Cydlynydd Rheoli Cyfleusterau

Dyddiad cau: 2 Mehefin 2022 | Cyflog: £27,003-£30,688 | Lleoliad: Hyblyg o fewn ne Cymru - Caerdydd/Abertawe/Castell-nedd

Er gwaetha’r sefyllfa gyfredol gyda golwg ar COVID19 -  mae’r broses o recriwtio yn parhau a bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal drwy Microsoft Teams

Crynodeb Swydd

Teitl Swydd

Cydlynydd Rheoli Cyfleusterau

Rhif y swydd

201971

Gradd

4, £27,003 gan godi i £30,688 dros dair blynedd

Lleoliad

Hyblyg o fewn ne Cymru - Caerdydd/Abertawe/Castell-nedd

Cyfarwyddiaeth

Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol

Tim

Gweithrediadau cyfleusterau, y Gogledd a’r Canolbarth

Yn Atebol i

Sian Hughes, Arweinydd Tîm Cyfleusterau

Yn Atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol

Neb

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Dymunol Lefel 3 – Gallu defnyddio Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd gwaith

Sylwch: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Math o gontract

Parhaol

Patrwm gwaith

Llun-Gwener

37 awr

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

2 Mehefin 2022

Cyfweliad i'w gynnal ar \ a ble

Dyddiad i’w gadarnhau, drwy Microsoft Teams

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at

Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

Sian.e.hughes@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diben y swydd

Mae'r tîm gweithredol Cyfleusterau yn gyfrifol am ddarparu amgylchedd adeiledig diogel ac iach i staff CNC, a chontractwyr, gan eu galluogi i gyflawni eu dyletswyddau'n effeithiol ac i'n cwsmeriaid fwynhau eu profiad fel ymwelwyr.

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ymuno â'r tîm wrth i ni gyflawni’r cylch gwaith uchod tra'n gweithredu newidiadau i wella ein hadeiladau fel eu bod yn addas ar gyfer ffyrdd o weithio yn y dyfodol ac yn lleihau ôl troed carbon CNC, gan wneud ein rhan i ymateb i Argyfwng yr Hinsawdd.

Mae hwn yn gyfle i weithio fel rhan o dîm mawr, gwasgaredig ledled De Cymru, gan gefnogi swyddogaeth Rheoli Cyfleusterau. Gan adrodd i’r Arweinydd Tîm, byddwch yn goruchwylio'r gwaith o reoli swyddfeydd a depos o ddydd i ddydd ar draws yr ystâd adeiledig. Bydd hyn yn cynnwys cydgysylltu gwaith cynnal a chadw ataliol a gwaith adferol a gynlluniwyd, cysylltu â rheolwyr contractau, a rheoli contractwyr. Drwy gynllunio gwaith yn effeithiol byddwch yn cydlynu llwyth gwaith y Cynorthwywyr a’r Swyddogion Cyfleusterau yn eich ardal. Drwy weithio ar y cyd â’r Goruchwyliwr Rheoli Cyfleusterau bydd gofyn i chi greu a datblygu cynlluniau gwaith cadarn i sicrhau bod rhwymedigaethau cydymffurfio cyfreithiol statudol CNC yn cael eu bodloni.

Bydd eich brwdfrydedd wrth ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i'n staff a'n rhanddeiliaid yn rhan annatod o hyn. Mae hon yn rôl ymarferol, sy'n golygu gweithio mewn amgylchedd prysur a deinamig. Byddwch yn cysylltu â staff ac yn cynnal sesiynau ymgynghori i benderfynu sut y gallwn greu amgylchedd gwell a mwy cynhyrchiol i'n staff.

Mae gan CNC achrediad ISO14001 amgylcheddol ac ISO45001 rheoli Iechyd a Diogelwch ac mae llawer o’n tasgau yn cefnogi’r rhain yn uniongyrchol a gall y byddant yn cael eu harchwilio’n fanwl.

Rydym yn chwilio am berson cyfrifol, hyblyg a phragmatig, sy'n gallu blaenoriaethu, cynllunio a chyflwyno gwaith i'r safon uchaf. Rydym hefyd yn disgwyl safonau uchel o ragoriaeth wrth ymdrin â’n cwsmeriaid, yn fewnol ac yn allanol.

Darperir hyfforddiant a cheir cyfleoedd i wneud prentisiaeth IWFM ac ar gyfer camu ymlaen yn eich gyrfa o fewn y swyddogaeth Rheoli Cyfleusterau a’r Fflyd.

Pa wybodaeth arall sy’n berthnasol i’r swydd?

Trwydded Yrru yn fanteisiol

Gwneud cais am swydd wag

Bydd y cymwyseddau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn ystod y broses sifftio a chyfweld. Darllenwch y Disgrifiad Rôl yn ei gyfanrwydd i ddeall ar ba lefel y bydd angen cyflwyno'r wybodaeth hon. 

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol 
 • Gwerthuso Gwybodaeth 
 • Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth 
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill 
 • Cyfrifoldeb dros Adnoddau 

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

Cymwyseddau

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid a sgiliau meddal eraill rhagorol, a ddatblygwyd drwy brofiad gwaith blaenorol a all fod ar draws amryw o swyddi a sefydliadau.
 • Mae gwybodaeth dda am systemau busnes hefyd yn hanfodol, gyda sgiliau TG, rhifedd, llythrennedd a threfnu da.
 • Datblygu a dangos dealltwriaeth dda o waith CNC.
 • Dangos dawn am ddysgu a datblygu parhaus.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Creu amryw o ddogfennau busnes a allai gynnwys casglu gwybodaeth o amryw o ffynonellau a gallu dehongli a dadansoddi gwybodaeth.  Efallai y bydd angen rhywfaint o feddwl yn wreiddiol yn rhai agweddau ar y swydd.
 • Rheoli contractau, gan olygu ei bod yn ofynnol i ddeiliad y swydd allu deall ac amgyffred gofynion contractau yn llwyr.
 • Gwybodaeth ragorol am brosesau busnes a'r gallu i goladu gwybodaeth.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Yn gyffredinol, caiff y gwaith ei lywio gan ganlyniadau disgwyliedig ond efallai y bydd deiliad y swydd yn gallu penderfynu ar y ffordd orau o gyflawni'r rhain, o fewn paramedrau diffiniedig.
 • Gall eraill ddarparu canllawiau ond mae'n debygol y bydd angen rhywfaint o farn neu greadigrwydd.
 • Datrys problemau'n uniongyrchol a gwneud penderfyniadau ar sut i ddelio â’r rhain.  Gall yr ystod o atebion amrywio, gan ofyn am rywfaint o waith ymchwilio a dadansoddi cyn dod i gasgliad, er mai cyfyngedig fydd yr ystod o opsiynau fel arfer.
 • Gallu ymaddasu ac yn hyblyg, gan allu rheoli llif gwaith a dangos lefel uchel o hunan-drefnu.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Cyfathrebu ar draws amryw o swyddogaethau o fewn CNC, yn ogystal â chyda phartïon allanol.
 • Mae’n debygol y bydd cydberthnasau’n barhaus o ran eu natur, a gallant gynnwys rhywfaint o ddylanwadu. Fel arfer, bydd y cyfathrebu’n cynnwys rhyw lefel o gyngor ac arweiniad i eraill.

Cyfrifoldeb dros adnoddau

 • Yn gyfrifol am weithredu’n ddiogel y cyfarpar a’r data y mae’n eu defnyddio er mwyn cyflawni gofynion ei swydd.
 • Mae’n annhebyg y bydd yn ddeiliad cyllideb ond gall fod yn rhan o'r gwaith o brosesu neu wirio gwybodaeth ariannol.

 

Disgrifiad Rôl

Diben y swydd:

Cefnogi’r gwaith o gyflwyno gwasanaeth cyfleusterau effeithlon sy'n chwarae rhan allweddol o ran galluogi busnes Cyfoeth Naturiol Cymru o ddydd i ddydd a’r gwaith o redeg y sefydliad yn effeithiol.

Cyfrifoldebau allweddol y swydd:

 • Darparu amgylchedd gwaith diogel ac iach ar gyfer staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr Cyfoeth Naturiol Cymru.
 • Darparu gwasanaeth cwsmeriaid rheng flaen ardderchog a magu diwylliant o wella parhaus ym maes cyflenwi gwasanaethau.
 • Cymryd y cyfrifoldeb goruchwylio dros Aelodau Tîm 3 yn y Tîm Cyfleusterau o fewn eich canolfan, gan sicrhau bod gwaith yn cael ei flaenoriaethu, bod gofynion cyllideb yn cael eu bodloni, a bod gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog yn cael ei gynnal.

Cymwysterau neu wybodaeth sy’n allweddol i'r swydd:

 1. Cymhwyster Lefel 4 mewn Rheoli Cyfleusterau neu debyg.
 2. Gwybodaeth ardderchog am waith rheoli iechyd a diogelwch sy'n ymwneud â'r Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith.
 3. Cymhwyster NEBOSH, IOSH neu iechyd a diogelwch tebyg neu’n gweithio tuag at gymhwyster o’r fath.
 4. Profiad o gyflawni gwasanaethau Cyfleusterau caled a meddal o fewn amgylchedd adeiledig, gan gynnwys:
  • Profiad o gydlynu gwaith o fewn amgylchedd cyfleusterau, gan gynnwys:
  • Dealltwriaeth dda o ddefnyddio system gyllid a meddalwedd / cymwysiadau eraill i fodloni gofynion eich maes cyfrifoldeb.
  • Sgiliau trefnu da.
  • Sgiliau da ar lafar ac yn ysgrifenedig a'r gallu i gyfathrebu'n hyderus, ynghyd â sgiliau gofal cwsmer rhagorol.
  • Sgiliau rhyngbersonol da gyda'r gallu i weithio o dan bwysau gan weithredu ar eich pen eich hun i gwrdd â therfynau amser tynn.
  • Sgiliau TG da a sgiliau mewnbynnu data yn gywir.
 5. Byddai profiad o weithredu newidiadau neu wella prosesau hefyd o fantais.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf