Uwch Beiriannydd Geodechnegol

Lleoliad: HyblygCyflog: G7, £39,700-£44,522 | Dyddiad cau: 25 Gorffennaf 2022

 

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: Llawn amser, 37 awr

Rhif swydd: 201479

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

 • Cynnig cyngor technegol ynghylch ceisiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau newydd, gan gynnwys asesu adroddiadau o archwiliadau safle, asesiadau risg, datganiadau o waith adfer ac adroddiadau gwirio gwaith adfer
 • Asesu ceisiadau am drwyddedau sy’n peri risg i dir a dŵr
 • Asesu asesiadau risg sefydlogrwydd ar gyfer safleoedd tirlenwi, gan sicrhau bod safleoedd yn cydymffurfio â’u trwyddedau
 • Cynghori’n timau rheoli amgylcheddol ynghylch achosion o lygredd i dir a dŵr daear a chefnogi camau gorfodi lle bo angen
 • Datblygu a rheoli prosiectau i wella’n dealltwriaeth o faterion mewn perthynas â dŵr daear a halogi tir a materion geodechnegol yng Nghymru
 • Datblygu a chynnig cyngor ynghylch polisi a chanllawiau ar gyfer cydymffurfio â Chyfarwyddebau’r UE a deddfwriaeth ddomestig
 • Cynghori Llywodraeth Cymru ynghylch datblygu deddfwriaeth a chanllawiau a rhoi cymorth i Weithgorau perthnasol yr UE, y DU a Chymru.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Arwain a gwneud gwaith rheoli prosiect ar faterion penodol a chymhleth sy’n gofyn datblygu polisïau, strategaethau, cynlluniau a rhaglenni CNC, gan gynnwys cefnogi ar waith achos sy’n newydd, yn ddadleuol neu o ddiddordeb mawr i’r cyhoedd.
 • Cynnig cyngor i Lywodraeth Cymru a chyrff eraill yng Nghymru a’r DU, fel y bo’n briodol, ac adolygu a chynghori ynghylch y polisïau, y cynlluniau a’r strategaethau a luniwyd yn sgil hynny.
 • Cadw perchenogaeth a goruchwyliaeth dros faes polisi Geowyddoniaeth er mwyn sicrhau bod ymagweddau CNC yn gydnaws â bwriad Polisi Llywodraeth Cymru, y Llywodraeth Ganolog a’r UE.
 • Cynghori ynghylch anghenion a chyfleoedd tystiolaeth, comisiynu tystiolaeth a rheoli prosiectau tystiolaeth, yn unol â’r rhaglen dystiolaeth y cytunwyd arni.
 • Cynnal gwybodaeth weithio fanwl am y sector(au) dynodedig gan adnabod goblygiadau newidiadau o ran deddfwriaeth, technoleg a’r farchnad i Gyfoeth Naturiol Cymru a’r sector(au).
 • Cyfrannu at grwpiau gorchwyl a gorffen, a gomisiynir drwy’r Byrddau Busnes, er mwyn paratoi cynhyrchion wedi’u diffinio, yn ôl y gofyn.
 • Llywio’r trosolwg a’r berchenogaeth dros waith ymgysylltu â Llywodraeth Cymru ar y meysydd polisi penodol sy’n gysylltiedig â Geowyddoniaeth.
 • Cydweithio gyda’r Arweinydd Tîm i ddatblygu a chyflwyno Cynllun Datblygiad Personol y cytunwyd arno.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol:

 1. Gwybodaeth am: ddeddfwriaeth Cymru, y DU a’r UE mewn perthynas â materion Geodechnegol, Hydroddaeareg, Adnoddau Dŵr, Ansawdd Dŵr, Cynllunio a Gwastraff; symbylwyr polisi Llywodraethau Cymru a’r DU a’r UE mewn materion Geodechnegol, Hydroddaeareg, Adnoddau Dŵr, Ansawdd Dŵr a Chynllunio a Gwastraff; a’r materion a’r cyfleoedd yng Nghymru.
 2. Gwybodaeth a dealltwriaeth ymarferol am yr ystod o bartneriaid a rhanddeiliaid a diwydiannau sy’n ymwneud â materion Geodechnegol yng Nghymru.
 3. Profiad o: Ddealltwriaeth fanwl o ddisgyblaeth/pwnc Geodechnegol Hydroddaearegol a’r ystod gymhleth o symbylwyr a rhwystrau i gyflawni.
 4. Gweithio mewn amgylchedd rheoli rhaglenni a phrosiectau gyda phrofiad a/neu gymwysterau Rheoli Prosiect.
 5. Byddwch yn aelod o sefydliad proffesiynol perthnasol ac wedi cyflawni Aelodaeth Gorfforaethol o gorff Proffesiynol (e.e. Y Gymdeithas Ddaearegol, MICE, MCIHT, MCIWEM neu MRICS) gyda statws Siartredig (e.e. CGeol) neu’n gweithio tuag at statws Siartredig.
 6. Cynrychioli’r sefydliad mewn materion proffil uchel a dadleuol yn y parth cyhoeddus.
 7. Rhannu’ch gwybodaeth a’ch arbenigedd i helpu i ddatrys problemau, gan gefnogi’r holl Benaethiaid Busnes yn EPP, yn ôl yr angen.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Y gallu i ymgymryd â thasgau ymarferol neu dechnegol neu waith sy'n gofyn am wybodaeth arbenigol uwch yn y pwnc perthnasol.
 • Y gallu i ddarparu cyngor gwrthrychol i bobl eraill ar faterion perthnasol yn seiliedig ar ei wybodaeth a'i brofiad a bod yn ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf yn ei faes arbenigol.
 • Dangos profiad sylweddol perthnasol. Yn gallu dangos lefel uchel o wybodaeth, a hygrededd personol a phroffesiynol, er enghraifft, yn gallu gweithredu fel tyst arbenigol mewn ymholiad cyhoeddus.
 • Yn gallu dangos sgiliau mentora, rhannu gwybodaeth a goruchwylio da ynghyd â'r gallu i osod cyfeiriad strategol ar gyfer ei hun, ei faes ac eraill.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Yn gallu dehongli cynlluniau cyflawni perthnasol a deall eu cyd-destun ym mholisi a strategaeth genedlaethol ac ehangach Cyfoeth Naturiol Cymru.
 • Yn gallu dadansoddi a dehongli ystod eang o wybodaeth, a all fod o natur dechnegol, gan dynnu pwyntiau allweddol a'u cyfleu i unigolion ar bob lefel.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o gyflawni canlyniadau, gyda'r angen am rywfaint o grebwyll neu greadigrwydd er mwyn newid blaenoriaethau oherwydd galwadau sy'n gwrthdaro.
 • Yn gyfrifol am wneud penderfyniadau annibynnol ar sail mewnbwn gan reolwyr llinell a chyfoedion; dealltwriaeth o bolisi Cyfoeth Naturiol Cymru; yr ystod o opsiynau sydd ar gael; a'u goblygiadau posib ar gyfer y busnes.
 • Y gallu i arwain a rheoli prosiectau sy’n gysylltiedig â materion penodol a chymhleth sy’n aml yn heriol, a fydd fel arfer yn golygu risg uchel i enw da.
 • Gwerthfawrogi y gellir gwneud penderfyniadau (a allai ymwneud â pholisi cenedlaethol), gan arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig ym maes gwaith deiliad y swydd.
 • Dangos gwerthfawrogiad o ganlyniadau gwneud penderfyniadau anghywir a'r effaith andwyol y gallent ei chael ar y sefydliad mewn perthynas â'i randdeiliaid allanol, megis sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaeth ac ati. 

Effaith

 • Dangos ymwybyddiaeth o sut y gall ei benderfyniadau gwmpasu ystod eang o faterion ac efallai na fydd y canlyniadau bob amser yn glir neu'n amlwg ar unwaith.
 • Gwerthfawrogi y gall effaith penderfyniadau a wneir gan ddeiliad y swydd fod yn debygol o gael effaith ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol ac yn debygol o barhau dros y tymor canolig, ac o safbwynt allanol gall fod ar lefel genedlaethol.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Bydd gan ddeiliad y swydd gysylltiadau sylweddol â rhanddeiliaid allanol a gellir disgwyl iddo gynrychioli'r sefydliad yn allanol, gan gyfleu gwybodaeth arbenigol.
 • Y gallu i ryngweithio a meithrin cydberthnasau gwaith da gydag uwch arweinwyr yn fewnol ac yn allanol, ar lefel genedlaethol a'r DU.
 • Y gallu i drafod materion polisi, a allai fod yn dechnegol iawn, arbenigol neu'n fanwl eu natur, gydag eraill, gan deilwra dull, arddull a lefel y cyfathrebu'n briodol i'r gynulleidfa.
 • Bydd y gwaith yn cynnwys cyfathrebu ysgrifenedig a llafar; ac arwain prosiectau allweddol sydd â chryn dipyn o gymhlethdod, sy'n gofyn am sgiliau cyfathrebu a dylanwadu gwych.
 • Y gallu i hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan roi cyngor ar faterion technegol neu arbenigol cymhleth, yn cynnwys newidiadau deddfwriaethol a llywio cyfeiriad trafodaethau neu weithgareddau.
 • Y gallu i feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Y gallu i lunio dogfennau, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati â pheth cymhlethdod, yn cynnwys cyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu yn eu cylch neu'n eu defnyddio ac a fyddai'n cael effaith andwyol pe baent yn anghywir neu’n cael eu drafftio'n wael.
 • Y gallu i ganfod data a chynnwys o sawl lleoliad, sy'n cynnwys rhywfaint o ymchwilio allanol a mynegi barn broffesiynol o ran sut y dylai ymchwil o'r fath gael ei dehongli.
 • Mae dogfennaeth o'r fath yn debygol o gael effaith dros dymor hwy yn gyffredinol.

Cyfrifoldeb dros Bobl

 • Ni fydd deiliaid y swydd yn meddu ar unrhyw gyfrifoldeb rheoli llinell uniongyrchol ond bydd ganddynt gyfrifoldeb dros arwain staff arbenigol/technegol drwy raglenni technegol/arbenigol cymhleth drwy strwythur 'rheoli matrics'.
 • Bydd deiliaid y swydd hefyd yn mentora cydweithwyr llai profiadol.

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Efallai y bydd gan ddeiliaid y swydd gyllideb ddirprwyedig a/neu gyfrifoldeb dros wirio dilysrwydd ffurflenni a dogfennau fel rhan o'r broses a/neu wrth gaffael nwyddau a gwasanaethau.
 • Bydd deiliaid y swydd yn gyfrifol am ddefnyddio a gweithredu cyfarpar a data yn ddiogel a chyfreithiol, y maent yn eu defnyddio i gyflawni gofynion eu rôl.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Ffurflen gais 

Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

 

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 

Dyddiad cau i wneud cais 25 Gorffennaf 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â/ag Trystan James ar Trystan.James@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 03000 654327

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf