Arweinydd Tîm Dadansoddi Perygl Llifogydd

Dyddiad cau: 10 Ebrill 2023 | Cyflog: £41,150 - £46,147 (Gradd 7) | Lleoliad: Bwcle

Math o gontract: Cyfnod Penodol hyd at 20 Rhagfyr 2023

Patrwm gwaith: Llawn amser, 37 awr yr wythnos. Rhoddir ystyriaeth i weithio’n rhan amser neu oriau cywasgedig – croesewir trafodaethau yn ystod y cyfweliad.

Rhif swydd: 200269

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cyfuniad o weithio gartref ac yn y swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi pan fyddwch yn cael eich penodi, os ydych yn llwyddiannus.

Byddwch yn cael eich contractio i’r lleoliad CNC sydd wedi’i nodi yn yr hysbyseb hon, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r Swydd

Mae hwn yn gyfle cyffrous i rywun sydd â phrofiad fel arweinydd tîm presennol neu rywun sydd â gwybodaeth fanwl am reoli perygl llifogydd sydd am ddatblygu profiad fel arweinydd tîm i arwain y tîm dadansoddi perygl llifogydd am 9 mis.

Mae’r rôl hon yn atebol i’r Rheolwr Perygl Llifogydd ac Adnoddau Dŵr a bydd yn arwain, rheoli, cyfarwyddo ac ysgogi tîm o staff technegol arbenigol, gan ddod â lefel uchel o ddylanwad, gwybodaeth a phrofiad gweithredol i'r tîm.

Mae'r tîm Dadansoddi Perygl Llifogydd yn chwarae rhan hanfodol wrth helpu i ddeall perygl llifogydd. Defnyddir y dystiolaeth a'r wybodaeth a gynhyrchir gan y tîm i ddiweddaru ein mapiau llifogydd cyhoeddedig, dylanwadu ar geisiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau mewn ardaloedd lle ceir perygl llifogydd, gwerthuso opsiynau ar gyfer cynlluniau lliniaru perygl llifogydd, canfod ardaloedd lle mae angen rhybuddio am lifogydd a nodi lefelau sbardun, asesu perfformiad ein hasedau llifogydd presennol a mwy.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Arwain a rheoli'r gwaith o gyflawni cofrestr perygl strategol effeithiol ar sail risg a ddefnyddir i gyfarwyddo penderfyniadau buddsoddi ar gyfer perygl llifogydd.
 • Darparu cyngor technegol a chanllawiau i wella'r broses o wneud penderfyniadau ar sail risg yn fewnol, gydag Awdurdodau Rheoli Risg eraill, Awdurdodau Cynllunio a Llywodraeth Cymru.
 • Arwain rôl oruchwylio CNC, gan lywio, gwirio, dylanwadu a chydlynu'r Prif Awdurdodau Llifogydd Lleol
 • Cyflwyno tystiolaeth mewn ymchwiliadau cymhleth i sicrhau bod yr amgylchedd, pobl a seilwaith critigol y wlad yn cael eu hamddiffyn rhag datblygiadau amhriodol a pheryglus.
 • Darparu rôl ymgynghorol arweiniol ar fodelau llifogydd i CNC ac fel rhan o dimau prosiect sy'n darparu rhaglen gyfalaf perygl llifogydd CNC gan nodi cyfleoedd posibl i gyflawni SMNR.
 • Rhoi cyngor arbenigol Strategol a Thactegol gyda thimau ymateb aml-asiantaeth.
 • Cymryd rhan neu arwain grwpiau prosiect i ddarparu gwybodaeth genedlaethol am berygl llifogydd i'w defnyddio gan y Llywodraeth, partneriaid, rhanddeiliaid a'r cyhoedd yng Nghymru.
 • Sicrhau bod yr holl raglenni gwaith yn cael eu darparu heb risg i unrhyw dîm neu unigolyn, gan roi iechyd a diogelwch wrth wraidd yr hyn rydych chi'n ei wneud ac arwain eich tîm i ddatblygu diwylliant sy'n ymwybodol o ddiogelwch.
 • Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, Profiad & Gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Addysg hyd at lefel gradd neu gyfwerth mewn disgyblaeth gwyddoniaeth/peirianneg neu brofiad galwedigaethol cysylltiedig sylweddol
 2. Aelod Siartredig neu'n gweithio tuag at aelodaeth o gorff proffesiynol perthnasol fel Sefydliad y Peirianwyr Sifil (ICE)/Sefydliad Siartredig Rheoli Dŵr a’r Amgylchedd (CIWEM).
 3. Sgiliau cryf o ran ymwneud â chwsmeriaid, gyda gwybodaeth eang o'n dyletswyddau a'n cyfrifoldebau i ddiwallu anghenion cwsmeriaid.
 4. Y gallu i ddeall, herio, arwain a chynrychioli CNC ar bob lefel mewn sefyllfaoedd technegol ac annhechnegol. Gallu dylanwadu ar benderfyniadau i amddiffyn a gwella'r amgylchedd yng Nghymru.
 5. Y gallu i weithio ar y cyd ag arweinwyr tîm eraill ledled y sefydliad a briffio timau rheoli uwch ar broblemau ac atebion. 
 6. Rhaid bod gennych drwydded yrru lawn ar gyfer y DU. 

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 – Y gallu i ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder  os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, h.y. y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu yn seiliedig ar y cymwyseddau canlynol, wrth lunio rhestr fer ac yn ystod y cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi eich ffurflen gais.

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Gallu i reoli un neu fwy o dimau, gan gynnwys tasgau technegol iawn neu wybodaeth arbenigol sylweddol mewn disgyblaeth ddiffiniedig. Mae angen i ddeiliad y swydd reoli prosesau sylweddol, sy’n gofyn am brofiad blaenorol o reoli pobl neu brosiectau ac adnoddau eraill.
 • Bydd gan ddeiliaid swyddi brofiad technegol sylweddol a gwybodaeth drylwyr yn eu maes arbenigol, yn enwedig mewn rôl ddeuol fel arweinydd arbenigol, a bydd angen iddynt ddiweddaru eu gwybodaeth ar sail reolaidd.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd brofiad sylweddol a pherthnasol o weithio yn y maes. Bydd ganddo sgiliau meddal a rheoli ar lefel uchel.
 • Bydd deiliad y swydd yn deall y busnes ac yn meddu ar ddealltwriaeth dechnegol eang o'r swyddogaethau o fewn y tîm.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Bydd deiliaid swyddi yn deall y busnes a swyddogaethau o fewn eu tîm, gan sicrhau bod penderfyniadau effeithiol yn cael eu gwneud ar gyflawni gwaith gan eu tîm. Gall deiliad y swydd benderfynu sut mae cyflawni canlyniadau orau, gydag arweiniad gan gymheiriaid, a fydd angen crebwyll a chreadigrwydd. Efallai bydd angen iddo addasu blaenoriaethau o ganlyniad i ofynion sy'n gwrthdaro. Bydd amcanion a thargedau ac ati yn cael eu hadolygu ar sail ganolraddol.
 • Yn gyfrifol am wneud penderfyniadau rheoli annibynnol ar lefel weithredol, gyda mewnbwn gan reolwyr llinell a chymheiriaid. Bydd gan ddeiliad y swydd ddealltwriaeth o bolisi cenedlaethol a pholisi CNC a'u goblygiadau posibl ar gyfer y busnes. Bydd yn cyfrannu at strategaeth a chynlluniau ar y cyd ag uwch-reolwyr.
 • Efallai y bydd penderfyniadau yn cael eu gwneud a fydd yn arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig o fewn maes gwaith deiliad y swydd. Bydd canlyniad gwneud penderfyniadau anghywir yn cael effaith niweidiol ar y sefydliad o ran ei randdeiliaid allanol megis sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaethau ac ati.
 • Efallai y bydd penderfyniadau'n ymwneud ag amrediad eang o faterion ac mae'n bosibl na fydd canlyniadau rhai penderfyniadau bob amser yn glir neu'n amlwg. Efallai y bydd problemau sy'n dod i'r golwg hefyd yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad a gallai’r rhain fod yn amrywiol. Bydd penderfyniadau yn debygol o gael effaith ehangach na'r swyddogaeth neu adran uniongyrchol ac yn debygol o barhau dros y tymor canolig.

Effaith

 • Bydd gan ddeiliaid swyddi lefel gymedrol o effaith a dylanwad, sy’n cael effaith tymor canolig i hirdymor. 
 • Bydd gan ddeiliaid swyddi ddylanwad allanol a byddant yn atebol am risgiau, canlyniadau ac effaith cyflawni yn eu maes gweithredol. Byddant yn cael sgyrsiau technegol lefel uchel gyda rhanddeiliaid allanol a mewnol.
 • Efallai y bydd deiliad y swydd yn cymryd rôl arweiniol ar gyfer prosiect neu arbenigedd penodol yn y sefydliad.
 • Bydd penderfyniadau a gweithredoedd deiliad y swydd yn dylanwadu ar eraill. Bydd canlyniadau eu penderfyniadau a'u gweithredoedd yn cael effaith tymor canolig i hirdymor, yn fewnol neu'n allanol.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Bydd deiliad y swydd yn cysylltu â rolau eraill ar draws y busnes, gan gyfeirio'r sefydliad yn y gwaith o gyflenwi strategaethau a pholisïau yn y modd mwyaf effeithlon. Fel rôl sy'n canolbwyntio'n allanol, bydd angen iddo gael sgyrsiau technegol lefel uchel gyda rhanddeiliaid, ar lefel uwch.
 • Mae deiliad y swydd yn gallu trafod materion polisi technegol, arbenigol neu fanwl, gan deilwra'r dull, arddull a lefel cyfathrebu yn briodol ar gyfer y gynulleidfa. Mae'r rôl yn gyhoeddus, yn cynnwys cyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig ar lefel uchel, arwain prosiectau allweddol gydag elfen o gymhlethdod sy’n gofyn am sgiliau perswadiol, a meithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da. Efallai y bydd angen iddo hwyluso neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan roi cyngor lefel uchel, gan gynnwys ar newidiadau deddfwriaethol. Bydd deiliad y swydd yn mewnbynnu a llywio cyfeiriad y drafodaeth neu'r gweithgareddau.
 • Bydd deiliad y swydd yn cynhyrchu dogfennau, adroddiadau, rhaglenni, contractau ac ati sy'n weddol gymhleth. Bydd dogfennaeth yn cynnwys cyngor, canllawiau neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu arnynt neu'n eu defnyddio. Mae canlyniadau cynnwys anghywir neu wedi'i ddrafftio'n wael yn debygol o fod yn niweidiol. Mae'n bosibl y bydd gan ddeiliaid swyddi gyfrifoldeb hefyd dros adroddiadau ariannol a risg.
 • Y gallu i ganfod data a chynnwys o sawl lleoliad, sy'n gofyn am ymchwilio allanol a chrebwyll proffesiynol o ran sut y dylai ymchwil o'r fath gael ei dehongli. Yn gyffredinol, mae dogfennaeth o'r fath yn debygol o gael effaith dros dymor hwy.

Cyfrifoldeb dros bobl

 • Bydd gan ddeiliaid swyddi gyfrifoldeb rheoli llinell llawn ar gyfer tîm neu fwy nag un tîm.
 • Bydd hyn yn cynnwys cyflawni cynlluniau gwaith y tîm, datblygu staff, perfformiad staff, a llesiant ac iechyd a diogelwch y rhai sydd o dan eu rheolaeth. Bydd deiliad y swydd yn gwbl atebol am y bobl sy'n adrodd yn uniongyrchol iddo ac am sicrhau cydymffurfiaeth â holl bolisïau a gweithdrefnau sefydliadol.

Cyfrifoldeb dros adnoddau

 • Gallai deiliad y swydd fod â chyllideb fach i gyflawni prosiect penodol, a gallai fod yn gyfrifol am asedau sy'n gysylltiedig â chyflawni’r rôl, gyda rhai ohonynt o werth uchel o bosibl.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd y cyfrifoldeb am wirio dilysrwydd ffurflenni a dogfennau, fel rhan o broses a chaffael nwyddau a gwasanaethau gyda chymeradwyaeth.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol y gallwch ddewis pryd i’w defnyddio

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’i chwblhau at ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gyfer cwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau ar gyfer y cais 10 Ebrill 2023

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Sara Pearson ar sara.pearson@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu Richard Weston ar Richard.Weston@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf