Cynghorydd Mamaliaid Morol Arbenigol

Dyddiad cau: 27 Mehefin 2022 | Cyflog: £35,994-£39,369 | Lleoliad: Hyblyg

 

 

 

Crynodeb Swydd

Teitl Swydd

Cynghorydd Mamaliaid Morol Arbenigol

Rhif y swydd

200091

Gradd

6, £35,994-£39,369

Lleoliad

Hyblyg

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Cyfarwyddiaeth

Gweithrediadau

Tim

Tîm Cyngor Morol Cymru Gyfan

Yn Atebol i

James Moon, Arweinydd Tîm Cyngor Morol Cymru Gyfan

Yn Atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol

Neb

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1,  yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Sylwch os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Math o gontract

Parhaol

Patrwm gwaith

37 awr

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

27 Mehefin 2022

Cyfweliad i'w gynnal ar \ a ble

Dyddiad i’w gadarnhau, drwy Microsoft Teams

I wneud cais, cwblhewch ac anfonwch eich ffurflen gais at

ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

James Moon

james.moon@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diben y swydd

Mae CNC yn chwilio am arbenigwr mamaliaid morol arbenigol i weithio mewn tîm sy’n ymrdin ag amrywiaeth o wahanol weithgareddau a datblygiadau yn yr amgylchedd morol ac arfordirol.

Fel un o gynghorwyr mamaliaid morol CNC, byddwch yn gyfrifol am ddarparu cyngor arbenigol ar brosiectau yn yr amgylchedd morol. Gallai hyn gynnwys prosiectau seilwaith arwyddocaeol ar lefel genedlaethol yn ogystal â cheisiadau cynllunio llai a thrwyddedau morol.

Rydym ni’n chwilio am berson proffesiynol, profiadol, brwdfrydig a llawn egni i fod yn rhan o dîm Cymru gyfan o arbenigwyr Morol.

Os mae’r disgrifiad uchod yn swnio’n debyg i chi – ymgeisiwch nawr!

Pa wybodaeth arall sy’n berthnasol i’r swydd?

Gofynion Ymateb i Ddigwyddiadau: Mae'n ofynnol iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Gwneud cais am swydd wag

Bydd y cymwyseddau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn ystod y broses sifftio a chyfweld. Darllenwch y Disgrifiad Rôl yn ei gyfanrwydd i ddeall ar ba lefel y bydd angen cyflwyno'r wybodaeth hon. 

 • Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol 
 • Gwerthuso Gwybodaeth 
 • Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth 
 • Effaith 
 • Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill 
 • Cyfrifoldeb dros Adnoddau 

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau Ymgeisydd

Cymwyseddau

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Y gallu i gyflawni tasgau neu waith ymarferol neu dechnegol sy'n gofyn am wybodaeth/arbenigedd arbenigol.
 • Arbenigwr mewn ystod o bynciau sy'n ymwneud â'i arbenigedd a’r gallu i weithredu fel yr arbenigwr lleol neu'r arweinydd arbenigol ar gyfer ardal fach mewn rôl gynghorol.
 • Yn dangos profiad sylweddol a gwybodaeth arbenigol yn ei faes, gyda'r gallu i reoli prosiectau, gan gynnwys cyllideb y prosiect a'r tîm.
 • Yn meddu ar sgiliau dadansoddi, dylanwadu, perswadio, goruchwylio a mentora, ynghyd â sgiliau rheoli prosiect. 

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddehongli cynlluniau cyflenwi gweithredol y swyddogaeth a deall eu cyd-destun o fewn strategaeth ehangach Cyfoeth Naturiol Cymru. 
 • Y gallu i ddehongli datblygiadau yn ei faes arbenigedd, gan gyfrannu at gynllunio busnes a dylunio a darparu rhaglenni gwaith tîm.
 • Yn dangos y gallu i ddadansoddi a dehongli ystod eang o wybodaeth gymhleth, gan ddidynnu pwyntiau allweddol ac â’r gallu i’w cyfleu i unigolion ar bob lefel a chyfrannu at ddatblygiad polisi.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i arwain a rheoli prosiectau mewn meysydd gwaith penodol, gan gymryd cyfrifoldeb dros reoli cyllidebau a thimau prosiectau, ac am lwyddiant y prosiect a'r gwaith o'i gyflawni.
 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, gydag arweiniad gan gymheiriaid, sy'n gofyn am yr angen am rywfaint o farn a chreadigrwydd a allai arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig yn y maes gwaith.
 • Bydd deiliad y swydd yn cyflwyno rhaglenni gwaith sy'n aml yn sylweddol, a allai olygu bod angen newid blaenoriaethau oherwydd galwadau sy'n gwrthdaro.
 • Yn gyfrifol am wneud penderfyniadau annibynnol ar lefel weithredol, gyda mewnbwn gan reolwyr llinell a chymheiriaid, ynghyd â dealltwriaeth o bolisi Cyfoeth Naturiol Cymru a'r ystod o opsiynau sydd ar gael a'u goblygiadau posibl i'r busnes.
 • Yn deall canlyniadau gwneud penderfyniadau anghywir, a fyddai’n cael effaith andwyol mewn perthynas â rhanddeiliaid allanol, fel sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaethau ac ati. 
 • Gall penderfyniadau a wneir ymwneud ag ystod eang o faterion, efallai na fydd eu canlyniad bob amser yn glir neu'n amlwg ar unwaith, ac maent yn debygol o fod yn ehangach na'r swyddogaeth neu adran uniongyrchol.
 • Efallai y bydd problemau sy'n dod i'r golwg hefyd yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad a gallai’r rhain fod yn amrywiol.

Effaith

 • Gan weithio fel arbenigwr/arweinydd sector lleol, bydd cyfraniad a dylanwad deiliad y swydd ar lefel weithredol ac yn cael effaith yn fewnol ac yn allanol.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i ryngweithio a chysylltu â rolau eraill ar draws y busnes, gan feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da a chynnwys y sefydliad wrth gyflawni polisïau a chynlluniau gwaith yn y ffordd fwyaf effeithlon. 
 • Bydd cyfathrebu ag eraill ar lefel weithredol yn fewnol ac yn allanol, ac fel rheol bydd yn arbenigol ei natur. 
 • Y gallu i weithredu fel arbenigwr cynghorol neu swyddogaethol, gan ddarparu cyngor, a all fod yn dechnegol, yn arbenigol neu'n fanwl, a chan deilwra'r dull, yr arddull a lefel y cyfathrebu yn briodol i’r gynulleidfa. 
 • Yn dangos sgiliau cyfathrebu a pherswadiol effeithiol gyda'r gallu i arwain prosiectau, a all gynnwys hwyluso a chyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan roi cyngor a chyfrannu yn ôl yr angen. 
 • Y gallu i gynhyrchu dogfennau, adroddiadau, rhaglenni a chontractau gyda pheth cymhlethdod ac sy’n cynnwys cyngor, arweiniad neu farn a fyddai’n cael canlyniadau niweidiol pe baent yn anghywir neu'n cael eu drafftio'n wael.
 • Y gallu i gynnal gwaith ymchwil a chasglu gwybodaeth a data o sawl lleoliad neu ffynhonnell a defnyddio barn broffesiynol wrth benderfynu sut y dylid dehongli'r wybodaeth.

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Bydd ganddo gyllideb fach ar gyfer cyflwyno prosiect penodol a/neu gyfrifoldeb am wirio dilysrwydd ffurflenni a dogfennau fel rhan o broses neu wrth gaffael nwyddau a gwasanaethau.

 

Disgrifiad Rôl

 

 

Diben y Rôl:

Uwch aelod o dîm amlddisgyblaethol sy’n darparu cyngor morol technegol arbenigol ar un neu fwy o feysydd arbenigol ym maes adnoddau morol ac arfordirol, a ffactorau cysylltiedig fel y rhestrir isod, ar draws Cymru gyfan:

 • Cynefinoedd a rhywogaethau islanwol, rhynglanwol a morfa heli.
 • Adar y môr.
 • Mamaliaid ac ymlusgiaid morol.
 • Pysgod a physgodfeydd.
 • Diwydiannau ac ynni morol.
 • Prosesau arfordirol a ffisegol.
 • Ansawdd Dŵr.
 • Amgylchedd cefnforol a phlancton.
 • Bioddiogelwch a rhywogaethau anfrodorol.

Darparu’r cyngor gweithredol hwn ledled Cymru i gwsmeriaid mewnol ac allanol ar draws yr ystod lawn o waith achosion morol. Bydd hyn yn aml yn ymwneud ag achosion cymhleth, newydd, sensitif ac uchel eu proffil, gan gynnwys Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol (NSIP) a Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS).

Key Job Accountabilities:

 • Darparu cyngor technegol arbenigol fel sylfaen uniongyrchol i ymatebion CNC i waith achosion allanol, a gwaith achosion mewnol lle bo CNC yn gweithredu fel rheoleiddiwr, (er enghraifft, trwyddedau morol). Bydd cyngor mewnol hefyd yn bwydo’n uniongyrchol i swyddogaethau rheolaeth forol ac arfordirol.
 • Darparu cyngor technegol arbenigol yn allanol i (a) ddatblygwyr a rheoleiddwyr ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol, (b) fforymau rhanddeiliaid rhanbarthol a chenedlaethol ac (c) fel tyst arbenigol mewn ymchwiliadau fel bo’n briodol.
 • Dadansoddi ystod o wybodaeth a thystiolaeth dechnegol yn ymwneud â’r maes arbenigol, gan gyfuno a dehongli er mwyn darparu cyngor clir.
 • Arwain ar waith ymchwil a phrosiectau i ddatblygu cyngor gweithredol arbenigol a thystiolaeth gysylltiedig, a rheoli cyllidebau cysylltiedig.
 • Gweithio ar y cyd â’r Tîm Cyngor Ardal Forol Gweithredol a’r Tîm Monitro, Asesu ac Adrodd Morol, gan ddarparu rhai agweddau o’r gweithgareddau monitro, dadansoddi ac adrodd yn ymwneud ag arbenigedd unigol.
 • Gweithio’n agos gyda chynghorwyr arbenigol Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu i ddarparu gwybodaeth ar gyfer datblygu rhaglenni tystiolaeth forol ac arfordirol strategol CNC ac adnabod gofynion tystiolaeth ac arweiniad gweithredol.
 • Arwain datblygiad canllawiau achosion perthnasol.
 • Darparu cyngor arbenigol i Fyrddau Rhaglenni perthnasol o fewn CNC a chyfrannu at ddarparu Cynllun Rhaglenni a Gwasanaethau Morol CNC.
 • Paratoi ac ymateb i achosion o lygredd morol fel bo’r angen.

Cymwysterau neu Wybodaeth Allweddol ar gyfer y Swydd:

 1. Profiad sylweddol o ddarparu cyngor morol technegol arbenigol ar lefel ranbarthol neu genedlaethol, mewn un neu fwy o feysydd arbenigol o fewn y rôl.
 2. Sgiliau dadansoddi ac ymchwil cryf.
 3. Sgiliau rheoli prosiect, cynllunio gwaith a blaenoriaethu da.
 4. Y gallu i adeiladu perthnasau gwaith a rhwydweithiau cadarnhaol a chydweithredol.
 5. Y gallu i gyfathrebu cyngor a gwybodaeth arbenigol cymhleth i amrywiaeth o gynulleidfaoedd.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr o ddewis gan ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth galon a chraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf