Corsydd mawndirol Cors Fochno

Mae gan y Prosiect ddull cynhwysfawr o reoli carbon sydd â phum cam allweddol:

1. Cyfrifo gwir statws carbon CNC

 • Cyfrifo allyriadau nwy tŷ gwydr o ddefnyddio adeiladau, trafnidiaeth, rheoli ein stad a nwyddau a gwasanaethau sydd wedi cael eu prynu
 • Amcangyfrif graddfeydd dal a storio carbon cynefinoedd ein stad
 • Amcangyfrif stociau carbon sydd yng nghynefinoedd ein stad

Ewch i Cyfrifo ein gwir statws carbon

2. Gwerthuso cyfleoedd lliniaru

 • Gwerthuso opsiynau i leihau allyriadau, cyfoethogi dal a storio a diogelu stociau carbon
 • Blaenoriaethu opsiynau cyflawni drwy drafod costau, arbedion carbon, buddion ehangach a dichonoldeb

Ewch i Gwerthuso opsiynau lliniaru

3. Prosiectau arddangos

 • Cyflawni prosiectau arddangos cychwynnol, opsiynau lliniaru posibl ac arfer gorau

Ewch i Prosiectau arddangos

4. Cyfathrebu a chydweithio gydag eraill

 • Cydweithio gyda, a dysgu gan, fudiadau blaengar sy’n rheoli eu heffaith carbon mewn ffyrdd uchelgeisiol ac arloesol
 • Ymgysylltu â staff a chydweithio ar draws CNC i gynnwys rheoli carbon enghreifftiol yn ein gweithgareddau
 • Hwyluso ac annog camau positif i reoli carbon ar draws sector cyhoeddus Cymru drwy rannu ein dull a lledaenu arfer gorau

Ewch i Cynnwys Carbon Bositif yn CNC a Rhannu ein dull

5. Cofnodi profiadau a chynllunio gweithredu ar gyfer y dyfodol

 • Creu adroddiadau i gynllunio a rhannu ein profiadau an dull
 • Datblygu cynllun i roi opsiynau lliniaru ar waith yn y dyfodol o fewn CNC i gynnal gweithredu a datblygu CNC ymhellach fel enghraifft dda o reoli carbon

Ewch i Cynnwys Carbon Bositif yn CNC a Rhannu ein dull

 

#ByddGarbonBositif

Diweddarwyd ddiwethaf