Cydlynydd Prosiect Llaeth

Dyddiad cau: 26 Mai 2022 | Cyflog: £39,700 | Lleoliad: Hyblyg

Er gwaetha’r sefyllfa gyfredol gyda golwg ar COVID19 -  mae’r broses o recriwtio yn parhau a bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal drwy Microsoft Teams

Crynodeb Swydd

Teitl Swydd

Cydlynydd Prosiect Llaeth

Rhif y swydd

202216

Gradd

7, £39,700 gan godi i £44,522 dros dair blynedd

Lleoliad

Hyblyg

Cyfarwyddiaeth

Gweithrediadau

Tim

Tim yr Amgylchedd

Yn Atebol i

Rheolwr y Tim Amgylchedd

Yn Atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol

Neb

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Dymunol Lefel 3 – Gallu defnyddio Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd Gwaith

Sylwch: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Math o gontract

Cyfnod penodol hyd at 31 Mawrth 2023

Patrwm gwaith

Llawn amser

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

26 Mai 2022

Cyfweliad i'w gynnal ar \ a ble

Dyddiad i’w gadarnhau, drwy Microsoft Teams

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at

Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

Nicola.Mills@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diben y swydd

Rheoli prosiect llaeth Cymru gyfan CNC i gyflawni Rhaglen y Prosiect yn unol â gwerthoedd CNC a gofynion Llywodraeth Cymru. Byddwch yn gweithio â chydweithwyr o dimau eraill yn Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu (EPP) a Gweithrediadau, swyddogion Llywodraeth Cymru, a chynrychiolwyr y sector a phartneriaid. Byddwch hefyd yn gweithredu fel arbenigwr, ac yn arwain, rheoli ac yn cyflawni polisi, rhaglenni, cynlluniau, strategaethau a chanllawiau CNC. Bydd hyn yn troi polisi Llywodraeth Cymru a’r DU yn ddulliau ymarferol ar gyfer cyflawni’r prosiect.

Gwneud cais am swydd wag

Bydd y cymwyseddau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn ystod y broses sifftio a chyfweld. Darllenwch y Disgrifiad Rôl yn ei gyfanrwydd i ddeall ar ba lefel y bydd angen cyflwyno'r wybodaeth hon. 

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol 
 • Gwerthuso Gwybodaeth 
 • Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth 
 • Effaith 
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill 
 • Cyfrifoldeb dros Bobl 

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

Cymwyseddau

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Y gallu i ymgymryd â thasgau ymarferol neu dechnegol cymhleth ar lefel uwch, sy'n gofyn am wybodaeth arbenigol uwch yn y pwnc.
 • Bydd gan ddeiliaid y swyddi lefel uchel o wybodaeth, gyda hygrededd personol a phroffesiynol ar gyfer gweithredu fel yr arbenigwr yn CNC, ar lefel genedlaethol, ac yn y sector ehangach. Mae'n bosibl y bydd gofyn i ddeiliad y swydd fod yn dyst arbenigol mewn ymholiad cyhoeddus. Bydd deiliaid y swyddi'n darparu cyngor technegol i wneuthurwyr penderfyniadau sy’n cael effaith ar lefel genedlaethol, nad yw o bosib wedi'i ddiffinio yn y polisïau neu arweiniad presennol.
 • Bydd deiliad y swydd yn darparu cyngor gwrthrychol i eraill ar faterion arbenigol sy’n seiliedig ar wybodaeth a phrofiad manwl. Bydd deiliad y swydd yn cadw’n gyfredol â’r datblygiadau a newidiadau o fewn ei feysydd technegol/arbenigol, ac yn dehongli a defnyddio’r wybodaeth ddiweddaraf fel y bo'n briodol.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd brofiad sylweddol a pherthnasol o weithio yn y maes, yn sgil gweithio mewn nifer o wahanol sefydliadau neu mewn rolau gwahanol o fewn un sefydliad. Mae sgiliau mentora yn ofynnol ar y lefel hon.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Y gallu i ddehongli cynlluniau cyflenwi gweithredol y swyddogaeth a deall eu cyd-destun o fewn polisi strategaeth ehangach CNC.
 • Y gallu i ddadansoddi a dehongli ystod eang o wybodaeth sy’n aml yn gymhleth iawn, gan dynnu pwyntiau allweddol a’u cyfleu i bobl eraill ar bob lefel.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Yn gyfrifol am gyflawni prosiectau'n llwyddiannus a mynd i'r afael â materion heriol o fewn ei raglen waith ei hun heb lawer o oruchwyliaeth. Caiff y gwaith ei arwain gan ganlyniadau disgwyliedig ond bydd deiliad y swydd yn gallu penderfynu ar y ffordd orau o’u cyflawni. Mae’n bosibl y bydd angen iddo addasu blaenoriaethau o ganlyniad i ofynion sy'n gwrthdaro. Bydd amcanion a thargedau ac ati yn cael eu hadolygu ar sail ganolraddol.
 • Y gallu i wneud penderfyniadau annibynnol ar lefel reolaeth weithredol gyda mewnbwn gan reolwyr llinell a chymheiriaid. Bydd yn meddu ar ddealltwriaeth o bolisïau CNC a'u goblygiadau posibl i'r busnes.
 • Mae’n bosibl y bydd penderfyniadau a wneir yn arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig ym maes gwaith deiliad y swydd. Bydd canlyniad gwneud penderfyniadau anghywir yn cael effaith niweidiol ar y sefydliad mewn perthynas â’i randdeiliaid allanol, megis sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaethau ac ati. 
 • Efallai y bydd penderfyniadau'n ymwneud ag amrediad eang o faterion, ac mae'n bosibl na fydd y canlyniadau bob amser yn glir neu'n amlwg ar unwaith. Efallai y bydd problemau wynebir yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad, a gallai’r rhain fod yn amrywiol. Bydd penderfyniadau yn debygol o gael effaith ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol, ac yn debygol o barhau dros y tymor canolig.

Effaith

 • Bydd deiliaid y swyddi'n cael effaith a dylanwad ar lefel ganolig i uchel, a fydd yn parhau dros y tymor canolig i’r tymor hir yn gyffredinol. Bydd yr effaith ar lefel genedlaethol.
 • Bydd deiliaid y swyddi'n cael effaith fel arbenigwr ar lefel genedlaethol neu fel arweinydd y sector, yn fewnol ac allanol, a bydd ei ddylanwad ar lefel weithredol uwch.
 • Bydd penderfyniadau a gweithredoedd deiliad y swydd yn dylanwadu ar eraill. Bydd canlyniadau ei benderfyniadau/gweithredoedd yn cael effaith dros y tymor canolig i’r tymor hir, yn fewnol neu'n allanol.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Y gallu i ymgysylltu â phobl ar draws y sefydliad er mwyn cyflawni strategaethau a pholisïau yn y ffordd fwyaf effeithlon. Y gallu i drafod materion polisi technegol, arbenigol neu fanwl iawn, gan deilwra dull, arddull a lefel y cyfathrebu'n briodol ar gyfer y gynulleidfa.
 • Y gallu i gyfathrebu ar lefel uchel, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn fewnol ac yn allanol, ac ar lefel weithredol uwch.  Bydd hyn yn gymhleth iawn, gan ofyn am sgiliau cyfathrebu a darbwyllo ar lefel uwch. Efallai y bydd hyn hefyd yn cynnwys hwyluso a/neu gyflwyno yn ystod cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan roi cyngor technegol neu arbenigol cymhleth ar lefel uchel, gan gynnwys newidiadau a mewnbwn deddfwriaethol. Y gallu i lywio cyfeiriad trafodaethau neu weithgareddau. Bydd gofyn iddo feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Y gallu i gynhyrchu dogfennau, adroddiadau, rhaglenni, contractau ac ati sy'n gymhleth ac yn dechnegol. Bydd dogfennau'n cynnwys cyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu arnynt neu'n eu defnyddio. Mae'n debygol y ceir canlyniadau niweidiol os yw'r dogfennau'n anghywir neu wedi'u drafftio'n wael.
 • Y gallu i gyrchu data a chynnwys o sawl lleoliad, gan ofyn am rywfaint o ymchwil allanol a chrebwyll proffesiynol o ran sut y dylai ymchwil o'r fath gael ei dehongli. Yn gyffredinol, mae dogfennaeth o'r fath yn debygol o gael effaith dros y tymor hwy.

Cyfrifoldeb dros bobl

 • Ni fydd deiliaid y swyddi’n meddu ar unrhyw gyfrifoldeb rheoli llinell uniongyrchol, ond mae’n bosibl y byddant â chyfrifoldeb gweithredol dros arwain staff arbenigol/technegol trwy raglenni technegol/arbenigol cymhleth, a hynny trwy strwythur ‘rheoli matrics’.
 • Mae'n bosib y bydd deiliad y swyddi’n mentora cydweithwyr.

 

Disgrifiad Rȏl

Diben y swydd:

 • Bydd deiliad y swydd yn rheoli'r prosiect o gyflawni rhaglen waith CNC i sicrhau ein bod yn cyflawni ein swyddogaethau rheoliadol a chynghorol ar gyfer y prosiect ffermydd llaeth.
 • Bydd deiliad y swydd yn defnyddio lefel uchel o arbenigedd proffesiynol a gwybodaeth arbenigol am lygredd amaethyddol i sicrhau bod dyletswyddau rheoliadol a chynghorol cymhleth a phroffil uchel CNC yn cael eu cyflawni'n effeithiol ac yn effeithlon.

Cyfrifoldebau allweddol y swydd:

 • Rheoli’r prosiect ffermydd llaeth, gan roi cyfarwyddyd i dîm o 12 aelod o staff ledled Cymru trwy reoli'r rhaglen a pherthnasau gweithio effeithiol â'r arweinwyr tîm sy'n gyfrifol am yr aelodau staff hynny.
 • Rhoi cyfarwyddyd a dadansoddi cyngor technegol cymhleth i sicrhau bod safonau yn cael eu cyrraedd o ran ansawdd a phrydlondeb cyngor CNC ac ymgysylltiad â’r gwaith datblygu a rheoleiddwyr a rhanddeiliaid eraill.
 • Nodi a rheoli risgiau a phroblemau, gan gynnwys datrys problemau cymhleth a'r angen am bolisi newydd i fynd i'r afael â risgiau a phroblemau newydd.
 • Arwain y gwaith o gynllunio'r prosiect, y gweithdrefnau ar gyfer llywodraethiant effeithiol, y gwaith o reoli cyllideb a llif arian y prosiect, a swyddfa rheoli'r rhaglen.
 • Rheoli busnes Bwrdd y Rhaglen, gan asesu’r cynnydd o ran cyflawni a'r gwaith o reoli risgiau a phroblemau ac adrodd arnynt.
 • Llywio a mentora swyddogion ffermydd llaeth a sicrhau ansawdd asesiadau technegol i sicrhau bod CNC yn rhoi cyngor clir a chywir sy'n seiliedig ar risg ar faterion amlddisgyblaethol cymhleth
 • Cynrychioli CNC mewn cyfarfodydd ar lefel uwch, gan gynnwys cyfarfodydd gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.
 • Nodi cyfleoedd ar gyfer cyflawni gwaith rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy ac amcanion llesiant a’u rhoi ar waith.

Cymwysterau neu wybodaeth sy’n allweddol i'r swydd:

 • Gwybodaeth sylweddol a manwl a phrofiad o ddatblygu a rheoli prosiectau neu raglenni cymhleth.
 • Gwybodaeth helaeth ac eang am faterion amgylcheddol a'r gallu i gomisiynu a deall asesiadau technegol uwch a'u troi'n gyngor arbenigol.
 • Profiad blaenorol o waith rheoleiddio amgylcheddol.
 • Y gallu i arwain a chyflenwi gwaith drwy rwydwaith o dimau a phartneriaid cyflenwi y tu allan i'ch rheolaeth uniongyrchol.
 • Sgiliau dylanwadu a negodi rhagorol ar lefelau uwch sefydliadau, gan gynnwys llywodraethau, partneriaid rheoleiddio a datblygwyr mawr.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid.
 • Meithrin perthynas waith effeithiol gyda chydweithwyr a phartneriaid.

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

 

Diweddarwyd ddiwethaf