Cynghorydd Cynllunio Datblygiad

Dyddiad cau: 12 Chwefror 2023 | Cyflog: £28,403 - £32,088 (Grade 4) | Lleoliad: Hyblyg mewn Canolbarth Cymru

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: 37 awr, dydd Llun i ddydd Gwener

Rhif swydd: 200039

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i swyddfa CNC o fewn y lle, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Bydd deiliad y swydd yn asesu cynigion datblygu ar gyfer effeithiau amgylcheddol posibl ar draws holl fuddiannau CNC. Bydd yn ymateb i waith achos rheoli datblygiad ar draws sawl ardal Awdurdod Cynllunio Lleol. Bydd yn sicrhau bod cyngor yn cael ei roi i gwsmeriaid sy’n dylanwadu ar greu lleoedd ac sy’n cefnogi’r gwaith o reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.

Bydd deiliad y swydd yn rhan o’r Gwasanaeth Cynghori ar Gynllunio Datblygiad, sy’n dîm cenedlaethol sydd wedi’i rannu yn grwpiau rheoli.

Disgwylir y bydd yr angen i deithio’n gyfyngedig ar gyfer y rôl hon gydag ymweliadau safle achlysurol, cyfarfodydd swyddfa neu gyfarfodydd wyneb yn wyneb.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Cynhyrchu cyngor allanol i ymholiadau cyn-ymgeisio, ymgynghoriadau rheoli datblygiad (gyda chefnogaeth uwch-swyddogion ar gynigion datblygu technegol gymhleth) er mwyn sicrhau bod cyngor CNC yn gadarn, yn cael ei seilio ar dystiolaeth ac yn cael ei ddarparu mewn pryd.
 • Cyfrannu at y gwaith o baratoi gwybodaeth mewn perthynas â heriau yn erbyn cyngor CNC.
 • Datblygu a chynnal perthynas effeithiol â chwsmeriaid.
 • Cynnal cofnodion archwiliadwy o gamau gweithredu a chanlyniadau i gyfiawnhau ac arddangos fod holl ofynion cyfreithiol a gweithdrefnol wedi eu bodloni.
 • Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Gwybodaeth o dechnegau a dulliau asesu effaith amgylcheddol.
 2. Gwybodaeth o brosesau cynllunio datblygiad
 3. Gallu cyfathrebu’n effeithiol â chwsmeriaid, gan egluro materion cymhleth a chael cymorth drwy ddylanwadu.
 4. Gallu dadansoddi gwybodaeth a sefyllfaoedd, datrys problemau a llunio barn gadarn.
 5. Gallu ysgrifennu dogfennau clir a chryno.
 6. Gallu gweithio’n dda fel rhan o dîm.

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol: Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Noder os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Profiad ymarferol blaenorol amlwg a gafwyd mewn disgyblaeth dechnegol neu amgylchedd gwyddonol, ar lefel sy'n ei alluogi i weithredu rhaglenni gwaith o faint a chymhlethdod cymedrol a darparu arweiniad a goruchwyliaeth i eraill.
 • Y gallu i ddangos arbenigedd pwnc mewn maes arwahanol o'i waith.
 • Y gallu i brosesu a dadansoddi gwybodaeth arferol a chynhyrchu adroddiadau a gwybodaeth gywir yn seiliedig ar brosesau dadansoddol cadarn.
 • Yn meddu ar sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu da ynghyd â gwybodaeth TGCh a systemau.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddeall a dehongli llawlyfrau gweithdrefnau, codau statudol a deddfwriaeth a ddefnyddir wrth gyflawni'r rôl.
 • Gall arwain a gweithredu rhaglen waith sy'n gofyn am gasglu data a gwybodaeth o wahanol ffynonellau a systemau, i gynhyrchu dogfennau safonol.
 • Y gallu i gynnal dadansoddiad arferol o samplau a data syml gan ddilyn gweithdrefnau ffurfiol, sy'n arwain at gynhyrchu adroddiadau dadansoddol a dogfennaeth a fydd yn cael eu defnyddio gan eraill.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i gymhwyso rhywfaint o farn technegol i ddelio â materion neu'n gwybod pryd i'w cyfeirio at eraill.
 • Y gallu i ystyried opsiynau o ystod fach o atebion i wneud penderfyniadau, gan orfod teilwra rhai dulliau gwaith o bosib i gyflawni'r canlyniadau gofynnol heb wneud newidiadau sylfaenol i weithdrefnau neu brosesau.
 • Er y bydd y gwaith yn cynnwys amrywiaeth o dasgau tebyg ac eglur yn bennaf, bydd angen y flaengaredd i ddatrys problemau a chymhwyso gwahanol dechnegau neu ddulliau.
 • Bydd deiliad y swydd yn rheoli rhaglenni gwaith ar wahân ac mae angen iddo ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau sydd â rhywfaint o gymhlethdod, ynghylch y ffordd orau o sicrhau canlyniadau.
 • Gall gwaith deiliad y swydd fod yn rhan o brosiect mwy, fel y bydd graddfa'r ymreolaeth yn gyfyngedig.

Effaith

 • Y gallu i wneud penderfyniadau syml, gyda meysydd mwy cymhleth wedi'u cyfyngu i wneud argymhellion i eraill.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Bydd y rôl yn gofyn am ryngweithio uchel gyda phobl sydd â'r gallu i feithrin cydberthnasau gwaith da, gyda chysylltiadau mewnol ac allanol.
 • Yn dangos sgiliau cyfathrebu da gyda'r gallu i addasu arddull a chynnwys yn dibynnu ar yr unigolyn a natur y berthynas.
 • Yn gallu cynghori a briffio eraill, gan ofyn am y gallu i egluro a rhannu gwybodaeth yn glir gydag amrywiaeth o bobl, gan addasu ei arddull a'i ddull yn ôl yr angen.
 • Mae cyfathrebu'n cynnwys delio â chwsmeriaid anodd neu heriol, yn aml mewn sefyllfaoedd sensitif neu gymhleth, sy'n golygu bod angen pwyll, amynedd, a'r gallu i aros yn ddigynnwrf.

Manteision gweithio i ni

 • Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:
 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 12 Chwefror 2023

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch ag Lucie Haines at lucie.haines@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf