Cynorthwyydd, Tîm yr Amgylchedd

Dyddiad cau: 29 Ionawr 2023 | Cyflog: £21,655 - £24,408 (Gradd 2 | Lleoliad: Bwcle

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: Llawn amser, 37 awr. 

Rhif swydd: 200417

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cyfuniad o weithio gartref ac yn y swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi pan fyddwch yn cael eich penodi, os ydych yn llwyddiannus.

Byddwch yn cael eich contractio i’r lleoliad CNC sydd wedi’i nodi yn yr hysbyseb hon, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Gan fod mwy o bethau cyffrous yn digwydd yma yn CNC nag erioed o'r blaen, mae natur amrywiol ein cylch gwaith yn golygu nad oes unrhyw ddau ddiwrnod fyth yr un fath.

Os ydych chi'n unigolyn trefnus, cydwybodol a gweithgar, ac yn un da am wneud gwaith gweinyddu, yn mwynhau amldasgio ac os ydych yn chwaraewr tîm ardderchog, yna mae gennym yr union swydd ar eich cyfer!

Fel Cynorthwyydd y Tîm Amgylchedd byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod y tîm yn gallu gweithio'n effeithlon ac effeithiol, drwy ddarparu cymorth ardderchog i'r tîm a'n cwsmeriaid. Mae'r tîm yn un amlswyddogaethol, a byddwch yn gyfrifol am gynorthwyo i ddarparu a chynnal a chadw offer a chyfarpar diogelu personol, derbyn a chofnodi gohebiaeth a darparu ystod o gymorth gweinyddol neu fusnes sy’n rhoi gwybodaeth ac yn cefnogi gweithgareddau'r swyddogaeth.

Rydym yn chwilio am rywun sy'n gallu gweithio’n gyflym, sydd â sgiliau TG rhagorol, sy’n gallu bodloni terfynau amser ac sy'n gallu blaenoriaethu ei lwyth gwaith yn effeithiol. Os ydych yn mwynhau cael eich gwobrwyo bob dydd o wybod fod popeth ydych yn ei wneud yn helpu i wneud gwahaniaeth, yna CNC yw'r lle i chi.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Cefnogi'r ddarpariaeth integredig o swyddogaethau gan y tîm a'r lle, gan gynnwys casglu gwybodaeth gymhleth am gydymffurfiaeth reoleiddiol a gorfodi, cydlynu ymatebion, a gweinyddu rotâu ymateb i ddigwyddiadau.
 • Cadw neu ddatblygu gwybodaeth am brosesau megis casglu tystiolaeth, gweinyddu cronfeydd data, neu wneud penderfyniadau am drwyddedau syml sy'n cefnogi'r gwaith a gyflawnir gan y tîm neu'r lle.
 • Ymateb i ymholiadau syml gan gwsmeriaid a sicrhau bod ymholiadau mwy cymhleth yn cael eu cofnodi a'u trosglwyddo i'r staff perthnasol.
 • Cefnogi a phrosesu ceisiadau caffael ar gyfer y tîm neu'r lle er mwyn sicrhau bod offer priodol ar gael a'u bod yn cael eu cynnal yn unol â'r gweithdrefnau.
 • Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Dealltwriaeth dda o gylch gwaith rheoleiddiol Cyfoeth Naturiol Cymru.
 2. Sgiliau trefnu da.
 3. Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol â chwsmeriaid mewnol ac allanol a phartneriaid.
 4. Y gallu i weithio’n dda fel rhan o dîm.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Dymunol Lefel 4 – Siarad Cymraeg yn rhugl

Noder os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Bydd gwybodaeth a sgiliau wedi'u hennill trwy brofiad gwaith ymarferol blaenorol fel bod gan ddeiliad y swydd lefel resymol o gymhwysedd technegol i gyflawni gofynion y rôl. Bydd y rôl yn gofyn am sgiliau rhifedd, llythrennedd, TG a chyfathrebu da, yn ysgrifenedig ac ar lafar.
 • Bydd hefyd gan ddeiliad y swydd sgiliau llythrennedd, rhifiadol a chyfathrebu da, a dealltwriaeth o'r gofynion a goblygiadau o safbwynt iechyd a diogelwch sy’n ymwneud â gweithgareddau’r gwaith.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Yn gyffredinol, bydd yr wybodaeth a ddefnyddir at ddibenion gyflawni’r rôl yn syml, yn hawdd ei deall, ac o ffynonellau sy'n hawdd eu cyrchu.
 • Gallai fod elfen o gasglu a chofnodi data sy’n gofyn am rywfaint o gywirdeb.  Gall gwirio a dilysu data/gwybodaeth fod yn nodwedd rolau ar y lefel hon.
 • Mae dogfennau eraill yn debygol o fod yn weddol arferol a safonol o safbwynt eu deall neu eu cwblhau.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Yn gyffredinol, bydd y gwaith yn dilyn cynllun gwaith cytunedig a fydd angen i ddeiliad y swydd ei ddilyn heb lawer o ofyn i wyro oddi arno, heblaw am flaenoriaethu tasgau. Yn gyffredinol, bydd gwaith yn dilyn trefn arferol. Fodd bynnag, efalli y bydd rhai problemau sy'n dod i'r golwg a fydd yn gofyn am rywfaint o flaengaredd neu farn, er y bydd datrysiadau yn seiliedig ar wybodaeth a phrofiad blaenorol a datrysiadau a chanlyniadau hysbys yn gyffredinol. Felly, mae gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth yn eithaf cyfyngedig.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Bydd cyfathrebu gyda chydweithwyr sy'n cyflawni agweddau tebyg ac agweddau gwahanol ar y gwaith. Efallai y bydd hyn yn cynnwys arwain ar rai agweddau ar y gwaith sy'n gofyn am y gallu i roi arweiniad neu gyfarwyddiadau clir i eraill os oes angen.
 • Bydd cyswllt â'r cyhoedd a thrydydd partïon hefyd, a fydd fel arfer yn golygu cyfnewid gwybodaeth.
 • Bydd cyfathrebu ysgrifenedig yn cynnwys cwblhau dogfennau safonol a chadw cofnodion, gan ofyn am sgiliau TG da.

Cyfrifoldeb dros adnoddau

 • Bydd deiliaid swyddi yn gyfrifol am y defnydd diogel o gyfarpar a data y maent yn eu defnyddio er mwyn cyflawni gofynion eu rôl.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’i chwblhau at ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gyfer cwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais 29 Ionawr 2023

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Rhys Ellis ar rhys.ellis@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf