Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyhoeddi gwybodaeth am ein sefydliad yn rheolaidd o dan y dosbarthiadau o wybodaeth a nodir yn y cynllun cyhoeddiadau. Mae'r ddogfen hon yn nodi'r hyn sydd ar gael a'i fformat.

Gwybodaeth Ar Gael Lleoliad Cost
1.Pwy ydym ni a'r hyn rydym yn ei wneud

Rolau a Chyfrifoldebau gwybodaeth amlinellol a manwl am rôl a chyfrifoldebau CNC

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Amdanom ni

Am ddim

Rolau a Chyfrifoldebau rôl a chyfrifoldebau haen y Swyddogion gweithredol/arweinwyr

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Amdanom ni, yr hyn rydym yn ei wneud

Am ddim

Cynllun dirprwyo anariannol Esboniad o strwythur mewnol CNC sy'n cyfeirio at ei swyddogaethau a sut mae'r strwythur yn ymwneud â'r rolau a'r cyfrifoldebau

Ar Wefan CNC

Papur 03

Cyfarfod y Bwrdd Mawrth 2013

Y dudalen we Amdanom ni - Ein cadeirydd a'n bwrdd

 

Am ddim

Esboniad o sail ddeddfwriaethol gweithgareddau CNC

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Amdanom ni

Am ddim

gwybodaeth am waith CNC gyda rheoleiddwyr a sefydliadau eraill

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Amdanom ni

Am ddim

Cyfarfodydd y Prif Weithredwr ac Aelodau'r Bwrdd â Gweinidogion a sefydliadau allanol (cynllunydd digwyddiadau)

Ar Gais

Cysylltu â ni

 

 

Am ddim

Gwybodaeth am aelodau ein bwrdd a'u cyfrifoldebau

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Amdanom ni - Ein cadeirydd a'n bwrdd

Am ddim

Lleoliad swyddfeydd CNC a manylion cyswllt CNC

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Amdanom ni

Am ddim

2.Faint rydym yn ei wario a sut

Manylion gwariant CNC dros £25,000

Ar Gais

Cysylltu â ni

Am ddim

Manylion contractau a thendrau sy'n werth mwy na £10,000

Ar Gais

Cysylltu â ni

Am ddim

Manylion contractau a thendrau sy'n werth mwy na £25,000

Gwefan Allanol

GwerthwchiGymru

Am ddim

Manylion trafodyn cerdyn caffael sy'n fwy na £500 (unigol)

Ar Gais

Cysylltu â ni

Am ddim

Rhaglen Buddsoddi Cyfalaf afonydd a'r arfordir

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Llifogydd

Am ddim

Adolygiadau o wariant, adroddiadau archwilio ariannol, lwfans a Threuliau uwch aelodau o staff ac aelodau'r bwrdd

Ar Wefan CNC

Papurau'r bwrdd a Chyfrifon lynyddol

Am ddim

Cyflog a Gradd

Cyfarwyddwyr Gweithredol /ystodau cyflog staff CNC

Ar Wefan CNC

Cyfrifon Blynyddol

Amdanom ni - Gweithio i ni

Am ddim

Caffael yn Cyfoeth Naturiol Cymru

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Amdanom ni

Am ddim

Cynllun dirprwyo ariannol

Ar Wefan CNC

papur bwrdd 04 Mawrth 2013

Y dudalen we Amdanom ni - Ein cadeirydd a'n bwrdd

Am ddim

3.Ein blaenoriaethau a'n cynnydd

Cynlluniau strategol

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Amdanom ni

Am ddim

Cynllun busnes blynyddol

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Amdanom ni

Am ddim

Adroddiad blynyddol

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Amdanom ni

Am ddim

Pa mor dda rydym yn cyflawni fframwaith perfformiad ar ddiwedd y flwyddyn

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Amdanom ni

Am ddim

Safonau Gofal a Gwasanaeth Cwsmeriaid

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Amdanom ni

Am ddim

4.Sut rydym yn gwneud penderfyniadau

Cynigion a phenderfyniadau polisi mawr - Papurau'r bwrdd

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Amdanom ni - Ein cadeirydd a'n bwrdd

Am ddim

gwybodaeth gefndir am gynigion a phenderfyniadau polisi mawr - Papurau'r bwrdd

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Amdanom ni - Ein cadeirydd a'n bwrdd

Am ddim

Ymgynghoriadau Cyhoeddus

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Amdanom ni

Am ddim

Cofnodion Cyfarfodydd ein bwrdd

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Amdanom ni - Ein cadeirydd a'n bwrdd

Am ddim

Adroddiadau a phapurau a ddarperir i'w hystyried yng Nghyfarfodydd y Bwrdd

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Amdanom ni - Ein cadeirydd a'n bwrdd

Am ddim

Gwahanu dyletswyddau

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Amdanom ni - Ein cadeirydd a'n bwrdd

Am ddim

5.Ein polisïau a'n gweithdrefnau

Polisi Cwynion

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Amdanom ni - cysylltu â ni

Am ddim

Polisi Gorfodi ac Erlyn

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Amdanom ni

Am ddim

Polisi Amgylcheddol

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Amdanom ni

Am ddim

Polisi Iaith Gymraeg

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Amdanom ni

Am ddim

Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer recriwtio a chyflogi staff

Ar Gais

Cysylltu â ni

Am ddim

Polisi E-bost

Ar Gais

Cysylltu â ni

Am ddim

Polisi Cadw

Ar Gais

Cysylltu â ni

Am ddim

Ein Taliadau

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Sut rydym yn rheoleiddio

Am ddim

6.Rhestrau a chofrestrau

Cofrestr Gyhoeddus

Ar Gais

Cysylltu â ni

Am ddim

Cofnod Datgeliadau

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Amdanom ni - cysylltu â ni

Am ddim

Cofrestr Buddiannau Aelodau'r Bwrdd

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Amdanom ni - Ein cadeirydd a'n bwrdd

Am ddim

Cofrestr Buddiannau'r Tîm Gweithredol

Ar Gais

Cysylltu â ni

Am ddim

7.Y gwasanaethau a gynigir gennym

Safonau ein Gwasanaeth rheoleiddio

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Amdanom ni

Am ddim

Gwasanaethau i awdurdodau cyhoeddus

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Amdanom ni

Am ddim

Gwasanaethau i ddiwydiant

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Amdanom ni

Am ddim

Gwasanaethau i sefydliadau eraill

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Amdanom ni

Am ddim

Gwasanaethau i aelodau o'r cyhoedd

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Amdanom ni

Am ddim

Newyddion a Digwyddiadau

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Amdanom ni

Am ddim

Ein cyngor a'n canllawiau cyhoeddedig

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Amdanom ni

Am ddim

Datganiadau i'r cyfryngau

Ar Wefan CNC

Y dudalen we Amdanom ni

Am ddim

 

Diweddarwyd ddiwethaf