Uwch-swyddog Pobl a Lleoedd

Dyddiad cau: 31 Mai 2022 | Cyflog: £35,994-£39,369 | Lleoliad: Hyblyg yn Ne Cymru

Er gwaetha’r sefyllfa gyfredol gyda golwg ar COVID19 -  mae’r broses o recriwtio yn parhau a bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal drwy Microsoft Teams

Crynodeb Swydd

Teitl Swydd

Uwch-swyddog Pobl a Lleoedd

Rhif y swydd

200954

Gradd

G6 – £35,994, gan godi i £39,369 dros dair blynedd

Lleoliad

Hyblyg, De Cymru

Cyfarwyddiaeth

Gweithrediadau

Tîm

Pobl a Lleoedd, Canol De Cymru

Yn Atebol i

Arweinydd y Tîm Pobl a Lleoedd

Yn Atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol

Neb

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol: Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Dymunol: Lefel 3 – Gallu defnyddio Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd Gwaith

Sylwch: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Math o gontract

Parhaol

Patrwm gwaith

37 awr

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

31 Mai 2022

Cyfweliad i'w gynnal ar \ a ble

Dyddiad i’w gadarnhau, drwy Microsoft Teams

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at

Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

Andy Robinson andrew.robinson@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diben y swydd

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, hyblyg ac uchel ei gymhelliant i ymuno â'n Tîm Pobl a Lleoedd fel uwch-swyddog sy'n arwain ar gynllunio perygl llifogydd. Pobl sy'n gweithio’n dda mewn tîm, sy'n llawn egni ac sydd â brwdfrydedd gwirioneddol dros yr amgylchedd – gwnewch gais!

Mae'r rôl wedi'i lleoli yng Nghanol De Cymru ac mae'n cwmpasu ardal weithredol Rheoli Perygl Llifogydd y De. Byddwch yn darparu cyngor a gwybodaeth perygl llifogydd i sicrhau bod perygl llifogydd yn cael ei ystyried mewn cynllunio a chyflawni gweithredol gan CNC ac yn dylanwadu a gweithio gyda phartneriaethau ehangach. Mae enghreifftiau yn cynnwys darparu cyngor perygl llifogydd i dimau amgylcheddol, cynllunwyr coedwigoedd, prosiectau gwella cynefin a phartneriaethau, megis cynllunio llesiant. Mae'r rôl hon yn rhoi rhyddid i weithio mewn ffyrdd newydd drwy gydweithredu a meddwl yn arloesol.  

Gwneud cais am swydd wag

Bydd y cymwyseddau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn ystod y broses sifftio a chyfweld. Darllenwch y Disgrifiad Rôl yn ei gyfanrwydd i ddeall ar ba lefel y bydd angen cyflwyno'r wybodaeth hon. 

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol 
 • Gwerthuso Gwybodaeth 
 • Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth 
 • Effaith 
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill 

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

Cymwyseddau

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Y gallu i ymgymryd â thasgau ymarferol neu dechnegol neu waith sy'n gofyn am wybodaeth/arbenigedd arbenigol. 
 • Y gallu i ddarparu cyngor gwrthrychol i bobl eraill ar faterion perthnasol ar sail ei wybodaeth a'i brofiad a bod yn ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf yn ei faes arbenigol.
 • Dangos profiad sylweddol perthnasol o weithio mewn amrywiaeth o sefydliadau gwahanol, neu rolau/swyddogaethau o fewn sefydliad unigol.
 • Y gallu i arwain a rheoli meysydd gwaith penodol a allai gynnwys gweithredu cynlluniau.
 • Yn meddu ar sgiliau mentora a'r gallu i rannu sgiliau a gwybodaeth ag eraill o fewn y swyddogaeth a/neu ar draws y sefydliad.
 • O bosib yn arbenigwr mewn ystod o bynciau sy'n ymwneud â'i broffesiwn. 

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddadansoddi a dehongli ystod o wybodaeth gymhleth o natur dechnegol, sy'n ymwneud â maes arbenigedd penodol, gan gyfrannu at ddatblygu strategaethau a pholisïau.
 • Y gallu i dynnu pwyntiau allweddol a'u cyfleu i unigolion ar bob lefel.
 • Y gallu i ddehongli cynlluniau cyflenwi perthnasol a deall eu cyd-destun yn strategaeth a pholisïau cenedlaethol ac ehangach Cyfoeth Naturiol Cymru.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o gyflawni canlyniadau gan ddefnyddio rhywfaint o grebwyll neu greadigrwydd, wrth ymateb i ofynion sy'n gwrthdaro, trwy newid blaenoriaethau.
 • Y gallu i wneud penderfyniadau annibynnol ar ystod eang o faterion, gan ystyried yr opsiynau sydd ar gael a'r goblygiadau posibl i'r busnes.
 • Bydd penderfyniadau yn gofyn am gyfraniad gan reolwyr llinell a chyfoedion, a dealltwriaeth o bolisi Cyfoeth Naturiol Cymru y mae ei effaith yn debygol o fod yn ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol ac o natur tymor canolig.
 • Gwerthfawrogi canlyniadau gwneud penderfyniadau anghywir a’r effaith andwyol y gallent ei chael ar y sefydliad mewn perthynas â rhanddeiliaid allanol, megis sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaeth ac ati.
 • Y gallu i gyfrannu at osod cyfeiriad strategol ar eu cyfer eu hunain, eu maes ac eraill.
 • Y gallu i ddatblygu strategaeth a pholisïau sefydliadol gyda rhywfaint o ymreolaeth wrth weithredu polisi sefydliadol.
 • Y gallu i addasu ac ymateb i benderfyniadau a wnaed sy'n arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig ar gyfer delio â materion o fewn maes gwaith deiliad y swydd, nad ydynt efallai'n glir neu'n amlwg ar unwaith.
 • Efallai y bydd angen gwneud rhai penderfyniadau heb gyfeirio at eraill.

Effaith

 • Dangos gwerthfawrogiad o sut y bydd ei benderfyniadau a'i gamau gweithredu'n dylanwadu ar bobl eraill yn fewnol ac yn allanol.
 • Meddu ar ddealltwriaeth o ganlyniadau ei benderfyniadau, a fydd â lefel gymedrol o effaith a dylanwad ac a fydd o natur tymor canolig.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i ryngweithio a chysylltu ag eraill ar draws y busnes, gan gynnwys y sefydliad yn y gwaith o gyflenwi cynlluniau gwaith a pholisïau yn y modd mwyaf effeithlon.
 • Bydd angen cyfathrebu â chydweithwyr mewnol a rhanddeiliaid allanol, a all gynnwys cyfraniad a dylanwad arbenigol at weithredu polisi a strategaeth.
 • Gall rhai rhyngweithiadau fod yn heriol yn emosiynol lle mae unigolion yn ddig neu'n ofidus, felly bydd angen pwyll, amynedd a'r gallu i aros yn ddigynnwrf i geisio datrys y mater.
 • Bydd y gwaith yn cynnwys cyfathrebu ysgrifenedig a llafar a/neu arwain prosiectau, sy’n gofyn am sgiliau cyfathrebu a dwyn perswâd da.
 • Y gallu i hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan gyfrannu a rhoi cyngor yn ôl y gofyn. 
 • Y gallu i feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Y gallu i lunio dogfennau, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati â pheth cymhlethdod, sy'n cynnwys elfennau o gyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu arnynt neu'n eu defnyddio, ac a fyddai’n cael canlyniadau negyddol petaent yn cael eu drafftio'n anghywir neu'n wael.
 • Y gallu i ganfod data a chynnwys o sawl lleoliad, sy'n cynnwys rhywfaint o ymchwilio allanol a mynegi barn broffesiynol o ran sut y dylai ymchwil o'r fath gael ei dehongli.
 • Mae effaith dogfennau o'r fath yn debygol o fod o natur tymor canolig

 

Disgrifiad Rôl

Diben y Swydd:

Bydd deiliad y swydd yn arwain y gwaith o reoli llesiant ac adnoddau naturiol yn gynaliadwy yn y lle drwy gyd-gynhyrchu’r Datganiad Ardal, integreiddio cynlluniau swyddogaethol, a galluogi gweithrediad drwy gyllid allanol ar gyfer y lle ar draws swyddogaethau CNC. 

Gweithio'n agos gydag arweinydd y tîm, Cynefin, rheolwyr tir a rhanddeiliaid allanol i fanteisio i'r eithaf ar gyfleoedd i gyd-gyflenwi’r Datganiad Ardal ac amcanion y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.  Monitro'r cynnydd, nodi risgiau, adolygu, ac adrodd ar gyflawniad.

Cyfrifoldebau allweddol y swydd:

Arwain y lle ar un agwedd neu ragor ar gylch gwaith y tîm: Datganiad Ardal, llesiant, cydlynu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, cyllid allanol, cynlluniau cadwraeth a safleoedd dynodedig, hamdden a mynediad, pysgodfeydd, dŵr, darparu arbenigedd technegol a chyngor i'r tîm a'r Pennaeth Lle.

Mentora aelodau eraill o'r tîm i ehangu eu dealltwriaeth o'ch arbenigedd, fel bod y tîm yn datblygu dealltwriaeth amlddisgyblaethol o faterion amgylcheddol.

Gweithio gyda'r tîm i ddatblygu datrysiadau arloesol i faterion amgylcheddol, gan integreiddio agweddau lluosog ar gynllunio o fewn y lle. Nodi bylchau yn y sail dystiolaeth a gweithio gyda'r gyfarwyddiaeth Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu i flaenoriaethu a chomisiynu gwaith ymchwil.

Hwyluso'r gwaith o uno amcanion Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus â Datganiadau Ardal a'r cynllun lle, gan weithio ar draws ffiniau fel sy’n briodol.

Gweithio'n gydgynhyrchiol gyda'r timau yn y lle a chyda rhanddeiliaid allanol, gan ddarparu arbenigedd technegol i ddatblygu a dylanwadu ar flaenoriaethau, prosiectau a chynlluniau i'w cyflenwi gan eraill, gan gynnwys drwy gyllid allanol.

Datblygu a monitro'r rhaglen o brosiectau a gyllidir yn allanol ar draws pob cyfle cyllido.

Gweithio gyda thimau yn y lle i ddatblygu eu sgiliau o ran gweithio mewn partneriaeth.

Gweithio gyda rhanddeiliaid a phartneriaid i ddatblygu a dylanwadu ar flaenoriaethau, amcanion, cynlluniau a phrosiectau o fewn y lle a fydd yn cyflawni'r Datganiad Ardal ac amcanion y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, fel cynlluniau cwmnïau dŵr, cynlluniau teithio llesol a chynlluniau rheoli tirweddau dynodedig.

Rhwydweithio â thimau Pobl a Lleoedd eraill ledled Cymru, gan ddarparu lefel gwasanaeth gytunedig o wybodaeth a mewnbwn technegol ar gyfer timau eraill.

Cymwysterau neu wybodaeth sy'n allweddol i'r swydd:

Sgiliau rhagorol o ran ymgysylltu, dylanwadu, a datblygu dulliau arloesol o ymdrin â phroblemau cymhleth.  

Gallu rhagorol am feithrin perthynas waith effeithiol â chydweithwyr a phartneriaid. 

Gwybodaeth sylweddol am ofynion deddfwriaeth amgylcheddol sy’n ymwneud â'r cylch gwaith ar gyfer y lle.

Bydd gennych ddealltwriaeth arbenigol o un neu fwy o feysydd technegol

cylch gwaith y tîm:

 • Datblygu Datganiadau Ardal
 • Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a chynlluniau llesiant
 • Cyllid allanol a gweithio mewn partneriaeth
 • Hamdden a mynediad
 • Cynllunio strategol ym maes pysgodfeydd
 • Cadwraeth safleoedd a thirweddau a warchodir, a chynlluniau Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol 
 • Asesu’r effaith ar ansawdd yr aer
 • Rheoli adnoddau dŵr
 • Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr a chynlluniau dalgylch
 • Rheoli perygl llifogydd

Y gallu i asesu ffynonellau lluosog a chymhleth o wybodaeth ac annog eraill i wneud penderfyniadau da. 

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid.

Profiad o drafod ag uwch-reolwyr.

Profiad o ddylanwadu ar lefelau uwch sefydliadau. 

Gallu rhagorol am feithrin perthynas waith effeithiol â chydweithwyr a phartneriaid. 

Sgiliau trefnu rhagorol. 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

 

 

Diweddarwyd ddiwethaf