Cymorth Canolfan Ymwelwyr Technegol

Dyddiad cau: 29 Tachwedd 2022 | Cyflog: £17,112.16-£18,970.95 (Pro-rata i gyflog llawn amser o £23,926 - £26,677) | Lleoliad: Canolfan Ymwelwyr Coed y Brenin

Math o gontract: Cyfnod Penodol hyd at 31 Mai 2023

Patrwm gwaith: 25 awr yr wythnos ar sail rota gan gynnwys rhai penwythnosau a gwyliau banc

Rhif swydd: 200148

Byddwch yn cael eich contractio i’r lleoliad CNC sydd wedi’i nodi yn yr hysbyseb hon, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Rydym ni’n chwilio am unigolyn brwdfrydig i ymuno â’n tîm yn y ganolfan ymwelwyr.

Bydd y rôl yn cynnwys ystod o waith a gweithgareddau i gefnogi rheolwr y safle a/neu’r arweinydd tîm.

Bydd hyn yn cynnwys cydymffurfio gyda rheolau Iechyd a Diogelwch, atebolrwydd a materion Iechyd yr Amgylchedd lle bo hynny’n berthnasol.

Bydd y rôl yn cynnwys cyswllt gyda’r cyhoedd a rhanddeiliaid yn ogystal â staff CNC o’ch tîm eich hun a thimau eraill.

Bydd gan ddeiliad y swydd gynllun gwaith wedi’i gytuno, ond mae’n bosibl y bydd angen i chi weithio’n annibynnol i ddatrys materion o ddydd i ddydd.

Bydd angen i chi allu gwneud penderfyniadau’n ymwneud â’ch swydd a allai effeithio ar staff eraill a’u gwaith os bydd penderfyniadau anghywir yn cael eu gwneud.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Bydd deiliad y swydd yn ymgymryd â’r holl dasgau angenrheidiol i sicrhau darpariaeth gwasanaeth cyhoeddus effeithiol ar draws y safle.
 • Bydd tasgau allweddol yn cynnwys rheoli contractau ac asedau, rheoli risg a chydymffurfiaeth Iechyd a Diogelwch, Iechyd Amgylcheddol a Hylendid (lle bo’n bosibl) ac adrodd a dirprwyo dyletswyddau i aelodau eraill o’r tîm a chontractwyr.
 • Cyfrannu at amcanion corfforaethol amrywiaeth, iechyd a lles, galluogi a chefnogi digwyddiadau a chyfarfodydd a gynhelir gan ddarparwyr mewnol ac allanol, a darparu canllawiau a gwybodaeth ynglŷn â’r gweithgareddau sydd ar gael yn bersonol, dros y ffôn ac ar y cyfryngau cymdeithasol.
 • Bydd rhai rolau’n gyfrifol am brynu ar raddfa fach, gweinyddiaeth ariannol, trafod arian parod a nwyddau, yn ogystal â rheoli systemau i fonitro ymwelwyr a digwyddiadau ar draws Ystâd Goetir Llywodraeth Cymru.
 • Chwilio am gyfleoedd newydd i ddatblygu partneriaethau yn fewnol ac yn allanol i sicrhau bod CNC yn ddewis gyntaf ar gyfer digwyddiadau sy’n hyrwyddo Adnoddau Naturiol yng Nghymru.
 • Mae’n bosibl y bydd eich rôl yn cynnwys agweddau corfforol a fydd yn cynnwys e.e. codi, cario, dringo ac ati yn rheolaidd ar y safle.
 • Byddwch yn gyfrifol am ddefnyddio a storio offer a chyfarpar angenrheidiol ar gyfer y rôl, a allai gynnwys cerbydau a pheiriannau.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Byddwch gennych brofiad mewn perthynas â gofynion y rôl er mwyn gallu goruchwylio eraill. Byddwch wedi cwblhau prentisiaeth neu’n meddu ar gymhwyster Lefel A neu Lefel 3.
 2. Dylech feddu ar sgiliau TG a bod yn gyfarwydd â defnyddio cronfeydd data, Microsoft Office a phecynnau meddalwedd eraill cysylltiedig e.e. GIS. Bydd gennych sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu da gyda’r gallu i ryngweithio gydag ystod o bobl.
 3. Bydd gennych ddealltwriaeth resymol o iechyd a diogelwch mewn perthynas â’ch disgyblaeth a’ch maes gwaith gan eich galluogi i reoli materion iechyd a diogelwch a rheoli risg.
 4. Byddwch wedi cwblhau’r tystysgrifau hyfforddiant statudol a/neu’r trwyddedau perthnasol neu’n fodlon/gallu cwblhau’r rhain gyda hyfforddiant.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 4 – Siarad Cymraeg yn rhugl

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Profiad ymarferol blaenorol amlwg mewn disgyblaeth dechnegol ddiffiniedig ar lefel sy'n galluogi deiliad y swydd i ddarparu arweiniad a goruchwyliaeth i eraill.
 • Sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu da, gyda dealltwriaeth o'r gofynion a'r goblygiadau iechyd a diogelwch mewn perthynas â'r gwaith. 
 • Dangos y wybodaeth a'r sgiliau i reoli materion iechyd a diogelwch o ddydd i ddydd.
 • Tebygol o fod â sgiliau Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur a Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol, ynghyd â sgiliau defnyddio cronfeydd data a phecynnau MS Office.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i ddilyn cynllun gwaith y cytunwyd arno, gyda rhai problemau yn gofyn am elfen o greadigrwydd. Yn gyffredinol, bydd datrysiadau yn seiliedig ar wybodaeth flaenorol, profiad a datrysiadau a chanlyniadau hysbys.
 • Efallai bydd angen ymddwyn fel goruchwyliwr gan wneud penderfyniadau ar y safle, er enghraifft os bydd llifogydd, gwneud penderfyniad yn seiliedig ar yr ateb gorau sydd ar gael, gan gyfleu'r rhain i berchnogion tir a'r cyhoedd, yn ogystal ag yn fewnol.

Effaith

 • Mae'r gwaith yn effeithio ar yr amgylchedd yn bennaf, ac os caiff ei wneud yn anghywir, gallai effeithio ar y tîm, pobl a safleoedd.
 • Byddai'r effaith yn dod i'r amlwg yn eithaf sydyn, a gellid cywiro a mynd i'r afael â'r peth yn gyflym heb i unrhyw faterion tymor hwy godi.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i ddarparu arweiniad i unigolion iau neu lai profiadol.
 • Bydd deiliad y swydd hefyd yn dod i gysylltiad â'r cyhoedd, perchnogion tir a/neu drydydd partïon eraill a all gynnwys sgyrsiau ynghylch gofynion cytundebol neu ddigwyddiadau amgylcheddol a chyswllt cyffredinol ynghylch gweithgareddau gwaith.
 • Bydd cyfathrebu ysgrifenedig yn cynnwys cwblhau dogfennaeth sylfaenol a chadw cofnodion y gallai fod angen i eraill eu hadolygu a'u llofnodi.

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Cyfrifol am yr offer a'r cyfarpar a ddefnyddir i gyflawni ei rôl, a all gynnwys cerbydau a/neu beiriannau mawr. 
 • Bydd angen cymryd cyfrifoldeb personol dros ddefnyddio offer yn ddiogel ac yn gyfreithiol yn y maes, a allai fod o werth uchel.

Manteision gweithio i ni

 • Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:
 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 29 Tachwedd 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â John H Taylor ar john.h.taylor@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 07919393717

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf