Arweinydd Tîm Cynllunio Datblygiadau y Canolbarth

Lleoliad: Aberystwyth, gellir ystyried lleoliadau eraillCyflog: £39,700-£44,522Dyddiad cau: 29 Mehefin 2022

Math o gontract: Cyfnod Penodol hyd at 31 Mawrth 2023

Patrwm gwaith: Llawn asmer

Rhif swydd: 200033

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i’r lleoliad CNC sydd wedi’i nodi yn yr hysbyseb hon, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am arwain tîm i ddarparu Gwasanaeth Cynghori ar Gynllunio Datblygiadau CNC ar draws sawl ardal Awdurdod Cynllunio Lleol.  Bydd y tîm yn rhoi cyngor sy'n dylanwadu ar greu lleoedd yn lleol yn y tymor hir ac yn cefnogi rheolaeth gynaliadwy o adnoddau naturiol.

Mae’r Gwasanaeth Cynghori ar Gynllunio Datblygiadau yn wasanaeth cenedlaethol newydd yn ein Cyfarwyddiaeth Gweithrediadau.  Mae hon yn un o bedair swydd Arweinydd Tîm Cynllunio Datblygiadau yn y gwasanaeth.  I ddechrau, bydd y tîm yn rhoi ffocws gofodol i gwsmeriaid yn ardaloedd Ceredigion, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Phowys.  Bydd y rôl hefyd yn rheoli dau gynghorydd arbenigol ar dirweddau sy'n darparu gwasanaethau ledled Cymru.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Rheoli a datblygu tîm mawr o Gynghorwyr Cynllunio a bod yn gwbl atebol am eu perfformiad, eu cyfraniad, eu datblygiad a'u lles.
 • Cynnal sgyrsiau technegol lefel uchel gyda rhanddeiliaid allanol sy'n gweithredu ar lefel uwch.
 • Bod yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth cynllunio datblygiadau effeithlon ac effeithiol i gwsmeriaid mewnol ac allanol.
 • Bod yn gyfrifol am baratoi a chyflwyno cynllun gwaith blynyddol eich tîm a llunio adroddiadau perfformiad a sicrwydd cysylltiedig.
 • Gweithio gyda chydweithwyr ar draws y sefydliad, gan gydweithio â nhw i ddatblygu a chyflwyno polisïau strategaethau, cynlluniau a rhaglenni gwaith. 
 • Rheoli prosiectau ar ran y gwasanaeth DPAS ehangach.
 • Arwain grwpiau gorchwyl o staff o bob rhan o'r sefydliad i gefnogi eich rhaglen waith.
 • Bod yn gyfrifol ac yn atebol am gyfraniad y DPAS i Ddatganiadau Ardal a Chynlluniau Llesiant lleol ac yn gyfrifol am gefnogi agweddau perthnasol ar y gwaith o’u cyflwyno.
 • Cyfrannu arbenigedd i'r tîm ac yn atebol am y penderfyniadau a'r cyngor a roddir gan y tîm.
 • Cyfrannu eich gwybodaeth dechnegol a'ch profiad o reoli rhanddeiliaid at benderfyniadau seiliedig ar risg y  tîm a'r busnes ehangach.
 • Bod yn gyfrifol am gyllidebau timau a phrosiectau.
 • Llywodraethu a darparu sicrwydd ar gyfer gwasanaethau am dâl a weithredir gan y tîm.
 • Sicrhau bod gennych o leiaf un siaradwr Cymraeg i Lefel 5 yn eich tîm

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol:

 1. Profiad sylweddol ym maes Cynllunio Datblygiadau ac Asesu Amgylcheddol.
 2. Sgiliau datblygu partneriaeth a chyd-drafod datblygedig a phrofiad sylweddol o reoli rhanddeiliaid allanol a mewnol proffil uchel.
 3. Profiad o reoli tîm mawr sydd ar wasgar yn ddaearyddol.
 4. Y gallu i ddadansoddi gwybodaeth a sefyllfaoedd cymhleth a gwneud penderfyniadau cadarn.
 5. Unigolyn hyderus sy’n gallu trafod materion polisi technegol neu arbenigol â chynulleidfaoedd gwahanol.
 6. Y gallu i weithio’n dda fel rhan o dimau ac arwain rhith-dimau staff  â sgiliau ac arbenigeddau technegol amrywiol.

Gofynion y Gymraeg: Hanfodol Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Gallu i reoli un neu fwy o dimau, gan gynnwys tasgau technegol iawn neu wybodaeth arbenigol sylweddol mewn disgyblaeth ddiffiniedig. Mae angen i ddeiliad y swydd reoli prosesau sylweddol, sy’n gofyn am brofiad blaenorol o reoli pobl neu brosiectau ac adnoddau eraill.
 • Bydd gan ddeiliaid swyddi brofiad technegol sylweddol a gwybodaeth drylwyr yn eu maes arbenigol, yn enwedig mewn rôl ddeuol fel arweinydd arbenigol, a bydd angen iddynt ddiweddaru eu gwybodaeth ar sail reolaidd.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd brofiad sylweddol a pherthnasol o weithio yn y maes. Bydd ganddo sgiliau meddal a rheoli ar lefel uchel.
 • Bydd deiliad y swydd yn deall y busnes ac yn meddu ar ddealltwriaeth dechnegol eang o'r swyddogaethau o fewn y tîm.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Y gallu i ddehongli’r cynlluniau cyflenwi gweithredol ac yn deall eu cyd-destun yn strategaeth ehangach CNC. Yn dehongli datblygiadau yn ei faes personol o arbenigedd, gan gyfrannu at ddatblygu a chyflawni strategaeth a pholisi. 
 • Gallu dadansoddi a dehongli amrediad eang o wybodaeth sy'n gymhleth yn aml, gan dynnu pwyntiau allweddol a’u cyfleu ar bob lefel. 

 

 • Bydd deiliaid swyddi yn deall y busnes a swyddogaethau o fewn eu tîm, gan sicrhau bod penderfyniadau effeithiol yn cael eu gwneud ar gyflawni gwaith gan eu tîm. Gall deiliad y swydd benderfynu sut mae cyflawni canlyniadau orau, gydag arweiniad gan gymheiriaid, a fydd angen crebwyll a chreadigrwydd. Efallai bydd angen iddo addasu blaenoriaethau o ganlyniad i ofynion sy'n gwrthdaro. Bydd amcanion a thargedau ac ati yn cael eu hadolygu ar sail ganolraddol.
 • Yn gyfrifol am wneud penderfyniadau rheoli annibynnol ar lefel weithredol, gyda mewnbwn gan reolwyr llinell a chymheiriaid. Bydd gan ddeiliad y swydd ddealltwriaeth o bolisi cenedlaethol a pholisi CNC a'u goblygiadau posibl ar gyfer y busnes. Bydd yn cyfrannu at strategaeth a chynlluniau ar y cyd ag uwch-reolwyr.
 • Efallai y bydd penderfyniadau yn cael eu gwneud a fydd yn arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig o fewn maes gwaith deiliad y swydd. Bydd canlyniad gwneud penderfyniadau anghywir yn cael effaith niweidiol ar y sefydliad o ran ei randdeiliaid allanol megis sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaethau ac ati.
 • Efallai y bydd penderfyniadau'n ymwneud ag amrediad eang o faterion ac mae'n bosibl na fydd canlyniadau rhai penderfyniadau bob amser yn glir neu'n amlwg. Efallai y bydd problemau sy'n dod i'r golwg hefyd yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad a gallai’r rhain fod yn amrywiol. Bydd penderfyniadau yn debygol o gael effaith ehangach na'r swyddogaeth neu adran uniongyrchol ac yn debygol o barhau dros y tymor canolig.

Effaith

 • Bydd gan ddeiliaid swyddi lefel gymedrol o effaith a dylanwad, sy’n cael effaith tymor canolig i hirdymor. 
 • Bydd gan ddeiliaid swyddi ddylanwad allanol a byddant yn atebol am risgiau, canlyniadau ac effaith cyflawni yn eu maes gweithredol. Byddant yn cael sgyrsiau technegol lefel uchel gyda rhanddeiliaid allanol a mewnol.
 • Efallai y bydd deiliad y swydd yn cymryd rôl arweiniol ar gyfer prosiect neu arbenigedd penodol yn y sefydliad.
 • Bydd penderfyniadau a gweithredoedd deiliad y swydd yn dylanwadu ar eraill. Bydd canlyniadau eu penderfyniadau a'u gweithredoedd yn cael effaith tymor canolig i hirdymor, yn fewnol neu'n allanol.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Bydd deiliad y swydd yn cysylltu â rolau eraill ar draws y busnes, gan gyfeirio'r sefydliad yn y gwaith o gyflenwi strategaethau a pholisïau yn y modd mwyaf effeithlon. Fel rôl sy'n canolbwyntio'n allanol, bydd angen iddo gael sgyrsiau technegol lefel uchel gyda rhanddeiliaid, ar lefel uwch.
 • Mae deiliad y swydd yn gallu trafod materion polisi technegol, arbenigol neu fanwl, gan deilwra'r dull, arddull a lefel cyfathrebu yn briodol ar gyfer y gynulleidfa. Mae'r rôl yn gyhoeddus, yn cynnwys cyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig ar lefel uchel, arwain prosiectau allweddol gydag elfen o gymhlethdod sy’n gofyn am sgiliau perswadiol, a meithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da. Efallai y bydd angen iddo hwyluso neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan roi cyngor lefel uchel, gan gynnwys ar newidiadau deddfwriaethol. Bydd deiliad y swydd yn mewnbynnu a llywio cyfeiriad y drafodaeth neu'r gweithgareddau.
 • Bydd deiliad y swydd yn cynhyrchu dogfennau, adroddiadau, rhaglenni, contractau ac ati sy'n weddol gymhleth. Bydd dogfennaeth yn cynnwys cyngor, canllawiau neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu arnynt neu'n eu defnyddio. Mae canlyniadau cynnwys anghywir neu wedi'i ddrafftio'n wael yn debygol o fod yn niweidiol. Mae'n bosibl y bydd gan ddeiliaid swyddi gyfrifoldeb hefyd dros adroddiadau ariannol a risg.
 • Y gallu i ganfod data a chynnwys o sawl lleoliad, sy'n gofyn am ymchwilio allanol a chrebwyll proffesiynol o ran sut y dylai ymchwil o'r fath gael ei dehongli. Yn gyffredinol, mae dogfennaeth o'r fath yn debygol o gael effaith dros dymor hwy.

Cyfrifoldeb dros bobl

 • Bydd gan ddeiliaid swyddi gyfrifoldeb rheoli llinell llawn ar gyfer tîm neu fwy nag un tîm.
 • Bydd hyn yn cynnwys cyflawni cynlluniau gwaith y tîm, datblygu staff, perfformiad staff, a llesiant ac iechyd a diogelwch y rhai sydd o dan eu rheolaeth. Bydd deiliad y swydd yn gwbl atebol am y bobl sy'n adrodd yn uniongyrchol iddo ac am sicrhau cydymffurfiaeth â holl bolisïau a gweithdrefnau sefydliadol.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Ffurflen gais

Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 

Dyddiad cau i wneud cais: 29 Mehefin 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar 6 Gorffennaf 2022 drwy Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â/ag Peter Jordan ar Peter.Jordan@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk  neu 03000 653268

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf