Peiriannydd Perfformiad Asedau 2 (Perygl Llifogydd)

Dyddiad cau: 5 Mehefin 2022 | Cyflog: £31,490-£34,902 | Lleoliad: Gogledd Powys gyda lleoliadau swyddfeydd ym Mwcle neu yn Y Trallwng

Er gwaetha’r sefyllfa gyfredol gyda golwg ar COVID19 - mae’r broses o recriwtio yn parhau a bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal drwy Microsoft Teams

Crynodeb o’r Swydd

Teitl y swydd

Peiriannydd Perfformiad Asedau 2 (Perygl Llifogydd)

Rhif y swydd

200265

Gradd

5, £31,490 gan godi i £34,902 dros gyfnod o dair blynedd

Lleoliad

Gogledd Powys gyda lleoliadau swyddfeydd ym Mwcle neu yn Y Trallwng

Cyfarwyddiaeth

Gweithrediadau Gogledd a Chanolbarth Cymru

Tîm

Perfformiad Asedau Gogledd Cymru

Yn atebol i

Gareth Evens – Arweinydd y Tîm Perfformiad Asedau

Yn atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol

Neb

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1, yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion sylfaenol

Sylwer os nad ydych yn bodloni’r gofynion a nodir o ran y Gymraeg, h.y. y gallu i ddeall ymadroddion sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig ystod o opsiynau dysgu a chymorth i staff er mwyn eich helpu i fodloni'r gofynion lleiaf hyn yn ystod cyfnod eich gwaith gyda ni.

Math o gontract

Parhaol.

Patrwm gwaith

Amser llawn, 37 awr

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

5 Mehefin 2022

Lleoliad y cyfweliad a phryd bydd yn digwydd

Dyddiad i'w gadarnhau, dros Microsoft Teams,

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at

ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

Gareth Evens

Gareth.Evens@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 

Cyd-destun y swydd

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â thîm sy'n rheoli ac yn cynnal Cynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd a ddefnyddir i leihau llifogydd mewn cymunedau ar draws dalgylchoedd Hafren Uchaf ac Efyrnwy.

Rydym yn chwilio am unigolion sydd â chymwysterau addas i gynorthwyo'r gwaith o gynhyrchu rhaglenni cynnal a chadw a gwella asedau rheoli perygl llifogydd. Mae'r asedau hyn yn amrywio o amddiffynfeydd arfordirol a llanw, muriau llifogydd ar lannau afonydd ac o argloddiau i lifddorau a gorsafoedd pwmpio.

Byddwch hefyd yn cefnogi'r gwaith o ddatblygu atebion sy'n seiliedig ar natur i leihau'r perygl o lifogydd a gwella'r amgylchedd a hyrwyddo rheolaeth gynaliadwy o’n hadnoddau naturiol yng Nghymru.

Byddwch yn bennaf gyfrifol am gynnal asesiadau ac astudiaethau dichonoldeb. Rheoli prosiectau â gwerth bychan i ganolig a gweithio gydag arbenigwyr eraill o fewn CNC gan gynnwys ein timau modelu hydrolig a pheirianneg i bennu dulliau cost-effeithiol a chynaliadwy o reoli perygl llifogydd.

Byddwch yn gweithio mewn tîm o staff technegol a chanddynt brofiad tebyg, ac yn darparu gwasanaeth seiliedig ar risg ar draws Canolbarth Cymru a byddwch yn cefnogi ymateb CNC i ddigwyddiadau lifogydd.

Mae'r rôl hon yn addas ar gyfer unigolyn technegol sy’n frwdfrydig dros weithio ym maes yr amgylchedd er mwyn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl yng Ngogledd Cymru.

Gwybodaeth arall sy'n berthnasol i'r swydd:

Bydd gofyn i ddeiliad y swydd ymgymryd â rôl ar y Rota Dyletswydd Perygl Llifogydd ac efallai y bydd yn ofynnol iddo weithio y tu allan i oriau yn ystod digwyddiadau llifogydd.

Gofynion Ymateb i Ddigwyddiadau: Mae'n ofynnol iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Gwneud cais am y swydd hon

Defnyddir y categorïau canlynol i asesu ansawdd y ceisiadau yn ystod y broses sifftio a chyfweld.  Darllenwch y disgrifiad rôl yn ei gyfanrwydd i ddeall ar ba lefel y bydd angen cyflwyno'r wybodaeth hon.

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol
 • Gwerthuso Gwybodaeth
 • Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth
 • Effaith
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill
 • Cyfrifoldeb dros Bobl
 • Cyfrifoldeb dros Adnoddau

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

Cymwyseddau 

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Y gallu i ddangos lefel dda o brofiad ymarferol blaenorol mewn sgil dechnegol ddiffiniedig sy'n galluogi deiliad y swydd i ddarparu arweiniad a goruchwyliaeth i eraill, yn ogystal â chynnal arolygon ac archwiliadau a rheoli prosiectau bach arwahanol. 
 • Gall y rolau fod yn rolau lefel mynediad graddedigion.
 • Mae sgiliau technegol, gweithredol a rheoli prosiect yn bwysig.
 • Y gallu i ddangos lefel dda o sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu, gyda gwybodaeth a dealltwriaeth dda o iechyd, diogelwch a lles, yn ogystal â diogelwch y cyhoedd ac atebolrwydd cyhoeddus.
 • Y gallu i ddatblygu a chynnal cydberthnasau â rhanddeiliaid allweddol.
 • Efallai y bydd angen sgiliau technegol mewn Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur, Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol ac arfarnu prosiectau.
 • Y gallu i oruchwylio contractwyr, a bod â gwybodaeth am arferion gweithio diogel, ynghyd â'r gallu i gynnal arolygon ac archwiliadau iechyd a diogelwch. 

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddeall a dehongli gofynion, llawlyfrau gweithdrefnau a chodau statudol.
 • Y gallu i ddeall y rhwymedigaethau o fewn dogfennaeth gontractiol, y gallai fod angen eu mesur a'u monitro.
 • Gall gwaith a wneir gan ddeiliad y swydd hefyd gynnwys defnyddio Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur/Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol a rhywfaint o asesu a gwerthuso prosiectau.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Bydd gwaith yn cael ei arwain gan bolisïau diffiniedig, gweithdrefnau a chanlyniadau disgwyliedig a bydd yn cael ei reoli, yn hytrach na'i oruchwylio'n uniongyrchol.
 • Y gallu i ddehongli dulliau, gan ganiatáu rhywfaint o ddisgresiwn i ddeiliad y swydd amrywio neu deilwra'r dull, o fewn gweithdrefnau eang.
 • Gall rheoli prosiectau bach sy'n ei gwneud hi'n ofynnol i wneud penderfyniadau ynghylch y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, gyda rhywfaint o ddatrys problemau.
 • Efallai y bydd angen gwneud penderfyniadau sy’n gymharol gymhleth a fydd yn gofyn am yr angen i gymhwyso gwahanol dechnegau neu ddulliau.
 • Efallai y bydd deiliad y swydd yn ymwneud â dylunio contractau, tendro ac arfarnu prosiectau, er y bydd deiliad y swydd fel arfer yn gwneud argymhellion i eraill, yn hytrach na gwneud y penderfyniad terfynol.
 • Gall deiliad y swydd oruchwylio contractau, wedi'i gefnogi gan benderfyniadau gweithredol a wneir o ddydd i ddydd, gan uwchgyfeirio materion yn ôl yr angen.

Effaith

 • Mae'r gwaith yn effeithio ar yr amgylchedd yn bennaf, ac os caiff ei wneud yn anghywir, gallai effeithio ar y tîm, pobl a safleoedd.
 • Byddai'r effaith yn dod i'r amlwg yn eithaf sydyn, a gellid cywiro a mynd i'r afael â'r peth yn gyflym heb i unrhyw faterion tymor hwy godi.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Bydd deiliad y swydd yn cyflawni lefel uchel o ryngweithio â chwsmeriaid sy'n gofyn am sgiliau cyfathrebu da, ar lafar ac yn ysgrifenedig.
 • Gall y gwaith gynnwys delio â chwynion a chysylltu â rhanddeiliaid felly mae pwyll, diplomyddiaeth a'r gallu i ddelio'n sensitif â phobl neu faterion yn bwysig.
 • Gall y gwaith gynnwys goruchwylio contractwyr felly mae'n ofynnol i ddeiliad y swydd friffio a chynghori eraill.

Cyfrifoldeb dros Bobl

 • Ni fydd gan ddeiliad y swydd gyfrifoldeb rheoli llinell ffurfiol ond bydd yn rhaid iddo allu rheoli prosiectau bach, sy'n gofyn am elfen o oruchwyliaeth.

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am offer a chyfarpar a ddefnyddir i gyflawni ei rôl a sicrhau bod peiriannau ac offer yn cael eu gweithredu'n gywir ar y safle.
 • Yn gyffredinol, bydd offer allan yn y maes o werth uchel a bydd disgwyl i unigolion gymryd cyfrifoldeb am ddefnyddio offer o'r fath yn ddiogel ac yn gyfreithiol.

 

Disgrifiad Rôl

Diben y swydd:

Bydd deiliad y swydd yn casglu ac yn dadansoddi gwybodaeth am asedau er mwyn pennu'r angen i reoli asedau perygl llifogydd ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.

Ystyried egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol wrth wneud pob penderfyniad.

Cyfrifoldebau allweddol y swydd:

 • Rheoli'r System Rheoli Asedau Cenedlaethol (AMX) a data cysylltiedig, gan gynnwys casglu data arolygon.
 • Dadansoddi gwybodaeth am asedau a data perygl llifogydd er mwyn pennu'r angen i reoli asedau perygl llifogydd ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.
 • Cefnogi arferion gorau iechyd a diogelwch trwy hyrwyddo ymwybyddiaeth yn weithredol a sicrhau ein bod yn darparu arferion gweithio diogel i gydymffurfio â pholisïau a safonau CNC.
 • Cynorthwyo'r gwaith o ddatblygu'r Cynllun Tymor Canolig.
 • Cynnal astudiaethau cyn-ddichonoldeb o Gynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd a Chynlluniau Rheoli Traethlin.
 • Cynnal asesiadau peirianneg.
 • Rheoli prosiectau refeniw a chyfalaf o werth bach/canolig (gwerth hyd at £100,000).
 • Dylunio, cost a budd, blaenoriaeth risg, cwmpasau prosiectau, gwerthuso tendrau, ac adrodd ar gyfer prosiectau. Gweithredu fel uwch-ddefnyddiwr hefyd.
 • Monitro cydymffurfiaeth â Deddf Cronfeydd Dŵr 1975.
 • Goruchwylio ymgynghorwyr a chontractwyr ar fframweithiau.
 • Bod yn gynrychiolydd fel partner proffesiynol mewn grwpiau llifogydd, grwpiau arfordirol a digwyddiadau cymunedol.
 • Cynorthwyo awdurdodau rheoli risg, cymunedau a rhanddeiliaid eraill a rhoi cyngor iddynt.

Cymwysterau neu wybodaeth sy’n allweddol i'r swydd:

 1. Addysg hyd at lefel gradd mewn peirianneg sifil, neu gyfwerth mewn pwnc gwyddonol.
 2. Gwybodaeth dda am TGCh, gan gynnwys systemau gwybodaeth ddaearyddol a chynllunio gyda chymorth cyfrifiadur (CAD) (e.e. ARCGIS, AutoCAD). Byddai gwybodaeth dda am gronfeydd data AMX yn fanteisiol.
 3. Ymwybyddiaeth dda o iechyd a diogelwch a rheoliadau perthnasol, e.e. Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) 2015.
 4. Gwybodaeth am ddylunio ym maes peirianneg sifil ac arferion contractau adeiladu.
 5. Aelod o gorff proffesiynol perthnasol neu fodlonrwydd i weithio tuag at aelodaeth ohono, megis ICE/CIWEM.
 6. Byddai profiad o reoli prosiectau a PRINCE 2 yn ddymunol.
 7. Mae angen trwydded yrru lawn y DU.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf