Aelod Tîm Gweithlu Integredig x 2

Dyddiad cau: 11 Hydref 2022 | Cyflog: £20,255 - £23,008 (Gradd 2)  | Lleoliad: Crosshands

Math o gontract:

 • 200917: Penodiad Tymor Penodol tan 31 March 2023, gyda phosibilrwydd y bydd y swydd yn cael ei gwneud yn barhaol yn y dyfodol
 • 200919: Parhaol

Patrwm gwaith: Pythefnos 9-diwrnod

Rhif swydd: 200917, 200919

Byddwch yn cael eich contractio i swyddfa CNC o fewn y lle, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw. Yr ardal ddaearyddol ar gyfer gwaith o ddydd i ddydd yw Pen-y-bont a Bro Morgannwg.

Disgrifiad o’r swydd

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â’r tîm Gweithlu Integredig yn Ne Ddwyrain Cymru.

Byddwch yn ymuno â thîm sy’n angerddol dros yr hyn maen nhw’n ei wneud. Byddwch yn helpu i gyflawni gwaith cynnal a chadw a gwaith cyfalaf ar asedau CNC. Mae’r asedau hyn yn cynnwys asedau llifogydd megis argloddiau llifogydd, a byddwch yn helpu i sicrhau nad oes unrhyw rwystrau ar afonydd Canol De Cymru a allai gynyddu’ perygl o lifogydd. Byddwch hefyd yn gweithio ar asedau eraill a reolir gan CNC. Mae’r gallu i ddefnyddio offer megis offer llaw, a allai gynnwys llif gadwyn, yn elfen bwysig o’r rôl.

Fel rhan o’r tîm, byddwch yn rhan o rota wrth gefn i ymateb i ddigwyddiadau, ac yn gweithio y tu allan i oriau arferol pe byddai angen.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Byddwch yn darparu gwasanaeth llafur â llaw er mwyn cynnal asedau Cyfoeth Naturiol Cymru, a fydd yn cynnwys asedau perygl llifogydd a thir a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.
 • Byddwch yn gallu defnyddio offer megis offer â llaw a allai gynnwys llifiau cadwyn.
 • Byddwch yn gallu gweithredu fel arolygwr a thaflwr/arwyddwr.
 • Byddwch yn gallu deall cynlluniau technegol a chyfleustodau a gweithredu mewn cydymffurfiaeth â'r Rheoliadau Dylunio a Rheoli Adeiladu.
 • Byddwch yn defnyddio cyfarpar a pheiriannau bach, h.y. Aebi/Reform, peiriannau torri gwair wrth gerdded, peiriannau malu pren ac ati.
 • Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol:

 1. Trwyddedau gweithredwyr perthnasol ar gyfer offer, peiriannau a chyfarpar neu’n gweithio tuag atynt.
 2. Tystysgrif Gweithio'n Ddiogel IOSH.
 3. Cymhwysedd mewn TG (lefel sylfaenol).
 4. Cymorth Cyntaf Brys +F.
 5. Mae profiad blaenorol o feysydd coedwigaeth, adeiladu, amaethyddiaeth, yr amgylchedd neu fel gweithredwr cyfarpar yn ddymunol.
 6. Mae'r rôl yn anodd yn gorfforol felly bydd angen lefel rhesymol o ffitrwydd.
 7. Hyderus yn gweithio mewn dŵr ac wrth ymyl dŵr.
 8. Mae sgiliau llythrennedd a rhifedd sylfaenol yn ofynnol ar gyfer y rôl.  Mae TGAU gradd C (neu gyfwerth) mewn Saesneg a Mathemateg yn hanfodol.
 9. Trwydded yrru lawn y DU, yn ddelfrydol yn cynnwys categori B + E (tynnu trelars).

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Dangos y gallu a'r parodrwydd i gyrraedd NVQ Lefel 2 o fewn un i ddwy flynedd o’i benodiad. 
 • Mae profiad ymarferol perthnasol blaenorol yn ddymunol, ond nid yn hanfodol; a enillwyd trwy brentisiaeth neu waith tebyg mewn amgylchedd arall.
 • Sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu rhesymol.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i gofnodi gweithgareddau gwaith yn gywir.
 • Mae'r gallu i ddilyn cyfarwyddiadau Iechyd a Diogelwch a deall peryglon yn hanfodol.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i gyfathrebu â chydweithwyr a gyda'r cyhoedd a thrydydd partïon, gan ddarparu gwybodaeth, gofyn cwestiynau neu ateb ymholiadau sylfaenol yn gwrtais.
 • Y gallu i gwblhau dogfennau a chofnodion ysgrifenedig sylfaenol y gallai fod angen i eraill eu hadolygu a'u llofnodi.

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am yr offer a'r cyfarpar a ddefnyddir yn y maes i gyflawni ei rôl. Gall hyn gynnwys cerbydau a/neu beiriannau mawr, a allai fod o werth uchel.
 • Byddai disgwyl i ddeiliad y swydd gymryd cyfrifoldeb personol am eu cadw a'u defnyddio'n ddiogel ac yn gyfreithiol.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 11 Hydref 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cadarnhau ar ôl llunio rhestr fer.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Gareth Jones ar gareth.jones@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 07468742614

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf