Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.


Os byddwn yn gofyn i chi am wybodaeth bersonol, rydyn ni'n addo:

 • rhoi gwybod i chi pam fod angen yr wybodaeth honno arnom ac i beth;
 • peidio â gofyn am fwy o wybodaeth nag sydd arnom ei hangen, a pheidio â chasglu gormod o wybodaeth na gwybodaeth ddianghenraid

Pan fyddwn yn ymdrin â'ch gwybodaeth bersonol, rydyn ni'n addo:

 • ei diogelu'n briodol a gwneud yn siŵr na chaiff unrhyw un na ddylai'i gweld afael arni;
 • rhoi gwybod i chi os bydd angen ei rhannu gyda sefydliadau eraill i roi gwell gwasanaethau cyhoeddus i chi, a dweud wrthych a allwch wrthod hyn;
 • ystyried y risgiau i breifatrwydd os bwriadwn ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol mewn ffyrdd newydd;
 • peidio â chadw'r wybodaeth am fwy nag sydd angen; a
 • peidio â darparu'r wybodaeth at ddibenion masnachol (fel marchnata) heb eich caniatâd chi

Er mwyn cadw'r wybodaeth yn ddibynadwy ac yn gyfredol, byddwn yn gofyn i chi:

 • roi gwybodaeth gywir i ni;
 • rhoi gwybod i ni cyn gynted â phosibl am unrhyw newidiadau, fel cyfeiriad newydd

Os hoffech wybod mwy am:

 • yr wybodaeth sydd gennym amdanoch a sut i ofyn i ni gywiro unrhyw wallau;
 • y cytundebau sydd gennym gyda sefydliadau eraill ar gyfer rhannu gwybodaeth;
 • ein cyfarwyddiadau i'r staff ynghylch sut i gasglu, defnyddio a dileu eich gwybodaeth bersonol; neu
 • sut rydyn ni'n cadarnhau fod yr wybodaeth sydd gennym yn gywir ac yn gyfredol

Anfonwch e-bost at maw@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu ysgrifennwch at yr Cyfoeth Naturiol Cymru, Maes-y-Ffynnon, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2DW.

I gael cyngor annibynnol am ddiogelu data, materion preifatrwydd a rhannu gwybodaeth cysylltwch â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth drwy anfon e-bost at casework@ico.gsi.gov.uk neu drwy anfon llythyr at y Tîm Cyswllt Cyntaf, Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.