Datganiad o Fuddiannau gan y Tîm Gweithredol

Gofynnir i'r Tîm Gweithredol ddatgan unrhyw fuddiannau unigol neu fuddiannau unrhyw deulu agos (a ddiffinnir fel partner, plant, rhieni a brodyr a chwiorydd) yn enwedig lle mae ar hyn o bryd neu gallai fod rhyngweithiadau busnes sy’n berthnasol i rôl a chylch gwaith CNC.

Mae yna chwe chategori ar gyfer buddiant:

  • Categori 1 – Aelodaeth o'r Bwrdd Gweithredol neu'r Bwrdd Anweithredol, y Pwyllgor neu'r Ymddiriedolaeth
  • Categori 2 – Cyflogaeth â thâl, masnach, proffesiwn neu alwedigaethau
  • Categori 3 – Ecwiti/Cyfranddaliadau Perthnasol
  • Categori 4 – Tir ac Eiddo
  • Categori 5 – Gweithgaredd Gwleidyddol
  • Categori 6 – Unrhyw fuddiant arall (lle mae aelod y Tîm Gweithredol yn dymuno datgan unrhyw fuddiant arall yn ôl ei ddisgresiwn ei hun)

Bydd y Gofrestr yn cael ei hadolygu’n barhaus gan y Tîm Llywodraethu.

Tabl Datganiad o Fuddiannau gan y Tîm Gweithredol ym mis Chwefror 2020

Enw Swydd Buddiant Unigolyn Rôl

Clare Pillman

Prif Weithredwr

Aelodaeth weithredol neu anweithredol o Fwrdd, Pwyllgor neu Ymddiriedolaeth

Personol

Aelod Bwrdd - National Theatre Wales

 

Ceri Davies

Cyfarwyddwr Gweithredol Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu

Aelodaeth weithredol neu anweithredol o Fwrdd, Pwyllgor neu Ymddiriedolaeth

Personol

Aelod o Fwrdd Cynghori FLEXIS, prosiect a gyllidir gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) sy’n cefnogi ymchwil ynni yng Nghymru.

Ceri Davies

Cyfarwyddwr Gweithredol Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu

Arall

Personol

Aelod o sefydliad siartredig rheoli gwastraff

Prys Davies

Cyfarwyddwr Strategaeth a Datblygu Corfforaethol

Aelodaeth weithredol neu anweithredol o Fwrdd, Pwyllgor neu Ymddiriedolaeth

Personol

Llywodraethwr, Ysgol Pencae, Caerdydd

Kevin Ingram

Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol

 

Cyflogaeth, crefft, proffesiwn neu alwedigaethau â thâl

Priod

Swyddog Cyfreithiol Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir

Gareth O’Shea

Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau

 

Aelodaeth weithredol neu anweithredol o Fwrdd, Pwyllgor neu Ymddiriedolaeth

Personol

Aelod o banel cyllido annibynnol yn Ardal Merthyr Tudful i sgorio cynigion prosiect ar ran rhaglen Fuddsoddi Leol a gyllidir gan yr UE ac fe’i cymeradwywyd ar gyfer y grŵp llywio ar gynaliadwyedd prosiectau

Diweddarwyd ddiwethaf