Swyddog, Pobl a Lleoedd

Lleoliad: Gogledd-ddwyrain | Cyflog: £31,490-£34,902 | Dyddiad cau: 18 Gorffennaf 2022

Crynodeb Swydd

Teitl Swydd

Swyddog, Pobl a Lleoedd 

Rhif y swydd

202175

Gradd

5, £31,490-£34,902 

Lleoliad

Gogledd-ddwyrain

Cyfarwyddiaeth

Gweithrediadau

Tim

Pobl a Lleoedd Gogledd-ddwyrain

Yn Atebol i

Arweinydd y Tîm Pobl a Lleoedd, Gweithrediadau'r Gogledd-ddwyrain

Yn Atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol

Neb

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1,  yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Dymunol Lefel 3, gallu cyfathrebu yn hyderus yn y Gymraeg mewn rhai sefyllfaoedd gwaith

Sylwch os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Math o gontract

Swydd dros dro 12 mis, Cyfnod Mamolaeth 1 Medi 2022 i 31 Awst 2023

Patrwm gwaith

37 awr yr wythnos

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

18 Gorffennaf 2022

Cyfweliad i'w gynnal ar \ a ble

Dyddiad i'w gadarnhau, drwy Microsoft Teams

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at

Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

Mark Hughes

Mark.hughes@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diben y swydd

Mae'r rôl hon yn rhan o'r Tîm Pawb a'i Le yn Gweithrediadau Gogledd Ddwyrain Lloegr. Nod y tîm hwn yw hyrwyddo gweithio integredig o fewn CNC a chyda phartneriaid a chymunedau. Mae’n canolbwyntio’n benodol ar y ddau: sicrhau bod ein diben newydd o reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yn rhan annatod o Weithrediadau’r Gogledd-ddwyrain, yn ogystal â’r gwaith parhaus o ddatblygu ac adolygu Datganiad Ardal y Gogledd-ddwyrain. Mae Datganiad Ardal yn golygu ymgysylltu sylweddol â rhanddeiliaid a phartneriaid.

Wrth gyfrannu at waith y tîm, bydd deiliad y swydd hon yn canolbwyntio ar gadwraeth a safleoedd dynodedig a bydd yn meddu ar sgiliau addas i ddarparu arbenigedd yn y maes hwn.

Gwneud cais am swydd wag

Bydd y cymwyseddau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn ystod y broses sifftio a chyfweld. Darllenwch y Disgrifiad Rôl yn ei gyfanrwydd i ddeall ar ba lefel y bydd angen cyflwyno'r wybodaeth hon. 

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol 
 • Gwerthuso Gwybodaeth 
 • Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth 
 • Effaith 
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill 
 • Cyfrifoldeb dros Adnoddau 

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

Cymwyseddau  

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Arbenigedd amlwg mewn maes neu swyddogaeth ddiffiniedig, sy'n galluogi deiliad y swydd i ddarparu cyngor ac arweiniad i eraill.
 • Yn dangos dealltwriaeth a gwerthfawrogiad cadarn o waith y swyddogaeth ehangach.
 • Sgiliau da o ran llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu, gan gynnwys sgiliau datblygedig wrth ddod wyneb yn wyneb â chwsmeriaid.
 • Mae profiad o oruchwylio eraill yn ddymunol.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Yn dangos y gallu i ddeall gwybodaeth, llawlyfrau gweithdrefnau, codau statudol a deddfwriaeth a dehongli a chymhwyso'r gofynion i gyflawni ei rôl.
 • Y gallu i ddadansoddi a phrosesu gwybodaeth dechnegol anarferol sy'n cynnwys rhywfaint o gymhlethdod.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, sy'n gofyn am rywfaint o farn a chreadigrwydd a'r angen i newid blaenoriaethau lle mae gofynion sy'n gwrthdaro.
 • Y gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau o natur dechnegol, yn bennaf o gwmpas ei faes gwaith ei hun ond bydd hefyd yn gorgyffwrdd â gwaith eraill.
 • Gall problemau a phenderfyniadau gynnwys rhywfaint o gymhlethdod a gofyn am yr angen i gymhwyso gwahanol dechnegau neu ddulliau.
 • Y gallu i gynnal ymchwil i benderfynu ar y ffordd orau o ddatrys problemau. 
 • Y gallu i ddarparu arweiniad i aelodau llai profiadol er mwyn datrys problemau.

Effaith

 • Mae'r gwaith a wneir yn gyffredinol o fewn ardal arwahanol felly bydd yn effeithio'n bennaf ar yr amgylchedd uniongyrchol, ond gall hefyd ymestyn ar draws meysydd pwnc a gwaith eraill.
 • Efallai y bydd gan agweddau o'r gwaith y potensial, os cânt eu gwneud yn anghywir, i effeithio ar drydydd partïon ac ardal ehangach.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Yn dangos y gallu i ryngweithio a chyfathrebu â phobl o amgylch ei faes arbenigedd, ar draws ystod o swyddogaethau o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru a phartïon allanol, gan addasu ei ddull a'i arddull yn briodol.
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu sefydledig gyda'r gallu i ddatblygu a chynnal cydberthnasau gwaith da, a allai gynnwys rhywfaint o ddylanwadu.

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Yn gyfrifol am ddefnyddio a chadw offer a chyfarpar a ddefnyddir i gyflawni ei waith yn ddiogel ac yn gyfreithiol.
 • Bydd deiliad y swydd yn goruchwylio contractwyr a'r costau cysylltiedig.

 

Disgrifiad Rôl

Diben y Rôl:

Bydd deiliad y swydd yn cyfrannu at reoli llesiant ac adnoddau naturiol yn gynaliadwy drwy gyfrannu tuag at y rhaglen gyllido allanol, integreiddio cynlluniau, monitro ac adolygu'r gwaith o gyflawni'r Datganiad Ardal, y Cynllun Llesiant a'r Cynllun Lle.  Gweithio gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol i hwyluso'r gwaith cyflenwi. 

Key Job Accountabilities:

 • Gweithio gydag arweinydd y Datganiad Ardal i gyd-gynhyrchu a chyflawni'r Datganiad Ardal a chynlluniau llesiant y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, gan arwain ar rai agweddau ar y gwaith.
 • Gweithio gyda rhanddeiliaid a phartneriaid i ddatblygu a dylanwadu ar flaenoriaethau, amcanion, cynlluniau a phrosiectau o fewn y lle a fydd yn cyflawni'r Datganiad Ardal ac amcanion y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.
 • Cyfrannu at y gwaith a wneir gan y tîm: cadwraeth a safleoedd dynodedig, pysgodfeydd, dŵr, coedwigaeth, hamdden a mynediad a darparu arbenigedd technegol.
 • Cyfrannu at ddatblygu a monitro prosiectau cyllido allanol, gan gymryd cyfrifoldeb dros rai agweddau ar y rhaglen.
 • Cymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu, monitro, adolygu ac adrodd ar y cynllun lle integredig, gan arwain ar rai agweddau a chydweithio â thimau yn y lle mewn modd cynhyrchiol.

Cymwysterau neu Wybodaeth Allweddol ar gyfer y Swydd:

 1. Sgiliau GIS da 
 2. Profiad o gasglu, cadw a sicrhau ansawdd data/gwybodaeth.
 3. Profiad profedig o greu deunydd ymgysylltu clir a darbwyllol mewn arddulliau sy'n briodol i'r gynulleidfa.
 4. Profiad o gynlluniau swyddogaethol neu fusnes.
 5. Bydd gennych arbenigedd sylweddol mewn un neu ragor o feysydd technegol cylch gwaith y tîm:                            Datblygu'r Datganiad Ardal                                           Cynlluniau Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a Llesiant     Cyllido allanol a gweithio mewn partneriaeth, hamdden a mynediad, pysgodfeydd, cynllunio strategol, cadwraeth a safleoedd a thirweddau gwarchodedig, cynlluniau    Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol.                                    Rheoli adnoddau dŵr.                                                                Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr a chynlluniau dalgylch.
 6. Profiad profedig o wneud cyfraniad gweithredol a chadarnhaol tuag at wella effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a chynhyrchiant unrhyw waith a wneir.
 7. Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid.   
 8. Gallu rhagorol am feithrin cydberthynas waith effeithiol gyda chydweithwyr a phartneriaid allanol. 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

 

Diweddarwyd ddiwethaf