Swyddog Amgylchedd

Dyddiad Cau: 26 Mehefin 2022 | Cyflog: £31,490-£34,902 | Lleoliad: Hyblyg yn un o'n swyddfeydd yn Mhowys

Crynodeb Swydd

Teitl Swydd

Swyddog Amgylchedd

Rhif y swydd

202176

Gradd

5, £31,490 gan godi i £34,902 dros bedair blynedd

Lleoliad

Hyblyg yn un o'n swyddfeydd ym Mhowys

Cyfarwyddiaeth

Gweithrediadau

Tim

Tîm yr Amgylchedd, Gogledd Powys

Yn Atebol i

David Lee, Rhelowr Tîm yr Amgylchedd

Yn Atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol

Neb

Gofynion y Gymraeg

Dymunol Lefel 4 – Siarad Cymraeg yn rhugl

Sylwch: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Math o gontract

Penodiad tymor penodol. Mae’r swydd hon yn benodiad tymor penodol tan ddiwedd mis Mawrth 2023 tra bod deiliad presennol y swydd i ffwrdd.  

Patrwm gwaith

Llawn amser 37 awr yr wythnos

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

26 Mehefin 2022

Cyfweliad i'w gynnal ar \ a ble

20 Gorffennaf 2022

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at

Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

david.lee@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diben y swydd

Mae'r swydd hon yn helpu i gyflawni ein rôl cydymffurfio rheoleiddiol a digwyddiadau yng Ngogledd Powys.

Rydym yn dîm bach sydd â llwyth gwaith mawr a rhan fawr o Bowys i ofalu amdani.  Rydym yn chwilio am swyddog a all gyfrannu at gyflawni ein gwaith rheoleiddio ar ffermydd, ffermydd ieir a ganiateir, tynnu dŵr a gollwng dŵr.  Mae'r rôl allan yn y maes ac yn y swyddfa a byddwch yn gweithio gydag ystod eang o gwsmeriaid mewnol ac allanol.

Bydd gennych rôl bwysig i'w chwarae wrth ymateb i ddigwyddiadau yn yr ardal.  Bydd angen i chi ymateb i ddigwyddiadau mewn modd amserol a diogel a chymryd camau gorfodi priodol pan fo angen.  Mae angen i chi fod yn ddygn, yn ddyfal ac yn gallu meithrin perthynas waith dda o’r cychwyn cyntaf.

Mae'n debyg mai’r gwaith hwn fydd y rhan fwyaf o’ch llwyth gwaith ond efallai y gelwir arnoch i gyfrannu at feysydd eraill o fewn cylch gwaith Tîm yr Amgylchedd megis gwaith cadwraeth ar safleoedd dynodedig.

Mae gennym swydd wag yn un o dimau’r Amgylchedd yn ardal Canol De Cymru CNC. Mae gan y tîm ystod eang o gyfrifoldebau megis ansawdd dŵr, adnoddau dŵr, amaethyddiaeth, pysgodfeydd, cadwraeth a bioamrywiaeth. 

Rydym yn chwilio am swyddog brwdfrydig a phroffesiynol sy'n gallu gweithio'n gyflym, yn aml gyda therfynau amser tynn ac sy'n gallu blaenoriaethu ei lwyth gwaith yn effeithiol er mwyn cyflawni mwy dros yr amgylchedd.

Pa wybodaeth arall sy’n berthnasol i’r swydd?

Rydym yn gweithredu system oriau hyblyg gydag oriau craidd

Gwybodaeth dda am arferion amaethyddiaeth

Rhywfaint o wybodaeth am ddeddfwriaeth amgylcheddol a’r defnydd a wneir ohoni.

Gofynion Ymateb i Ddigwyddiadau: Mae'n ofynnol iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Gwneud cais am swydd wag

Bydd y cymwyseddau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn ystod y broses sifftio a chyfweld. Darllenwch y Disgrifiad Rôl yn ei gyfanrwydd i ddeall ar ba lefel y bydd angen cyflwyno'r wybodaeth hon. 

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol 
 • Gwerthuso Gwybodaeth 
 • Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth 
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill 

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

Cymwyseddau

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Arbenigedd amlwg mewn maes neu swyddogaeth ddiffiniedig, sy'n galluogi deiliad y swydd i ddarparu cyngor ac arweiniad i eraill.
 • Yn dangos dealltwriaeth a gwerthfawrogiad cadarn o waith y swyddogaeth ehangach.
 • Sgiliau da o ran llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu, gan gynnwys sgiliau datblygedig wrth ddod wyneb yn wyneb â chwsmeriaid.
 • Mae profiad o oruchwylio eraill yn ddymunol.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Yn dangos y gallu i ddeall gwybodaeth, llawlyfrau gweithdrefnau, codau statudol a deddfwriaeth a dehongli a chymhwyso'r gofynion i gyflawni ei rôl.
 • Y gallu i ddadansoddi a phrosesu gwybodaeth dechnegol anarferol sy'n cynnwys rhywfaint o gymhlethdod.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, sy'n gofyn am rywfaint o farn a chreadigrwydd a'r angen i newid blaenoriaethau lle mae gofynion sy'n gwrthdaro.
 • Y gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau o natur dechnegol, yn bennaf o gwmpas ei faes gwaith ei hun ond bydd hefyd yn gorgyffwrdd â gwaith eraill.
 • Gall problemau a phenderfyniadau gynnwys rhywfaint o gymhlethdod a gofyn am yr angen i gymhwyso gwahanol dechnegau neu ddulliau.
 • Y gallu i gynnal ymchwil i benderfynu ar y ffordd orau o ddatrys problemau. 
 • Y gallu i ddarparu arweiniad i aelodau llai profiadol er mwyn datrys problemau.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Yn dangos y gallu i ryngweithio a chyfathrebu â phobl o amgylch ei faes arbenigedd, ar draws ystod o swyddogaethau o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru a phartïon allanol, gan addasu ei ddull a'i arddull yn briodol.
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu sefydledig gyda'r gallu i ddatblygu a chynnal cydberthnasau gwaith da, a allai gynnwys rhywfaint o ddylanwadu.

 

Disgrifiad Rôl

Diben y swydd:

 • Mae diben ein sefydliad, sef rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, yn ganolog i bopeth a wnawn. Mae gan bawb yn Cyfoeth Naturiol Cymru rôl i'w chwarae wrth rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy ac o fewn hynny rôl Cyfoeth Naturiol Cymru o sicrhau bod cydnerthedd ecosystemau yn sail i lesiant ehangach yng Nghymru.
 • Bydd deiliad y swydd yn chwarae rôl ddiffiniedig i rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy trwy gyflawni cylch gwaith y tîm amlswyddogaethol yn y lle. Bydd deiliad y swydd yn cyfrannu arbenigedd technegol penodol i'r tîm yn o leiaf un o'r meysydd gwaith canlynol:
 • Gwaith Rheoli Amgylchedd gan gynnwys rheoli digwyddiadau, rheoleiddio a chydymffurfiaeth sy’n gysylltiedig ag Adnoddau Dŵr, Ansawdd Tir neu Ddŵr. Gweithredu datrysiadau partneriaeth rheoliadol a chefnogol a phrosiectau sy'n darparu canlyniadau amgylcheddol ar y ddaear, gan gynnwys y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr.
 • Rheoli Safleoedd Gwarchodedig Rheoleiddio uniongyrchol trwy gydsynio a chaniatáu gweithgareddau, a sicrhau dull rheoli rhagweithiol effeithiol trwy gyngor, arweiniad a datblygu cytundebau rheoli a phartneriaethau.
 • Darparu naill ai cylch gwaith, strategaeth a blaenoriaethau Bioamrywiaeth neu Bysgodfeydd Cyfoeth Naturiol Cymru, trwy ddarparu cyngor mewnol i dimau, swyddogaethau neu gyfarwyddiaethau eraill, yn ogystal â darparu'n uniongyrchol neu mewn partneriaeth, brosiectau a chynlluniau lliniaru sy'n gwarchod neu wella'r amgylchedd.

Cyfrifoldebau allweddol y swydd:

 • Gweithio gydag amrywiaeth eang o gwsmeriaid mewnol ac allanol gan gynnwys deiliaid trwydded, tirfeddianwyr, busnesau, cyrff cyhoeddus, grwpiau hamdden, gwirfoddolwyr a sefydliadau trydydd sector i alluogi eraill i reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.
 • Sefydlu, cynnal a chynghori partneriaid i gefnogi datblygiad prosiectau partneriaeth a chynlluniau o'r syniadau i’r cam gweithredu. Bydd y prosiectau hyn yn darparu canlyniadau wedi'u halinio gyda blaenoriaethau o ran lle.
 • Asesu cydymffurfiaeth â'r ddeddfwriaeth berthnasol, amodau trwydded neu gydsyniad. Lle nodir diffyg cydymffurfio, dylid penderfynu ar yr opsiwn ymyrryd mwyaf priodol a’i roi ar waith er mwyn dychwelyd at gydymffurfiaeth mor gyflym â phosibl. Dylid cymryd camau gweithredu priodol i gasglu tystiolaeth at ddibenion gorfodi, yn unol â gweithdrefnau diffiniedig.
 • Drafftio cydsyniadau dilys ar gyfer gweithrediadau sy'n effeithio ar safleoedd gwarchodedig. Ar gyfer yr holl feysydd gwaith, llunio cyngor, ymchwiliadau, dogfennau ac adroddiadau gofynnol i safonau ansawdd y cytunwyd arnynt i gefnogi penderfyniadau gweithredol a rheoli, hysbysiadau safleoedd gwarchodedig, ymholiadau cyhoeddus, achosion llys ac ati, fel bod gwybodaeth, tystiolaeth a buddiannau Cyfoeth Naturiol Cymru yn cael eu cyflwyno'n fanwl gywir ac yn effeithiol.
 • fewn eich maes arbenigedd, darparu cyngor proffesiynol lleol ac ymatebion i ymgynghoriadau gan dimau cynllunio a thrwyddedu. Cynnal perthynas waith gyda'r timau hyn trwy gysylltiadau rheolaidd.
 • Monitro cynnydd gwaith, a all gynnwys dehongli data, rheoli contractwyr, darparu prosiectau neu gydymffurfio â chytundebau rheoli neu hysbysiadau cyfreithiol statudol. Nodi a chefnogi unrhyw gamau adfer i sicrhau y darperir canlyniadau.
 • Chwarae rôl o fewn Gwasanaeth Rheoli Digwyddiadau gwydn sy'n dilyn prosesau CNC i sicrhau ymatebion effeithiol, amserol a diogel i ddigwyddiadau.

Cymwysterau neu wybodaeth sy’n allweddol i'r swydd:

 1. Gwybodaeth ddigonol dda am reoli’r amgylchedd, amaethyddiaeth, pysgodfeydd, cadwraeth neu fioamrywiaeth, gyda phrofiad penodedig yn un o'r meysydd penodol hyn o gylch gwaith y tîm.
 2. Dealltwriaeth o sut y gall y timau amlswyddogaethol hyn gyfrannu at reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.
 3. Sicrhau datblygiad proffesiynol a phersonol parhaus, arbenigedd a chymhwysedd trwy ddysgu ffurfiol ac anffurfiol ac ardystio.
 4. Sgiliau hunanreoli a threfnu cadarn ac effeithiol.
 5. Y gallu i ddylanwadu, trafod a chydweithio gydag eraill. Mae meddu ar brofiad o ymdrin yn llwyddiannus â phobl / sefyllfaoedd anodd yn bwysig.
 6. Y gallu i ddefnyddio systemau TG arbenigol, megis system gwybodaeth ddaearyddol neu raglenni CNC wedi'u haddasu.
 7. Y gallu i weithio’n dda fel rhan o dîm.
 8. Meddu ar drwydded yrru lawn sy'n gyfredol a dilys yn y DU i yrru cerbydau fflyd CNC (ceir a faniau)

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf