Peiriannydd Perfformiad Asedau 1 (Perygl Llifogydd)

Dyddiad cau: 5 Mehefin 2022 | Cyflog: £27,003-£30,688 | Lleoliad: Gogledd Ddwyrain Cymru gyda swyddfa ym Mwcle 

Er gwaetha’r sefyllfa gyfredol gyda golwg ar COVID19 - mae’r broses o recriwtio yn parhau a bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal drwy Microsoft Teams

 

 

Crynodeb o’r Swydd

Teitl y swydd

Peiriannydd Perfformiad Asedau 1 (Perygl Llifogydd)

Rhif y swyddi

200268

Gradd

4, £27,003 gan godi i £30,688 dros gyfnod o dair blynedd

Lleoliad

Gogledd Ddwyrain Cymru gyda swyddfa ym Mwcle 

Cyfarwyddiaeth

Gweithrediadau

Tîm

Perfformiad Asedau

Yn atebol i

Gareth Evens - Arweinydd y Tîm Perfformiad Asedau

Yn atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol

Neb

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1, yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion sylfaenol

Sylwer os nad ydych yn bodloni’r gofynion a nodir o ran y Gymraeg, h.y. y gallu i ddeall ymadroddion sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig ystod o opsiynau dysgu a chymorth i staff er mwyn eich helpu i fodloni'r gofynion lleiaf hyn yn ystod cyfnod eich gwaith gyda ni.

Math o gontract

Parhaol

Patrwm gwaith

Amser llawn, 37 awr

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

5 Mehefin 2022

Lleoliad y cyfweliad a phryd bydd yn digwydd

Dros Microsoft Teams, dyddiad i'w gadarnhau

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at

ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

Gareth Evens

Gareth.Evens@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cyd-destun y swydd

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â thîm sy'n rheoli ac yn cynnal Cynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd a ddefnyddir i leihau llifogydd mewn cymunedau ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru.

Rydym yn chwilio am unigolion sydd â chymwysterau addas i gynorthwyo'r gwaith o gynhyrchu rhaglenni cynnal a chadw a gwella asedau rheoli perygl llifogydd. Mae'r asedau hyn yn amrywio o amddiffynfeydd arfordirol a llanw, muriau llifogydd ar lannau afonydd ac o argloddiau i lifddorau a gorsafoedd pwmpio.

Byddwch hefyd yn cefnogi'r gwaith o ddatblygu atebion sy'n seiliedig ar natur i leihau'r perygl o lifogydd a gwella'r amgylchedd a hyrwyddo rheolaeth gynaliadwy o’n hadnoddau naturiol yng Nghymru.

Yn ddelfrydol bydd gennych gefndir ym maes peirianneg a bydd eich prif ddyletswyddau’n cynnwys arolygu a monitro asedau yn y maes a chrynhoi a chynhyrchu adroddiadau archwilio asedau er mwyn helpu i gynllunio a darparu rhaglen gwella gyfalaf seiliedig ar ardal.

Byddwch yn gweithio mewn tîm o staff technegol a chanddynt brofiad tebyg, ac yn darparu gwasanaeth seiliedig ar risg ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru a byddwch yn cefnogi ymateb CNC i ddigwyddiadau llifogydd

Mae'r rôl hon yn addas ar gyfer unigolyn technegol sy’n frwdfrydig dros weithio ym maes yr amgylchedd er mwyn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl yng Ngogledd Cymru.

Gwybodaeth arall sy'n berthnasol i'r swydd:

Bydd gofyn i ddeiliad y swydd ymgymryd â rôl ar y Rota Dyletswydd Perygl Llifogydd ac efallai y bydd yn ofynnol iddo weithio y tu allan i oriau yn ystod digwyddiadau llifogydd.

Gofynion Ymateb i Ddigwyddiadau: Mae'n ofynnol iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Gwneud cais am y swydd hon

Bydd y cymwyseddau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn ystod y broses sifftio a chyfweld. Darllenwch y Disgrifiad Rôl yn ei gyfanrwydd i ddeall ar ba lefel y bydd angen cyflwyno'r wybodaeth hon. 

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol
 • Gwerthuso Gwybodaeth
 • Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth
 • Effaith
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill
 • Cyfrifoldeb dros Bobl
 • Cyfrifoldeb dros Adnoddau

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

Cymwyseddau

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Y gallu i ddangos lefel dda o brofiad ymarferol blaenorol mewn sgil dechnegol ddiffiniedig sy'n galluogi deiliad y swydd i ddarparu arweiniad a goruchwyliaeth i eraill, yn ogystal â chynnal arolygon ac archwiliadau a rheoli prosiectau bach arwahanol. 
 • Gall y rolau fod yn rolau lefel mynediad graddedigion.
 • Mae sgiliau technegol, gweithredol a rheoli prosiect yn bwysig.
 • Y gallu i ddangos lefel dda o sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu, gyda gwybodaeth a dealltwriaeth dda o iechyd, diogelwch a lles, yn ogystal â diogelwch y cyhoedd ac atebolrwydd cyhoeddus.
 • Y gallu i ddatblygu a chynnal cydberthnasau â rhanddeiliaid allweddol.
 • Efallai y bydd angen sgiliau technegol mewn Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur, Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol ac arfarnu prosiectau.
 • Y gallu i oruchwylio contractwyr, a bod â gwybodaeth am arferion gweithio diogel, ynghyd â'r gallu i gynnal arolygon ac archwiliadau iechyd a diogelwch. 

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddeall a dehongli gofynion, llawlyfrau gweithdrefnau a chodau statudol.
 • Y gallu i ddeall y rhwymedigaethau o fewn dogfennaeth gontractiol, y gallai fod angen eu mesur a'u monitro.
 • Gall gwaith a wneir gan ddeiliad y swydd hefyd gynnwys defnyddio Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur/Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol a rhywfaint o asesu a gwerthuso prosiectau.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Bydd gwaith yn cael ei arwain gan bolisïau diffiniedig, gweithdrefnau a chanlyniadau disgwyliedig a bydd yn cael ei reoli, yn hytrach na'i oruchwylio'n uniongyrchol.
 • Y gallu i ddehongli dulliau, gan ganiatáu rhywfaint o ddisgresiwn i ddeiliad y swydd amrywio neu deilwra'r dull, o fewn gweithdrefnau eang.
 • Gall rheoli prosiectau bach sy'n ei gwneud hi'n ofynnol i wneud penderfyniadau ynghylch y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, gyda rhywfaint o ddatrys problemau.
 • Efallai y bydd angen gwneud penderfyniadau sy’n gymharol gymhleth a fydd yn gofyn am yr angen i gymhwyso gwahanol dechnegau neu ddulliau.
 • Efallai y bydd deiliad y swydd yn ymwneud â dylunio contractau, tendro ac arfarnu prosiectau, er y bydd deiliad y swydd fel arfer yn gwneud argymhellion i eraill, yn hytrach na gwneud y penderfyniad terfynol.
 • Gall deiliad y swydd oruchwylio contractau, wedi'i gefnogi gan benderfyniadau gweithredol a wneir o ddydd i ddydd, gan uwchgyfeirio materion yn ôl yr angen.

Effaith

 • Mae'r gwaith yn effeithio ar yr amgylchedd yn bennaf, ac os caiff ei wneud yn anghywir, gallai effeithio ar y tîm, pobl a safleoedd.
 • Byddai'r effaith yn dod i'r amlwg yn eithaf sydyn, a gellid cywiro a mynd i'r afael â'r peth yn gyflym heb i unrhyw faterion tymor hwy godi.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Bydd deiliad y swydd yn cyflawni lefel uchel o ryngweithio â chwsmeriaid sy'n gofyn am sgiliau cyfathrebu da, ar lafar ac yn ysgrifenedig.
 • Gall y gwaith gynnwys delio â chwynion a chysylltu â rhanddeiliaid felly mae pwyll, diplomyddiaeth a'r gallu i ddelio'n sensitif â phobl neu faterion yn bwysig.
 • Gall y gwaith gynnwys goruchwylio contractwyr felly mae'n ofynnol i ddeiliad y swydd friffio a chynghori eraill.

Cyfrifoldeb dros Bobl

 • Ni fydd gan ddeiliad y swydd gyfrifoldeb rheoli llinell ffurfiol ond bydd yn rhaid iddo allu rheoli prosiectau bach, sy'n gofyn am elfen o oruchwyliaeth.

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am offer a chyfarpar a ddefnyddir i gyflawni ei rôl a sicrhau bod peiriannau ac offer yn cael eu gweithredu'n gywir ar y safle.
 • Yn gyffredinol, bydd offer allan yn y maes o werth uchel a bydd disgwyl i unigolion gymryd cyfrifoldeb am ddefnyddio offer o'r fath yn ddiogel ac yn gyfreithiol.

 

Disgrifiad Rôl

Diben y swydd:

Bydd deiliad y swydd yn helpu i reoli perygl llifogydd drwy gasglu a dadansoddi gwybodaeth am asedau perygl llifogydd er mwyn pennu anghenion rheoli asedau presennol ac yn y dyfodol.

Ystyried egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol wrth wneud pob penderfyniad..

Cyfrifoldebau allweddol y swydd:

 • Helpu i ddatblygu a rheoli rhaglen waith sy'n cyfrannu at gyflawni targedau'r Gyfarwyddiaeth.
 • Helpu i sicrhau bod penderfyniadau lleol yn gyson, yn seiliedig ar risgiau ac yn unol â dull cytunedig y Llywodraeth.
 • Helpu i gynnal y System Rheoli Asedau Perygl Llifogydd Cenedlaethol, AMX a data perygl llifogydd cysylltiedig.
 • Casglu data wrth ffynonellau yn ôl y gofyn i helpu i ddadansoddi'r angen i reoli asedau perygl llifogydd.
 • Cefnogi Timau Gweithrediadau i allu cyflenwi'r rhaglen Cynnal a Chadw Asedau drwy ddarparu'r wybodaeth berthnasol.
 • Helpu i baratoi astudiaethau cyn-ddichonoldeb sy’n deillio o Gynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd a Chynlluniau Rheoli Traethlin.
 • Cefnogi arferion gorau iechyd a diogelwch trwy fynd ati i hyrwyddo ymwybyddiaeth a sicrhau ein bod yn darparu arferion gweithio diogel i gydymffurfio â pholisïau a safonau Cyfoeth Naturiol Cymru.

Cymwysterau neu wybodaeth sy’n allweddol i'r swydd:

 1. Mae addysg hyd at lefel gradd neu gyfwerth mewn pwnc gwyddonol neu beirianyddol yn ddymunol, neu'r gallu i arddangos profiad perthnasol cyfatebol.
 2. Gwybodaeth o weithgareddau rheoli perygl llifogydd a dealltwriaeth o ddulliau ehangach o reoli asedau afonydd a'r arfordir.
 3. Gwybodaeth sylfaenol o TGCh. Gwybodaeth dda o Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol a CAD (e.e. ARCGIS, AutoCAD).
 4. Byddai rhywfaint o wybodaeth am iechyd a diogelwch a rheoliadau perthnasol e.e. Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) 2015 (CDM) yn fanteisiol.
 5. Mae angen trwydded yrru lawn y DU.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

 

Diweddarwyd ddiwethaf