Arweinydd y Tîm Rheoli Tir a Gweithrediadau Coedwigaeth, Gogledd-ddwyrain Cymru

Dyddiad cau: 25 Mai 2022 | Cyflog: £39,700 - £44,522 | Lleoliad: Gogledd-Ddwyrain Cymru - Hyblyg

Er gwaetha’r sefyllfa gyfredol gyda golwg ar COVID19 - mae’r broses o recriwtio yn parhau a bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal drwy Microsoft Teams

Crynodeb Swydd

Teitl Swydd

Arweinydd y Tîm Rheoli Tir a Gweithrediadau Coedwigaeth, Gogledd-ddwyrain Cymru

Rhif y swydd

200333

Gradd

7 £39,700 gan godi i £44,522 dros dair blynedd

Lleoliad

Gogledd-Ddwyrain Cymru - Hyblyg

Cyfarwyddiaeth

Gweithrediadau

Tim

Rheoli Tir a Gweithrediadau Coedwigaeth

Yn Atebol i

Paula Harley, Rheolwr Gweithrediadau

Yn Atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol

13

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1, yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Dymunol Lefel 3,  gallu defnyddio Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd gwaith

Sylwch os nad ydych yn bodloni’r gofynion a nodir o ran y Gymraeg, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Math o gontract

Parhaol

Patrwm gwaith

37 Awr

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

25 Mai 2022

Cyfweliad i'w gynnal ar \ a ble

Dyddiad i’w gadarnhau, drwy Microsoft Teams

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at

ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

Paula Harley

Paula.Harley@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diben y swydd

Dyma gyfle cyffrous i arwain yr unig dîm Rheoli Tir a Gweithrediadau Coedwigaeth cyfun o’i fath yng Nghymru, sy'n gyfrifol am gyflawni ystod eang o fuddion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy ar draws dros 12,000ha o dir yng ngogledd-ddwyrain Cymru gan gynnwys Coedwigoedd Clocaenog, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Y Berwyn a safleoedd hamdden uchel ym Mryniau Clwyd ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Dyfrdwy.

Fel arweinydd tîm dynamig prysur, bydd disgwyl ichi, o blith dyletswyddau eraill, drefnu'r gwaith o gyflenwi  rhaglen gweithrediadau coedwigaeth a chyflawni safonau uchel o reoli tir ar draws Ystad Goetir Llywodraeth Cymru a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yng ngogledd-ddwyrain Cymru.

Mae'r rôl hon yn gofyn am sgiliau rhyngbersonol rhagorol a'r gallu i reoli nifer o agweddau gwahanol megis llesiant, iechyd a diogelwch a chyllideb incwm a gwariant dirprwyedig.

Er mwyn cyflawni'r rôl hon, byddwch yn gyfathrebwr rhagorol a bydd gennych y gallu i weithio'n agos gyda'n cwsmeriaid, ein partneriaid a nifer o randdeiliaid i ymsefydlu’r gwaith o reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy a sicrhau canlyniadau llesiant mewn ardal amrywiol o Gymru. 

Pa wybodaeth arall sy’n berthnasol i’r swydd?

Gofynion Ymateb i Ddigwyddiadau: Mae'n ofynnol iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau 

Gwneud cais am swydd wag

Bydd y categorïau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn ystod y broses sifftio a chyfweld. Darllenwch y Disgrifiad Rôl yn ei gyfanrwydd i ddeall ar ba lefel y bydd angen cyflwyno'r wybodaeth hon. 

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol 
 • Gwerthuso Gwybodaeth 
 • Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth 
 • Effaith 
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill 
 • Cyfrifoldeb dros Bobl 
 • Cyfrifoldeb dros Adnoddau 

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

Cymwyseddau

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Y gallu i ymgymryd ag amrywiaeth o waith medrus uwch a fydd yn cynnwys tasgau technegol sylweddol neu wybodaeth arbenigol mewn disgyblaeth ddiffiniedig.
 • Y gallu i reoli prosesau sylweddol sy'n gofyn am brofiad blaenorol o reoli pobl neu brosiectau neu adnoddau eraill.
 • Profiad sylweddol a pherthnasol y gellir ei ddangos yn y maes gwaith penodol, a  gwybodaeth fanwl am y maes arbenigol.
 • Yn arbenigwr yn y maes, ac yn cynnal y statws hwn drwy ddiweddaru gwybodaeth yn rheolaidd, ac yn meddu ar ddealltwriaeth o swyddogaethau'r tîm ehangach.
 • Bydd deiliad y swydd yn gallu dangos cyfuniad o sgiliau technegol a sgiliau rheoli pobl ac arbenigedd o ran datblygu strategaeth a pholisi sy'n berthnasol i'w faes. Bydd sgiliau hefyd yn cynnwys darparu adnoddau, trafodaethau trydydd parti a rheoli contractau.
 • Y gallu i ddangos lefel uchel o wybodaeth am faes iechyd, diogelwch a llesiant, a phrofiad ohono, ynghyd â diogelwch cyhoeddus ac atebolrwydd cyhoeddus.
 • Mae'n debygol y bydd gan ddeiliad y swydd brofiad o ymateb i ddigwyddiadau a'u rheoli.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Y gallu i ddehongli cynlluniau cyflenwi gweithredol y swyddogaeth a deall eu cyd-destun o fewn strategaeth ehangach Cyfoeth Naturiol Cymru.
 • Y gallu i ddehongli datblygiadau o fewn ei faes arbenigol ei hun, gan gyfrannu at ddatblygu strategaeth a pholisi.
 • Y gallu i ddadansoddi a dehongli amrediad eang o wybodaeth gymhleth, gan dynnu pwyntiau allweddol a’u cyfleu i bobl eraill ar bob lefel.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu sut orau i gyflawni canlyniadau disgwyliedig sy'n gofyn am ddefnyddio rhywfaint o grebwyll neu greadigrwydd, gydag arweiniad gan gymheiriaid.
 • Y gallu i wneud penderfyniadau priodol mewn perthynas â rheoli digwyddiadau, a newid blaenoriaethau o ganlyniad i ofynion sy'n gwrthdaro.     
 • Y gallu i wneud penderfyniadau annibynnol ar lefel reoli gweithredol yn seiliedig ar fewnbwn gan reolwyr llinell a chymheiriaid, dealltwriaeth o bolisi cenedlaethol a pholisi Cyfoeth Naturiol Cymru; amrediad yr opsiynau sydd ar gael; a'u goblygiadau posibl ar gyfer y busnes.
 • Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd gyfrannu at y strategaeth a'r cynlluniau ar gyfer y swyddogaeth, ar y cyd ag uwch-reolwyr.
 • Cydnabyddiaeth y gallai ei benderfyniad arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arfer sefydledig ar gyfer ymdrin â materion o fewn maes gwaith deiliad y swydd, a/neu lle y gallai canlyniad gwneud y penderfyniadau anghywir gael effaith andwyol ar y sefydliad mewn perthynas â'i randdeiliaid allanol/sefydliadau partner/rhoddwyr benthyciadau/defnyddwyr gwasanaethau ac ati.
 • Efallai y bydd penderfyniadau'n ymwneud ag amrediad eang o faterion na fydd eu canlyniadau a'u heffaith bob amser yn glir neu'n amlwg o bosibl, ac sy'n debygol o fod yn ehangach na chwmpas y swyddogaeth neu’r adran uniongyrchol, a'u bod o natur tymor canolig.
 • Efallai y bydd problemau sy'n dod i'r golwg hefyd yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad a gallai’r rhain fod yn amrywiol.

Effaith

 • Bydd deiliad y swydd yn cydnabod y bydd ei waith yn cael effaith a dylanwad cymedrol, ac y bydd o natur tymor canolig yn gyffredinol.
 • Deall y bydd ei benderfyniadau a gweithredoedd yn cael dylanwad ar bobl eraill ac y bydd ei weithrediadau'n cael effaith tymor canolig neu hirdymor yn fewnol ac yn allanol.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Y gallu i ryngweithio a chysylltu â rolau eraill ar draws y busnes, gan gynnwys y sefydliad yn y gwaith o gyflenwi strategaethau a pholisïau yn y modd mwyaf effeithlon.
 • Y gallu i gyfathrebu ag Aelodau’r Cynulliad, Aelodau Seneddol ac awdurdodau lleol, er enghraifft a meithrin cydberthnasau â hwy.
 • Y gallu i feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Y gallu i drafod materion polisi, a allai fod yn dechnegol, arbenigol neu'n fanwl, gan deilwra dull, arddull a lefel y cyfathrebu'n briodol ar gyfer y gynulleidfa.
 • Yn meddu ar sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar effeithiol, gyda'r gallu i arwain ar brosiectau allweddol sydd â rhywfaint o gymhlethdod ac sy'n gofyn am sgiliau darbwyllo effeithiol.
 • Y gallu i hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan gynnig mewnbwn a chyngor – gan gynnwys ynghylch newidiadau deddfwriaethol – a llywio cyfeiriad trafodaethau neu weithgareddau.
 • Y gallu i lunio dogfennau, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati sy’n weddol gymhleth, sy'n cynnwys cyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu yn eu cylch/yn eu defnyddio ac a fyddai'n cael effaith andwyol pe baent yn anghywir neu’n cael eu drafftio'n wael.
 • Y gallu i ganfod data a chynnwys o sawl lleoliad neu ffynonellau, sy'n golygu gwneud gwaith ymchwil allanol a rhywfaint o grebwyll proffesiynol o ran sut y dylai ymchwil o'r fath gael ei dehongli. Mae dogfennaeth o'r fath yn debygol o gael effaith dros dymor hwy.
 • Efallai y bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am adroddiadau ariannol a/neu adrodd ar risg.

Cyfrifoldeb dros bobl

 • Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am reoli a datblygu amrediad o dimau a swyddogaethau a allai fod yn fawr a chymhleth, a bydd rheolwyr neu arweinwyr tîm eraill yn atebol iddo fel arfer, y mae ganddynt gyfrifoldeb rheolwr llinell eu hunain.
 • Bydd hyn yn cynnwys cyflawni cynlluniau gwaith y tîm, a bod yn gyfrifol am ddatblygu staff, perfformiad staff, a llesiant ac iechyd a diogelwch y rhai sydd o dan ei reolaeth.
 • Bydd deiliad y swydd yn gwbl atebol am y bobl sy'n adrodd iddo'n uniongyrchol, ac am sicrhau cydymffurfiaeth â holl bolisïau a gweithdrefnau sefydliadol.

Cyfrifoldeb dros adnoddau

 • Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am gyfrannu at waith rheoli cyllidebau a/neu am fod yn atebol am wariant, yn unol â gweithdrefnau mewnol.
 • Bydd lefel cyfrifoldeb ariannol deiliad y swydd yn rhan ddirprwyedig o gyllideb lawer mwy a reolir gan gyflogai ar lefel uwch.
 • Mae'n bosibl y bydd gan ddeiliaid swyddi gyfrifoldeb hefyd dros waith olrhain ariannol ac adroddiadau ariannol.
 • Bydd deiliaid swyddi'n gyfrifol am ddefnyddio offer a data'n ddiogel a chyfreithiol er mwyn cyflawni gofynion y rôl.

 

Disgrifiad Rôl

Diben y Swydd

Arwain y tîm i sichrau bod Ystad Goetir Llywodraeth Cymru a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yn cael eu rheoli mewn ffordd integredig a chynaliadwy sy’n cydymffurfio â’r gyfraith, gan wneud y mwyaf o’u cyfraniad at fudd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Darparu gwybodaeth arbenigol a thechnegol uwch o fewn eu maes ac arwain a datblygu o leiaf un o’r tri thîm rheoli tir (yn ddibynnol ar faint y rhaglen ddaearyddol).

Gweithrediadau coedwig, gan gynnwys cynnal rhaglenni cynaeafu ac ailstocio gweithredol, gan gynnwys pob agwedd ar atebolrwydd cyfreithiol a safonau'r diwydiant, sy'n gysylltiedig â chynlluniau ardystio coedwigoedd sy'n berthnasol i agweddau gweithredol cyflawni.

Rheoli tir, gan gynnwys pob agwedd ar gydymffurfio ag atebolrwydd cyfreithiol, gwasanaethau technegol, arbenigol ac anarbenigol o natur weithredol wrth reoli tir ac asedau CNC, gan gynnwys gwarchod safleoedd dynodedig, ac asedau hamdden.

Cynllunio Coedwigoedd, gan gynnwys pob agwedd ar atebolrwydd cyfreithiol a safonau'r diwydiant sy'n gysylltiedig â chynlluniau ardystio coedwigoedd, cydymffurfio, rheoli data a rhaglennu coedwigoedd masnachol.

Sicrhau bod rhaglenni'n cael eu cynllunio a'u gweithredu'n effeithiol ac yn effeithlon, drwy bennu'r rhaglenni tactegol blynyddol fel y byddant yn bodloni targedau Cynllun Cyflawni'r Gyfarwyddiaeth ac arwain ein dull o ymdrin ag SMNR a chyflawni canlyniadau llesiant.

 

Cyfrifoldebau allweddol y swydd:

 • Bod yn gyfrifol am benderfyniadau rheoli tir a chyflawni gweithredol ar lefel y safle, gan sicrhau cydymffurfiaeth â safonau'r diwydiant er mwyn gweithredu’n unol â phob deddfwriaeth a chynllun ardystio perthnasol.
 • Datblygu a gweithredu cynlluniau gwaith lleol i gyflawni ein rhaglenni ac i gydymffurfio â'n cyfrifoldebau cyfreithiol.
 • Arwain a datblygu staff a chynllunio, monitro a rheoli adnoddau i gyflawni cynllun gwaith yn ôl y gyllideb a'r amserlen.
 • Sicrhau iechyd, diogelwch a llesiant aelodau o'r tîm drwy weithredu a monitro arferion gweithio diogel ac asesiadau risg
 • Darparu cyngor ac arweiniad technegol i wella'r broses o wneud penderfyniadau sy’n seiliedig ar risg.
 • Rheoli gwariant y tîm o fewn y gyllideb.

Cymwysterau neu wybodaeth sy’n allweddol i'r swydd:

 1. Aelodaeth broffesiynol (yn ofynnol, neu i'w chael o fewn amserlen resymol y cytunir arni). Yn nodweddiadol, MCIEEM, MICFor, neu MRICS.
 2. Profiad o reoli llinell.
 3. Profiad o bwnc gwyddonol neu dechnegol sy'n ymwneud ag o leiaf un o'r rhaglenni a'r grŵp staff a reolir.
 4. Sgiliau hyfforddi a mentora.
 5. Profiad o ymgysylltu â'r gymuned a gweithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd.
 6. Dealltwriaeth dda o brosesau a phwysau busnesau masnachol.
 7. Gwybodaeth a phrofiad eang sy’n ymwneud ag o leiaf un o'r canlynol; pynciau gwyddonol cadwraeth, rheoli tir, arferion coedwigaeth a gweithrediadau coedwigaeth.
 8. Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol â busnesau a reoleiddir a'r cyhoedd, gan esbonio materion cymhleth ac ennill cefnogaeth drwy ddylanwadu.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf