Peiriannydd Gweithrediadau Llifogydd

Dyddiad cau: 3 Gorffennaf 2022 |  Cyflog: £31,490-£34,902| Lleoliad: Rhuddlan/Gweithio Gartref

Crynodeb Swydd

Teitl Swydd

Peiriannydd Gweithrediadau Llifogydd

Rhif y swydd

200348

Gradd

5 £31,490-£34,902

Lleoliad

Rhuddlan / Gweithio Gartref

Cyfarwyddiaeth

Gweithrediadau

Tîm

Peirianneg Integredig, Gogledd Ddwyrain Cymru

Yn Atebol i

Craig Davies, Arweinydd - Tim Peirianneg Integredig Gogledd Ddwyrain Cymru 

Yn Atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol

Dim

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol: Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Dymunol: Lefel 3 – Gallu defnyddio Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd Gwaith

Sylwch: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Math o gontract

Penodiad Cyfnod Penodol

Patrwm gwaith

37 awr

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

3 Gorffennaf 2022

Cyfweliad i'w gynnal ar \ a ble

Dros Microsoft Teams

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at

ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

craig.davies@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diben y swydd

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â thîm peirianneg amlswyddogaethol sydd wedi ymrwymo i Reoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy (SMNR) yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Mae tîm Peirianneg Integredig Gogledd Ddwyrain Cymru yn dîm proffesiynol ac amlddisgyblaethol sy'n gyfrifol am waith cynnal Peirianneg Sifil ar gyfer Coedwigaeth ac asedau hanfodol Perygl Llifogydd, yn ogystal â Rheoli Perygl Llifogydd Naturiol, cynlluniau SMNR a phrosiectau gwella amgylcheddol ac arfordirol.

Mae'r tîm Peirianneg yn gweithio'n agos â thimau Gweithlu Mewnol CNC a chontractwyr fframwaith i sicrhau bod y rhaglenni blynyddol ar gyfer cynnal a chadw asedau yn cael eu llunio, eu cydgysylltu a'u darparu o fewn yr amser penodedig ac yn unol â’r safon, y gost a’r cyfyngiadau penodedig.

Mae'r penodiad cyfnod penodol hwn yn ffordd ardderchog o gael profiad gwerthfawr wrth ddysgu mwy am reoli perygl llifogydd a phwysigrwydd gwaith cynnal a chadw cynaliadwy er mwyn lleihau'r perygl o lifogydd cymunedol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu gwasanaeth cynllunio Technegol ac Iechyd a Diogelwch, gan gefnogi'r gwaith o gynnal a chadw asedau perygl llifogydd, cynlluniau gwella cyfalaf yn ogystal â gofynion rheoli contractau a chontractwyr.

Mae CNC yn Ymatebwr Categori Un o dan Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004, sy'n ei gwneud yn ofynnol iddo allu darparu ymateb cadarn, cymwys ac effeithiol i ddigwyddiadau 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn. Mae ei ddyletswyddau'n cynnwys cynnal a chyfrannu tuag at gynlluniau argyfwng a threfniadau argyfwng mewn perthynas â digwyddiadau.

Mae cymryd rhan yng ngweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau CNC yn un o ofynion eich rôl. Efallai y bydd hyn yn ei gwneud yn ofynnol i chi gymryd rhan mewn rota ddigwyddiadau (neu raeadr), er mwyn bod ar gael i ymateb os ceir digwyddiad.

Byddwch yn helpu i ddatblygu, profi ac adolygu'r gofynion ar gyfer cynlluniau ymateb CNC 'ar lawr gwlad' er mwyn delio â digwyddiadau llifogydd, argyfyngau a chynllunio wrth gefn. 

Os ydych chi’n unigolyn proffesiynol sy’n canolbwyntio ar dargedau ac yn awyddus i sicrhau bod CNC yn cyrraedd ei nodau corfforaethol a bod egwyddorion SMNR ac amcanion llesiant yn cael eu gweithredu, byddem yn eich annog i ymgeisio am y swydd hon a dod yn rhan o #TîmCyfoeth. 

Pa wybodaeth arall sy’n berthnasol i’r swydd?

Gofynion Ymateb i Ddigwyddiadau: Mae'n ofynnol iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau 

Gwneud cais am swydd wag

Bydd y cymwyseddau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn ystod y broses sifftio a chyfweld. Darllenwch y Disgrifiad Rôl yn ei gyfanrwydd i ddeall ar ba lefel y bydd angen cyflwyno'r wybodaeth hon. 

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol 
 • Gwerthuso Gwybodaeth 
 • Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth 
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill 
 • Cyfrifoldeb dros Bobl 
 • Cyfrifoldeb dros Adnoddau 

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

 

Cymwyseddau

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Profiad perthnasol amlwg wedi'i ennill mewn nifer o amgylcheddau neu ystod o rolau, gyda gafael a dealltwriaeth dda o bolisi a gweithdrefnau sefydliadol.
 • Meddu ar brofiad blaenorol o reoli prosiectau / rheoli contractau mewn maes technegol a’r gallu i gyflawni'r ystod lawn o dasgau sy'n gysylltiedig â rheoli prosiectau.
 • Y gallu i ddangos lefel dda o sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu.
 • Yn nodweddiadol, bydd deiliad y swydd wedi cael profiad o oruchwylio eraill/contractwyr.
 • Y gallu i ddangos lefel uchel o wybodaeth am faes iechyd, diogelwch a llesiant, a phrofiad ohono, ynghyd â diogelwch cyhoeddus ac atebolrwydd cyhoeddus. 

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddeall a dehongli llawlyfrau gweithdrefnau technegol a chodau statudol a ddefnyddir wrth gyflawni'r rôl. 
 • Y gallu i gynhyrchu achosion busnes, adroddiadau, nodiadau briffio a chontractau, a fydd yn cael eu cymeradwyo gan eraill fel rhan o brosesau mewnol y cytunwyd arnynt.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, sy'n gofyn am farn wrthrychol.
 • Y gallu i newid blaenoriaethau lle mae gofynion neu weithgareddau gwaith sy'n gwrthdaro.
 • Bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd wneud penderfyniadau o natur dechnegol yn seiliedig ar gwmpas y gwaith, gydag arweiniad gan eraill os oes angen.
 • Bydd amcanion a thargedau yn cael eu cyflawni yn unol â gweithdrefn lywodraethu ac yn cael eu hadolygu'n rheolaidd.
 • Bydd deiliad y swydd yn atebol i swyddog gweithredol ar y prosiect.
 • Y gallu i ddefnyddio gwybodaeth flaenorol i ddatrys problemau yn seiliedig ar ganlyniadau hysbys, gydag arweiniad gan swyddog gweithredol y prosiect os oes angen.
 • Yn deall y bydd effaith ei benderfyniadau yn ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol ac yn effeithio ar yr amgylchedd a'r dirwedd dros yr hirdymor.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i ryngweithio a chysylltu â rolau eraill ar draws y busnes, gan feithrin a chynnal cydberthnasau gwaith a rhwydweithiau da i ymgysylltu â'r sefydliad wrth ddarparu polisïau a chynlluniau gwaith yn y ffordd fwyaf effeithlon.
 • Sgiliau cyfathrebu a pherswadiol effeithiol, a all gynnwys hwyluso a chyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan roi cyngor a chyfrannu yn ôl yr angen. 
 • Y gallu i reoli cydberthnasau ag ystod eang o randdeiliaid a thrydydd partïon sy'n ymwneud â chyflawni prosiectau, a allai gynnwys rhywfaint o ddylanwadu.
 • Y gallu i gynhyrchu dogfennau technegol, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati yn cynnwys cyngor, arweiniad neu farn a allai arwain at ganlyniadau niweidiol a goblygiadau ariannol os ydynt yn anghywir neu wedi'u drafftio'n wael.
 • Y gallu i ddod o hyd i wybodaeth a data o sawl lleoliad, sy'n gofyn am ymchwil allanol a barn broffesiynol i benderfynu sut y dylid dehongli'r wybodaeth.
 • Hyder i ryngweithio â phobl yn allanol ar bob lefel.
 • Er bod hon yn rôl sy'n wynebu tuag allan, bydd y gwaith a wneir yn effeithio'n allanol ac yn fewnol ar ystod o lefelau, yn dibynnu ar natur y prosiect.

Cyfrifoldeb dros Bobl

 • Dim cyfrifoldeb rheoli llinell, ond bydd ganddo gyfrifoldeb am reoli prosiectau, gan gynnwys cydlynu a rheoli gwaith eraill, a allai gynnwys trydydd partïon allanol a chydweithwyr mewnol.

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Yn gyfrifol am ddefnyddio a chadw offer arbenigol a ddefnyddir yn y maes yn ddiogel ac yn gyfreithiol.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd gyfrifoldeb dirprwyedig am gyllideb sy'n debygol o fod yn rhan o gyllideb lawer mwy a bydd ganddo gyfrifoldeb o ran y gadwyn gyflenwi / gweithgarwch caffael sy'n gysylltiedig â chontractau yn unol â'r gweithdrefnau.

 

Disgrifiad Rôl

Cyfrifoldebau Allweddol y Swydd

 • Cyfrifol am gynhyrchu’r rhaglen flynyddol ar gynnal a chadw asedau perygl llifogydd.  
 • Arwain ar gynllunio rheoli perygl ar gyfer y gwaith.
 • Cynhyrchu ac adolygu ymateb i ddigwyddiadau llifogydd a chynlluniau wrth gefn / llawlyfrau a chynllunio ymarferion ymateb i ddigwyddiadau.
 • Datblygu gweithdrefnau ar gyfer gweithrediad asedau yn ystod digwyddiad llifogydd. 
 • Arwain ar gwmpasu, cyfiawnhau, costio a darparu prosiectau gwella asedau arwahanol
 • Cyfrifoldeb anuniongyrchol am gyllideb ar gyfer prosiectau refeniw a chyfalaf.
 • Mewn partneriaeth â’r adran Gaffael darparu gwasanaethau a chyflenwadau cynnyrch y fframwaith.
 • Goruchwylio a rheoli contractwyr.
 • Cysylltu â rhanddeiliaid gan gynnwys; awdurdodau lleol, perchnogion tir, grwpiau amgylcheddol, gan ganolbwyntio ar gwsmeriaid.

Cymwysterau neu wybodaeth sy’n allweddol i’r swydd:

 1. Cymwysterau; Mae gradd mewn Peirianneg Sifil neu gymhwyster cyfatebol yn fanteisiol ynghyd â thystysgrif adeiladu NEBOSH. HND/HNC mewn peirianneg sifil neu gyfwerth yw'r gofyniad sylfaenol, ynghyd â phrofiad cysylltiedig. Dylai'r ymgeisydd hefyd fod yn gweithio tuag at statws Peiriannydd Corfforedig neu ddynodiad proffesiynol priodol arall. 
 2. Gwybodaeth eang am arferion dylunio peirianneg sifil ac adeiladu, gyda'r gallu i ddatblygu a chymhwyso atebion arloesol i broblemau. 
 3. Yn y rôl hon bydd disgwyl i chi gefnogi arfer gorau Iechyd a Diogelwch drwy fynd ati i hyrwyddo ymwybyddiaeth a sicrhau bod arferion gwaith diogel yn cael eu darparu i gydymffurfio â pholisi a safonau CNC.
 4. Rheoli Prosiect; byddai cymhwyster ymarferydd Prince2 yn fanteisiol.
 5. Sgiliau arolygu cymwys. Byddai sgiliau a phrofiad o AutoCAD hefyd yn fanteisiol.
 6. Mae cymryd rhan mewn gweithio ar draws tîm ac ymgysylltu â rhanddeiliaid i sefydlu partneriaethau wrth gyflawni amcanion perygl llifogydd CNC yn elfen hanfodol o'r rôl.
 7. Cymryd rhan yn rhestr dyletswyddau ymateb i ddigwyddiadau CNC.
 8. Y gallu i ymgymryd â’r ‘Rôl y Cleient a’r Cynllunydd’, i gydymffurfio â CDM 2015.
 9. Sgiliau TGCh a threfnu da.
 10. Trwydded yrru lawn y DU.

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf