Cymorth Technegol, Gweithrediadau Coedwig x 2

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: 37 awr yr wythnos, Dydd Llun i Gwener

Rhifau swyddi: 200547, 200548

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Mae’r Tîm Gweithgareddau Coedwig yn gyfrifol am reoli Ystad Goetir Llywodraeth Cymru yn gynaliadwy i fodloni achrediad dan Gynllun Sicrwydd Coetir y DU ac ISO14001 ac i gyflawni Rheolaeth Gynaliadwy o Adnoddau Naturiol. Mae’r tîm yn rheoli coetiroedd Llywodraeth Cymru yn ardal ddeheuol y Canolbarth (Gorllewin) sy’n ymestyn o Aberystwyth yn y gorllewin i Lanymddyfri yn y dwyrain. Mae’r rhain yn cynnwys cymysgedd o flociau ucheldirol ac iseldirol gan gynnwys gogledd a chanolbarth Tywi, Cwm Berwyn, Llanbedr Pont Steffan, Cross Inn, Tarenig, Myherin a Chwm Ystwyth.

Mae rôl y Cynorthwyydd Technegol yn allweddol o ran darparu rhaglenni cynaeafu, ailstocio a sefydlu blynyddol gan weithio’n agos â chontractwyr allanol a chwmnïau prosesu pren i sicrhau bod y cynlluniau hyn yn cael eu cyflawni ar amser.

Mae dyletswyddau cyffredinol y rôl yn cynnwys goruchwylio contractau gwasanaeth a monitro contractau gwerthu coed sy’n sefyll, gan ddarparu cofnodion ysgrifenedig rheolaidd o ymweliadau safle mewn dyddiaduron. Bydd yr unigolyn yn adrodd ar unrhyw achosion o dorri amodau contract yn ogystal â digwyddiadau amgylcheddol ac Iechyd a Diogelwch. Ceir elfen o gyfrif stoc cynnyrch pren ar ymyl y ffordd, yn ogystal â chofnodi stoc plannu a’r defnydd o gemegion. Cynhelir arolygon safle i ddarparu gwybodaeth cysylltiedig â rheoli, megis dwysedd stocio ar safleoedd ailstocio, arolygon gwiddon a chwyn, a rheoli teneuo. Mae monitro diogelwch pren drwy gynnal archwiliadau lorïau rheolaidd yn angenrheidiol yn ogystal â defnyddio camerâu i sicrhau cydymffurfiaeth. Bydd yr unigolyn yn cynorthwyo’r tîm ehangach i gynllunio a chyflawni gweithrediadau yn ôl yr angen.

Mae’r rôl yn cynnwys rhywfaint o weithio yn y swyddfa ond yn bennaf byddwch yn gweithio ar y safle. Gall y bydd angen rhywfaint o weithio y tu allan i oriau arferol os bydd angen ymateb i ddigwyddiadau annisgwyl ar y safle.

Os hoffech ymweld â’r safle i drafod y rôl a hefyd i weld yr amgylchedd gweithio, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Rhaid cael trwydded yrru lawn y DU.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Darparu cyngor technegol ar gyfer materion sector neu dechnegol penodol.
 • Cyflawni cynlluniau gwaith, a chyflawni camau gweithredu y cytunwyd arnynt i gyfrannu at gynllunio busnes.
 • Cymryd rhan yng ngrwpiau technegol CNC.
 • Rhyngweithio â chymheiriaid yn CNC i hyrwyddo arferion cyson yn y diwydiant ac o ran pynciau arbenigol.
 • Byddwch yn gyfrifol am gyflawni rhaglenni dirprwyedig yn uniongyrchol.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Profiad o weithio mewn disgyblaethau rheoli tir.
 2. Gwybodaeth am reoli coedwigoedd yn gynaliadwy, UKWAS a chynlluniau ardystio coedwigoedd.
 3. Gwybodaeth am gynllunio coedwigoedd a gweithrediadau coedwigoedd.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol: Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Mae gan ddeiliad y swydd amgyffrediad a dealltwriaeth dda o ystod o egwyddorion a pholisïau sefydliadol. Profiad o weithio mewn nifer o amgylcheddau neu mewn ystod o rolau mewn un sefydliad.
 • Dealltwriaeth dda o natur dechnegol y swyddogaeth/tîm. Er na fyddwch yn arbenigwr pwnc, bydd gennych ddealltwriaeth a phrofiad cadarn mewn perthynas ag o leiaf un maes technegol i'ch galluogi i gynllunio a chyflwyno cynlluniau gwaith.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd sgiliau da o ran llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu, gan gynnwys sgiliau da wrth ddod wyneb yn wyneb â chwsmeriaid. Bydd gan ddeiliad y swydd lythrennedd cyfrifiadura da a sgiliau rheoli data hefyd.
 • Byddai profiad o oruchwylio eraill yn rhinwedd ddymunol hefyd. Bydd gan deiliaid y swyddi lefel uchel o wybodaeth am iechyd, diogelwch a llesiant, a phrofiad ohonynt yn ogystal â diogelwch cyhoeddus ac atebolrwydd cyhoeddus.  

Gwerthuso gwybodaeth

 • Y gallu i ddeall a dehongli llawlyfrau gweithdrefnau, codau statudol a deddfwriaeth a ddefnyddir wrth gyflawni'r rôl.  Efallai y bydd y rôl yn cynnwys rheoli data.
 • Efallai y bydd y rôl yn cynnwys cynllunio a chyflwyno cynlluniau gwaith a all ofyn am ddealltwriaeth o sut mae gwahanol brosiectau a rhaglenni yn gysylltiedig.

Effaith

 • Fel rôl sy'n wynebu'n allanol, bydd gwaith a wneir yn cael effaith yn allanol ac yn fewnol.
 • Mae'r gwaith a wneir yn gyffredinol o fewn ardal arwahanol felly bydd unrhyw effaith o'r gwaith yn effeithio'n bennaf ar yr amgylchedd uniongyrchol, ond gall hefyd ymestyn ar draws meysydd pwnc a gwaith eraill.
 • Bydd effaith penderfyniadau neu weithgareddau gwaith fel arfer yn y tymor byr i ganolig.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Mae sgiliau cyfathrebu da yn hanfodol er mwyn cyfathrebu ar draws ystod o swyddogaethau o fewn CNC yn ogystal â phartïon allanol.
 • Y gallu i ddatblygu a chynnal cydberthnasau gwaith da sy'n  debygol o fod o natur barhaus ac o bosib yn cynnwys rhywfaint o ddylanwadu.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 28 Medi 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar 14 Hydref 2022

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch Marius Urwin ar marius.urwin@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 07887626317

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf