Dadansoddwr Cyfrif Rheoli, Cyfrifeg Ariannol

Dyddiad cau: 29 Mai 2022 | Cyflog: £31,490 - £34,902 | Lleoliad: Hyblyg

Er gwaetha’r sefyllfa gyfredol gyda golwg ar COVID19 - mae’r broses o recriwtio yn parhau a bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal drwy Microsoft Teams

Crynodeb Swydd

Teitl Swydd

Dadansoddwr Cyfrif Rheoli, Cyfrifeg Ariannol

Rhif y swydd

201690

Gradd

5, £31,490 gan godi i £34,902 dros dair blynedd.

Lleoliad

Hyblyg

Cyfarwyddiaeth

Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol

Tîm

Financial Accounting

Yn Atebol i

Financial Accounting Manager

Yn Atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol

0

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1, yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Sylwch os nad ydych yn bodloni’r gofynion a nodir o ran y Gymraeg, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Math o gontract

Penodiad Cyfnod Penodol tan 31 Gorffennaf 2023 (cyflenwi absenoldeb) gyda'r potensial i fod yn rôl barhaol.

Patrwm gwaith

Llawn amser, 37 awr

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

29 Mai 2022

Cyfweliad i'w gynnal ar \ a ble

Wythnos sy’n cychwyn 6 Mai 2022 drwy Microsoft Teams

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at

ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

Non Jones

non.jones@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diben y swydd

Mae Deiliad y Swydd yn gyfrifol am gysoni cyfrifon rheoli mawr yn fisol o fewn MyNRW er mwyn sicrhau llywodraethu effeithiol a chywirdeb ein cyfrifon. Mae'r rôl hon yn rhan annatod o'r broses reoli ehangach o fewn Cyllid sy'n hollbwysig er mwyn cynhyrchu'r cyfrifon interim a blynyddol

Cwblhau cysoniadau misol y cyfrifon taladwy a derbyniadwy, y gyflogres, y banc, TAW a chyfrifon rheoli eraill (gan gynnwys gwaith cysoni mantoliad misol) i amserlenni caeth er mwyn sicrhau bod ein cyfrifon yn cael eu cynnal a bod rheolau cadarn ar waith a fydd yn sefyll i fyny i graffu ar archwiliadau.

Cwblhau cysoniad misol y mantoliad yn unol ag amserlenni.

Ymchwilio i’r holl faterion a nodwyd gyda'r cysoniadau a’u datrys.

Ymgymryd â thasgau amrywiol mewn perthynas â TAW, bancio, asedau sefydlog a chyfriflyfr cyffredinol. Sicrhau bod yr holl gofnodion yn cael eu cadw'n gywir a bod gweithdrefnau llywodraethu'n cael eu dilyn.

Dan gyfarwyddyd y Cyfrifydd Ariannol, ymgymryd â thasgau amrywiol i gefnogi'r gwaith ar y cyfrifon interim a blynyddol.

Bod yn bwynt cyswllt ar gyfer Archwilio Cymru (archwilwyr allanol), Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, banciau CNC mewn meysydd gwaith penodol.

Sicrhau bod arferion bancio a threthu CNC yn cydymffurfio â deddfwriaeth a chanllawiau allanol yn ogystal â pholisïau a gweithdrefnau mewnol, gan sicrhau bod gennym ddulliau rheoli mewnol effeithiol ar waith.

Argymell cydymffurfiaeth â'n Cynllun Dirprwyo Ariannol, gan nodi ac yna naill ai datrys neu gyfeirio materion at yr arbenigwyr i'w datrys.

Gwneud cais am swydd wag

Bydd y cymwyseddau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn ystod y broses sifftio a chyfweld. Darllenwch y Disgrifiad Rôl yn ei gyfanrwydd i ddeall ar ba lefel y bydd angen cyflwyno'r wybodaeth hon. 

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol 
 • Gwerthuso Gwybodaeth 
 • Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth 
 • Effaith 
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill 

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

Cymwyseddau

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Amrediad o wybodaeth a sgiliau arbenigol/technegol a gafwyd drwy brofiad blaenorol.
 • Darparu cyngor proffesiynol/technegol/arbenigol i eraill ar eu maes pwnc.
 • Sgiliau cyfathrebu, llythrennedd, rhifedd a TG da, gyda'r gallu i drefnu a rheoli eu llwyth gwaith eu hunain.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Dadansoddi a dehongli data a gwybodaeth. Darparu arweiniad a chyngor i eraill a faterion technegol/arbenigol.
 • Cynhyrchu dogfennau o amrywiaeth o ffynonellau a allai ofyn am rywfaint o wreiddioldeb. Bydd gan y cynnwys elfen dechnegol neu arbenigol.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Bydd yn cael ei arwain gan ganlyniadau disgwyliedig ond gallai deiliad y swydd benderfynu sut orau i'w cyflawni, o fewn paramedrau a ddiffiniwyd.
 • Darperir arweiniad gan eraill ond defnyddir rhywfaint o grebwyll neu greadigrwydd yn seiliedig ar wybodaeth dechnegol a/neu sgiliau arbenigol.
 • Y gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau gydag amrywiaeth o ddatrysiadau, sy'n gofyn am ychydig o archwilio/dadansoddi cyn dod i gasgliad. Bydd ystod gyfyngedig o opsiynau gyda datrysiadau hysbys, a fydd angen mewnwelediad technegol/arbenigol i'r mater.
 • Yn hyblyg ac yn gallu rheoli llif gwaith. Gall gymryd cyfrifoldeb am reoli prosiectau bach, llai cymhleth.

Effaith

 • Bydd gan ddeiliad y swydd effaith gymedrol ar y busnes, yn ôl y cyngor arbenigol/technegol a roddir. Effaith tymor byr i ganolig ond bydd yn dibynnu ar y ddisgyblaeth dechnegol/arbenigol benodol a'r graddau y mae'n cael effaith ar eraill. Bydd canlyniadau cymryd camau/penderfyniadau a allai fod yn anghywir yn gymedrol i uchel ac mae’n debygol y bydd angen mynd i'r afael â hwy er mwyn osgoi effaith tymor hwy.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Cyfathrebu ar draws ystod o swyddogaethau CNC ac, o bosib, â chysylltiadau allanol a thrydydd partïon.  Rhoi cyngor ac arweiniad i unigolion nad ydynt yn gyfarwydd â'r ddisgyblaeth dechnegol/arbenigol. Bydd hyn yn gofyn am y gallu i drosi a chyflwyno gwybodaeth dechnegol/arbenigol mewn ffordd y gall eraill ei deall.
 • Sgiliau datblygedig o ran datblygu a chynnal cydberthnasau/rhwydweithiau gwaith da, sy'n debygol o fod yn barhaus ac yn cynnwys rhywfaint o ddylanwadu.

 

Swydd Disgrifiad

Diben y swydd:

Mae Deiliad y Swydd yn gyfrifol am gysoni cyfrifon rheoli mawr yn fisol o fewn MyNRW er mwyn sicrhau llywodraethu effeithiol a chywirdeb ein cyfrifon. Mae'r rôl hon yn rhan annatod o'r broses reoli ehangach o fewn Cyllid sy'n hollbwysig er mwyn cynhyrchu'r cyfrifon interim a blynyddol.

Cyfrifoldebau allweddol y swydd:

 

 • Cwblhau cysoniad misol y mantoliad yn unol ag amserlenni.
 • Ymchwilio a datrys yr holl faterion a nodwyd gyda'r cysoniadau.
 • Ymgymryd â thasgau amrywiol mewn perthynas â TAW, bancio, asedau sefydlog a chyfriflyfr cyffredinol. Sicrhau bod yr holl gofnodion yn cael eu cadw'n gywir a bod gweithdrefnau llywodraethu'n cael eu dilyn.
 • Dan gyfarwyddyd y Cyfrifydd Ariannol, ymgymryd â thasgau amrywiol i gefnogi'r gwaith ar y cyfrifon interim a blynyddol.
 • Bod yn bwynt cyswllt ar gyfer Swyddfa Archwilio Cymru, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, banciau CNC mewn meysydd gwaith penodol.
 • Sicrhau bod arferion bancio a threthu CNC yn cydymffurfio â deddfwriaeth a chanllawiau allanol yn ogystal â pholisïau a gweithdrefnau mewnol, gan sicrhau bod gennym ddulliau rheoli mewnol effeithiol ar waith.
 • Argymell cydymffurfiaeth â'n Cynllun Dirprwyo Ariannol, gan nodi ac yna naill ai datrys neu gyfeirio materion at yr arbenigwyr i'w datrys.

Cymwysterau neu wybodaeth sy’n allweddol i'r swydd:

 1. Profiad o weithio o fewn amgylchedd cyllid ar lefel dechnegol.   
 2. Cymhwyster technegydd cyfrifeg neu gymhwysedd trwy brofiad.
 3. Dealltwriaeth o botensial defnyddio’r systemau Cyllid a meddalwedd/cymwysiadau eraill i gwrdd â gofynion y swydd hon.
 4. Gwybodaeth a dealltwriaeth o'n Cynllun Dirprwyo Ariannol, gyda'r gallu i gynghori eraill.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

 

Diweddarwyd ddiwethaf