Swyddog Prosiect Cynorthwyol Cyforgorsydd Cymru LIFE (De Cymru)

Dyddiad cau: 27 Mehefin 2022 | Cyflog: £20,255 | Lleoliad: Neuadd Las, Tregaron

Crynodeb Swydd

Teitl Swydd

Swyddog Prosiect Cynorthwyol Cyforgorsydd Cymru LIFE (De Cymru)

Rhif y swydd

202339

Gradd

2, £20,255 gan godi i £23,008 dros dair blynedd

Lleoliad

Neuadd Las, Tregaron

Cyfarwyddiaeth

Gweithrediadau

Tim

Cyforgorsydd Cymru

Yn Atebol i

Swyddog Prosiect Cynorthwyol Cyforgorsydd Cymru

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1, yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Dymunol Lefel 3, gallu cyfathrebu yn hyderus yn y Gymraeg mewn rhai sefyllfaoedd gwaith

Sylwch os nad ydych yn bodloni’r gofynion a nodir o ran y Gymraeg, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Math o gontract

Tymor penodol tan 31 Mawrth 2023

Patrwm gwaith

37 awr, dydd Llun i ddydd Gwener

Amgylchedd gwaith

Byddwch yn gweithio y tu allan yn bennaf a allai gynnwys gweithio mewn amgylcheddau annymunol a bod yn agored i amodau annymunol o bryd i'w gilydd. Yn ogystal â gweithio mewn sefydliadau partner ac adeiladau eraill.

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

27 Mehefin 2022

Lleoliad y cyfweliad a phryd bydd yn digwydd

Dros Microsoft Teams, dyddiad i'w gadarnhau

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at   

Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

Jake.white@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diben y swydd

Fel aelod o dîm prosiect Cyforgorsydd Cymru LIFE, byddwch yn cyflawni'r rhaglen uchelgeisiol o gwblhau gwaith ymarferol i adfer safleoedd a gwaith monitro ac ymgysylltu â rhanddeiliaid a gynlluniwyd ar gyfer saith cyforgors, y mae pob un ohonynt yn Ardal Cadwraeth Arbennig.

Dyma gyfle gwych i bobl sy'n ceisio cychwyn gyrfa mewn cadwraeth bioamrywiaeth.

Gydag aelodau eraill o dîm y prosiect, byddwch yn cefnogi arweinydd y tîm i sicrhau bod amcanion a thargedau’r prosiect yn cael eu cyflawni ac i adrodd ar gynnydd yn unol â cherrig milltir y cytunwyd arnynt.

Byddwch yn sicrhau bod y prosiect yn cael ei lywodraethu'n dda, gan gynnwys glynu'n gaeth at arferion caffael, llesiant, iechyd a diogelwch Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae gan dîm Cyforgorsydd Cymru LIFE wyth aelod ledled Cymru.

Pa wybodaeth arall sy’n berthnasol i’r swydd?

Y gallu i ymgymryd â gwaith maes sy'n gofyn llawer yn gorfforol, a hynny mewn mathau gwahanol o dywydd a thiroedd. Lle bo'n angenrheidiol / yn briodol, mae hyn yn cynnwys gweithio ar eich pen eich hun.

Gwneud cais am swydd wag

Bydd y cymwyseddau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn ystod y broses sifftio a chyfweld. Darllenwch y Disgrifiad Rôl yn ei gyfanrwydd i ddeall ar ba lefel y bydd angen cyflwyno'r wybodaeth hon. 

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol 
 • Gwerthuso Gwybodaeth 
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill 
 • Cyfrifoldeb am Adnoddau

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

Cymwyseddau

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Mae deiliad y swydd wedi ennill gwybodaeth a sgiliau trwy brofiad gwaith ymarferol blaenorol fel bod ganddo lefel resymol o gymhwysedd technegol er mwyn cyflawni gofynion y rôl.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd sgiliau llythrennedd, rhifiadol a chyfathrebu da. Bydd ganddo ddealltwriaeth o ofynion a goblygiadau iechyd a diogelwch mewn perthynas â gweithgareddau yn y gwaith.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Bydd y defnydd o wybodaeth yn y rôl hon yn syml, yn hawdd ei ddeall, ac yn seiliedig ar adnoddau sydd hawdd eu cyrchu.
 • Bydd angen i ddeiliad y swydd allu gwirio, dilysu, cynnull, casglu a chofnodi data sy'n gofyn am rywfaint o gywirdeb.
 • Mae dogfennau'n arferol ac yn safonol o ran eu deall a’u cwblhau.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Bydd cyfathrebu gyda chydweithwyr sy'n cyflawni agweddau tebyg ac agweddau gwahanol ar y gwaith. Gallai hyn gynnwys arwain ar rai agweddau ar y gwaith sy'n gofyn am y gallu i roi arweiniad neu gyfarwyddiadau clir os oes angen.
 • Bydd cyswllt â'r cyhoedd a thrydydd partïon, a fydd yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth.
 • Bydd cyfathrebiadau ysgrifenedig yn cynnwys cwblhau dogfennau safonol a chadw cofnodion, a fydd yn gofyn am sgiliau TG da.

Cyfrifoldeb dros adnoddau

 • Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am y defnydd diogel o gyfarpar a data a ddefnyddir er mwyn cyflawni ei rôl. Bydd y rhain o werth gweddol gymedrol a disgwylir i ddeiliad y swydd gymryd cyfrifoldeb personol am eu defnyddio a’u cadw’n ddiogel.

 

Disgrifiad Rôl

Diben y swydd:

Fel aelod o dîm prosiect Cyforgorsydd Cymru LIFE, byddwch yn cynorthwyo wrth gyflawni'r rhaglen waith uchelgeisiol (hyd at 31/12/2022) o gwblhau gwaith ymarferol i adfer safleoedd a gwaith monitro ac ymgysylltu â rhanddeiliaid a gynlluniwyd ar gyfer saith system cyforgors a leolir mewn saith Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) yng Nghymru.

Dyma gyfle gwych i bobl sy'n ceisio cychwyn gyrfa mewn cadwraeth bioamrywiaeth.

Gydag aelodau eraill o dîm y prosiect, byddwch yn cefnogi arweinydd y tîm i sicrhau bod amcanion a thargedau’r prosiect yn cael eu cyflawni ac i adrodd ar gynnydd yn unol â cherrig milltir y cytunwyd arnynt. 

Byddwch yn sicrhau bod y prosiect yn cael ei lywodraethu'n dda, gan gynnwys glynu'n gaeth at arferion caffael, llesiant, iechyd a diogelwch Cyfoeth Naturiol Cymru.

Cyfrifoldebau allweddol y swydd:

 • Cynorthwyo Swyddog Prosiect a Monitro Cyforgorsydd Cymru i gynnal gwaith rheoli ymarferol ar y safle a gwaith adfer a monitro.
 • Cynorthwyo Swyddog Prosiect a Monitro Cyforgorsydd Cymru i ddatblygu a rheoli sawl contract a chontractau sy'n gorgyffwrdd sy’n ymdrin â holl agweddau'r rhaglen.
 • Mynychu a chyfrannu'n weithredol at gyfarfodydd rheolaidd tîm y prosiect LIFE. 
 • Cysylltu ag amrywiaeth eang o randdeiliaid a'r cyhoedd a chynorthwyo â gweithgareddau cyfathrebu.

 

 

Cymwysterau neu wybodaeth sy’n allweddol i'r swydd:

 1. Byddai dealltwriaeth o waith cadw a rheoli cyforgorsydd o fudd.
 2. Gwaith tîm a sgiliau cyfathrebu rhagorol a'r gallu i gyflwyno'r prosiect LIFE i amrywiaeth o gynulleidfaoedd, gan gynnwys rheolwyr tir.
 3. Y gallu i ymgymryd â gwaith maes sy'n gofyn llawer yn gorfforol, a hynny mewn mathau gwahanol o dywydd a thiroedd. Lle bo'n angenrheidiol / yn briodol, mae hyn yn cynnwys gweithio ar eich pen eich hun.
 4. Y gallu i yrru car yn gyfreithlon yn y DU ar hyn o bryd.

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd

Diweddarwyd ddiwethaf