Arweinydd Tîm yr Amgylchedd

Dyddiad cau: 29 Ionawr 2023 | Cyflog: £41,150-£46,147 (Gradd 7) | Lleoliad: Bwcle 

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: Llawn amser, 37 awr. Rhoddir ystyriaeth i weithio’n rhan amser – croesewir trafodaethau yn ystod y cyfweliad.

Rhif swydd: 200395

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i’r lleoliad CNC sydd wedi’i nodi yn yr hysbyseb hon, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Dyma gyfle arbennig i arwain a gweithio gyda grŵp ymroddgar o bobl a bod yn rhan o dîm gweithgar sydd â chylch gwaith eang. Byddwch yn atebol i'r Rheolwr Gweithrediadau a byddwch yn arwain gwaith y tîm ar draws ystod o weithgareddau gan gynnwys rheoleiddio a digwyddiadau, yn ogystal â gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid a chwsmeriaid. Mae pob diwrnod yn wahanol gan fod y rôl yn cynnwys cymysgedd o waith a gynlluniwyd ymlaen llaw a gwaith ymatebol.

Bydd gan Arweinydd y Tîm werthfawrogiad technegol o gylch gwaith cyfan y tîm (gwaith Rheoli’r Amgylchedd, Safleoedd Gwarchodedig, Pysgodfeydd a Bioamrywiaeth) yn ogystal â Rheoli Digwyddiadau. Bydd yn mynd ati i bennu a rheoli blaenoriaethau ac ymatebion rheoleiddiol yn y ‘Lle’. Bydd disgwyl iddo arwain neu hyrwyddo maes penodol o waith ar lefel lle neu gyfarwyddiaeth.

Bydd gofyn i ddeiliad y swydd ddatblygu rhwydwaith cynhwysfawr o randdeiliaid ac un o elfennau allweddol y rôl hon fydd meithrin a chefnogi’r broses o weithio mewn partneriaeth y tu allan i CNC er mwyn Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy a chyflawni canlyniadau lles.

Lle mae’r rôl hon yn eistedd

Mae’r rôl hon yn eistedd yn y Gyfarwyddiaeth Gweithrediadau yng Ngogledd-ddwyrain Cymru. Mae’r swydd yn un o ddwy swydd Arweinydd Tîm yr Amgylchedd yn adran Gweithrediadau’r Gogledd-ddwyrain ac mae’n un o 6 rôl arweinydd tîm sy’n atebol i Reolwr Gweithrediadau’r Gogledd-ddwyrain.

Mae Tîm Amgylchedd Sir y Fflint a Wrecsam yn cyflawni llawer o gylch gwaith rhagweithiol CNC ar y rheng flaen o ran rheoleiddio a chynghori, gan gynnwys gorfodi a rheoli digwyddiadau. Mae’r tîm yn alluogwyr allweddol ar gyfer amcanion Cynllun Corfforaethol CNC, yn uniongyrchol a thrwy weithio gydag eraill drwy arfer ein hystod o ddyletswyddau statudol. Maen nhw hefyd yn cyflawni gwaith rhagweithiol mewn partneriaeth â grwpiau cymunedol ac eraill i gyflawni amcanion Lles a BGC yn y lle.

Mae’r timau’n gweithio’n arbennig o agos gyda Thimau eraill yr Amgylchedd yn CNC, ein timau Rheoleiddio a’n tîm Pobl a Lleoedd. Yn allanol, mae’r tîm yn gweithio gydag awdurdodau lleol, grwpiau cymunedol ac ystod eang o diwyddiannau a sectorau.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Datblygu a gweithredu cynlluniau gwaith lleol i wireddu ein dyheadau rheoleiddiol ac ar gyfer rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.
 • Ymgysylltu a chydweithio â rhanddeiliaid perthnasol.
 • Bod yn gyfrifol am benderfyniadau rheoleiddiol ar lefel lle, gan sicrhau y glynir at y Cod Rheoleiddwyr a'n Hegwyddorion Rheoleiddiol.
 • Bod yn gyfrifol am awdurdodi penderfyniadau rheoleiddiol a gorfodi o fewn cylch gwaith y tîm, gan gynnwys cydsyniadau safleoedd gwarchodedig.
 • Sicrhau iechyd, diogelwch a llesiant aelodau o'r tîm drwy weithredu a monitro arferion gweithio diogel ac asesiadau risg.
 • Rheoli gwariant y tîm o fewn y gyllideb.
 • Byddai disgwyl iddo hefyd arwain tîm technegol rhithwir i gefnogi cyflawni mewn lle.
 • Cyflawni rôl uwch o fewn gwasanaeth cadarn sy’n rheoli digwyddiadau nad ydynt yn rhai llifogydd yn CNC ac sy’n dilyn prosesau CNC.
 • Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Profiad o reoli llinell. (Hanfodol)
 2. Sgiliau hyfforddi a mentora. (Hanfodol)
 3. Profiad o ymgysylltu â'r gymuned a gweithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd. (Dymunol).
 4. Sgiliau trefnu, rheoli amser a rhyngbersonol cadarn.
 5. Dealltwriaeth dda o'r amgylchedd lleol a phwysau sy'n berthnasol i gylch gwaith y tîm.
 6. Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol â busnesau a reoleiddir a'r cyhoedd, gan esbonio materion ac ennill cefnogaeth drwy ddylanwadu.
 7. Gwybodaeth a phrofiad helaeth o brosesau rheoleiddiol a gorfodi.
 8. Trwydded yrru lawn sy'n gyfredol a dilys yn y DU i yrru cerbydau fflyd CNC (ceir a faniau).

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 – yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Dymunol Lefel 3 – gallu defnyddio Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd Gwaith

Noder os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Gallu i reoli un neu fwy o dimau, gan gynnwys tasgau technegol iawn neu wybodaeth arbenigol sylweddol mewn disgyblaeth ddiffiniedig. Mae angen i ddeiliad y swydd reoli prosesau sylweddol, sy’n gofyn am brofiad blaenorol o reoli pobl neu brosiectau ac adnoddau eraill.
 • Bydd gan ddeiliaid swyddi brofiad technegol sylweddol a gwybodaeth drylwyr yn eu maes arbenigol, yn enwedig mewn rôl ddeuol fel arweinydd arbenigol, a bydd angen iddynt ddiweddaru eu gwybodaeth ar sail reolaidd.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd brofiad sylweddol a pherthnasol o weithio yn y maes. Bydd ganddo sgiliau meddal a rheoli ar lefel uchel.
 • Bydd deiliad y swydd yn deall y busnes ac yn meddu ar ddealltwriaeth dechnegol eang o'r swyddogaethau o fewn y tîm.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Y gallu i ddehongli’r cynlluniau cyflenwi gweithredol ac yn deall eu cyd-destun yn strategaeth ehangach CNC. Yn dehongli datblygiadau yn ei faes personol o arbenigedd, gan gyfrannu at ddatblygu a chyflawni strategaeth a pholisi. 
 • Gallu dadansoddi a dehongli amrediad eang o wybodaeth sy'n gymhleth yn aml, gan dynnu pwyntiau allweddol a’u cyfleu ar bob lefel. 

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Bydd deiliaid swyddi yn deall y busnes a swyddogaethau o fewn eu tîm, gan sicrhau bod penderfyniadau effeithiol yn cael eu gwneud ar gyflawni gwaith gan eu tîm. Gall deiliad y swydd benderfynu sut mae cyflawni canlyniadau orau, gydag arweiniad gan gymheiriaid, a fydd angen crebwyll a chreadigrwydd. Efallai bydd angen iddo addasu blaenoriaethau o ganlyniad i ofynion sy'n gwrthdaro. Bydd amcanion a thargedau ac ati yn cael eu hadolygu ar sail ganolraddol.
 • Yn gyfrifol am wneud penderfyniadau rheoli annibynnol ar lefel weithredol, gyda mewnbwn gan reolwyr llinell a chymheiriaid. Bydd gan ddeiliad y swydd ddealltwriaeth o bolisi cenedlaethol a pholisi CNC a'u goblygiadau posibl ar gyfer y busnes. Bydd yn cyfrannu at strategaeth a chynlluniau ar y cyd ag uwch-reolwyr.
 • Efallai y bydd penderfyniadau yn cael eu gwneud a fydd yn arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig o fewn maes gwaith deiliad y swydd. Bydd canlyniad gwneud penderfyniadau anghywir yn cael effaith niweidiol ar y sefydliad o ran ei randdeiliaid allanol megis sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaethau ac ati.
 • Efallai y bydd penderfyniadau'n ymwneud ag amrediad eang o faterion ac mae'n bosibl na fydd canlyniadau rhai penderfyniadau bob amser yn glir neu'n amlwg. Efallai y bydd problemau sy'n dod i'r golwg hefyd yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad a gallai’r rhain fod yn amrywiol. Bydd penderfyniadau yn debygol o gael effaith ehangach na'r swyddogaeth neu adran uniongyrchol ac yn debygol o barhau dros y tymor canolig.

Effaith

 • Bydd gan ddeiliaid swyddi lefel gymedrol o effaith a dylanwad, sy’n cael effaith tymor canolig i hirdymor.
 • Bydd gan ddeiliaid swyddi ddylanwad allanol a byddant yn atebol am risgiau, canlyniadau ac effaith cyflawni yn eu maes gweithredol. Byddant yn cael sgyrsiau technegol lefel uchel gyda rhanddeiliaid allanol a mewnol.
 • Efallai y bydd deiliad y swydd yn cymryd rôl arweiniol ar gyfer prosiect neu arbenigedd penodol yn y sefydliad.
 • Bydd penderfyniadau a gweithredoedd deiliad y swydd yn dylanwadu ar eraill. Bydd canlyniadau eu penderfyniadau a'u gweithredoedd yn cael effaith tymor canolig i hirdymor, yn fewnol neu'n allanol.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Bydd deiliad y swydd yn cysylltu â rolau eraill ar draws y busnes, gan gyfeirio'r sefydliad yn y gwaith o gyflenwi strategaethau a pholisïau yn y modd mwyaf effeithlon. Fel rôl sy'n canolbwyntio'n allanol, bydd angen iddo gael sgyrsiau technegol lefel uchel gyda rhanddeiliaid, ar lefel uwch.
 • Mae deiliad y swydd yn gallu trafod materion polisi technegol, arbenigol neu fanwl, gan deilwra'r dull, arddull a lefel cyfathrebu yn briodol ar gyfer y gynulleidfa. Mae'r rôl yn gyhoeddus, yn cynnwys cyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig ar lefel uchel, arwain prosiectau allweddol gydag elfen o gymhlethdod sy’n gofyn am sgiliau perswadiol, a meithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da. Efallai y bydd angen iddo hwyluso neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan roi cyngor lefel uchel, gan gynnwys ar newidiadau deddfwriaethol. Bydd deiliad y swydd yn mewnbynnu a llywio cyfeiriad y drafodaeth neu'r gweithgareddau.
 • Bydd deiliad y swydd yn cynhyrchu dogfennau, adroddiadau, rhaglenni, contractau ac ati sy'n weddol gymhleth. Bydd dogfennaeth yn cynnwys cyngor, canllawiau neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu arnynt neu'n eu defnyddio. Mae canlyniadau cynnwys anghywir neu wedi'i ddrafftio'n wael yn debygol o fod yn niweidiol. Mae'n bosibl y bydd gan ddeiliaid swyddi gyfrifoldeb hefyd dros adroddiadau ariannol a risg.
 • Y gallu i ganfod data a chynnwys o sawl lleoliad, sy'n gofyn am ymchwilio allanol a chrebwyll proffesiynol o ran sut y dylai ymchwil o'r fath gael ei dehongli. Yn gyffredinol, mae dogfennaeth o'r fath yn debygol o gael effaith dros dymor hwy.

Cyfrifoldeb dros bobl

 • Bydd gan ddeiliaid swyddi gyfrifoldeb rheoli llinell llawn ar gyfer tîm neu fwy nag un tîm.
 • Bydd hyn yn cynnwys cyflawni cynlluniau gwaith y tîm, datblygu staff, perfformiad staff, a llesiant ac iechyd a diogelwch y rhai sydd o dan eu rheolaeth. Bydd deiliad y swydd yn gwbl atebol am y bobl sy'n adrodd yn uniongyrchol iddo ac am sicrhau cydymffurfiaeth â holl bolisïau a gweithdrefnau sefydliadol.

Cyfrifoldeb dros adnoddau

 • Gallai deiliad y swydd fod â chyllideb fach i gyflawni prosiect penodol, a gallai fod yn gyfrifol am asedau sy'n gysylltiedig â chyflawni’r rôl, gyda rhai ohonynt o werth uchel o bosibl.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd y cyfrifoldeb am wirio dilysrwydd ffurflenni a dogfennau, fel rhan o broses a chaffael nwyddau a gwasanaethau gyda chymeradwyaeth.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’i chwblhau at ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gyfer cwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais 29 Ionawr 2023

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â David Powell ar david.powell@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf