Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Datgeliadau Medi 2014

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI.

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a dderbyniwyd yn Medi 2014

Cyf MaW Crynodeb o'r Cais Dyddiad a dderbyniwyd Deddfwriaeth Gwybodaeth a rhyddhawyd Eithriad
ATI-05291a Manylion unrhyw lygredd yn Afon Tarell ym mis Mai 2014 13-Awst-14 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i olygu EIR 12.5(e) Cyfrinachedd masnachol
ATI-05264a Cais am niferoedd ceirw, baeddod a geifr a gafodd eu trin yn 2013/14 18-Awst-14 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.4(a) We don't hold the information/EIR 13 / DPA
ATI-05388a Unrhyw gyllid gan CNC ar gyfer Rhaglen Newid Cynefin 01-Medi-14 EIR (2004) Anfonwyd gwrthodiad EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym
ATI-05331a Copïau o adroddiadau a gohebiaeth cysylltiedig â Chylchffordd Cymru 22-Awst-14 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-05374a Gwybodaeth gysylltiedig â rhestr aros Dyfrdwy 26-Awst-14 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 13 / DPA
ATI-05357a Cwmnïau dŵr a charthffosiaeth wedi eu herlyn ynghylch materion cysylltiedig â llifiadau 27-Awst-14 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-05410a Manylion ar gyfer unrhyw gynlluniau amddiffyn morol i'r dyfodol ar gyfer Fairbourne 03-Medi-14 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-05377a Manylion trwydded gwastraff sydd gan Morgans Pinfold Lane 29-Awst-14 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-05439a Cais am niferoedd asedau Arglawdd llifogydd ar gyfer 3 strwythur y Glais 05-Medi-14 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-05411a Enwau swyddogion CNC sy'n delio ag Aberoedd De Penfro 04-Medi-14 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 13 / DPA
ATI-05569a Enw gwleidydd a ddyfynnwyd mewn llythyr gohirio cynllunio 08-Medi-14 FOI (2000) Anfonwyd gwrthodiad FOI Adran 40 Gwybodaeth Bersonol
ATI-05601a Enw gwleidydd a ddyfynnwyd mewn llythyr gohirio cynllunio 12-Medi-14 FOI (2000) Anfonwyd gwrthodiad FOI Adran 40 Gwybodaeth bersonol
ATI-05498a Cais am enw achwynydd 12-Medi-14 EIR (2004 Anfonwyd gwrthodiad EIR 13 / DPA
ATI-05318b Manylion cwynion /erlyniadau cysylltiedig â'r system ddraenio yng Nghwm Y Glo 19-Awst-14 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i olygu EIR 13 / DPA
ATI-05274a Cais am achosion erlyn purdeb dŵr 2006-2014 15-Awst-14 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.4(b) Yn amlwg yn afresymol
ATI-05334a Cais am gopi o adroddiad LVIA Moelfre Bach CNC 26-Awst-14 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-05355a Cais am gopi o adroddiad LVIA Moelfre Bach CNC 26-Awst-14 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-05363a Manylion Madfallod Dŵr Cribog yn Ystâd Ddiwydiannol Llai, Wrecsam 27-Awst-14 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd gwybodaeth rannol EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym
ATI-05594a Manylion cwynion cysylltiedig â safle tirlenwi Hafod yn Wrecsam 23-Medi-14 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-05614a Unrhyw ddigwyddiadau llygredd yn Fron Hyfryd, Tanygrisiau, 2004 24-Medi-14 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i olygu EIR 13 / DPA
ATI-05434a Gwybodaeth gysylltiedig â defnyddio cypermethrin mewn coedwigaeth 04-Medi-14 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-05436a Cyllid cadwraeth gwiwerod coch 08-Medi-14 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-05635a Trwydded Forol Promenâd Deganwy 26-Medi-14 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i olygu EIR 13 / DPA

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.