Aelod Tîm Gweithlu Integredig

Dyddiad cau: 2 Chwefror 2023 | Cyflog: £21,655 - £24,408 (Gradd 2) | Lleoliad: Mynwy 

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: Pythefnos 9 diwrnod

Rhifau swyddi: 201047

Byddwch yn cael eich contractio i’r lleoliad CNC sydd wedi’i nodi yn yr hysbyseb hon, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw. Fodd bynnag, efallai y bydd gofyn i chi weithio unrhyw le yn ardal Canolbarth Cymru.

Disgrifiad o’r swydd

Mae gennym gyfle cyffrous i ymuno â thîm y Gweithlu Intefredig yn Ne-ddwyrain Cymru.

Byddwch yn ymuno â thîm sy’n angerddol dros eu gwaith. Byddwch yn helpu i gyflawni gwaith cynnal a chadw a gwaith cyfalaf ar asedau CNC. Mae’r asedau hyn yn cynnwys asedau llifogydd megis argloddiau, a byddwch yn helpu i gadw afonydd y De Orllewin yn rhydd o unrhyw rwystrau sy’n gallu cynyddu’r risg o lifogydd. Mae’n rôl gorfforol yn yr awyr agored ym mhob tywydd. Mae’r gallu i ddefnyddio offer megis offer llaw a allai gynnwys peiriant torri gwair, strimiwr, llif gadwyn ac offer arall i reoli llystyfiant yn elfen bwysig o’r rôl.

Fel rhan o’r tîm, byddwch yn cymryd rhan mewn rota ymateb i ddigwyddiadau a byddwch ar gael i weithio y tu allan i oriau arferol.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Byddwch yn darparu gwasanaeth llafur â llaw er mwyn cynnal asedau Cyfoeth Naturiol Cymru, a fydd yn cynnwys asedau perygl llifogydd a thir a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.
 • Byddwch yn gallu defnyddio offer megis offer â llaw a allai gynnwys llifiau cadwyn.
 • Byddwch yn gallu gweithredu fel arolygwr a thaflwr/arwyddwr.
 • Byddwch yn gallu deall cynlluniau technegol a chyfleustodau a gweithredu mewn cydymffurfiaeth â'r Rheoliadau Dylunio a Rheoli Adeiladu.
 • Byddwch yn defnyddio cyfarpar a pheiriannau bach h.y. Aebi/Reform, peiriant torri gwair wrth gerdded, peiriant malu pren, ac ati.
 • Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Trwyddedau gweithredwyr perthnasol ar gyfer offer, peiriannau a chyfarpar neu’n gweithio tuag atynt.
 2. Tystysgrif Gweithio'n Ddiogel IOSH.
 3. Cymhwysedd mewn TGCh (lefel sylfaenol).
 4. Cymorth Cyntaf Brys +F.
 5. Mae profiad blaenorol yn y maes coedwigaeth, adeiladu, amaethyddol, amgylcheddol neu fel gweithredwr cyfarpar yn ddymunol.
 6. Mae'r rôl yn anodd yn gorfforol felly bydd angen lefel resymol o ffitrwydd.
 7. Hyderus yn gweithio mewn dŵr ac wrth ymyl dŵr.
 8. Mae sgiliau llythrennedd a rhifedd sylfaenol yn ofynnol ar gyfer y rôl.  Mae TGAU gradd C (neu gyfwerth) mewn Saesneg a Mathemateg yn hanfodol.  
 9. Trwydded yrru lawn y DU, yn ddelfrydol yn cynnwys categori B + E (tynnu trelars). 

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 – yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol y gallwch ddewis pryd i’w defnyddio

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich CV a Llythyr Eglurhad at ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Dyddiad cau i wneud cais 2 Chwefror 2023

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal wythnos sy’n cychwyn 13 Chwefror 2023 ar Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Rob Lane ar Robert.lane@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 03000 653503

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf