Peiriannydd MEICA x 2

Dyddiad cau: 30 Mehefin 2022 | Cyflog: £31,490-£34,902 | Lleoliad: 1 swydd Hyblyg o fewn De Cymru & 1 swydd Rhuddlan

Crynodeb Swydd

Teitl Swydd

Peiriannydd MEICA x 2

Rhif y swydd

200330, 200331

Gradd

5, £31,490-£34,902

Lleoliad

200330 - Hyblyg o fewn De Cymru

200331 - Rhuddlan

Cyfarwyddiaeth

Gweithrediadau

Tim

MEICA

Yn Atebol i

Arweinydd y Tîm, MEICA

Yn Atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol

Neb

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1, yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Sylwch os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Math o gontract

Parhaol

Patrwm gwaith

Llawn Amser

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

30 Mehefin 2022

Cyfweliad i'w gynnal ar \ a ble

Dyddiad i’w gadarnhau, drwy Microsoft Teams

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at

Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

Craig Burdon

Craig.Burdon@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diben y swydd

Cynorthwyo gyda’r gwaith o gyflawni’r gwahanol raglenni cynnal rheoli asedau MEICA a galluogi rheoli’r gweithlu sydd wedi’i gontractio yng Nghymru yn effeithiol. Darparu cyngor arbenigol a chyfeiriad ar brosiectau ar draws cyfarwyddiaethau sy’n gysylltiedig ag asedau trydanol a mecanyddol hanfodol a risg uchel.

Galluogi’r gwaith o gyflawni’n hymrwymiad i Reoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy.

Pa wybodaeth arall sy’n berthnasol i’r swydd?

Gofynion Ymateb i Ddigwyddiadau: Mae'n ofynnol iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau.

Gwneud cais am swydd wag

Bydd y cymwyseddau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn ystod y broses sifftio a chyfweld. Darllenwch y Disgrifiad Rôl yn ei gyfanrwydd i ddeall ar ba lefel y bydd angen cyflwyno'r wybodaeth hon. 

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol 
 • Gwerthuso Gwybodaeth 
 • Effaith 
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill 

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

Cymwyseddau

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Bydd deiliad y swydd wedi ennill profiad perthnasol mewn nifer o amgylcheddau neu rolau mewn sefydliad, fel bod ganddo amgyffrediad a dealltwriaeth dda o weithdrefnau a pholisïau sefydliadol.
 • Efallai na fydd deiliad y swydd yn arbenigwr pwnc ond bydd yn dangos dealltwriaeth dda o'i ddisgyblaeth dechnegol a gwaith y swyddogaeth/tîm. Bydd ganddo brofiad rheoli contract blaenorol a bydd yn gallu ymgymryd â thasgau sy'n gysylltiedig â rheoli contractau, gan nodi a rheoli risg.
 • Bydd deiliad y swydd hefyd yn meddu ar lefel dda o lythrennedd, rhifedd a sgiliau cyfathrebu.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd wybodaeth lefel uchel a phrofiad o iechyd, diogelwch a llesiant, a diogelwch ac atebolrwydd cyhoeddus.  

Gwerthuso gwybodaeth

 • Y gallu i ddeall a dehongli darnau amrywiol o wybodaeth, a allai gynnwys cyfeiriad at lawlyfrau gweithdrefnau a gofynion codau statudol.
 • Er nad yw’n arbenigwr yn yr holl swyddogaethau, mae gan ddeiliad y swydd y gallu i ddeall amrywiaeth o wybodaeth dechnegol, deall gofynion contractiol, a gallu nodi risg.

Effaith

 • Fel rôl sy'n wynebu'n allanol, bydd y gwaith a wneir yn cael effaith fewnol ac allanol.
 • Bydd deiliad y swydd yn rheoli contractau bach a llai cymhleth sydd â risg ac effaith isel. 
 • Bydd deiliad y swydd yn gweithio o fewn maes ar wahân o CNC. Mae unrhyw effaith y gwaith yn effeithio'n bennaf ar yr amgylchedd uniongyrchol a gallai fynd y tu hwnt i bynciau/prosiectau eraill.
 • Bydd angen i ddeiliad y swydd nodi a rheoli risg yn effeithiol i osgoi effaith niweidiol. Bydd unrhyw effaith yn weddol isel ac yn effaith tymor byr i ganolig.

Cyfathrebu a chydberthasau ag eraill

 • Y gallu i gyfathrebu ar draws amrywiaeth o swyddogaethau yn CNC.
 • Bydd deiliad y swydd yn gweithio'n agos ac ar y cyd â chontractwyr a chydweithwyr i gyflawni rhaglenni gwaith. Bydd hyn yn gofyn am amrywiaeth o sgiliau cyfathrebu a'r gallu i ddatblygu a chynnal cydberthnasau gweithio da.  Mae cydberthnasau yn debygol o fod o natur barhaus a gallent gynnwys rhywfaint o ddylanwadu.
 • Y gallu i gyfathrebu â chydweithwyr allanol ar lefel debyg, neu â rolau uwch/rheoli.

 

Disgrifiad Rôl

Diben y swydd:

Bod yn rhan o dîm arbenigol sy'n helpu i ddarparu rhaglenni cynnal a rheoli asedau MEICA i safonau'r diwydiant ledled Cymru.

Rheoli'r gweithlu ar gontract.

Bod yn arbenigwr ar y timau maes ar gyfer cynnal a chadw, gosod, graddnodi a chaffael asedau a gynhelir gan MEICA.

Cyfrifoldebau allweddol y swydd:

 • Rheoli rhaglen gynnal ymatebol a chynlluniedig gwaith MEICA trwy system reoli a chynnal gyfrifiadurol MEICA ac AMX.
 • Cyflwyno rhaglenni gwaith MEICA i gontractwr tymor MEICA, monitro cynnydd y gwaith a darparu adroddiadau rheolaidd ar unrhyw waith sy'n weddill.
 • Nodi a datrys namau yn yr offer ac ymateb i achosion brys.
 • Caffael nwyddau a gwasanaethau er mwyn cyflawni’r rhaglenni gwaith yn effeithiol.
 • Cyfrannu at y gwaith o ddatblygu dyluniadau a manylebau ar gyfer gwaith MEICA, gan gynnwys prosiectau adfer asedau.
 • Cyfranogi yn Rota Wrth Gefn Cenedlaethol MEICA
 • Bod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer y rhwydwaith trydan rhanbarthol a rheoli cysylltiadau a newidiadau i adrannau a phrosiectau cyfalaf ar draws Cyfoeth Naturiol Cymru.
 • Rheoli’r broses o wella ac adfer asedau critigol o ran perygl llifogydd gan sicrhau nad amherir ar adrannau critigol o ran perygl llifogydd.
 • Darparu manylebau MEICA i brosiectau a rheoli gwaith penodol MEICA.
 • Gwneud cais a thendro am brosiectau cyfalaf gwerth hyd at £50,000 a'u rheoli.
 • Cynnal adolygiad dylunio rhagarweiniol ac adolygiad dylunio critigol ar brosiectau.

Cymwysterau neu wybodaeth sy’n allweddol i'r swydd:

 1. Rhaid bod yn beiriannydd hyfforddedig sy'n gymwys hyd lefel HND neu gyfwerth, mewn disgyblaeth beirianneg MEICA berthnasol gan weithio tuag at statws peiriannydd ymgorfforedig. Hefyd, rhaid meddu ar dystysgrif iechyd a diogelwch gydnabyddedig
 2. Byddwch yn gallu dangos amrywiaeth eang o brofiad o beirianneg mewn amgylchedd peirianneg MEICA amlddisgyblaeth ac yn meddu ar wybodaeth ddigonol am systemau rheoli diwydiannol, dechreuwyr moduron, rheolwyr rhesymeg y gellir eu rhaglennu (PLC), pympiau rhyngwynebu peiriannau dynol (HMI), gatiau llifddor awtomataidd a PLC’s, SCADA, systemau teledu cylch cyfyng ac ati cysylltiedig. 
 3. Mae'n ddymunol i'r ymgeiswyr feddu ar brofiad o reoli gwaith uchel ei risg, megis rheoli contractwyr, gweithio mewn ardal gyfyngedig, gweithio ger dŵr, ac ati.
 4. Dylech feddu ar sgiliau TG da a bod yn gyfarwydd â'r canlynol: Cyfres Microsoft Office, systemau rheoli a chynnal cyfrifiadurol a systemau AutoCAD (dylunio gyda chymorth cyfrifiadur).
 5. Bod yn gyfarwydd â'r gofynion o ran rheoli iechyd a diogelwch ar gyfer gwaith MEICA.
 6. Trwydded yrru lawn y DU.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf