Cynghorydd Arbenigol Gwella Busnes

Dyddiad cau: 30 Mehefin 2022 | Cyflog: £35,994-£39,369 | Lleoliad: Hyblyg

Crynodeb Swydd

Teitl Swydd

Cynghorydd Arbenigol Gwella Busnes

Rhif y swydd

201361

Gradd

6, £35,994-£39.369

Lleoliad

Hyblyg

Cyfarwyddiaeth

Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu

Tîm

Dulliau a Rhaglenni Strategol

Yn Atebol i

Arweinydd Tîm Dulliau a Rhaglenni Strategol

Yn Atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol

0

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1, yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Sylwch os nad ydych yn bodloni’r gofynion a nodir o ran y Gymraeg, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Math o gontract

Cyfnod penodol tan 30 Medi 2023

Patrwm gwaith

Llawn answer neu Hyblyg

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

30 Mehefin 2022

Cyfweliad i'w gynnal ar \ a ble

13 & 19 Gorffennaf 2022, drwy Microsoft Teams

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at

ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

Joanne Doyle

Joanne.doyle@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diben y swydd

Dros y ddwy flynedd nesaf rydym yn canolbwyntio ar ddarparu canllawiau ar gyfer staff a chwsmeriaid.

Byddwch yn:

 • cefnogi gwaith strategol i nodi a chytuno ar raglenni o waith ar ganllawiau. Mae hyn yn gofyn am waith ar draws y sefydliad ac am gefnogi unigolion a thimau ar bob lefel.
 • darparu cyngor ar brosiectau datblygu unigol ac o bosibl cyfrannu’n uniongyrchol tuag atynt.

Mae’r rôl yn cyflwyno amrywiaeth o heriau megis cyflawni yn erbyn dyddiadau cau prosiectau, gan ddylanwadu ar newid diwylliant, gweithio ar draws meysydd technegol. Byddai’n addas ar gyfer rhywun a chanddo ddull hyblyg o gyflawni, rhywun sy’n gallu cydweithio, a bod yn rhan o weithgareddau amrywiol, er enghraifft hyfforddiant, datblygu rhaglenni, dysgu, hwyluso a chyfathrebu.

Byddai dealltwriaeth o’r canlynol yn ddefnyddiol:

 • ysgrifennu dogfennau polisi, canllawiau a dogfennau technegol neu gynnwys ar gyfer y we
 • golygu copi
 • gwelliant parhaus
 • nodi anghenion defnyddwyr a’u bodloni
 • rheoli prosiectau neu raglenni
 • mentora cydweithwyr neu ddarparu hyfforddiant.

Gwneud cais am swydd wag

Bydd y categorïau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn ystod y broses sifftio a chyfweld. Darllenwch y Disgrifiad Rôl yn ei gyfanrwydd i ddeall ar ba lefel y bydd angen cyflwyno'r wybodaeth hon. 

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol 
 • Gwerthuso Gwybodaeth 
 • Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth 
 • Effaith 
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill 

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

Cymwyseddau

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Y gallu i ymgymryd â thasgau ymarferol neu dechnegol neu waith sy'n gofyn am wybodaeth/arbenigedd arbenigol. 
 • Y gallu i ddarparu cyngor gwrthrychol i bobl eraill ar faterion perthnasol ar sail ei wybodaeth a'i brofiad a bod yn ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf yn ei faes arbenigol.
 • Dangos profiad sylweddol perthnasol o weithio mewn amrywiaeth o sefydliadau gwahanol, neu rolau/swyddogaethau o fewn sefydliad unigol.
 • Y gallu i arwain a rheoli meysydd gwaith penodol a allai gynnwys gweithredu cynlluniau.
 • Yn meddu ar sgiliau mentora a'r gallu i rannu sgiliau a gwybodaeth ag eraill o fewn y swyddogaeth a/neu ar draws y sefydliad.
 • O bosib yn arbenigwr mewn ystod o bynciau sy'n ymwneud â'i broffesiwn. 

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddadansoddi a dehongli ystod o wybodaeth gymhleth o natur dechnegol, sy'n ymwneud â maes arbenigedd penodol, gan gyfrannu at ddatblygu strategaethau a pholisïau.
 • Y gallu i dynnu pwyntiau allweddol a'u cyfleu i unigolion ar bob lefel.
 • Y gallu i ddehongli cynlluniau cyflenwi perthnasol a deall eu cyd-destun yn strategaeth a pholisïau cenedlaethol ac ehangach Cyfoeth Naturiol Cymru.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o gyflawni canlyniadau gan ddefnyddio rhywfaint o grebwyll neu greadigrwydd, wrth ymateb i ofynion sy'n gwrthdaro, trwy newid blaenoriaethau.
 • Y gallu i wneud penderfyniadau annibynnol ar ystod eang o faterion, gan ystyried yr opsiynau sydd ar gael a'r goblygiadau posibl i'r busnes.
 • Bydd penderfyniadau yn gofyn am gyfraniad gan reolwyr llinell a chyfoedion, a dealltwriaeth o bolisi Cyfoeth Naturiol Cymru y mae ei effaith yn debygol o fod yn ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol ac o natur tymor canolig.
 • Gwerthfawrogi canlyniadau gwneud penderfyniadau anghywir a’r effaith andwyol y gallent ei chael ar y sefydliad mewn perthynas â rhanddeiliaid allanol, megis sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaeth ac ati.
 • Y gallu i gyfrannu at osod cyfeiriad strategol ar eu cyfer eu hunain, eu maes ac eraill.
 • Y gallu i ddatblygu strategaeth a pholisïau sefydliadol gyda rhywfaint o ymreolaeth wrth weithredu polisi sefydliadol.
 • Y gallu i addasu ac ymateb i benderfyniadau a wnaed sy'n arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig ar gyfer delio â materion o fewn maes gwaith deiliad y swydd, nad ydynt efallai'n glir neu'n amlwg ar unwaith.
 • Efallai y bydd angen gwneud rhai penderfyniadau heb gyfeirio at eraill.

Effaith

 • Dangos gwerthfawrogiad o sut y bydd ei benderfyniadau a'i gamau gweithredu'n dylanwadu ar bobl eraill yn fewnol ac yn allanol.
 • Meddu ar ddealltwriaeth o ganlyniadau ei benderfyniadau, a fydd â lefel gymedrol o effaith a dylanwad ac a fydd o natur tymor canolig.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i ryngweithio a chysylltu ag eraill ar draws y busnes, gan gynnwys y sefydliad yn y gwaith o gyflenwi cynlluniau gwaith a pholisïau yn y modd mwyaf effeithlon.
 • Bydd angen cyfathrebu â chydweithwyr mewnol a rhanddeiliaid allanol, a all gynnwys cyfraniad a dylanwad arbenigol at weithredu polisi a strategaeth.
 • Gall rhai rhyngweithiadau fod yn heriol yn emosiynol lle mae unigolion yn ddig neu'n ofidus, felly bydd angen pwyll, amynedd a'r gallu i aros yn ddigynnwrf i geisio datrys y mater.
 • Bydd y gwaith yn cynnwys cyfathrebu ysgrifenedig a llafar a/neu arwain prosiectau, sy’n gofyn am sgiliau cyfathrebu a dwyn perswâd da.
 • Y gallu i hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan gyfrannu a rhoi cyngor yn ôl y gofyn.
 • Y gallu i feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Y gallu i lunio dogfennau, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati â pheth cymhlethdod, sy'n cynnwys elfennau o gyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu arnynt neu'n eu defnyddio, ac a fyddai’n cael canlyniadau negyddol petaent yn cael eu drafftio'n anghywir neu'n wael.
 • Y gallu i ganfod data a chynnwys o sawl lleoliad, sy'n cynnwys rhywfaint o ymchwilio allanol a mynegi barn broffesiynol o ran sut y dylai ymchwil o'r fath gael ei dehongli.
 • Mae effaith dogfennau o'r fath yn debygol o fod o natur tymor canolig

 

Disgrifiad Rôl

Diben y swydd:

Darparu rôl arweiniol wrth yrru gwelliant parhaus o fewn adran polisi Rheoli Adnoddau Naturiol. Bydd y cyngor arbenigol/technegol hwn yn llywio’r gwaith o ddatblygu polisïau, rhaglenni, cynlluniau, prosesau, strategaethau a chanllawiau Cyfoeth Naturiol Cymru.  Byddwch yn gweithio gyda chydweithwyr o dimau eraill o fewn cyfarwyddiaethau Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu a Gweithrediadau, swyddogion o Lywodraeth Cymru, a chynrychiolwyr y sector i lunio dulliau sefydliadol ar gyfer rheoli adnoddau naturiol yng Nghymru.

Cyfrifoldebau allweddol y swydd:

Bydd deiliad y swydd yn gwneud y canlynol:

 • Nodi cyfleoedd ar gyfer gwelliant parhaus a rheoli’r gwaith o ddatblygu gweithdrefnau, offer a chanllawiau sydd wedi'u gwella ac arwain y broses o gyflwyno ffyrdd newydd o weithio;
 • Rheoli’r gwaith o baratoi deunydd i lywio’r broses o ddatblygu polisïau, cyngor a dogfennau canllaw Cyfoeth Naturiol Cymru, Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill. Rheoli’r gwaith o ddatblygu gweithdrefnau, offer a chanllawiau ac arwain y broses o gyflwyno ffyrdd newydd o weithio;
 • Monitro ac adolygu'r gwaith o baratoi canllawiau ar draws yr adran i sicrhau aliniad â pholisïau a gweithdrefnau Cyfoeth Naturiol Cymru. Ymgorffori gwelliannau i adlewyrchu gwersi a ddysgwyd;
 • Cynghori ar anghenion tystiolaeth a chyfleoedd a rheoli prosiectau tystiolaeth y cytunwyd arnynt, yn unol â'r rhaglen dystiolaeth y cytunwyd arni;
 • Cefnogi ymgysylltiad â sectorau, partneriaid, Llywodraeth Cymru, a chyrff amgylcheddol eraill yn y DU; a gweithredu fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau gan gwsmeriaid;
 • Darparu rôl sicrwydd busnes o fewn prosiectau datblygu systemau TGCh ar gyfer yr adran Rheoli Adnoddau Naturiol;
 • Cynnal gwybodaeth am y sector(au) dynodedig, gan nodi goblygiadau newidiadau mewn deddfwriaeth, technoleg a'r farchnad ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru a'r sector(au);
 • Cyfrannu at waith grwpiau gorchwyl a gorffen, a gomisiynir drwy’r Byrddau Busnes, er mwyn paratoi cynhyrchion diffiniedig yn ôl yr angen.
 • Cydweithio ag arweinydd y tîm i ddatblygu a chyflenwi Cynllun Datblygu Personol cytunedig. 

Cymwysterau neu wybodaeth sy’n allweddol i'r swydd:

 1. Gwybodaeth am y canlynol: deddfwriaeth Cymru, y DU a'r UE sy’n gysylltiedig ag adnoddau naturiol a'r amgylchedd; ysgogwyr polisi Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU mewn perthynas ag adnoddau naturiol a'r amgylchedd; a'r materion a'r cyfleoedd yng Nghymru;
 2. Paratoi asesiadau technegol, gan dynnu ar amrediad o wybodaeth a data cymhleth.
 3. Profiad o'r canlynol: dadansoddi technegol a dehongli amrediad o wybodaeth amgylcheddol a ffynonellau data cymhleth,
 4. Profiad o'r canlynol: cyflawni newid i'r busnes trwy gymhwyso egwyddorion gwelliant parhaus;
 5. Gweithio gyda/mewn cwmnïau dŵr, awdurdodau lleol, cyrff anllywodraethol, parciau cenedlaethol;
 6. Gweithio o fewn amgylchedd rheoli rhaglenni a phrosiectau a meddu ar brofiad o reoli prosiectau a/neu gymwysterau yn y maes hwn;
 7. Rhannu eich gwybodaeth a’ch arbenigedd er mwyn helpu i ddatrys problemau, gan gynorthwyo pob Pennaeth Busnes yn y gyfarwyddiaeth Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu yn ôl yr angen.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf