Swyddog Gweithrediadau Coedwigaeth

Lleoliad: Hyblyg yng Ngogledd Orllewin Cymru | Cyflog: £31,490-£34,902 | Dyddiad cau: 3 Gorffennaf 2022

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: Llawn amser

Rhif swydd: 200159

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i swyddfa CNC o fewn y lle, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Mae’r Tîm Gweithrediadau Coedwig yn gyfrifol am gynllunio a chyflawni rhaglenni cynaeafu ac ail-stocio CNC ar gyfer yr ardal. Mae cyflawni’r rhaglenni hyn yn cyfrannu at darged incwm blynyddol CNC. Mae’r Tîm yn gweithio’n agos gyda chontractwyr allanol a chwmnïau prosesu coed i sicrhau bod yr holl gynlluniau hyn yn cael eu cyflawni ar amser ac yn unol â’u contractau cysylltiedig. Bydd y Swyddog yn chwarae rhan allweddol o ran rheoli contractau, gan weithio gyda chwsmeriaid, contractwyr a Thimoedd Gweithredol eraill CNC i sicrhau eu bod yn cael eu cyflawni. Mae’r swydd yn gyfuniad o waith swyddfa ac ymweliadau safle i baratoi ac yna i reoli contractau byw. Mae’r swydd yn cefnogi goruchwylwyr safle gyda chontractau cynaeafu ac ail-stocio byw.

Bydd rhywfaint o waith y tu allan i oriau arferol ar sail rota yn ofynnol. Mae’n bosibl y bydd angen gweithio y tu allan i oriau arferol pe byddai’n rhaid ymateb i ddigwyddiadau annisgwyl ar y safle.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Cefnogi cyngor technegol ar gyfer problemau sy'n benodol i'r sector neu broblemau technegol.
 • Gweithredu cynlluniau gwaith tîm a chyflawni camau gweithredu a gytunwyd er mwyn cyfrannu at y gwaith o gynllunio busnes.
 • Cyfranogi mewn fforymau technegol CNC neu gynrychioli CNC ar fforymau allanol fel cynrychiolydd technegol.
 • Rhyngweithio â chymheiriaid yn CNC er mwyn hyrwyddo arferion cyson yn y diwydiant ac mewn pynciau arbenigol.
 • Bod â chyfrifoldeb uniongyrchol dros gynnal rhaglenni dirprwyedig a rheolaeth gyllidebol ddirprwyedig a gytunwyd, gan gynnwys yr holl gydymffurfiaeth berthnasol a chadw at y broses gaffael.
 • Gofynion Ymateb i Ddigwyddiadau: Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Profiad o weithio ar draws ystod eang o ddisgyblaethau rheoli tir.
 2. Gwybodaeth am reoli coedwigoedd yn gynaliadwy, Cynllun Ansawdd Coetiroedd y Deyrnas Unedig a chynlluniau ardystio coedwigoedd.
 3. Profiad o ymgysylltu â'r gymuned a gweithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd.
 4. Gwybodaeth a phrofiad o safleoedd dynodedig a phob agwedd ar ymarfer coedwigaeth, gan gynnwys atebolrwydd tir, cynllunio coedwigoedd a gweithrediadau coedwigaeth.

Gofynion y Gymraeg: Hanfodol Lefel 3 – Gallu defnyddio Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd Gwaith neu bydd disgwyl i’r ymgeisydd ddatblygu ei sgiliau Cymraeg i’r lefel hon yn dilyn rhaglen hyfforddiant.  

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Profiad perthnasol amlwg wedi'i ennill mewn nifer o amgylcheddau neu ystod o rolau, gyda gafael a dealltwriaeth dda o bolisi a gweithdrefnau sefydliadol.
 • Meddu ar brofiad blaenorol o reoli prosiectau / rheoli contractau mewn maes technegol a’r gallu i gyflawni'r ystod lawn o dasgau sy'n gysylltiedig â rheoli prosiectau.
 • Y gallu i ddangos lefel dda o sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu.
 • Yn nodweddiadol, bydd deiliad y swydd wedi cael profiad o oruchwylio eraill/contractwyr.
 • Y gallu i ddangos lefel uchel o wybodaeth am faes iechyd, diogelwch a llesiant, a phrofiad ohono, ynghyd â diogelwch cyhoeddus ac atebolrwydd cyhoeddus. 

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddeall a dehongli llawlyfrau gweithdrefnau technegol a chodau statudol a ddefnyddir wrth gyflawni'r rôl. 
 • Y gallu i gynhyrchu achosion busnes, adroddiadau, nodiadau briffio a chontractau, a fydd yn cael eu cymeradwyo gan eraill fel rhan o brosesau mewnol y cytunwyd arnynt.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, sy'n gofyn am farn wrthrychol.
 • Y gallu i newid blaenoriaethau lle mae gofynion neu weithgareddau gwaith sy'n gwrthdaro.
 • Bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd wneud penderfyniadau o natur dechnegol yn seiliedig ar gwmpas y gwaith, gydag arweiniad gan eraill os oes angen.
 • Bydd amcanion a thargedau yn cael eu cyflawni yn unol â gweithdrefn lywodraethu ac yn cael eu hadolygu'n rheolaidd.
 • Bydd deiliad y swydd yn atebol i swyddog gweithredol ar y prosiect.
 • Y gallu i ddefnyddio gwybodaeth flaenorol i ddatrys problemau yn seiliedig ar ganlyniadau hysbys, gydag arweiniad gan swyddog gweithredol y prosiect os oes angen.
 • Yn deall y bydd effaith ei benderfyniadau yn ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol ac yn effeithio ar yr amgylchedd a'r dirwedd dros yr hirdymor.

Effaith

 • Yn dangos dealltwriaeth y bydd ei benderfyniadau a'i weithredoedd yn dylanwadu ar eraill ac y gall prosiectau a gyflawnir effeithio ar enw da Cyfoeth Naturiol Cymru yn allanol ac effeithio ar aelodau'r cyhoedd.
 • Yn gwerthfawrogi y bydd penderfyniadau a wneir yn cael dylanwad parhaol ar y dirwedd gydag effaith tymor byr i ganolig.
 • Y gallu i gymryd cyfrifoldeb am gyflawni a chanlyniadau cyffredinol yr ystod o brosiectau, a reolir o fewn strwythur llywodraethu.
 • Bydd ystyriaethau iechyd a diogelwch yn nodwedd o bob prosiect a bydd angen i ddeiliad y swydd nodi a rheoli effaith unrhyw risgiau.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i ryngweithio a chysylltu â rolau eraill ar draws y busnes, gan feithrin a chynnal cydberthnasau gwaith a rhwydweithiau da i ymgysylltu â'r sefydliad wrth ddarparu polisïau a chynlluniau gwaith yn y ffordd fwyaf effeithlon.
 • Sgiliau cyfathrebu a pherswadiol effeithiol, a all gynnwys hwyluso a chyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan roi cyngor a chyfrannu yn ôl yr angen. 
 • Y gallu i reoli cydberthnasau ag ystod eang o randdeiliaid a thrydydd partïon sy'n ymwneud â chyflawni prosiectau, a allai gynnwys rhywfaint o ddylanwadu.
 • Y gallu i gynhyrchu dogfennau technegol, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati yn cynnwys cyngor, arweiniad neu farn a allai arwain at ganlyniadau niweidiol a goblygiadau ariannol os ydynt yn anghywir neu wedi'u drafftio'n wael.
 • Y gallu i ddod o hyd i wybodaeth a data o sawl lleoliad, sy'n gofyn am ymchwil allanol a barn broffesiynol i benderfynu sut y dylid dehongli'r wybodaeth.
 • Hyder i ryngweithio â phobl yn allanol ar bob lefel.
 • Er bod hon yn rôl sy'n wynebu tuag allan, bydd y gwaith a wneir yn effeithio'n allanol ac yn fewnol ar ystod o lefelau, yn dibynnu ar natur y prosiect.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Ffurflen gais 

Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Dyddiad cau i wneud cais: 3 Gorffennaf 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â/ag Ian Sachs ar ian.sachs@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 07733001522

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf