Cynghorydd Rhybuddio a Hysbysu

Dyddiad cau: 25 Medi 2022 | Cyflog: £31,490 - £34,902 (Gradd 5) | Lleoliad: Y Trallwng neu Bwcle

 Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: 37 awr

Rhif swydd: 200289

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i’r lleoliad CNC sydd wedi’i nodi yn yr hysbyseb hon, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Bydd deiliad y swydd yn gweithio fel rhan o’r tîm i ddarparu ein gwasanaeth rhybuddio am lifogydd.  Bydd yn gyfrifol am wella, cynnal a darparu gwasanaeth newydd i gymunedau y nodir eu bod mewn perygl ar draws y gogledd a’r canolbarth.  Bydd yn gyfrifol am baratoi, cynllunio a rheoli ein hymateb i ddigwyddiadau llifogydd trwy sicrhau bod gweithdrefnau lleol yn cael eu cadw’n gyfredol. Bydd hefyd yn gallu paratoi a chyfrannu at ein cynllun hyfforddiant ac ymarfer rheoli digwyddiadau i alluogi ein swyddogion dyletswydd a phartneriaid allanol i fod wedi eu paratoi’n well ar gyfer llifogydd yn rhan o’u hymateb.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Cyfrannu at waith y Tîm Rheoli Digwyddiadau Llifogydd trwy gymryd rhan yn y dasg o nodi a datblygu cynlluniau busnes/gwaith er mwyn lleihau a rheoli perygl llifogydd. 
 • Cefnogi arferion gorau iechyd a diogelwch trwy hyrwyddo ymwybyddiaeth yn weithredol a sicrhau ein bod yn darparu arferion gweithio diogel i gydymffurfio â pholisïau a safonau Cyfoeth Naturiol Cymru.
 • Hyrwyddo’r defnydd effeithiol ac effeithlon o adnoddau er mwyn sicrhau bod gweithgareddau yn cael eu cwblhau yn unol â thargedau amser, cost ac ansawdd. 
 • Gweithio ar y cyd â thimau eraill, ceisio dylanwadu ar gwsmeriaid, a sefydlu partneriaethau lleol er mwyn cyflenwi amcanion cyffredin Cyfoeth Naturiol Cymru.
 • Cyfrannu at ddatblygu a darparu’r gwasanaeth rhybuddio am lifogydd fel bod y gyfarwyddiaeth, ei phartneriaid a'r cyhoedd yn barod i ymateb i ddigwyddiadau llifogydd. 
 • Darparu mewnbwn i gynlluniau a gweithdrefnau digwyddiadau gyda phartneriaid allanol a’u profi trwy ymarferion er mwyn sicrhau bod y gyfarwyddiaeth yn barod ar gyfer digwyddiadau llifogydd. 
 • Cydgysylltu a gweinyddu gweithdrefnau mewnol i sicrhau bod y gyfarwyddiaeth yn gallu ymateb yn effeithiol yn ystod digwyddiad llifogydd.  
 • Cefnogi’r gwaith o gyflawni cyfrifoldebau o dan y Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl, gan weithio gyda phartneriaid yn rhan o’r Fforwm Lleol Cymru Gydnerth.
 • Gofynion Ymateb i Ddigwyddiadau: Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol:

 1. Gradd mewn pwnc gwyddonol perthnasol (e.e. daearyddiaeth ffisegol, gwyddor amgylcheddol neu beirianneg sifil).  Dymunol.
 2. Aelod graddedig o gorff proffesiynol priodol (e.e. CIWEM, ICE neu IRM) ac yn gweithio tuag at fod yn siartredig yn y dyfodol agos. 
 3. Profiad gweithredol o reoli digwyddiadau llifogydd a enillwyd dros sawl blwyddyn. 
 4. Profiad y gellir ei ddangos o ysgrifennu adroddiadau technegol. 
 5. Hyddysg mewn cyfrifiadura. 
 6. Profiad o hyfforddi/mentora pobl a datblygu aelodau staff “iau”. 
 7. Mae angen trwydded yrru lawn y DU. 

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Arbenigedd amlwg mewn maes neu swyddogaeth ddiffiniedig, sy'n galluogi deiliad y swydd i ddarparu cyngor ac arweiniad i eraill.
 • Yn dangos dealltwriaeth a gwerthfawrogiad cadarn o waith y swyddogaeth ehangach.
 • Sgiliau da o ran llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu, gan gynnwys sgiliau datblygedig wrth ddod wyneb yn wyneb â chwsmeriaid.
 • Mae profiad o oruchwylio eraill yn ddymunol.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Yn dangos y gallu i ddeall gwybodaeth, llawlyfrau gweithdrefnau, codau statudol a deddfwriaeth a dehongli a chymhwyso'r gofynion i gyflawni ei rôl.
 • Y gallu i ddadansoddi a phrosesu gwybodaeth dechnegol anarferol sy'n cynnwys rhywfaint o gymhlethdod.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, sy'n gofyn am rywfaint o farn a chreadigrwydd a'r angen i newid blaenoriaethau lle mae gofynion sy'n gwrthdaro.
 • Y gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau o natur dechnegol, yn bennaf o gwmpas ei faes gwaith ei hun ond bydd hefyd yn gorgyffwrdd â gwaith eraill.
 • Gall problemau a phenderfyniadau gynnwys rhywfaint o gymhlethdod a gofyn am yr angen i gymhwyso gwahanol dechnegau neu ddulliau.
 • Y gallu i gynnal ymchwil i benderfynu ar y ffordd orau o ddatrys problemau.  
 • Y gallu i ddarparu arweiniad i aelodau llai profiadol er mwyn datrys problemau.

Effaith

 • Mae'r gwaith a wneir yn gyffredinol o fewn ardal arwahanol felly bydd yn effeithio'n bennaf ar yr amgylchedd uniongyrchol, ond gall hefyd ymestyn ar draws meysydd pwnc a gwaith eraill.
 • Efallai y bydd gan agweddau o'r gwaith y potensial, os cânt eu gwneud yn anghywir, i effeithio ar drydydd partïon ac ardal ehangach.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Yn dangos y gallu i ryngweithio a chyfathrebu â phobl o amgylch ei faes arbenigedd, ar draws ystod o swyddogaethau o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru a phartïon allanol, gan addasu ei ddull a'i arddull yn briodol.
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu sefydledig gyda'r gallu i ddatblygu a chynnal cydberthnasau gwaith da, a allai gynnwys rhywfaint o ddylanwadu.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 25 Medi 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch ag Eirian Gilford, Eirian.gilford@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 0300 065 3750

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf