Swyddog Tir Halogedig

Lleoliad: HyblygCyflog: G6, £35,994-£39,369 | Dyddiad cau: 25 Gorffennaf 2022

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: Llawn amser, 37 awr

Rhif swydd: 201486

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Fel Swyddog Tir Halogedig, bydd disgwyl i chi:

 • Gynnig cyngor technegol ynghylch ceisiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau newydd, gan gynnwys asesu adroddiadau o archwiliadau safle, asesiadau risg, datganiadau o waith adfer ac adroddiadau gwirio gwaith adfer
 • Asesu ceisiadau am drwyddedau sy’n peri risg i dir a dŵr
 • Asesu asesiadau risg ar gyfer safleoedd tirlenwi, gan sicrhau bod y safleoedd hyn yn cydymffurfio â’u trwyddedau
 • Cynghori’n timau rheoli amgylcheddol ynghylch achosion o lygredd i dir a dŵr daear a chefnogi camau gorfodi lle bo angen
 • Datblygu a rheoli prosiectau i wella’n dealltwriaeth o faterion mewn perthynas â dŵr daear a halogi tir yng Nghymru
 • Rhoi cyfundrefn tir halogedig ar waith (Rhan 2A) – archwilio a gwaith adfer.
 • Datblygu a chynnig cyngor ynghylch polisi a chanllawiau ar gyfer cydymffurfio â Chyfarwyddebau’r UE a deddfwriaeth ddomestig
 • Cynghori Llywodraeth Cymru ynghylch datblygu deddfwriaeth a chanllawiau a rhoi cymorth i Weithgorau perthnasol yr UE, y DU a Chymru.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Llunio asesiadau technegol, gan dynnu ar amrywiaeth o wybodaeth a data cymhleth; Rheoli’r gwaith o lunio deunyddiau i lywio datblygiad polisi, cyngor statudol a dogfennau canllaw CNC, Llywodraeth Cymru a Phartneriaid eraill;
 • Rheoli’r gwaith o ddatblygu gweithdrefnau, offer a chanllawiau ac arwain ar y gwaith o gyflawni ffyrdd newydd o weithio.
 • Cydlynu â rhanddeiliaid allanol fel Llywodraeth Cymru, cynrychiolwyr sector a phartneriaid i sicrhau y caiff rhwymedigaethau prosiect, polisi neu strategaeth eu cyflawni yn brydlon ac effeithiol.
 • Cynghori ynghylch bylchau mewn tystiolaeth a rheoli prosiectau tystiolaeth y cytunwyd arnynt, yn unol â’r rhaglen dystiolaeth y cytunwyd arni;
 • Cefnogi’r gwaith o ymgysylltu â sectorau a phartneriaid, Llywodraeth Cymru, Defnyddwyr Dŵr, Awdurdodau Lleol, diwydiant a’r rhai sy’n ddibynnol ar ddŵr daear yng Nghymru a’r DU; a bod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau gan gwsmeriaid.
 • Cynnal gwybodaeth am Wyddor Tir Halogedig gan adnabod goblygiadau newidiadau o ran deddfwriaeth, technoleg a’r farchnad i Gyfoeth Naturiol Cymru a’r sectorau cysylltiedig.
 • Cyfrannu at grwpiau gorchwyl a gorffen, a gomisiynir drwy’r Byrddau Busnes, er mwyn paratoi cynhyrchion wedi’u diffinio, yn ôl y gofyn; Cydweithio gyda’r Arweinydd Tîm i ddatblygu a chyflwyno Cynllun Datblygiad Personol y cytunwyd arno.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Gwybodaeth am: ddeddfwriaeth Cymru, y DU a’r UE mewn perthynas â Thir a Gwastraff Halogedig; symbylwyr polisi Cymru, y DU a Llywodraeth Cymru mewn Tir Halogedig.
 2. Gwybodaeth a dealltwriaeth ymarferol am yr ystod o bartneriaid a rhanddeiliaid a diwydiannau sy’n ymwneud â Hydroddaeareg yng Nghymru.
 3. Profiad o: ddadansoddi technegol a dehongli amrywiaeth o wybodaeth a ffynonellau data amgylcheddol cymhleth; dadansoddi setiau data mawr
 4. Gweithio gyda/yn y canlynol: Llywodraeth Cymru, cwmnïau dŵr, awdurdodau lleol, y Sector Gwastraff a diwydiannau, cyrff anllywodraethol ym maes yr amgylchedd, Gweithrediadau CNC.
 5. Gweithio mewn amgylchedd rheoli rhaglenni a phrosiectau gyda phrofiad a chymwysterau Rheoli Prosiect. 
 6. Yn ddelfrydol byddwch yn aelod o sefydliad proffesiynol perthnasol neu’n gweithio tuag at ddod yn aelod.
 7. Rhannu eich gwybodaeth a’ch arbenigedd i helpu i ddatrys problemau, gan gefnogi’r holl Benaethiaid Busnes yn EPP, yn ôl yr angen.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Y gallu i ymgymryd â thasgau ymarferol neu dechnegol neu waith sy'n gofyn am wybodaeth/arbenigedd arbenigol. 
 • Y gallu i ddarparu cyngor gwrthrychol i bobl eraill ar faterion perthnasol ar sail ei wybodaeth a'i brofiad a bod yn ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf yn ei faes arbenigol.
 • Dangos profiad sylweddol perthnasol o weithio mewn amrywiaeth o sefydliadau gwahanol, neu rolau/swyddogaethau o fewn sefydliad unigol.
 • Y gallu i arwain a rheoli meysydd gwaith penodol a allai gynnwys gweithredu cynlluniau.
 • Yn meddu ar sgiliau mentora a'r gallu i rannu sgiliau a gwybodaeth ag eraill o fewn y swyddogaeth a/neu ar draws y sefydliad.
 • O bosib yn arbenigwr mewn ystod o bynciau sy'n ymwneud â'i broffesiwn. 

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddadansoddi a dehongli ystod o wybodaeth gymhleth o natur dechnegol, sy'n ymwneud â maes arbenigedd penodol, gan gyfrannu at ddatblygu strategaethau a pholisïau.
 • Y gallu i dynnu pwyntiau allweddol a'u cyfleu i unigolion ar bob lefel.
 • Y gallu i ddehongli cynlluniau cyflenwi perthnasol a deall eu cyd-destun yn strategaeth a pholisïau cenedlaethol ac ehangach Cyfoeth Naturiol Cymru.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o gyflawni canlyniadau gan ddefnyddio rhywfaint o grebwyll neu greadigrwydd, wrth ymateb i ofynion sy'n gwrthdaro, trwy newid blaenoriaethau.
 • Y gallu i wneud penderfyniadau annibynnol ar ystod eang o faterion, gan ystyried yr opsiynau sydd ar gael a'r goblygiadau posibl i'r busnes.
 • Bydd penderfyniadau yn gofyn am gyfraniad gan reolwyr llinell a chyfoedion, a dealltwriaeth o bolisi Cyfoeth Naturiol Cymru y mae ei effaith yn debygol o fod yn ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol ac o natur tymor canolig.
 • Gwerthfawrogi canlyniadau gwneud penderfyniadau anghywir a’r effaith andwyol y gallent ei chael ar y sefydliad mewn perthynas â rhanddeiliaid allanol, megis sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaeth ac ati.
 • Y gallu i gyfrannu at osod cyfeiriad strategol ar eu cyfer eu hunain, eu maes ac eraill.
 • Y gallu i ddatblygu strategaeth a pholisïau sefydliadol gyda rhywfaint o ymreolaeth wrth weithredu polisi sefydliadol.
 • Y gallu i addasu ac ymateb i benderfyniadau a wnaed sy'n arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig ar gyfer delio â materion o fewn maes gwaith deiliad y swydd, nad ydynt efallai'n glir neu'n amlwg ar unwaith.
 • Efallai y bydd angen gwneud rhai penderfyniadau heb gyfeirio at eraill.

Effaith

 • Dangos gwerthfawrogiad o sut y bydd ei benderfyniadau a'i gamau gweithredu'n dylanwadu ar bobl eraill yn fewnol ac yn allanol.
 • Meddu ar ddealltwriaeth o ganlyniadau ei benderfyniadau, a fydd â lefel gymedrol o effaith a dylanwad ac a fydd o natur tymor canolig.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i ryngweithio a chysylltu ag eraill ar draws y busnes, gan gynnwys y sefydliad yn y gwaith o gyflenwi cynlluniau gwaith a pholisïau yn y modd mwyaf effeithlon.
 • Bydd angen cyfathrebu â chydweithwyr mewnol a rhanddeiliaid allanol, a all gynnwys cyfraniad a dylanwad arbenigol at weithredu polisi a strategaeth.
 • Gall rhai rhyngweithiadau fod yn heriol yn emosiynol lle mae unigolion yn ddig neu'n ofidus, felly bydd angen pwyll, amynedd a'r gallu i aros yn ddigynnwrf i geisio datrys y mater.
 • Bydd y gwaith yn cynnwys cyfathrebu ysgrifenedig a llafar a/neu arwain prosiectau, sy’n gofyn am sgiliau cyfathrebu a dwyn perswâd da.
 • Y gallu i hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan gyfrannu a rhoi cyngor yn ôl y gofyn. 
 • Y gallu i feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Y gallu i lunio dogfennau, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati â pheth cymhlethdod, sy'n cynnwys elfennau o gyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu arnynt neu'n eu defnyddio, ac a fyddai’n cael canlyniadau negyddol petaent yn cael eu drafftio'n anghywir neu'n wael.
 • Y gallu i ganfod data a chynnwys o sawl lleoliad, sy'n cynnwys rhywfaint o ymchwilio allanol a mynegi barn broffesiynol o ran sut y dylai ymchwil o'r fath gael ei dehongli.
 • Mae effaith dogfennau o'r fath yn debygol o fod o natur tymor canolig

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Ffurflen gais 

Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

 

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 

Dyddiad cau i wneud cais 25 Gorffennaf 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal a drwy Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â/ag Trystan James ar Trystan.James@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 03000 654327

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf