Aelod o'r Tîm Gweithlu Integredig x 3

Dyddiad cau: 29 Tachwedd 2022 | Cyflog: £21,655-£24,408 (Gradd 2) | Lleoliad: Cross Hands

Math o gontract:

 • 200685: Parhaol
 • 200372: Parhaol
 • 200687: Cyfnod Penodol hyd at 31 Mawrth 2023 gyda’r potensial am estyniad a’r posibilrwydd o fod yn barhaol yn dibynnu ar gyllid priodol

Patrwm gwaith: Pythefnos 9-diwrnod

Rhif swydd: 200685, 200372, 200687

Byddwch yn cael eich contractio i’r lleoliad CNC sydd wedi’i nodi yn yr hysbyseb hon, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Dyma gyfle gwych i ymuno â’r tîm Gweithlu Integredig yn Ne Orllewin Cymru. Yr ardal ddaearyddol ar gyfer y gwaith o ddydd i ddydd yw De Orllewin Cymru, sy’n cynnwys Sir Benfro, Sir Gâr, Abertawe a Chastell Nedd Port Talbot. Yn ddelfrydol byddwch chi’n byw o fewn 30-45 munud o’n hwb gweithredol yn Crosshands yn Sir Gâr. Byddwch yn gweithio allan yn y maes a byddwn yn darparu cerbyd ar eich cyfer, neu byddwch yn cael eich casglu o leoliad penodol i gyrraedd y safle ar draws y De Orllewin.

Byddwch yn ymuno â thîm sy’n angerddol dros eu gwaith. Byddwch yn helpu i gyflawni gwaith cynnal a chadw a gwaith cyfalaf ar asedau CNC. Mae’r asedau hyn yn cynnwys asedau llifogydd megis argloddiau, a byddwch yn helpu i gadw afonydd y De Orllewin yn rhydd o unrhyw rwystrau sy’n gallu cynyddu’r risg o lifogydd. Mae’n rôl gorfforol yn yr awyr agored ym mhob tywydd. Mae’r gallu i ddefnyddio offer megis offer llaw a allai gynnwys peiriant torri gwair, strimiwr, llif gadwyn ac offer arall i reoli llystyfiant yn elfen bwysig o’r rôl. Byddai profiad yn y meysydd hyn yn fuddiol.

Bydd angen i chi ddilyn cynlluniau yn ymwneud â’ch gwaith, defnyddio offer TG a chwblhau dogfennau’n ymwneud â’r safle, a gwirio ffurflenni’n ddyddiol, naill ai’n electronig neu ar bapur.

Fel rhan o’r tîm, byddwch yn cymryd rhan mewn rota ymateb i ddigwyddiadau a byddwch ar gael i weithio y tu allan i oriau arferol.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Byddwch yn darparu gwasanaeth llafur â llaw er mwyn cynnal asedau Cyfoeth Naturiol Cymru, a fydd yn cynnwys asedau perygl llifogydd a thir a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.
 • Byddwch yn gallu defnyddio offer megis offer â llaw a allai gynnwys llifiau cadwyn.
 • Byddwch yn gallu gweithredu fel arolygwr a thaflwr/arwyddwr.
 • Byddwch yn gallu deall cynlluniau technegol a chyfleustodau a gweithredu mewn cydymffurfiaeth â'r Rheoliadau Dylunio a Rheoli Adeiladu.
 • Byddwch yn defnyddio cyfarpar a pheiriannau bach h.y. Aebi/Reform, peiriant torri gwair wrth gerdded, peiriant malu pren, ac ati.
 • Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Trwyddedau gweithredwyr perthnasol ar gyfer offer, peiriannau a chyfarpar neu’n gweithio tuag atynt.
 2. Tystysgrif Gweithio'n Ddiogel IOSH.
 3. Cymhwysedd mewn TGCh (lefel sylfaenol).
 4. Cymorth Cyntaf Brys +F.
 5. Mae profiad blaenorol yn y maes coedwigaeth, adeiladu, amaethyddol, amgylcheddol neu fel gweithredwr cyfarpar yn ddymunol.
 6. Mae'r rôl yn anodd yn gorfforol felly bydd angen lefel resymol o ffitrwydd.
 7. Hyderus yn gweithio mewn dŵr ac wrth ymyl dŵr.
 8. Mae sgiliau llythrennedd a rhifedd sylfaenol yn ofynnol ar gyfer y rôl.  Mae TGAU gradd C (neu gyfwerth) mewn Saesneg a Mathemateg yn hanfodol.  
 9. Trwydded yrru lawn y DU, yn ddelfrydol yn cynnwys categori B + E (tynnu trelars). 

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 – yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Dangos y gallu a'r parodrwydd i gyrraedd NVQ Lefel 2 o fewn un i ddwy flynedd o’i benodiad. 
 • Mae profiad ymarferol perthnasol blaenorol yn ddymunol, ond nid yn hanfodol; a enillwyd trwy brentisiaeth neu waith tebyg mewn amgylchedd arall.
 • Sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu rhesymol.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i gofnodi gweithgareddau gwaith yn gywir.
 • Mae'r gallu i ddilyn cyfarwyddiadau Iechyd a Diogelwch a deall peryglon yn hanfodol.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i gyfathrebu â chydweithwyr a gyda'r cyhoedd a thrydydd partïon, gan ddarparu gwybodaeth, gofyn cwestiynau neu ateb ymholiadau sylfaenol yn gwrtais.
 • Y gallu i gwblhau dogfennau a chofnodion ysgrifenedig sylfaenol y gallai fod angen i eraill eu hadolygu a'u llofnodi.

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am yr offer a'r cyfarpar a ddefnyddir yn y maes i gyflawni ei rôl. Gall hyn gynnwys cerbydau a/neu beiriannau mawr, a allai fod o werth uchel.
 • Byddai disgwyl i ddeiliad y swydd gymryd cyfrifoldeb personol am eu cadw a'u defnyddio'n ddiogel ac yn gyfreithiol.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • Manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • Awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 29 Tachwedd 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar drwy Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Neil Davies ar jamie.davies@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 07468742523

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf