Cynghorydd Hwb Cwsmeriaid x 2

Dyddiad cau: 24 Mai 2022 | Cyflog: £31,490-£34,902 | Lleoliad: Hyblyg

Er gwaetha’r sefyllfa gyfredol gyda golwg ar COVID19 -  mae’r broses o recriwtio yn parhau a bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal drwy Microsoft Teams

Crynodeb Swydd

Teitl Swydd

Cynghorydd Hwb Cwsmeriaid

Rhif y swydd

201779 & 201777

Gradd

5, £31,490 yn codi i £34,902 dros dair blynedd

Lleoliad

Hyblyg

Cyfarwyddiaeth

Cwsmeriaid, Cyfathrebu a Gwybodaeth

Tim

Cyswllth Cyfoeth

Yn Atebol i

Miriam Jones - Arweinydd Tim, Rheoli Cwsmeriaid

Yn Atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol

0

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol: Lefel 4 – Siarad Cymraeg yn rhugl

Math o gontract

Permanent

Patrwm gwaith

Llawn amser 37 awr yr wythnos

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

24 Mai 2022

Cyfweliad i'w gynnal ar \ a ble

Dros Microsoft Teams, dyddiad i'w gadarnhau

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at

ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

Miriam.jones@naturalresourceswales.gov.uk

Diben y swydd

Mae cyfle cyffrous wedi codi i weithio fel Uwch Gynghorydd o fewn Hwb Cwsmeriaid CNC. Byddwch yn gweithredu fel arbenigwr mewn swyddogaeth benodol, a fydd yn cynnwys naill ai ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth, Cwynion neu geisiadau cymhleth am wybodaeth gan gwsmeriaid, gan weithredu fel cyswllt a chynghori’r busnes i sicrhau ein bod yn cydymffurfio gyda deddfwriaeth ac yn darparu gwasanaeth cwsmer o’r radd flaenaf. Byddwch hefyd yn cefnogi datblygiad yr Hwb Cwsmeriaid ac yn bod yn rhagweithiol wrth gynghori gweddill y busnes i sicrhau’r lefel uchaf o wasanaeth cwsmer ar draws y sefydliad.

Pa wybodaeth arall sy’n berthnasol i’r swydd?

Gofynion Ymateb i Ddigwyddiadau: Mae'n ofynnol iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Gwneud cais am swydd wag

Bydd y cymwyseddau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn ystod y broses sifftio a chyfweld. Darllenwch y Disgrifiad Rôl yn ei gyfanrwydd i ddeall ar ba lefel y bydd angen cyflwyno'r wybodaeth hon. 

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol 
 • Gwerthuso Gwybodaeth 
 • Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth 
 • Effaith 
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill 

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

Cymwyseddau

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Bydd gan ddeiliad y swydd amrediad o wybodaeth a sgiliau arbenigol/technegol a gafwyd drwy brofiad blaenorol.
 • Darparu cyngor proffesiynol/technegol/arbenigol i eraill ar eu maes pwnc.
 • Sgiliau cyfathrebu, llythrennedd, rhifedd a TG da, gyda'r gallu i drefnu a rheoli eu llwyth gwaith eu hunain.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Gallu dadansoddi a dehongli ystod o ddata a gwybodaeth. Darparu arweiniad a chyngor i eraill ar faterion technegol/arbenigol.
 • Cynhyrchu/drafftio dogfennau a gasglwyd o amrywiaeth o ffynonellau technegol/arbenigol a all ofyn am rywfaint o wreiddioldeb.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Wedi'u harwain gan ganlyniadau disgwyliedig ac yn gallu penderfynu sut i gyflawni y rhain orau o fewn paramedrau a ddiffinnir. Gall eraill ddarparu arweiniad ond bydd angen tebygol am rywfaint o grebwyll neu greadigrwydd yn seiliedig ar eu gwybodaeth dechnegol a/neu sgiliau arbenigol.
 • Datrys problemau a gwneud penderfyniadau gan ddefnyddio mewnwelediad technegol/arbenigol i ymchwilio a dadansoddi, gan gynhyrchu ystod o ddatrysiadau er, yn nodweddiadol, bydd ystod gyfyngedig o opsiynau gyda datrysiadau hysbys.
 • Hyblyg, gallu rheoli llif gwaith a chymryd cyfrifoldeb dros reoli prosiectau bach, llai cymhleth.

Effaith

 • Yn seiliedig ar gyngor arbenigol/technegol i eraill, bydd ganddynt effaith cymedrol ar y busnes, gydag effaith tymor byr i ganolig. Bydd canlyniadau cymryd camau/penderfyniadau anghywir yn gymedrol i uchel ac mae'n debygol y bydd angen mynd i'r afael â hwy er mwyn osgoi effaith tymor hwy.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Cyfathrebu ar draws ystod o swyddogaethau CNC, cysylltiadau allanol a thrydydd partïon. Rhoi cyngor ac arweiniad i unigolion nad ydynt yn gyfarwydd â'r ddisgyblaeth dechnegol/arbenigol. Bydd hyn yn gofyn am allu i drosi a chyflwyno gwybodaeth dechnegol/arbenigol mewn ffordd y gall eraill ei deall.
 • Sgiliau datblygedig o ran datblygu a chynnal cydberthnasau/rhwydweithiau gwaith da, sy'n debygol o fod yn barhaus ac yn cynnwys rhywfaint o ddylanwadu.

 

Disgrifiad o’r rôl

Atebolrwydd allweddol y swydd:

Byddwch yn gwneud y canlynol:

 • Delio â'r holl lwyth gwaith cwsmeriaid cymhleth ar ran y busnes, i gynnwys cwynion Camau 1 a 2 a’r Ombwdsmon, apeliadau mynediad at wybodaeth ac uwchgyfeiriadau, trwyddedu data cymhleth, ac ymholiadau.
 • Byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod CNC yn bodloni ei ofynion cyfreithiol o dan ddeddfwriaethau amrywiol ac yn glynu at bolisi cwynion a safonau gwasanaethau cwsmeriaid CNC.
 • Cyflenwi gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog a chymryd rhan mewn prosiectau gwella parhaus i sicrhau bod ein holl gwsmeriaid yn cael profiad gwych o CNC drwy ddatblygu'r ganolfan cwsmeriaid.
 • Bod yn gyfrifol am arbenigedd cwsmeriaid penodol, gan sicrhau cydymffurfiaeth o ran gweithgareddau a dirprwyo a monitro achosion gwaith fel y bo'n briodol.
 • Rôl oruchwyliol heb unrhyw gyfrifoldeb rheoli llinell uniongyrchol, ond cyfrifoldeb dros y safonau a chwblhau'r llwyth gwaith ar draws y tîm.
 • Darparu data rheoli perfformiad a thynnu sylw at broblemau o ran cydymffurfiaeth a safonau i arweinwyr y tîm.
 • Darparu gwydnwch i aelodau arbenigol eraill y tîm.
 • Cyfrannu at ddatblygiad strategol y swyddogaeth cwynion a cheisiadau am wybodaeth o fewn CNC a chynorthwyo gyda gweithredu a gwella systemau sy'n ofynnol o dan ddeddfwriaeth gyfredol, ac fel rhan o waith datblygu'r ganolfan cwsmeriaid.
 • Cefnogi cydweithwyr gyda chyngor ar geisiadau cynhennus/cymhleth, gan weithio gyda'ch gilydd i ddarparu ymateb sy'n canolbwyntio ar y cwsmer.
 • Gweithio gyda swyddog cymorth Uwch-Berchennog Risg Gwybodaeth (SIRO) i sicrhau cydymffurfiad busnes parhaus â GDPR.
 • Gweithio'n hyblyg fel rhan o'r Tîm Rheoli Cwsmeriaid ac ymdrechu i ddatblygu'r rôl, gan helpu ein sefydliad i fod yn ddarparwr gwasanaethau cwsmeriaid blaenllaw o fewn y sector cyhoeddus.
 • Bod yn enghraifft batrymol ar gyfer gofal cwsmeriaid ardderchog ar draws ein holl weithgareddau, gan sicrhau bod y safonau uchaf o ran gwasanaethau cwsmeriaid yn cael eu mabwysiadu a'u cynnal ar draws yr holl weithgareddau.
 • Chwarae rhan weithredol mewn digwyddiadau proffesiynol a rhwydweithio perthnasol a chyfrannu at drafodaethau mewn cyfarfodydd llywodraethu mewnol ac allanol.

Cymwysterau neu wybodaeth allweddol i'r swydd:

Bydd gennych:

 1. Sgiliau gofal cwsmer ardderchog ynghyd â'r cymhelliant i ddarparu gwasanaeth o'r radd flaenaf i'n holl gwsmeriaid.
 2. Gwybodaeth drylwyr o'r sefydliad a'r gallu i ddylanwadu a chyfarwyddo ar draws holl lefelau'r sefydliad.
 3. Gwybodaeth drylwyr a gorau oll os oes gennych gymhwyster cydnabyddedig yn gysylltiedig â'ch maes gwaith arbenigol.
 4. Gwybodaeth ymarferol ardderchog o ddeddfwriaethau amrywiol yr ydym wedi ein cyfyngu ganddynt a pholisi cwynion a chanmoliaeth a pholisi taliadau a thrwyddedu data CNC, ynghyd â'r gallu i ddehongli deddfwriaeth a datblygu polisïau.
 5. Sgiliau trefnu cadarn ynghyd â'r gallu i reoli eich llwyth gwaith eich hun a monitro llwyth gwaith eraill, gweithio yn ôl amserlenni caeth, ac addasu i flaenoriaethau sy'n newid yn ôl yr angen.
 6. Profiad o ddatblygu cydberthnasau gwaith cadarn gyda chydweithwyr mewnol, gan gyfathrebu syniadau yn glir ac mewn ffordd sy'n llawn perswâd, ynghyd â'r gallu i gyflwyno dadleuon grymus i drafod a dylanwadu ar ganlyniadau boddhaol.
 7. Lefel uchel o greadigrwydd ac arloesedd ynghyd â'r gallu i weithio'n rhagweithiol gydag arweinwyr maes busnes i wella'r wybodaeth sydd ar gael i'r cyhoedd.

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf