Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Rheoli ein heffaith ar yr amgylchedd

Ein dulliau ni o reoli’r amgylchedd

Ein pwrpas yw gofalu bod adnoddau naturiol Cymru yn cael eu cynnal, eu gwella a’u defnyddio mewn ffordd gynaliadwy, heddiw ac yn y dyfodol.

Rydyn ni am i’r ffordd rydyn ni’n rheoli effaith ein sefydliad ar yr amgylchedd fod yn esiampl i eraill yng Nghymru. Byddwn yn:

 • lleihau’r carbon deuocsid a’r nwyon tŷ gwydr eraill sy’n mynd i’r amgylchedd o ganlyniad i’n gweithgareddau
 • defnyddio llai o ynni yn ein swyddfeydd a’n hadeiladau
 • defnyddio llai o ddŵr
 • defnyddio adnoddau’n fwy effeithlon yn ein prosesau
 • anfon llai o wastraff i safleoedd tirlenwi
 • teithio llai o filltiroedd mewn ceir
 • ystyried ffactorau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd yn ein gwaith caffael  

Mae ein Datganiad Polisi Amgylcheddol yn cynnwys rhagor o wybodaeth am ein hymrwymiad amgylcheddol.

Fe wnaethom ni wella ein perfformiad amgylcheddol yn barhaus yn ystod 2016-17

Fe wnaethom ni fodloni safon rheolaeth amgylcheddol ISO 14001:2015 diwygiedig a chael ardystiad yn dilyn archwiliadau a gwiriadau allanol annibynnol.

Fe wnaethon ni fodloni achrediad gorlifo’r DU am y tro cyntaf, gan wella ein gallu i ymateb i ddigwyddiadau.

Fe wnaethon ni ddargadw ardystiad coetiroedd (Safon Sicrwydd Coetir y Deyrnas Unedig) ar gyfer Ystâd Coetir Llywodraeth Cymru yr ydym ni’n ei reoli, yn dilyn archwiliadau a gwiriadau allanol annibynnol. Mae hyn yn ein galluogi i gynhyrchu pren ardystiedig FSC/PEFC.

Bu gostyngiad o 14% y llynedd yn yr allyriadau o’n hadeiladau a’n teithiau busnes, gan ragori ar ein targed o 5%.

Yn ein hadeiladau meddianedig fe wnaethom ni leihau:

 • Trydan 6.7%
 • Dŵr o’r prif gyflenwad 7.9%
 • Olew gwresogi 29.3%
 • LPG 38.4%

Mae rhagor o wybodaeth yn ein hadroddiad blynyddol System Rheoli’r Amgylchedd a’n Amcanion Amgylcheddol 2017-18.

 

 

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Polisi Amgylcheddol 2016 - 2018 PDF [104.7 KB]
ISO 140041:2015 Tystysgrif cofrestru System rheoli amgylchedd PDF [702.8 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.