Prif Trwyddedu Carbon Gynghorydd Arbenigol

Dyddiad cau: 30 Mawrth 2023 | Cyflog: £41,150 - £46,147 (Gradd 7) | Lleoliad: Hyblyg

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: Llawn amser, 37 awr yr wythnos. 

Rhif swydd: 201584

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cyfuniad o weithio gartref ac yn y swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi pan fyddwch yn cael eich penodi, os ydych yn llwyddiannus.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Mae'r rôl hon yn rhan o'r tîm Rheoleiddio Diwydiant a Gwastraff / Trwyddedu Carbon sy'n delio ag ystod o geisiadau am drwyddedau, cynlluniau masnachu carbon cysylltiedig â chydymffurfiaeth a gorfodi. Rydyn ni'n chwilio am unigolyn sy'n gweithio'n galed i ymuno â thîm prysur. Os oes gennych brofiad o reoli proses a gweithio o fewn terfynau amser, os ydych chi'n chwaraewr tîm, mae gennych lefel uchel o sgiliau gweinyddol a dadansoddol ac yn gallu gwerthuso cymwysiadau cymhleth byddem yn croesawu'ch cais. Disgwylir i chi feddu ar wybodaeth am drwyddedau, polisi a deddfwriaeth y cynllun masnachu allyriadau ar gyfer nwyon tŷ gwydr, system ETSWAP, gweithdrefnau cydymffurfio a gorfodi a chofnod o ddelio â'r diwydiant a defnyddio amrywiaeth o becynnau meddalwedd neu gronfeydd data.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Penderfynu ar geisiadau am Drwyddedau Amgylcheddol ar gyfer safleoedd Cynllun Masnachu Allyriadau'r Deurnas Unedig sydd â diddordeb cyhoeddus a / neu wleidyddol uchel, gan reoli cyfathrebu effeithiol gyda'r holl bartïon â diddordeb, gan gynnwys y llywodraeth a grwpiau rhanddeiliaid cenedlaethol.
 • Dadansoddi data a gwybodaeth gymhleth iawn i lywio a chynorthwyo cydweithwyr polisi a chyfreithiol yn eich maes arbenigedd; Cynllun Masnachu Allyriadau'r DU, Ymrwymiad Lleihau Carbon a Chynllun Cyfle Arbed Ynni.
 • Sefydlu perthnasoedd gwaith cryf gydag ystod o sefydliadau mawr yn y sectorau diwydiannol, iechyd, masnachol ac academaidd i wella eu gwybodaeth am ofynion deddfwriaethol newid yn yr hinsawdd (UK ETS, CRC, ESOS) a chynghori ar optimeiddio'r defnydd o ynni, gan hwyluso lleihau nwyon tŷ gwydr.
 • Monitro perfformiad rhan Newid Hinsawdd y tîm a chymryd camau priodol i sicrhau ein bod yn cwrdd â'n targedau mesur perfformiad a'n gofynion statudol.
 • Cymryd cyfrifoldeb am sicrhau bod gan aelodau'r tîm sy'n gweithio ar Gynllun Masnachu Allyriadau'r DU, yr Ymrwymiad Lleihau Carbon a'r Cynllun Cyfle Arbed Ynni yr offer a'r sgiliau gofynnol i sicrhau dull teg a chyson o wneud penderfyniadau yn unol â'n cylch gwaith cyfreithiol.
 • Sicrhau bod y Tîm Caniatáu Carbon yn cyflwyno penderfyniadau priodol ar geisiadau am drwyddedau o fewn y llinellau amser statudol trwy fonitro cynnydd yn erbyn targedau, nodi risgiau i gyflawni a rheoli'r risgiau hynny.
 • Arwain yn benodol ar ddatblygiad y fframwaith datblygu technegol a'r mentora a'r hyfforddi i sicrhau bod gan y tîm wytnwch technegol a deddfwriaethol digonol i allu cyflawni deddfwriaeth Newid Hinsawdd sy'n caniatáu, cydymffurfio a gorfodi yng Nghymru, nawr ac yn y dyfodol.
 • Sicrhewch fod yr allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr yr adroddir amdanynt gan gyfranogwyr yng Nghymru yn cael eu gwirio a'u hadrodd yn flynyddol i Lywodraeth y DU, gan ddangos yn effeithiol gyfraniad Cymru at leihau targedau lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr y DU.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Profiad sylweddol o reoli'r asesiad o geisiadau trwydded Cynllun Masnachu Allyriadau DU hynod gymhleth, gwleidyddol sensitif, gan gynnwys rhyngweithio â sefydliadau'r llywodraeth ac aelodau o'r cyhoedd, yn eich ardal arbenigol.
 2. Gwybodaeth ymarferol sylweddol o'r technolegau a ddefnyddir a'r methodolegau diogelu'r amgylchedd sy'n berthnasol i Gynllun Masnachu Allyriadau'r DU, yr Ymrwymiad Lleihau Carbon a'r Cynllun Cyfle Arbed Ynni.
 3. Dealltwriaeth uwch ac arbenigol o ddeddfwriaeth benodol a Chyfarwyddebau cysylltiedig a sut maent yn cysylltu â'r broses drwyddedu.
 4. Profiad o sgiliau hyfforddi a mentora. 
 5. Dull gweithredu cryf sy’n canolbwyntio ar y cwsmer
 6. Disgwylir i chi gael y wybodaeth ddiweddaraf am bolisi rheoleiddio newidiol a newidiadau arfaethedig i ddeddfwriaeth trwy aelodaeth o gorff proffesiynol perthnasol neu ddulliau cyfatebol eraill.

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol: Lefel 1 – Y gallu i ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, h.y. y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu yn seiliedig ar y cymwyseddau canlynol, wrth lunio rhestr fer ac yn ystod y cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi eich ffurflen gais.

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Y gallu i ymgymryd â thasgau ymarferol neu dechnegol cymhleth ar lefel uwch, sy'n gofyn am wybodaeth arbenigol uwch yn y pwnc.
 • Bydd gan ddeiliaid y swyddi lefel uchel o wybodaeth, gyda hygrededd personol a phroffesiynol ar gyfer gweithredu fel yr arbenigwr yn CNC, ar lefel genedlaethol, ac yn y sector ehangach. Mae'n bosibl y bydd gofyn i ddeiliad y swydd fod yn dyst arbenigol mewn ymholiad cyhoeddus. Bydd deiliaid y swyddi'n darparu cyngor technegol i wneuthurwyr penderfyniadau sy’n cael effaith ar lefel genedlaethol, nad yw o bosib wedi'i ddiffinio yn y polisïau neu arweiniad presennol.
 • Bydd deiliad y swydd yn darparu cyngor gwrthrychol i eraill ar faterion arbenigol sy’n seiliedig ar wybodaeth a phrofiad manwl. Bydd deiliad y swydd yn cadw’n gyfredol â’r datblygiadau a newidiadau o fewn ei feysydd technegol/arbenigol, ac yn dehongli a defnyddio’r wybodaeth ddiweddaraf fel y bo'n briodol.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd brofiad sylweddol a pherthnasol o weithio yn y maes, yn sgil gweithio mewn nifer o wahanol sefydliadau neu mewn rolau gwahanol o fewn un sefydliad. Mae sgiliau mentora yn ofynnol ar y lefel hon.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Y gallu i ddehongli cynlluniau cyflenwi gweithredol y swyddogaeth a deall eu cyd-destun o fewn polisi strategaeth ehangach CNC.
 • Y gallu i ddadansoddi a dehongli ystod eang o wybodaeth sy’n aml yn gymhleth iawn, gan dynnu pwyntiau allweddol a’u cyfleu i bobl eraill ar bob lefel.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Yn gyfrifol am gyflawni prosiectau'n llwyddiannus a mynd i'r afael â materion heriol o fewn ei raglen waith ei hun heb lawer o oruchwyliaeth. Caiff y gwaith ei arwain gan ganlyniadau disgwyliedig ond bydd deiliad y swydd yn gallu penderfynu ar y ffordd orau o’u cyflawni. Mae’n bosibl y bydd angen iddo addasu blaenoriaethau o ganlyniad i ofynion sy'n gwrthdaro. Bydd amcanion a thargedau ac ati yn cael eu hadolygu ar sail ganolraddol.
 • Y gallu i wneud penderfyniadau annibynnol ar lefel reolaeth weithredol gyda mewnbwn gan reolwyr llinell a chymheiriaid. Bydd yn meddu ar ddealltwriaeth o bolisïau CNC a'u goblygiadau posibl i'r busnes.
 • Mae’n bosibl y bydd penderfyniadau a wneir yn arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig ym maes gwaith deiliad y swydd. Bydd canlyniad gwneud penderfyniadau anghywir yn cael effaith niweidiol ar y sefydliad mewn perthynas â’i randdeiliaid allanol, megis sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaethau ac ati. 
 • Efallai y bydd penderfyniadau'n ymwneud ag amrediad eang o faterion, ac mae'n bosibl na fydd y canlyniadau bob amser yn glir neu'n amlwg ar unwaith. Efallai y bydd problemau wynebir yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad, a gallai’r rhain fod yn amrywiol. Bydd penderfyniadau yn debygol o gael effaith ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol, ac yn debygol o barhau dros y tymor canolig.

Effaith

 • Bydd deiliaid y swyddi'n cael effaith a dylanwad ar lefel ganolig i uchel, a fydd yn parhau dros y tymor canolig i’r tymor hir yn gyffredinol. Bydd yr effaith ar lefel genedlaethol.
 • Bydd deiliaid y swyddi'n cael effaith fel arbenigwr ar lefel genedlaethol neu fel arweinydd y sector, yn fewnol ac allanol, a bydd ei ddylanwad ar lefel weithredol uwch.
 • Bydd penderfyniadau a gweithredoedd deiliad y swydd yn dylanwadu ar eraill. Bydd canlyniadau ei benderfyniadau/gweithredoedd yn cael effaith dros y tymor canolig i’r tymor hir, yn fewnol neu'n allanol.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Y gallu i ymgysylltu â phobl ar draws y sefydliad er mwyn cyflawni strategaethau a pholisïau yn y ffordd fwyaf effeithlon. Y gallu i drafod materion polisi technegol, arbenigol neu fanwl iawn, gan deilwra dull, arddull a lefel y cyfathrebu'n briodol ar gyfer y gynulleidfa.
 • Y gallu i gyfathrebu ar lefel uchel, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn fewnol ac yn allanol, ac ar lefel weithredol uwch.  Bydd hyn yn gymhleth iawn, gan ofyn am sgiliau cyfathrebu a darbwyllo ar lefel uwch. Efallai y bydd hyn hefyd yn cynnwys hwyluso a/neu gyflwyno yn ystod cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan roi cyngor technegol neu arbenigol cymhleth ar lefel uchel, gan gynnwys newidiadau a mewnbwn deddfwriaethol. Y gallu i lywio cyfeiriad trafodaethau neu weithgareddau. Bydd gofyn iddo feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Y gallu i gynhyrchu dogfennau, adroddiadau, rhaglenni, contractau ac ati sy'n gymhleth ac yn dechnegol. Bydd dogfennau'n cynnwys cyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu arnynt neu'n eu defnyddio. Mae'n debygol y ceir canlyniadau niweidiol os yw'r dogfennau'n anghywir neu wedi'u drafftio'n wael.
 • Y gallu i gyrchu data a chynnwys o sawl lleoliad, gan ofyn am rywfaint o ymchwil allanol a chrebwyll proffesiynol o ran sut y dylai ymchwil o'r fath gael ei dehongli. Yn gyffredinol, mae dogfennaeth o'r fath yn debygol o gael effaith dros y tymor hwy.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • Manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • Awr les wythnosol y gallwch ddewis pryd i’w defnyddio

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’i chwblhau at ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 30 Mawrth 2023

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Wayne Grimstead ar wayne.grimstead@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk          

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf