Arbenigwr Arweiniol – Rheoleiddio Diwydiant a Gwastraff

Dyddiad cau: 29 Ionawr 2023 | Cyflog: £41,150-£46,147 (Gradd 7) | Lleoliad: Hyblyg yn Ne-Ddwyrain Cymru 

 

 

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: Llawn amser, 37 awr yr wythnos.

Rhif swydd: 201129

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Mae rheoleiddio diwydiant yn Ne-ddwyrain Cymru yn cwmpasu ystod amrywiol o sectorau a llu o safleoedd cymhleth a diddorol.

Yn ogystal â rheoleiddio o dan y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol, mae'r tîm hefyd yn gyfrifol am gyflawni o dan y Rheoliadau Sylweddau Ymbelydrol.

Mae cyfle cyffrous yn cyflwyno ei hun ar ffurf arbenigwr arweiniol parhaol o fewn tîm Rheoleiddio Diwydiant y De-ddwyrain. Bydd gan ddeiliad y swydd brofiad o reoleiddio safleoedd cymhleth, gan ddefnyddio'r ystod lawn o offer rheoleiddio (gan gynnwys ymatebion gorfodi) wrth gymhwyso ein hegwyddorion rheoleiddio. Bydd datrys problemau ac ymdrin â materion/safleoedd cynhennus, rhoi cyngor ar opsiynau a chydweithio yn agweddau pwysig ar y rôl.

Mae sgiliau mentora a hyfforddi yn hanfodol i gefnogi cydweithwyr a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio gydag arbenigwyr eraill er mwyn ateb ymholiadau technegol, datblygu adnoddau hyfforddi a datblygu a gwella cysondeb ledled Cymru.        

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Gweithredu fel arweinydd technegol cenedlaethol arbenigol i CNC ar gyfer sectorau neu faterion technegol penodol.
 • Gweithredu fel cynghorydd a mentor technegol ar gyfer aelodau'r tîm.
 • Cymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu cynlluniau gwaith tîm a gweithredu unrhyw gamau y cytunwyd arnynt er mwyn cyfrannu at gynllunio a chyflawni busnes.
 • Gweithio gyda gweithredwyr i ddatblygu strategaethau rheoleiddio tymor canolig ar gyfer y gosodiadau, gan gynnwys ymgysylltu ag uwch-reolwyr a swyddogion gweithredol o fewn cwmnïau, i gyflenwi buddion lluosog.
 • Arwain yn rheolaidd ar ein hymateb i faterion/achosion mawr neu gynhennus a gweithredu fel rheolwr cyfrifon i randdeiliaid allweddol.
 • Cyfrannu at waith sector a grwpiau sector traws-asiantaeth yn ôl y gofyn i helpu i fabwysiadu dulliau rheoleiddio cyson a lledaenu arferion da sydd o fudd i'r amgylchedd. Lle y bo'n briodol, gweithredu fel arweinydd CNC ar gyfer sectorau technegol penodol.
 • Bod yn barod i gymryd rhan mewn grwpiau technegol/strategol neu gynrychioli CNC mewn fforymau allanol, e.e. grwpiau sector rheoleiddwyr y DU. Bydd y mathau hyn o grwpiau'n cytuno ar strategaeth reoleiddiol sy'n benodol i’r sector yng Nghymru, y DU neu Ewrop.
 • Datblygu cydberthnasau gwaith rhwng cyfarwyddiaethau, gan gyfrannu at ddatblygu unrhyw bolisïau sy'n ymwneud â diwydiant sy'n berthnasol i Lywodraeth Cymru.
 • Gweithio gyda'r tîm trwyddedu i helpu gyda'r broses adolygu trwyddedau parhaus mewn ymateb i ddiweddariadau o fewn dogfennau cyfeirio’r technegau gorau sydd ar gael (BREF) a chyhoeddi casgliadau’r technegau gorau sydd ar gael (BAT).
 • Rhyngweithio ag arbenigwyr rheoleiddiol eraill yn CNC i hyrwyddo arferion rheoleiddiol cyson.
 • Cefnogi cynghorwyr yn y gyfarwyddiaeth Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu ar lefel weithredol.
 • Asesu cydymffurfedd â gosodiadau, safleoedd Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr (COMAH), safleoedd gwastraff, a safleoedd sy'n ymdrin â sylweddau ymbelydrol.
 • Ymateb i ddigwyddiadau a chwynion.
 • Cyfrannu at ddiwylliant iechyd, diogelwch a llesiant cadarnhaol.
 • Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Aelodaeth o gorff proffesiynol.
 2. Profiad o weithio ar draws ystod eang o sectorau diwydiannol perthnasol.
 3. Sgiliau hyfforddi a mentora.
 4. Profiad o reoli materion cynhennus a gweithgareddau ymgysylltu â'r gymuned a'r cyhoedd.
 5. Dealltwriaeth dda o brosesau a phwysau busnesau masnachol.
 6. Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol â busnesau a reoleiddir a'r cyhoedd, gan esbonio materion cymhleth ac ennill cefnogaeth drwy ddylanwadu.
 7. Gwybodaeth a phrofiad helaeth ym maes prosesau rheoleiddio a gorfodi a rheoli digwyddiadau.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 – yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Dymunol Lefel 3 – gallu defnyddio Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd Gwaith

Noder os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Y gallu i ymgymryd â thasgau ymarferol neu dechnegol cymhleth ar lefel uwch, sy'n gofyn am wybodaeth arbenigol uwch yn y pwnc.
 • Bydd gan ddeiliaid y swyddi lefel uchel o wybodaeth, gyda hygrededd personol a phroffesiynol ar gyfer gweithredu fel yr arbenigwr yn CNC, ar lefel genedlaethol, ac yn y sector ehangach. Mae'n bosibl y bydd gofyn i ddeiliad y swydd fod yn dyst arbenigol mewn ymholiad cyhoeddus. Bydd deiliaid y swyddi'n darparu cyngor technegol i wneuthurwyr penderfyniadau sy’n cael effaith ar lefel genedlaethol, nad yw o bosib wedi'i ddiffinio yn y polisïau neu arweiniad presennol.
 • Bydd deiliad y swydd yn darparu cyngor gwrthrychol i eraill ar faterion arbenigol sy’n seiliedig ar wybodaeth a phrofiad manwl. Bydd deiliad y swydd yn cadw’n gyfredol â’r datblygiadau a newidiadau o fewn ei feysydd technegol/arbenigol, ac yn dehongli a defnyddio’r wybodaeth ddiweddaraf fel y bo'n briodol.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd brofiad sylweddol a pherthnasol o weithio yn y maes, yn sgil gweithio mewn nifer o wahanol sefydliadau neu mewn rolau gwahanol o fewn un sefydliad. Mae sgiliau mentora yn ofynnol ar y lefel hon.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Y gallu i ddehongli cynlluniau cyflenwi gweithredol y swyddogaeth a deall eu cyd-destun o fewn polisi strategaeth ehangach CNC.
 • Y gallu i ddadansoddi a dehongli ystod eang o wybodaeth sy’n aml yn gymhleth iawn, gan dynnu pwyntiau allweddol a’u cyfleu i bobl eraill ar bob lefel.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Yn gyfrifol am gyflawni prosiectau'n llwyddiannus a mynd i'r afael â materion heriol o fewn ei raglen waith ei hun heb lawer o oruchwyliaeth. Caiff y gwaith ei arwain gan ganlyniadau disgwyliedig ond bydd deiliad y swydd yn gallu penderfynu ar y ffordd orau o’u cyflawni. Mae’n bosibl y bydd angen iddo addasu blaenoriaethau o ganlyniad i ofynion sy'n gwrthdaro. Bydd amcanion a thargedau ac ati yn cael eu hadolygu ar sail ganolraddol.
 • Y gallu i wneud penderfyniadau annibynnol ar lefel reolaeth weithredol gyda mewnbwn gan reolwyr llinell a chymheiriaid. Bydd yn meddu ar ddealltwriaeth o bolisïau CNC a'u goblygiadau posibl i'r busnes.
 • Mae’n bosibl y bydd penderfyniadau a wneir yn arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig ym maes gwaith deiliad y swydd. Bydd canlyniad gwneud penderfyniadau anghywir yn cael effaith niweidiol ar y sefydliad mewn perthynas â’i randdeiliaid allanol, megis sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaethau ac ati.
 • Efallai y bydd penderfyniadau'n ymwneud ag amrediad eang o faterion, ac mae'n bosibl na fydd y canlyniadau bob amser yn glir neu'n amlwg ar unwaith. Efallai y bydd problemau wynebir yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad, a gallai’r rhain fod yn amrywiol. Bydd penderfyniadau yn debygol o gael effaith ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol, ac yn debygol o barhau dros y tymor canolig.

Effaith

 • Bydd deiliaid y swyddi'n cael effaith a dylanwad ar lefel ganolig i uchel, a fydd yn parhau dros y tymor canolig i’r tymor hir yn gyffredinol. Bydd yr effaith ar lefel genedlaethol.
 • Bydd deiliaid y swyddi'n cael effaith fel arbenigwr ar lefel genedlaethol neu fel arweinydd y sector, yn fewnol ac allanol, a bydd ei ddylanwad ar lefel weithredol uwch.
 • Bydd penderfyniadau a gweithredoedd deiliad y swydd yn dylanwadu ar eraill. Bydd canlyniadau ei benderfyniadau/gweithredoedd yn cael effaith dros y tymor canolig i’r tymor hir, yn fewnol neu'n allanol.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Y gallu i ymgysylltu â phobl ar draws y sefydliad er mwyn cyflawni strategaethau a pholisïau yn y ffordd fwyaf effeithlon. Y gallu i drafod materion polisi technegol, arbenigol neu fanwl iawn, gan deilwra dull, arddull a lefel y cyfathrebu'n briodol ar gyfer y gynulleidfa.
 • Y gallu i gyfathrebu ar lefel uchel, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn fewnol ac yn allanol, ac ar lefel weithredol uwch.  Bydd hyn yn gymhleth iawn, gan ofyn am sgiliau cyfathrebu a darbwyllo ar lefel uwch. Efallai y bydd hyn hefyd yn cynnwys hwyluso a/neu gyflwyno yn ystod cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan roi cyngor technegol neu arbenigol cymhleth ar lefel uchel, gan gynnwys newidiadau a mewnbwn deddfwriaethol. Y gallu i lywio cyfeiriad trafodaethau neu weithgareddau. Bydd gofyn iddo feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Y gallu i gynhyrchu dogfennau, adroddiadau, rhaglenni, contractau ac ati sy'n gymhleth ac yn dechnegol. Bydd dogfennau'n cynnwys cyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu arnynt neu'n eu defnyddio. Mae'n debygol y ceir canlyniadau niweidiol os yw'r dogfennau'n anghywir neu wedi'u drafftio'n wael.
 • Y gallu i gyrchu data a chynnwys o sawl lleoliad, gan ofyn am rywfaint o ymchwil allanol a chrebwyll proffesiynol o ran sut y dylai ymchwil o'r fath gael ei dehongli. Yn gyffredinol, mae dogfennaeth o'r fath yn debygol o gael effaith dros y tymor hwy.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’i chwblhau at ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gyfer cwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais 29 Ionawr 2023

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Wayne Grimstead ar wayne.grimstead@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk  

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf