Rheolwr Prosiect, Adnoddau Naturiol a Llesiant

Dyddiad cau: 4 Ebrill 2023 | Cyflog: £32,876-£36,229 (Gradd 5) | Lleoliad: Hyblyg

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: Llawn amser, 37 awr yr wythnos. 

Rhif swydd: 202223

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cyfuniad o weithio gartref ac yn y swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi pan fyddwch yn cael eich penodi, os ydych yn llwyddiannus.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Bydd deiliad y swydd yn cymryd rôl weithredol yn y gwaith o reoli prosiectau a rhaglenni gwaith mewn tîm sy'n tyfu, sy'n cynnwys arbenigwyr cynaliadwyedd a llesiant, ac yn ymgymryd â phrosiectau penodol i gefnogi'r gwaith o gyflawni dyletswyddau Cyfoeth Naturiol Cymru o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) a Deddf yr Amgylchedd (Cymru). Fel hyrwyddwyr uchelgais CNC i wella'r ffordd y caiff adnoddau naturiol eu rheoli er budd cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol, mae'r tîm Strategaeth a Pholisi Adnoddau Naturiol a Llesiant yn cefnogi Cyfoeth Naturiol Cymru a'i bartneriaid yn benodol i wneud pethau gwahanol a gwell, yn unigol ac ar y cyd, i wireddu'r nod o reoli cynaliadwy.

Byddwch yn cefnogi'r tîm drwy baratoi asesiadau ac adroddiadau technegol, gan ddefnyddio amrywiaeth eang o wybodaeth a data; datblygu cynlluniau, gweithdrefnau, offer a chanllawiau; paratoi proffiliau cyllideb a monitro gwariant; rheoli risg; gweithio ar ddigwyddiadau cyfathrebu ac ymgysylltu ar raddfa fach; a chefnogi'r tîm wrth iddynt ymgysylltu â Llywodraeth Cymru, partneriaid, rhanddeiliaid allanol a mewnol a chyrff amgylcheddol eraill er mwyn cyflawni Datganiadau Ardal a Chynlluniau Llesiant.

Byddwch yn naturiol chwilfrydig a brwdfrydig am syniadau newydd a ffyrdd newydd o weithio, yn dda am ddatrys problemau, yn barod i brofi atebion arloesol, ac yn ddigon hyblyg i newid eich cynlluniau os nad ydynt yn gweithio. Byddwch yn gallu cymell eich hun, yn drefnus, ac yn ddisgybledig wrth gofnodi gweithredoedd a chadw dogfennaeth briodol gan ddefnyddio'r systemau corfforaethol. Byddwch yn gyfathrebwr da, yn gallu dylanwadu ar bobl ac yn bresenoldeb calonogol, a all adeiladu hygrededd i'r tîm yn gyflym gyda chydweithwyr o fewn CNC a thu hwnt.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Paratoi asesiadau technegol, gan ddefnyddio amrediad o wybodaeth a ffynonellau data.
 • Cefnogi'r gwaith o baratoi deunyddiau i lywio’r broses o ddatblygu polisïau, cyngor statudol a dogfennau canllaw Cyfoeth Naturiol Cymru, Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill. Paratoi'r gwaith o ddatblygu gweithdrefnau, offer a chanllawiau ac arwain y broses o gyflwyno ffyrdd newydd o weithio.
 • Cydlynu’r gwaith o baratoi proffiliau cyllideb a monitro gwariant ar draws y rhaglen Ymgorffori Adnoddau Naturiol a Llesiant. Darparu gwybodaeth fanwl gywir yn gyson i reolwyr ar gynnydd, gan gynnwys adrodd yn ôl at Lywodraeth Cymru, er mwyn addasu a sicrhau bod gwaith yn cael ei gyflawni yn ôl yr amserlen a'r gost.
 • Cysylltu â staff perthnasol Cyfoeth Naturiol Cymru ynghylch rhyngweithiadau rhwng ffrydiau gwaith Adnoddau Naturiol a Llesiant er mwyn sicrhau bod y gwaith o gyflawni rhwymedigaethau prosiect, polisi neu strategaeth yn cael ei wneud mewn modd amserol ac effeithiol.
 • Bod yn gyfrifol am reoli prosiectau adolygu swyddogaethol bach yn unol â'r canllawiau statudol cytunedig a'r rhaglen waith gynlluniedig.
 • Cefnogi ymgysylltu â sectorau, partneriaid, Llywodraeth Cymru a chyrff amgylcheddol eraill yng Nghymru a'r DU mewn perthynas ag adrodd ar ymgorffori Adnoddau Naturiol a Llesiant a bod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau gan gwsmeriaid.
 • Cyfrannu at grwpiau gorchwyl a gorffen, a gomisiynwyd drwy'r Byrddau Busnes, i baratoi cynhyrchion pendant yn ôl y gofyn.
 • Cydweithio ag arweinydd y tîm i ddatblygu a chyflenwi Cynllun Datblygu Personol cytunedig.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Profiad a chymhwyster dangosadwy mewn PRINCE 2 neu offeryn rheoli prosiect/rhaglen arall tebyg
 2. Profiad o'r canlynol: dadansoddi technegol a dehongli amrediad o ddata a gwybodaeth amgylcheddol; dadansoddi setiau data mawr â thaenlenni Excel, gan gynnwys tablau pifod.
 3. Cymhwysedd mewn amrediad o feddalwedd TG, yn benodol Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol a’r gyfres o raglenni Microsoft Office, a chymhwysedd mewn systemau ariannol a ddefnyddir yn Cyfoeth Naturiol Cymru a phroffilio cyllidebau.
 4. Hunan-gymhellol a threfnus, ac yn ddisgyblaethol wrth gofnodi camau gweithredu a chadw dogfennau priodol.
 5. Gweithio o fewn amgylchedd rheoli rhaglenni a phrosiectau a meddu ar brofiad o reoli prosiectau a/neu gymwysterau yn y maes hwn.
 6. Rhannu eich gwybodaeth a’ch arbenigedd er mwyn helpu i ddatrys problemau, gan gynorthwyo pob Pennaeth Busnes yn y gyfarwyddiaeth Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu yn ôl yr angen.

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1 – y gallu i ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Hanfodol Lefel 3 – gallu defnyddio Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd gwaith

Noder os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, h.y. y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu yn seiliedig ar y cymwyseddau canlynol, wrth lunio rhestr fer ac yn ystod y cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi eich ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Arbenigedd amlwg mewn maes neu swyddogaeth ddiffiniedig, ac yn gallu darparu cyngor ac arweiniad i eraill.
 • Dealltwriaeth a gwerthfawrogiad cadarn o waith y swyddogaeth ehangach.
 • Y gallu i ddangos sgiliau da o ran llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu, gan gynnwys sgiliau da wrth ddod wyneb yn wyneb â chwsmeriaid.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddehongli a deall ystod eang o wybodaeth a data technegol, gan dynnu pwyntiau ac egwyddorion allweddol i ddarparu'r blociau adeiladu ar gyfer datblygu polisïau, strategaeth a chynlluniau mewnol.
 • Bydd y dogfennau a gynhyrchir yn cynnwys gwybodaeth dechnegol / arbenigol, a fydd yn gofyn am rywfaint o feddylfryd gwreiddiol, creadigrwydd a dealltwriaeth o'r materion.
 • Y gallu i brosesu a dadansoddi gwybodaeth anarferol sydd ag elfennau cymhleth ac o natur dechnegol.
 • Dangos dealltwriaeth o ddeddfwriaeth ac yn gallu ei dehongli a'i chymhwyso, mewn perthynas â'i rôl.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o gyflawni canlyniadau, sy'n gofyn am rywfaint o grebwyll a chreadigrwydd, ac addasu blaenoriaethau os oes galwadau sy'n gwrthdaro â'i gilydd.
 • Bydd penderfyniadau o natur dechnegol, yn bennaf o amgylch cwmpas maes gwaith deiliad y swydd.
 • Y gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau a fydd yn gymhleth i ryw raddau ac a fydd yn gofyn am y gallu i gymhwyso technegau neu ddulliau gwahanol.
 • Y gallu i ymgymryd ag ymchwil i bennu’r ffordd orau o ddatrys materion. 
 • Dangos y gallu i arwain aelodau llai profiadol wrth ddatrys problemau.

Effaith

 • Gwerthfawrogi bod y gwaith a wneir yn gyffredinol o fewn maes arwahanol a’i fod yn effeithio'n bennaf ar yr amgylchedd uniongyrchol, ond gall hefyd ymestyn ar draws pynciau a meysydd gwaith eraill a bod potensial, os caiff ei wneud yn anghywir, iddo effeithio ar drydydd partïon a meysydd ehangach.
 • Bydd effaith penderfyniadau neu weithgareddau gwaith fel arfer yn y tymor byr i ganolig.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i ryngweithio a chyfathrebu â phobl ar draws ystod o swyddogaethau o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru ac yn allanol, gan ei gwneud hi'n ofynnol i ddeiliad y swydd gyfathrebu o amgylch ei faes arbenigedd, gan addasu ei ddull a'i arddull yn briodol.
 • Dangos sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da gyda'r gallu i ddatblygu, dylanwadu a chynnal cydberthnasau gwaith da. 

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Yn gyfrifol am yr offer a'r cyfarpar a ddefnyddir i gyflawni ei waith, a fydd o werth cymharol gymedrol yn gyffredinol.
 • Yn gyfrifol am gadw offer a chyfarpar yn ddiogel a'u defnyddio'n gyfreithlon. 
 • Goruchwylio contractwyr a'r costau cysylltiedig.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol y gallwch ddewis pryd i’w defnyddio

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’i chwblhau at ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gyfer cwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau ar gyfer y cais 4 Ebrill 2023

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal wythnos sy’n cychwyn 17 Ebrill 2023 ar Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Fen Turner ar fen.turner@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu Helga Dixon ar helga.dixon@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk  

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf