Swyddog Rheoleiddio Gwastraff, Targedau Adfer Awdurdod Lleol

Dyddiad cau: 27 Tachwedd 2022 | Cyflog: £32,876-£36,229 (Gradd 5) | Lleoliad: Hyblyg

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: 37 awr yr wythnos, Dydd Llun i Dydd Gwener

Rhif swydd: 201172

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Bydd deiliad y swydd yn cefnogi gweithgareddau rheoleiddio, cynllunio ac ymchwilio amgylcheddol ar gyfer y Datganiadau Ardal ac yn arwain ein dull rheoleiddio o ymdrin ag SMNR (Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy) a chyflawni canlyniadau llesiant.

Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yw Awdurdod Monitro Statudol ar gyfer data gwastraff a adroddir gan awdurdodau lleol Cymru yn WasteDataFlow (WDF), ar gyfer dibenion Targedau Adfer Awdurdodau Lleol. Mae CNC yn cymharu data gwastraff o gofnodion, WDF a ffynonellau eraill i wirio cywirdeb data Awdurdodau Lleol.

Fel Swyddog Targedau Adfer Awdurdodau Lleol bydd gennych wybodaeth o’r Targedau hyn a Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol yn dilyn profiad o gofnodi, adrodd a/neu reoleiddio data gwastraff. Bydd gofyn ichi ddefnyddio eich sgiliau dadansoddol a’ch sgiliau data i ddilysu a thrawsgyfeirio data gwastraff a gyflwynir gan Awdurdodau Lleol ar WDF.

Mae ymgysylltu a chyfathrebu effeithiol ag amrediad eang o randdeiliaid yn hanfodol, o weithredwyr gwastraff Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol, Awdurdodau Lleol a diwydiant.

Mae addysg a gradd berthnasol neu brofiad cyfatebol ac aelodaeth o sefydliad proffesiynol perthnasol yn fanteisiol. Mae'r rôl yn gofyn am brofiad sylweddol o reoli data, sy'n ymwneud yn benodol â data gwastraff ac ystod eang o sgiliau sy'n gysylltiedig â dadansoddi data, dilysu data a chyflwyno data. Hefyd, sgiliau ardderchog o reoli data a phrofiad o reoli data mewn cyd-destun busnes gan ddefnyddio offer rheoli data priodol.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Asesu cydymffurfiaeth â rheoliadau gwastraff nad yw'n gysylltiedig â safle, gan gynnwys llwythi gwastraff rhyngwladol, cyfrifoldeb cynhyrchwyr, gwastraff peryglus a'r cynllun lwfansau tirlenwi / targedau adennill awdurdodau lleol.
 • Cymryd camau gweithredu priodol i gasglu tystiolaeth at ddibenion gorfodi, yn unol â gweithdrefnau diffiniedig.
 • Cymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu cynlluniau gwaith y tîm.
 • Cynhyrchu dogfennau gofynnol i gefnogi camau cyfreithiol.
 • Ceisio dylanwadu ar gwsmeriaid a sefydlu partneriaethau ac achosion lleol o gydweithio wrth i gyfleoedd godi er mwyn rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.
 • Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Gwybodaeth a phrofiad o weithio fel rheoleiddiwr.
 2. Dealltwriaeth o brosesau a phwysau busnes masnachol.
 3. Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol â busnesau a reoleiddir a'r cyhoedd, gan esbonio materion ac ennill cefnogaeth drwy ddylanwadu.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Arbenigedd amlwg mewn maes neu swyddogaeth ddiffiniedig, sy'n galluogi deiliad y swydd i ddarparu cyngor ac arweiniad i eraill.
 • Yn dangos dealltwriaeth a gwerthfawrogiad cadarn o waith y swyddogaeth ehangach.
 • Sgiliau da o ran llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu, gan gynnwys sgiliau datblygedig wrth ddod wyneb yn wyneb â chwsmeriaid.
 • Mae profiad o oruchwylio eraill yn ddymunol.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Yn dangos y gallu i ddeall gwybodaeth, llawlyfrau gweithdrefnau, codau statudol a deddfwriaeth a dehongli a chymhwyso'r gofynion i gyflawni ei rôl.
 • Y gallu i ddadansoddi a phrosesu gwybodaeth dechnegol anarferol sy'n cynnwys rhywfaint o gymhlethdod.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, sy'n gofyn am rywfaint o farn a chreadigrwydd a'r angen i newid blaenoriaethau lle mae gofynion sy'n gwrthdaro.
 • Y gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau o natur dechnegol, yn bennaf o gwmpas ei faes gwaith ei hun ond bydd hefyd yn gorgyffwrdd â gwaith eraill.
 • Gall problemau a phenderfyniadau gynnwys rhywfaint o gymhlethdod a gofyn am yr angen i gymhwyso gwahanol dechnegau neu ddulliau.
 • Y gallu i gynnal ymchwil i benderfynu ar y ffordd orau o ddatrys problemau. 
 • Y gallu i ddarparu arweiniad i aelodau llai profiadol er mwyn datrys problemau.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Yn dangos y gallu i ryngweithio a chyfathrebu â phobl o amgylch ei faes arbenigedd, ar draws ystod o swyddogaethau o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru a phartïon allanol, gan addasu ei ddull a'i arddull yn briodol.Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu sefydledig gyda'r gallu i ddatblygu a chynnal cydberthnasau gwaith da, a allai gynnwys rhywfaint o ddylanwadu.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • Manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • Awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 27 Tachwedd 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar drwy Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â John Rock ar john.rock@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf