Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Medi 2016

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Medi 2016.

Cyfeirnod ATI Crynodeb o'r cais Deddfwriaeth Gwybodaeth a Ryddhawyd
ATI-11062a Cyfyngiad ar Fynediad i wybodaeth yn achos Bryn Colfa, Bryn Glascwm a Bryn Llandeil EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-11124a Copi o gwynion a dderbyniwyd cysylltiedig â Befesa Salt Slags Limited gan gynnwys unrhyw adroddiadau ymweliad â'r safle EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-11043a Gweithdrefn(au) EA sy'n rheoli stopio neu chwilio cynwysyddion, a / neu erlyn y rhai y credir eu bod yn torri Rheoliadau Cludiant ar Draws Ffiniau EIR (2004) Nid yw'r wybodaeth yn cael ei chadw gan CNC EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym
ATI-11190a Copïau o'r ymatebion gan CNC (TE) a Cefas i unrhyw gyflwyniadau TLSB ers yr ymgynghoriad diwethaf ar ddiwedd 2015. EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-11221a Copi o'r rhestr o'r lleoliadau arfaethedig a dyddiadau bras ar gyfer cwympo coed yn y dyfodol yn ardal de ddwyrain Cymru dros y 5 mlynedd nesaf EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-11232a Gohebiaeth diweddar rhwng CNC a TIllhill mewn perthynas â chyfarfod Rhanddeiliaid PD233 a gynhaliwyd ar 26 Medi 2016 yn y Drefnewydd EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-11236a Copi o lythyr a anfonwyd i aelod o'r cyhoedd EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-11241a Gwybodaeth gyda golwg ar ddeiliaid trwydded deunydd ymbelydrol EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd yr wybodaeth yn rhannol EIR 12.5(a) Cysylltiadau rhyngwladol, amddiffyn, diogelwch cenedlaethol, diogelwch cyhoeddus
ATI-11230a Gwybodaeth am gost o gynhyrchu Adroddiad Blynyddol CNC EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-11231a Rhest o safleoedd sy'n derbyn gwastraff clinigol a thunelledd o wastraff clinigol a dderbynnir ym mhob safle EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-11126a Gwybodaeth mewn perthynas â thrwyddedau sydd wedi cael eu cyhoeddi dan y Ddeddf Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt 1981 i'r RSPB (neu asiantiaid yr RSPB yn gweithio ar eu tir) i reoli, i ladd, i gymryd neu i ymyrryd ag unrhyw rywogaeth o adar yn ystod y 5 mlynedd ddiwethaf EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-11186a Gwybodaeth mewn perthynas ag allyriadau Pwerdy Aberddawan EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-11206a Copi o unrhyw gyflwyniadau o sylwedd a dderbyniwyd fel ymateb i ymgynghoriad diweddar Forlun Llanw Bae Abertawe EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-11208a Copi o gais am drwydded ar gyfer H2 Rheidol Hydro Ltd EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-11076a Gwybodaeth gorfodi a dŵr wyneb cysylltiedig â Quinn Radiators EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd yr wybodaeth yn rhannol EIR 12.4(a) Nid yw'r gwybodaeth gennym EIR 13 / DPA
ATI-10730c Cost i CNC am ganiatau Rali Nicky Girst EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd yr wybodaeth yn rhannol EIR 12.5(e) Cyfrinachedd masnachol EIR 13 / DPA
ATI-07858b Adroddiadau cysylltiedig â chynlluniau Sunrise Renewables (Y Barri) Ltd ar gyfer gwaith uned 'gasifier'/llosgydd 10MWe sy'n defnyddio pren gwastraff yn y Barri, Bro Morgannwg EIR (2004) Nid yw'r wybodaeth yn cael ei chadw gan CNC EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym
ATI-11007a Manylion y nifer o gwynion a dderbyniwyd gan feicwyr mynydd ynglŷn â'r difrod a wnaed a'r trapiau a osodwyd ar Fynydd Caerffili, i gynnwys cofnodion swyddogol ar y ffôn a thrwy e-bost, postiadau Facebook i'ch tudalen a phostiadau lle cafodd CNC ei dagio. EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-11031a Dogfennau yn ategu'r grynodeb a ddarparwyd mewn e-bost cysylltiedig â system garthion Llanberis EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-11160a Gwybodaeth mewn perthynas â chytundebau ar gyfer Cynllun Lliniaru Llifogydd Crindau ac Atgyweiriadau i Argae Cwm Clydach EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-10705b Copi o ddatganiad dull a ddarparwyd gyda'r Cais am Drwydded Moch Daear EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd yr wybodaeth yn rhannol EIR 12.5(g) Diogelu'r Amgylchedd EIR 13 / DPA
ATI-11019a Copi o drawsgludiad 300 acer i'r Awdurdod Dŵr i ddarparu ar gyfer rhan o gronfa ddŵr Llyn Brianne EIR (2004) Nid yw'r wybodaeth gan CNC EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym
ATI-11010a Copïau o drwyddedau a gyhoeddwyd gan CNC/CCW a Thrwyddedau a wrthodwyd ers 2009 mewn perthynas â Gloynnod Byw Britheg y Gors EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd yr wybodaeth yn rhannol EIR 12.5(g) Diogelu'r Amgylchedd EIR 13 / DPA
ATI-10957a Gwybodaeth gysylltiedig â phrosiectau'r Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt a gyllidwyd gan CNC EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-10965a Gwybodaeth mewn perthynas â Chrynodeb Pysgodfeydd CNC 2015 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-10896a Gwybodaeth mewn perthynas â chyfanswm nifer y digwyddiadau llygredd, gyda manylion wedi eu cysylltu â ffermydd dofednod ac a gofnodwyd gan CNC yng Nghymru rhwng 2010 a 2016 gan gynnwys camau adfer a gymerwyd EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-10931a Arweiniad neu gyngor a ddarparwyd i LlC neu i unrhyw Weinidog mewn perthynas â'r dull ecosystemol gan gynnwys gwybodaeth am ganlyniad y gweithdy deddfwriaeth y cyfeirir ato ar dudalen 37 o “A Living Wales”. EIR (2004) Nid yw'r wybodaeth gan CNC EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym
ATI-10918a Dynodiadau o ddigwyddiadau a thorri amodau trwydded ym Mhwerdy Aberddawan EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd yr wybodaeth yn rhannol EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym EIR 13 / DPA
ATI-10933a Manylion Cyllideb Flynyddol CNC gan gynnwys cyllideb y tri chorff blaenorol EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-10937a Polisïau CNC ar aelodau staff sy'n ymgeisio mewn Etholiadau EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-10296a Gohebiaeth CNC a LlC/All mewn perthynas â diddordeb ecolegol safle EIR (2004) Ni ddilynwyd
ATI-10988a Cadarnhad o adroddiadau sgorau cydymffurfio CAR ac unrhyw faterion diffyg cydymffurfio ac a yw'r trefniadau draenio ar y safle yn cydymffurfio ac yn bodloni CNC EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-11021a Copïau o gofnodion gwastraff cyn-2015 a 2016 hyd yma EIR (2004) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-10970a Copïau o ddogfennau cysylltiedig â Thrwydded Tynnu Dŵr rhif WA/058/0073/003 EIR (2004) Gyrrwyd ymateb a olygwyd EIR 13 / DPA
ATI-10887a Cofnodion gwastraff chwarterol Environmental Practical Solutions Ltd ar gyfer gwastraff mewnforio ac allfordio i Ddociau Abertawe EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd yr wybodaeth yn rhannol EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym
ATI-10987a Cofnodion yn ymwneud â giât wedi ei chloi yn Culvert Bridge EIR (2004) Nid yw'r wybodaeth gan CNC
ATI-11063a Gwybodaeth ar Gaffael Cynaliadwy gan sector cyhoeddus Cymru FOI (2000) Gyrrwyd ymateb cyflawn
ATI-10883a Manylion codiad tâl i Fwrdd Gweithredol CNC FOI (2000) Gyrrwyd ymateb cyflawn

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.