Cynghorydd Rhybuddio a Hysbysu Llifogydd

Lleoliad: Hyblyg yn Ne-CymruCyflog: £27,003-£30,688 | Dyddiad cau: 30 Mehefin 2022

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: 37 awr yr wythnos, Dydd Llun- Gwener

Rhif swydd: 200294

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i swyddfa CNC o fewn y lle, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Mae’r rôl Cynghorydd yn golygu sicrhau bod pob agwedd ar wasanaeth llifogydd CNC yn cael eu cynnal, bod swyddogion ar ddyletswydd yn cael eu hyfforddi ac yn ymarfer, a’n bod yn cyfathrebu’n effeithiol gyda’n cynulleidfaoedd targed. Bydd y Cynghorydd yn gyfrifol am lawer o weithgareddau o ddydd i ddydd yn ogystal â chymryd rhan mewn prosiectau tymor hwy i helpu i sicrhau gwelliannau i’n gwasanaeth rhybuddio am lifogydd. Ceir cyfle i ddatblygu o fewn nifer o feysydd gwaith, o waith technegol yn ymwneud â lefelau afonydd critigol a chyhoeddi rhybuddion, i gyfathrebu’n fwy effeithiol gyda’n rhanddeiliaid i sicrhau bod effeithiau llifogydd yn cael eu lleihau.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Cyfrannu at reoli digwyddiadau llifogydd trwy gymryd rhan yn y dasg o nodi a datblygu cynlluniau busnes/gwaith er mwyn lleihau a rheoli perygl llifogydd.
 • Cefnogi arferion gorau iechyd a diogelwch trwy fynd ati i hyrwyddo ymwybyddiaeth a sicrhau ein bod yn darparu arferion gweithio diogel i gydymffurfio â pholisïau a safonau Cyfoeth Naturiol Cymru. 
 • Hyrwyddo’r defnydd effeithiol ac effeithlon o adnoddau er mwyn sicrhau bod gweithgareddau yn cael eu cwblhau ar amser, ac yn unol â thargedau cost ac ansawdd. 
 • Cymryd rhan mewn gwaith ar draws timau a cheisio dylanwadu ar gwsmeriaid a sefydlu partneriaethau lleol er mwyn cyflenwi amcanion cyffredin Cyfoeth Naturiol Cymru. 
 • Cyfrannu at ddatblygu a darparu’r gwasanaeth rhybuddio am lifogydd fel bod yr ardal, ei phartneriaid a'r cyhoedd yn barod i ymateb i ddigwyddiadau llifogydd. 
 • Darparu mewnbwn i gynlluniau a gweithdrefnau digwyddiadau gyda phartneriaid allanol a’u profi trwy ymarferion er mwyn sicrhau bod yr ardal yn barod am ddigwyddiadau llifogydd. 
 • Cydgysylltu a gweinyddu gweithdrefnau mewnol i sicrhau bod yr ardal yn gallu ymateb yn effeithiol yn ystod digwyddiad llifogydd.  
 • Gofynion Ymateb i Ddigwyddiadau: Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol:

 1. Gradd mewn pwnc gwyddonol perthnasol (e.e. daearyddiaeth ffisegol, gwyddoniaeth amgylcheddol neu beirianneg sifil).
 2. Aelod graddedig o gorff proffesiynol priodol (e.e. CIWEM, ICE neu IRM).
 3. Gallu dangos dealltwriaeth sylfaenol o amrywiaeth eang o faterion sy'n ymwneud â llifogydd, e.e. rheoli data, y broses o reoli digwyddiadau llifogydd, gan gynnwys rhybuddio a hysbysu a'r ymateb gan y cyhoedd a phartneriaid proffesiynol.
 4. Hyddysg mewn cyfrifiadura. 
 5. Gallu dangos sgiliau derbyniol o ran cyfathrebu, rhifedd a llythrennedd cyfrifiadura. 
 6. Profiad o hyfforddi/mentora pobl. 
 7. Rhaid cael trwydded yrru lawn y DU. 

Gofynion y Gymraeg: Hanfodol Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Profiad ymarferol blaenorol amlwg a gafwyd mewn disgyblaeth dechnegol neu amgylchedd gwyddonol, ar lefel sy'n ei alluogi i weithredu rhaglenni gwaith o faint a chymhlethdod cymedrol a darparu arweiniad a goruchwyliaeth i eraill.
 • Y gallu i ddangos arbenigedd pwnc mewn maes arwahanol o'i waith.
 • Y gallu i brosesu a dadansoddi gwybodaeth arferol a chynhyrchu adroddiadau a gwybodaeth gywir yn seiliedig ar brosesau dadansoddol cadarn.
 • Yn meddu ar sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu da ynghyd â gwybodaeth TGCh a systemau.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddeall a dehongli llawlyfrau gweithdrefnau, codau statudol a deddfwriaeth a ddefnyddir wrth gyflawni'r rôl.
 • Gall arwain a gweithredu rhaglen waith sy'n gofyn am gasglu data a gwybodaeth o wahanol ffynonellau a systemau, i gynhyrchu dogfennau safonol.
 • Y gallu i gynnal dadansoddiad arferol o samplau a data syml gan ddilyn gweithdrefnau ffurfiol, sy'n arwain at gynhyrchu adroddiadau dadansoddol a dogfennaeth a fydd yn cael eu defnyddio gan eraill.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i gymhwyso rhywfaint o farn technegol i ddelio â materion neu'n gwybod pryd i'w cyfeirio at eraill.
 • Y gallu i ystyried opsiynau o ystod fach o atebion i wneud penderfyniadau, gan orfod teilwra rhai dulliau gwaith o bosib i gyflawni'r canlyniadau gofynnol heb wneud newidiadau sylfaenol i weithdrefnau neu brosesau.
 • Er y bydd y gwaith yn cynnwys amrywiaeth o dasgau tebyg ac eglur yn bennaf, bydd angen y flaengaredd i ddatrys problemau a chymhwyso gwahanol dechnegau neu ddulliau.
 • Bydd deiliad y swydd yn rheoli rhaglenni gwaith ar wahân ac mae angen iddo ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau sydd â rhywfaint o gymhlethdod, ynghylch y ffordd orau o sicrhau canlyniadau.
 • Gall gwaith deiliad y swydd fod yn rhan o brosiect mwy, fel y bydd graddfa'r ymreolaeth yn gyfyngedig.

Effaith

 • Y gallu i wneud penderfyniadau syml, gyda meysydd mwy cymhleth wedi'u cyfyngu i wneud argymhellion i eraill.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Bydd y rôl yn gofyn am ryngweithio uchel gyda phobl sydd â'r gallu i feithrin cydberthnasau gwaith da, gyda chysylltiadau mewnol ac allanol.
 • Yn dangos sgiliau cyfathrebu da gyda'r gallu i addasu arddull a chynnwys yn dibynnu ar yr unigolyn a natur y berthynas.
 • Yn gallu cynghori a briffio eraill, gan ofyn am y gallu i egluro a rhannu gwybodaeth yn glir gydag amrywiaeth o bobl, gan addasu ei arddull a'i ddull yn ôl yr angen.
 • Mae cyfathrebu'n cynnwys delio â chwsmeriaid anodd neu heriol, yn aml mewn sefyllfaoedd sensitif neu gymhleth, sy'n golygu bod angen pwyll, amynedd, a'r gallu i aros yn ddigynnwrf.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau
 • gwobrwyon ariannol cystadleuol i ychwanegu at eich cyflog misol

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Ffurflen gais 

Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Dyddiad cau i wneud cais: 30 Mehefin 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar wythnos yn cychwyn 11 Gorffennaf 2022 drwy Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â/ag Phillip Morgan ar Phillip.Morgan@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 03000 653101.

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf