Uwch-gynghorydd, Dulliau Rheoliadol Diwydiant a Gwastraff

Dyddiad cau: 9 Hydref 2022 | Cyflog: £35,994-£39,369 (Gradd 6)Lleoliad: Hyblyg

Math o gontract: Cyfnod Penodol hyd at 31 Mawrth 2023

Patrwm gwaith: 37 awr yr wythnos, Dydd Llun i Dydd Gwener

Rhif swydd: 201550

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Rydym yn hynod o falch o gyhoeddi fod gennym gyfle i rywun ymuno â’n Tîm Dulliau Rheoleiddio Diwydiant a Gwastraff. Mae’r tîm wedi bod yn gweithio’n galed i ddiweddaru canllawiau drwy gyfundrefnau diwydiant a gwastraff. Bydd y swydd ychwanegol yn canolbwyntio ar ein cynorthwyo yn yr her honno o fewn y sector gwastraff.

Rydym yn chwilio am rywun sy’n teimlo’n angerddol ynglŷn â chael ein canllawiau gwastraff yn gywir fel bo gan ein cydweithwyr Gweithredol / Trwyddedu a’n Cwsmeriaid allanol fynediad at y canllawiau diweddaraf sy’n hwylus i’w defnyddio ac sydd ar gael yn rhwydd. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr a fyddai’n gallu gyrru (a chydlynu mewnbwn arbenigol ehangach) i adolygiadau o ganllawiau gan ddefnyddio OGN001; sy’n gyfforddus wrth gynnal gweithdai ac wrth arwain grwpiau arbenigol wrth ddatblygu canllawiau gwastraff; a chanddynt y sgiliau i ddarparu neu i gydlynu hyfforddiant arbenigol (yn rhithiol ac mewn gofodau ffisegol, pan ganiateir hynny) pan fyddwn yn cyrraedd y cam o gyhoeddi adolygiad y canllawiau. Dylai’r ymgeisydd fod yn gyfarwydd â’r gweithdrefnau Llywodraethu Gwastraff a dylai allu gweithio i derfynau amser tynn.

Prif ffocws y rôl yw caniatáu i’n cydweithwyr CNC ehangach a’n rhanddeiliaid allanol ganfod ateb i’w problemau a’u hymholiadau gwastraff cyn gynted ag y bo modd drwy ganllawiau cynhwysfawr a chryno. Byddai deiliad y swydd hefyd yn cael eu hunain yn gweithio gyda’n tîm Cyfathrebu Digidol i sicrhau ein bod yn gallu cyfeirio ein Cwsmeriaid mewnol ac allanol at ein canllawiau drwy ein mewnrwyd / gwefan mewn ffordd resymegol ac effeithiol.

Rydym yn chwilio am chwaraewr tîm gwirioneddol i ymuno â’n tîm cyfeillgar a chefnogol.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Dadansoddi, dylunio a gweithredu dulliau sy'n troi polisïau'r Llywodraeth a strategaethau a chynlluniau corfforaethol yn weithgareddau sy'n effeithiol o ran cost ac yn gynaliadwy yng Nghymru.
 • Cynnal gwybodaeth ddigonol fanwl o'r sector(au) neilltuedig, gan nodi goblygiadau newidiadau mewn deddfwriaeth, technoleg a'r farchnad ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru a'r sector(au).
 • Cefnogi datblygiad staff ar draws Cyfoeth Naturiol Cymru drwy gymhwyso gwybodaeth a phrofiad technegol, deddfwriaethol a rheoleiddiol.
 • Cyfrannu at gyflwyno cynllun busnes y tîm, cynllun cyflenwi'r gyfarwyddiaeth a chynllun corfforaethol Cyfoeth Naturiol Cymru.
 • Arwain ar neu gefnogi prosiectau cenedlaethol i gyflawni datrysiadau integredig wedi'u cynllunio a'u rheoli'n dda sy'n hybu newid a gwelliannau effeithiol yn Cyfoeth Naturiol Cymru ac ar gyfer busnesau ledled Cymru.
 • Rhoi dulliau gwella parhaus ar waith yn y meysydd gwaith rydych yn ymgymryd â hwy.
 • Datblygu, adolygu a gwella dogfennau technegol er mwyn galluogi dealltwriaeth a chymhwysiad cyson a phriodol gan staff yn y busnes, gan arwain at ddull effeithiol o ddarparu gwasanaethau.
 • Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Gwybodaeth am ddeddfwriaeth Cymru, y DU a'r UE sy'n gysylltiedig â'ch sector(au) penodol; ysgogwyr polisi Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn y sector Diwydiant a Gwastraff.
 2. Profiad o lywio a dylanwadu ar rheoleiddwyr a rhanddeiliaid i ddatrys ymholiadau a phroblemau amgylcheddol yn effeithiol trwy ddilyn yr egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.
 3. Profiad o ffurfio a chynnal cysylltiadau agos â phartneriaid/rhanddeiliaid mewnol ac allanol i gyflawni canlyniadau tîm/prosiect/swyddogaeth benodol a'r sefydliad ehangach.
 4. Profiad o ddeall a chymhwyso gweithgareddau rheoliadol.
 5. Gallu gweithio'n gyflym a bod â hanes o gyflawni.
 6. Bod yn arloesol ac arddangos ysgogiad i gyflawni targedau.
 7. Bydd disgwyl i chi gadw'n gyfredol â newidiadau mewn polisi rheoliadol a newidiadau arfaethedig mewn deddfwriaeth trwy aelodaeth o gorff proffesiynol perthnasol neu drwy gyfrwng cyfatebol arall.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Y gallu i ymgymryd â thasgau ymarferol neu dechnegol neu waith sy'n gofyn am wybodaeth/arbenigedd arbenigol. 
 • Y gallu i ddarparu cyngor gwrthrychol i bobl eraill ar faterion perthnasol ar sail ei wybodaeth a'i brofiad a bod yn ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf yn ei faes arbenigol.
 • Dangos profiad sylweddol perthnasol o weithio mewn amrywiaeth o sefydliadau gwahanol, neu rolau/swyddogaethau o fewn sefydliad unigol.
 • Y gallu i arwain a rheoli meysydd gwaith penodol a allai gynnwys gweithredu cynlluniau.
 • Yn meddu ar sgiliau mentora a'r gallu i rannu sgiliau a gwybodaeth ag eraill o fewn y swyddogaeth a/neu ar draws y sefydliad.
 • O bosib yn arbenigwr mewn ystod o bynciau sy'n ymwneud â'i broffesiwn. 

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddadansoddi a dehongli ystod o wybodaeth gymhleth o natur dechnegol, sy'n ymwneud â maes arbenigedd penodol, gan gyfrannu at ddatblygu strategaethau a pholisïau.
 • Y gallu i dynnu pwyntiau allweddol a'u cyfleu i unigolion ar bob lefel.
 • Y gallu i ddehongli cynlluniau cyflenwi perthnasol a deall eu cyd-destun yn strategaeth a pholisïau cenedlaethol ac ehangach Cyfoeth Naturiol Cymru.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o gyflawni canlyniadau gan ddefnyddio rhywfaint o grebwyll neu greadigrwydd, wrth ymateb i ofynion sy'n gwrthdaro, trwy newid blaenoriaethau.
 • Y gallu i wneud penderfyniadau annibynnol ar ystod eang o faterion, gan ystyried yr opsiynau sydd ar gael a'r goblygiadau posibl i'r busnes.
 • Bydd penderfyniadau yn gofyn am gyfraniad gan reolwyr llinell a chyfoedion, a dealltwriaeth o bolisi Cyfoeth Naturiol Cymru y mae ei effaith yn debygol o fod yn ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol ac o natur tymor canolig.
 • Gwerthfawrogi canlyniadau gwneud penderfyniadau anghywir a’r effaith andwyol y gallent ei chael ar y sefydliad mewn perthynas â rhanddeiliaid allanol, megis sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaeth ac ati.
 • Y gallu i gyfrannu at osod cyfeiriad strategol ar eu cyfer eu hunain, eu maes ac eraill.
 • Y gallu i ddatblygu strategaeth a pholisïau sefydliadol gyda rhywfaint o ymreolaeth wrth weithredu polisi sefydliadol.
 • Y gallu i addasu ac ymateb i benderfyniadau a wnaed sy'n arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig ar gyfer delio â materion o fewn maes gwaith deiliad y swydd, nad ydynt efallai'n glir neu'n amlwg ar unwaith.
 • Efallai y bydd angen gwneud rhai penderfyniadau heb gyfeirio at eraill.

Effaith

 • Dangos gwerthfawrogiad o sut y bydd ei benderfyniadau a'i gamau gweithredu'n dylanwadu ar bobl eraill yn fewnol ac yn allanol.
 • Meddu ar ddealltwriaeth o ganlyniadau ei benderfyniadau, a fydd â lefel gymedrol o effaith a dylanwad ac a fydd o natur tymor canolig.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i ryngweithio a chysylltu ag eraill ar draws y busnes, gan gynnwys y sefydliad yn y gwaith o gyflenwi cynlluniau gwaith a pholisïau yn y modd mwyaf effeithlon.
 • Bydd angen cyfathrebu â chydweithwyr mewnol a rhanddeiliaid allanol, a all gynnwys cyfraniad a dylanwad arbenigol at weithredu polisi a strategaeth.
 • Gall rhai rhyngweithiadau fod yn heriol yn emosiynol lle mae unigolion yn ddig neu'n ofidus, felly bydd angen pwyll, amynedd a'r gallu i aros yn ddigynnwrf i geisio datrys y mater.
 • Bydd y gwaith yn cynnwys cyfathrebu ysgrifenedig a llafar a/neu arwain prosiectau, sy’n gofyn am sgiliau cyfathrebu a dwyn perswâd da.
 • Y gallu i hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan gyfrannu a rhoi cyngor yn ôl y gofyn. 
 • Y gallu i feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Y gallu i lunio dogfennau, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati â pheth cymhlethdod, sy'n cynnwys elfennau o gyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu arnynt neu'n eu defnyddio, ac a fyddai’n cael canlyniadau negyddol petaent yn cael eu drafftio'n anghywir neu'n wael.
 • Y gallu i ganfod data a chynnwys o sawl lleoliad, sy'n cynnwys rhywfaint o ymchwilio allanol a mynegi barn broffesiynol o ran sut y dylai ymchwil o'r fath gael ei dehongli.
 • Mae effaith dogfennau o'r fath yn debygol o fod o natur tymor canolig

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 9 Hydref 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar drwy Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â/ag Emily Roe ar Emily.Roe@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf