau'n uniongyrchol a gwneud penderfyniadau ar sut i ddelio â’r rhain.  Gall yr ystod o atebion amrywio, gan ofyn am rywfaint o waith ymchwilio a dadansoddi cyn dod i gasgliad, er mai cyfyngedig fydd yr ystod o opsiynau fel arfer.
 • Gallu ymaddasu ac yn hyblyg, gan allu rheoli llif gwaith a dangos lefel uchel o hunan-drefnu.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Cyfathrebu ar draws amryw o swyddogaethau o fewn CNC, yn ogystal â chyda phartïon allanol.
 • Mae’n debygol y bydd cydberthnasau’n barhaus o ran eu natur, a gallant gynnwys rhywfaint o ddylanwadu. Fel arfer, bydd y cyfathrebu’n cynnwys rhyw lefel o gyngor ac arweiniad i eraill.

Manteision Gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gweithio Ystwyth a Hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 Diwrnod o Wyliau Blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • Manteision a Chymorth o ran iechyd a lles
 • Awr Les Wythnosol y gallwch ddewis pryd i’w defnyddio

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud Cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’i chwblhau at ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gyfer cwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau ar gyfer y cais 12 Chwefror 2023

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Tamana Tomlinson ar tamana.tomlinson@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 07815 976932

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf