Aelod o Dîm yr Ysgrifenyddiaeth x 2

Cyflog: £27,003-£30,699 | Dyddiad cau: 3 Gorffennaf 2022 | Lleoliad: Hyblyg

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: Llawn amser, 37 awr yr wythnos

Rhif swydd: 202306, 203256

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Bydd deiliad y swydd hon yn cynorthwyo Aelodau’r Bwrdd a’u gwaith. Yn rhan allweddol o dîm Ysgrifenyddiaeth y Bwrdd, byddwch yn darparu’r lefel uchaf o gymorth proffesiynol, effeithlon, gweinyddol ac ysgrifenyddol i’r Bwrdd, ei is-bwyllgorau, Aelodau’r Bwrdd a’r Tîm Gweithredol i’w galluogi i gyflawni eu dyletswyddau’n brydlon ac yn effeithiol.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Cynorthwyo'r Bwrdd, ei is-bwyllgorau a'r Aelodau Bwrdd i'w galluogi i gyflawni eu dyletswyddau mewn modd amserol ac effeithiol.
 • Pennu lleoliad a phriodoldeb cyfleusterau a threfniadau posibl ar gyfer cyfarfodydd y Bwrdd, yr is-bwyllgorau a'r Tîm Gweithredol. Bydd hyn yn cynnwys negodi â gwestai, lleoliadau cyfarfod a bwytai er mwyn sicrhau ein bod yn cael gwerth am arian.
 • Cysylltu â Chadeirydd y Bwrdd a Chadeiryddion is-bwyllgorau i drefnu cyfarfodydd, gan gynnwys y lleoliad, amserau, logisteg lluniaeth a chofnodion presenoldeb.
 • Paratoi papurau drafft ar gyfer cyfarfodydd y Bwrdd, yr is-bwyllgorau a'r Tîm Gweithredol
 • Gosod agendâu drafft ar gyfer cyfarfodydd y Bwrdd, yr is-bwyllgorau a'r Tîm Gweithredol 
 • Cymryd cofnodion manwl o gyfarfodydd y Bwrdd, yr is-bwyllgorau a'r Tîm Gweithredol a grwpiau gorchwyl a gorffen eraill a ffurfir gan y Bwrdd.
 • Creu papurau crynhoi, adroddiadau cynnydd a chofrestri gwrthdaro buddiannau drwy gasglu, dehongli a dadansoddi gwybodaeth o ffynonellau amrywiol.
 • Dadansoddi ac asesu papurau'r Bwrdd ac is-bwyllgorau er mwyn sicrhau eu bod yn briodol ac yn gyson o ran neges a fformat.
 • Gweithredu fel ffrind beirniadol ar gyfer staff Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n paratoi cyflwyniadau i'w cyflwyno yng nghyfarfodydd y Bwrdd neu'r is-bwyllgorau.
 • Gweithio ar draws Cyfoeth Naturiol Cymru i ddatblygu rhagolygon ar gyfer cyfarfodydd y Bwrdd, yr is-bwyllgorau a'r Tîm Gweithredol – gan gysylltu â Chadeiryddion pwyllgorau ac aelodau Bwrdd ac arbenigwyr Cyfoeth Naturiol Cymru.
 • Rheoli blaenoriaethau a llifau gwaith mewn modd trefnus tu hwnt er mwyn cyflenwi cyfarfodydd y Bwrdd, yr is-bwyllgorau a'r Tîm Gweithredol mewn modd amserol ac effeithiol.
 • Rheoli llifau gwaith a blaenoriaethau aelodau tîm yr Ysgrifenyddiaeth er mwyn bod mor gefnogol â phosibl i'r tîm a'r Aelodau Bwrdd.
 • Cynnig help a chefnogaeth arbenigol i aelodau'r Bwrdd a'r Tîm Gweithredol ar y system Diwydrwydd.
 • Dehongli a dadansoddi data anarferol, gan sicrhau bod goblygiadau gwleidyddol yn cael eu hystyried lle y bo'n briodol, i gynorthwyo wrth wneud penderfyniadau.
 • Sicrhau bod Aelodau'r Bwrdd yn cael swm digonol o nodiadau briffio/papurau mewn da bryd cyn cyfarfodydd, a chomisiynu'r rhain o adrannau eraill y sefydliad os oes angen, gan roi cyfarwyddyd i reolwyr ynghylch cyflwyno eitemau'n amserol a chraffu ar ffurflenni er mwyn sicrhau cysondeb a bodloni safonau ansawdd.
 • Datblygu cydberthnasau gwaith da yn fewnol ac yn allanol â'r holl randdeiliaid allweddol, gan gynnwys gwleidyddion ac uwch-aelodau gweithredol sefydliadau partner.
 • Sicrhau llywodraethu effeithiol.
 • Cynorthwyo â dyletswyddau eraill sy'n ymwneud â'r Bwrdd yn ôl yr angen.
 • Gofynion Ymateb i Ddigwyddiadau: Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. TGAU (neu gyfwerth) mewn Mathemateg a Saesneg (neu brofiad cyfwerth).
 2. Dealltwriaeth dda o waith Tîm Gweithredol a Bwrdd sefydliad mawr a chymhleth.
 3. Gwybodaeth am faterion cyfredol lleol a chenedlaethol sy'n ymwneud â Cyfoeth Naturiol Cymru i’r graddau y maent yn effeithio ar y swydd a’r Bwrdd/Tîm Gweithredol.
 4. Gwybodaeth eang am Cyfoeth Naturiol Cymru a'i swyddogaethau a sut mae'r sefydliad yn gweithredu.
 5. Profiad o ddefnyddio holl raglenni Microsoft Office, h.y. Word, Excel, PowerPoint, Outlook ac Access.
 6. Profiad sylweddol o weithio mewn rôl weinyddol yn cefnogi rheolwyr lefel uwch a rhanddeiliaid, gan gynnwys profiad o ymdrin â materion hynod sensitif.
 7. Profiad o weithio gyda chyfarwyddwyr gweithredol ac anweithredol sefydliad mawr a chymhleth neu debyg.
 8. Sgiliau trefnu rhagorol gyda'r gallu i drefnu, cynllunio a blaenoriaethu gwaith yn effeithiol.
 9. Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu ar lafar rhagorol, gyda'r gallu i gyfathrebu'n broffesiynol ar bob lefel a meithrin cydberthnasau  rhanddeiliaid cryf ag uwch-swyddogion gweithredol, gwleidyddion ac eraill.
 10. Sgiliau ysgrifennu cywir a rhagorol, h.y. llunio llythyrau ac adroddiadau.

Gofynion y Gymraeg: Hanfodol Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Creu amryw o ddogfennau busnes a allai gynnwys casglu gwybodaeth o amryw o ffynonellau a gallu dehongli a dadansoddi gwybodaeth.  Efallai y bydd angen rhywfaint o feddwl yn wreiddiol yn rhai agweddau ar y swydd.
 • Rheoli contractau, gan olygu ei bod yn ofynnol i ddeiliad y swydd allu deall ac amgyffred gofynion contractau yn llwyr.
 • Gwybodaeth ragorol am brosesau busnes a'r gallu i goladu gwybodaeth.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Yn gyffredinol, caiff y gwaith ei lywio gan ganlyniadau disgwyliedig ond efallai y bydd deiliad y swydd yn gallu penderfynu ar y ffordd orau o gyflawni'r rhain, o fewn paramedrau diffiniedig.
 • Gall eraill ddarparu canllawiau ond mae'n debygol y bydd angen rhywfaint o farn neu greadigrwydd.
 • Datrys problemau'n uniongyrchol a gwneud penderfyniadau ar sut i ddelio â’r rhain.  Gall yr ystod o atebion amrywio, gan ofyn am rywfaint o waith ymchwilio a dadansoddi cyn dod i gasgliad, er mai cyfyngedig fydd yr ystod o opsiynau fel arfer.
 • Gallu ymaddasu ac yn hyblyg, gan allu rheoli llif gwaith a dangos lefel uchel o hunan-drefnu.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Cyfathrebu ar draws amryw o swyddogaethau o fewn CNC, yn ogystal â chyda phartïon allanol.
 • Mae’n debygol y bydd cydberthnasau’n barhaus o ran eu natur, a gallant gynnwys rhywfaint o ddylanwadu. Fel arfer, bydd y cyfathrebu’n cynnwys rhyw lefel o gyngor ac arweiniad i eraill.

Cyfrifoldeb dros adnoddau

 • Yn gyfrifol am weithredu’n ddiogel y cyfarpar a’r data y mae’n eu defnyddio er mwyn cyflawni gofynion ei swydd.
 • Mae’n annhebyg y bydd yn ddeiliad cyllideb ond gall fod yn rhan o'r gwaith o brosesu neu wirio gwybodaeth ariannol.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Ffurflen gais 

Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Dyddiad cau i wneud cais: 3 Gorffennaf 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar 15 Gorffennaf 2022 drwy Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â/ag Natalie Williams ar natalie.a.williams@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 03000 6504156.

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf