Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Datgeliadau Medi 2015

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd ym mis Medi 2015.

Cyfeirnod Mynediad at Wybodaeth (ATI) Crynodeb o'r Cais Deddfwriaeth Gwybodaeth a Ryddhawyd Eithriad a ddefnyddiwyd
ATI-07978a Yr holl ddogfennau cais ar gyfer planhigfa coed conwydd yn ardal Ystradffin o ddalgylch hydoedd uchaf Afon Tywi EIR (2004) Gwrthod yn rhannol - anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-08072a Coedwig Niwbwrch EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn EIR 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-08102a Manylion echdynnu dŵr o Safle Tirlenwi Bryn Posteg EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu EIR 13 / DPA
ATI-08241a Data Adroddiad par: Monitro llamhidyddion cyn-adeiladu yn Fferm Wynt Ar y Môr Cefnenni Tywod Scarweather, DO Cymru, Adroddiad Interim Cyntaf. EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08244a Pa gyfran o'r bil glanhau terfynol ym Mrofiscin a dalwyd gan bob cwmni Apêl EIR Cadarnhawyd y Penderfyniad Gwreiddiol
ATI-04888b Llyn Brianne - Gollyngiadau dŵr oer i Afon Tywi - Effeithiau Coedwigaeth EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08160a Trwydded torri coed a gwybodaeth grant yn ymwneud â > Choetir Blaenwaun, Llanwnnen. Rhif teitl CYM50087, Rhif OS EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08172a Gwybodaeth rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a'ch rhagflaenwyr sy'n ymwneud â Phrif Garthffos y Rhondda. EIR (2004) Nid yw CNC yn cadw'r wybodaeth yma EIR 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-08240a Parc Carafanau Leete Valley, Nant Alyn, Rhydymwyn. Hoffwn weld y ffeiliau sy'n ymwneud â'r Ardal Cadwraeth Arbennig (SAC) EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08247a Diweddariad yn ymwneud â nifer o gytundebau caffael perygl llifogydd. EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08007a Cost i CNC o'r Sioe Frenhinol, Sioe Môn a'r Eisteddfod EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08156a Gwaith coedwigaeth yng Nghoed Canaston EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08095a Copïau o drwyddedau ar gyfer NAG Recycling ac unrhyw adroddiadau asesu cydymffurfio diweddar. EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu EIR 13 / DPA
ATI-08096a Morlyn Llanw Bae Abertawe EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu EIR 13 / DPA
ATI-08097a Gwybodaeth yn ymwneud â thorri telerau trwyddedau rhwng 2010 a 2015 ar gyfer y trwyddedau isod ar y safleodd canlynol: Gwaith Dur Tata, Valero Energy Penfro a Gorsaf Bŵer Aberddawan. EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08117a Cwynion am arogl drwg sy'n gysylltiedig â Thanwydd yn Deillio o Sbwriel (RDF) sy'n cael ei storio ym Mhorthladd Penfro EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu EIR 13 / DPA
ATI-08162a Gohebiaeth ynghylch y 14eg rownd o drwyddedu ar gyfer gwaith nwy ac olew ar y tir, a gwblhawyd yn ddiweddar gan Yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd (DECC) EIR (2004) Anfonwyd gwrthodiad EIR 13 / DPA
ATI-08173a Gwerthiant a niferoedd trwyddedau pysgota 2014/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08219a Gwybodaeth am gais cynllunio yn Sir Gaerfyrddin EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-06097d Gwybodaeth am 3 mis cyntaf y fenter EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08262a Cost blynyddol llifogydd yng Nghymru a'r ardaloedd sy'n cael eu heffeithio waethaf EIR (2004) Gwrthod yn rhannol - anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-07948a Nifer yr erlyniadau gafodd eu dwyn gan CNC yng nghyd-destun torri'r Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd) (Silwair, Slyri ac Olew Tanwydd Amaethyddol) (Cymru) 2010. EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08141a Yr holl ohebiaeth at Pwlldu Conservation Ltd EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu EIR 13 / DPA
ATI-08222a Gwybodaeth erlyn yng nghyd-destun Vick's Skips, Llannerch-y-medd EIR (2004) Gwrthod yn rhannol - anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 13 / DPA
ATI-08223a Manylion cwynion am, ac unrhyw ddiffyg cydymffurfio gan, Display Recycling ar Ystad Ddiwydiannol Antelope, Rhydymwyn, Sir y Fflint EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu EIR 13 / DPA
ATI-08320a Copi o drwydded Moch Daear 66318 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu EIR 13 / DPA
ATI-08251a Gwybodaeth am gyfrifon rhedeg pysgodfa Afon Dyfrdwy EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08271a Copi o'r trwyddedau a gyflwynodd CNC i Coastal Oil and Gas Ltd EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08280a Allforion Gwastraff Gweddilliol ar ffurf Tanwydd yn Deillio o Sbwriel (RDF) a Thanwydd Solet a Adferwyd (SRF). Data allforio ar gyfer misoedd Ionawr 2015 i Fehefin 2015, yn gynwysedig. EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08254a Cofnodion manwl o'r cyfrifon a ddefnyddiwyd i gyfrifo ffi'r drwydded ar gyfer tymhorau 2013,2012,2011 a 2010 ar Afon Dyfrdwy EIR (Estyniad) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu EIR 13 / DPA
ATI-08257a Copïau o'r holl hysbysiadau a gyflwynwyd i GLJ Recycling dros y 6 mis diwethaf EIR (2004) Gwrthod yn rhannol - anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-08293a Cais glo brig tua 98 ar gyfer safle Tirdafydd yn Llandybie EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08320b Dogfennau cais, a'r holl ddogfennau ategol, ar gyfer trwydded moch daear ar dir ger Westwinds, Langland, Abertawe. EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi ei adolygu EIR 13 / DPA
ATI-08221a Gohebiaeth rhwng CNC a Sainsburys ynghylch problemau parhaus yn ymwneud â throlïau'n cael eu taflu i Afon Wysg EIR (2004) Ni ddaethpwyd o hyd i'r wybodaeth EIR 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-08248a Gwybodaeth am yr iriadau y bwriedir eu defnyddio fel rhan o'r gwaith Ffracio ym Mro Morgannwg EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-08321a Enw'r achwynydd DPA Anfonwyd gwrthodiad EIR 13 / DPA
ATI-08319a Adborth yn ymwneud â digwyddiadau yr adroddwyd amdanynt i'r llinell gymorth ers 1af Rhagfyr 2014 ynghylch Display Recycling, Rhydymwyn, Yr Wyddgrug, CH7 5JH EIR (2004) Nid yw CNC yn cadw'r wybodaeth yma EIR 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.