Rheoli ein heffaith ar yr amgylchedd

Ein dulliau ni o reoli’r amgylchedd

Ein pwrpas yw gofalu bod adnoddau naturiol Cymru yn cael eu cynnal, eu gwella a’u defnyddio mewn ffordd gynaliadwy, heddiw ac yn y dyfodol.

Rydyn ni am i’r ffordd rydyn ni’n rheoli effaith ein sefydliad ar yr amgylchedd fod yn esiampl i eraill yng Nghymru. Byddwn yn:

  • lleihau’r carbon deuocsid a’r nwyon tŷ gwydr eraill sy’n mynd i’r amgylchedd o ganlyniad i’n gweithgareddau
  • defnyddio llai o ynni yn ein swyddfeydd a’n hadeiladau
  • defnyddio llai o ddŵr
  • defnyddio adnoddau’n fwy effeithlon yn ein prosesau
  • anfon llai o wastraff i safleoedd tirlenwi
  • teithio llai o filltiroedd mewn ceir
  • ystyried ffactorau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd yn ein gwaith caffael  

Mae ein Datganiad Polisi Amgylcheddol yn cynnwys rhagor o wybodaeth am ein hymrwymiad amgylcheddol.

Llwyddasom i wella ein perfformiad amgylcheddol yn barhaus yn 2018/19

Llwyddasom i ddal ein gafael ar y safon rheoli amgylcheddol IS014001:2015 yn dilyn archwiliadau a gwiriadau annibynnol allanol.  

Llwyddasom i ddal ein gafael ar yr ardystiad coetiroedd (Safon Sicr Coetiroedd y Deyrnas Unedig) ar gyfer Ystad Goetir Llywodraeth Cymru a reolir gennym, yn dilyn archwiliadau a gwiriadau annibynnol allanol. Mae hyn yn ein galluogi i gynhyrchu pren ag ardystiad Forest Stewardship Council® FSC®/PEFC ar yr ystâd. Ein côd trwyddedu yw FSC - C115912.

Gwelwyd lleihad o 6.3% yn yr allyriadau o’n hadeiladau a’n teithiau busnes, sy’n rhagori ar ein targed o 5%.  

Gwelwyd lleihad o 4.5%yn y defnydd o drydan prif gyflenwad

  • Cynyddodd yr ynni a gynhyrchir o adnoddau adnewyddol (Paneli PV) o 71,806 kWh i 110,598 kWh 

Cafwyd gostyngiad o 0.8% mewn allyriadau carbon teithiau busnes oherwydd cynnydd milltiredd a cerbydau trydan, cerbydau â bathodynnau carbon isel a theithiau trên

Mae rhagor o wybodaeth yn ein hadroddiad blynyddol System Rheoli’r Amgylchedd a’n Amcanion Amgylcheddol 2019-22.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

ISO 14001:2015 Tystysgrif cofrestru 2020-2023 System rheoli amgylchedd PDF [785.5 KB]
Diweddarwyd ddiwethaf